Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opening van de huwelijksviering lied of muziek opening en begroeting

Dovnload 266.99 Kb.

Opening van de huwelijksviering lied of muziek opening en begroetingPagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte266.99 Kb.

Dovnload 266.99 Kb.
  1   2   3

OPENING VAN DE HUWELIJKSVIERING
* LIED OF MUZIEK
* OPENING EN BEGROETING
P: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

A: Amen.

P: De genade van onze Heer Jezus Christus,

de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest

zij met u allen.A: En met u geest.
* OPENINGSWOORD (Door de priester of diaken)

* OPENINGSGEDACHTE (de hier volgende teksten kunnen als openingsgedachte worden voorgelezen door iemand uit de familie- of vriendenkring)
1) VERTROUW OP GOD
Vertrouw op God; Hij zal je pad verlichten

al dooft het zonlicht en verzinkt het land;

vertrouw op God; Hij neemt je bij de hand.
Vertrouw op God; Hij waakt in onze nachten;

Hij is niet ver; Zijn hand rust op je hoofd.

Hij wil je pijn en levensangst verzachten

Vertrouw op God; Hij heeft het ons beloofd.


Vertrouw op God; Hij moet bij mensen wonen.

Hij kan niet anders zijn dan God en goed.

Hij wil onvermoeid zijn mensenliefde tonen;

Vertrouw op God; Zijn hart is overvloed.

2) DE JONGE VROUW
Er was eens een jonge vrouw... Op de vooravond van haar huwelijk stond ze bij haar moeder en keek naar de zon die onderging in de volle zee. Toen vroeg ze: "Moeder, mijn vader houdt van jou en is je altijd trouw gebleven. Wat moet ik doen opdat mijn man me steeds meer zou beminnen?" De moeder zweeg en dacht even na. Toen bukte ze zich en vulde haar handen met zand. Zo kwam ze bij haar dochter staan. Stilzwijgend knelde zij de vingers van een hand steeds harder om het zand... Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het zand eruit gleed. Toen zij haar hand opende kleefden slechts enkele vochtige korrels aan haar handpalm. Maar haar andere hand had de moeder opengehouden als een kleine schaal. Daar bleven de zandkorrels liggen, ze schitterden heerlijk in het licht van de ondergaande zon. "Dit is mijn antwoord", zei de moeder zacht.
3) NEEM ME ZOALS IK BEN
Neem me zoals ik ben,

want ik kan geen ander voor je zijn.

Maar als je me neemt zoals ik ben,

zul je er nooit spijt van hebben.


Neem me zoals ik ben,

nee, je kunt me niet veranderen,

maar heb vertrouwen

want mijn hart zal je liefhebben.


4) LIEFDE IS EN HEEL SPECIAAL GEVOEL
Liefde is een heel speciaal gevoel.

Het is het veilige gevoel dat je hebt bij je moeder

met haar armen stijf helemaal om je heen.

Het is het fijne gevoel dat groeit als je

tegen iemand praat die wil luisteren en je niet wegstuurt

of zegt dat je stil moet zijn.

Het is het geluk dat je voelt als je een vogeltje redt

dat uit het nest is gevallen...

of als je een zwerfkatje te eten geeft...

of als een angstig veulen uit je hand wil eten.

Het geluk van de liefde vind je soms heel onverwacht.

Je voelt het op een stil ogenblik

als je voor het eerst iets heel moois ontdekt...

als je een vogel ziet vliegen hoog boven de lentelucht...

als je een mooie bloem ziet die nog niemand anders

heeft ontdekt...

Als je een verborgen plekje vindt waarin je

weg kunt kruipen en dat helemaal van jou alleen is.

Door heel kleine dingen kun je ineens ontdekken wat voor gevoel liefde is.

Het kan beginnen op een dag dat je voor het eerst je gedachten met iemand deelt.

Of als je iemand helpt die je nodig heeft.

Of soms kan het er ineens zijn, omdat je,

zelfs zonder woorden, begrijpt hoe iemand zich voelt.

Liefde komt stilletjes,

maar je weet wanneer ze er is,

omdat je ineens niet meer alleen bent en je jezelf

van binnen niet meer verdrietig voelt.

Liefde is een blij gevoel dat voor de rest

van je leven in je hart woont.

5) DE PROFEET


Toen sprak Almitra opnieuw en zeide: En wat kunt ge ons zeggen over het huwelijk? En hij antwoordde: Tezamen waart gij geboren, en tezamen zult ge voor immer zijn. Gij zult tezamen zijn, als de witte vleugelen van de dood uw dagen verstrooien. Ja, gij zult zelfs tezamen zijn in Gods stille herinnering. Maar laten er tussenruimten zijn in uw tezamenzijn. Laat de winden des hemels tussen u dansen.

Hebt elkander lief, maar maakt van de liefde geen band: Laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van uw zielen. Vult elkanders bekers, maar drinkt niet uit dezelfde beker. Geeft elkander van uw brood, maar eet niet van hetzelfde stuk. Zingt en danst tezamen en weest blijde, maar zijt ieder van u alleen, zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek. Geeft uw harten, maar geeft ze niet aan elkander in bewaring. Want alleen de hand des Levens kan uw harten bevatten... En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen: Want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf, en de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw.


6) ONTMOETEN
Iemand echt ontmoeten is de stap durven zetten

om je ware gezicht te tonen;

je vrees en onzekerheid opzij schuiven

en je vertrouwen aan iemand schenken.

Iemand echt ontmoeten is weten dat je geborgen bent.

Ontmoeten is niet veel vragen stellen

aandringen of uitpluizen,

beslag leggen of veroordelen.

Ontmoeten is nooit "moeten".

Het is aanvoelen, luisteren,

stil worden,

zomaar elkaar nabij komen

naaste zijn.
7) VRIENDSCHAP

Wanneer je iemand in je leven ontmoet, tegen wie je alles kunt zeggen, die naar je wil luisteren, op wie je kunt rekenen; iemand die je begrijpt zonder dat je alles onder woorden hoeft te brengen; iemand die je zorgen, je vreugde, je leven deelt, als je zo iemand ontmoet dan heb je een vriend.

Vriendschap is een prisma met vele kleuren, je kunt uren praten en uren zwijgen, een glimlach, een knipoog, een hand­druk en zelfs een traan, vertellen een heel verhaal. Vriend­schap geeft kleur aan je leven. Ze is frisgroen als de lente, goudgeel als de zomer, bruin als de herfst, wit als de winter. Wie een vriend heeft gevonden heeft een kostbaar geschenk gekregen. Vriend­schap zegt: "ik ben blij dat je er bent, ik aanvaard je zoals je bent, Vriendschap doet je houden van mensen, van de dingen, van het leven, van de bloemen, van de bomen, van de bergen en de van de zee.
* GEBED OM VERGEVING
1) GEBED OM VERGEVING

P: Bij elke huwelijkssluiting wordt ook een bepaalde periode in het leven afgesloten. Vandaag ook voor jullie. Laten wij aan elkaar en aan God vragen om vergeving, voor alle fouten die we ooit tegen elkaar hebben begaan.

A: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten: door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

P: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A: Amen.
P: Heer, ontferm U over ons.

A: Heer, ontferm U over ons.

P: Christus, ontferm U over ons.A: Christus, ontferm U over ons.

P: Heer, ontferm U over ons.A: Heer, ontferm U over ons.
2) GEBED OM VERGEVING

P: Menselijke verhoudingen verlopen over goede en kwade dagen. Daarom is het zinvol, dat wij, bij aanvang van dit feest, proberen uit de grond van ons hart elkaar en God om vergeving te vragen:

P: Omdat wij niet altijd liefdevol geweest zijn voor elkaar, te veel bekommerd om onszelf, niet genoeg dachten aan het geluk van de ander. Ontferm U over ons.

A: Heer, ontferm U over ons


P: Omdat wij dikwijls door zwakheid of door onverschilligheid onvoldoende attentie opbrachten, zelfs ondankbaar waren tegenover hen die ons oprecht liefhebben. Ontferm U over ons.

A: Christus, ontferm U over ons.


P: Om alles wat we voor de medemensen hadden kunnen doen en zijn, om alles wat ongezegd bleef en ongedaan. Ontferm U over ons.

A: Heer, ontferm U over ons.


P: Laten wij elkaar vergeving schenken en moge de barmhartige God ons in Zijn liefde opnemen en geleiden tot het eeuwige leven.

A: Amen.


3) GEBED OM VERGEVING

A: Barmhartige God, op deze feestdag komen wij bij U, met onze fouten en gebreken. Wij erkennen voor U en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben. Wij hebben wel Uw Woord gehoord, maar wij hebben het te weinig gedaan. Wij hebben tezeer onszelf gezocht, en te weinig geleefd in Uw liefde. In ons onvermogen delen wij in de schuld van de wereld. Wij vragen vergeving daarvoor en vernieuwen voor U en voor elkaar onze wil tot het goede.

P: De God die groter is dan ons hart moge ons vergeven en ons geleiden op onze weg door het leven.

A: Amen.
P: Heer, ontferm U over ons.A: Heer, ontferm U over ons.

P: Christus, ontferm U over ons.A: Christus, ontferm U over ons.

P: Heer, ontferm U over ons.A: Heer, ontferm U over ons.

4) GEBED OM VERGEVING (gezongen)


V: Laten wij roepen tot God onze Heer,

dat Hij van kracht is en doet zingen,

Hij is de God die ons zal redden:

Heer, ontferm U over ons.

A: Heer, ontferm U over ons.
V: Laten wij roepen in zijn poorten,

dat Hij zijn huis van genade opent;

Hij doet gebroken mensen weer opstaan:

Heer, ontferm U over ons.

A: Heer, ontferm U over ons.
V: Laten wij troepen voor Zijn aanschijn,

dat over ons Zijn heil mag komen

op deze dag die Hij heeft gemaakt.

Heer, ontferm U over ons.

A: Heer, ontferm U over ons.


* EER AAN GOD of GLORIA

(nooit in de Advent of Veertigdagentijd)
P: Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

A: Wij loven U.

P: Wij prijzen en aanbidden U.A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.

P: Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader:A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

P: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;A: Gij, die wegneemt de zonden der wereld, onferm U over ons.

P: Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;A: Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

P: Want Gij alleen zijt de heilige.A: Gij alleen de Heer.

P: Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus,A: met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

*GEBED (door de priester of diaken)


1) OPENINGSGEBED

God, het huwelijk van man en vrouw hebt Gij tot een heilig verbond gemaakt, een geheim zo verheven en diep dat het beeld en teken is van de geheimvolle band tussen Christus en de kerk, zijn bruid, in liefde met Hem verbonden. Daarom bidden wij U voor (namen van bruid en bruidegom): dat zij de kracht van deze liefdesband vanuit hun geloof steeds inniger ervaren en in hun omgaan met elkaar van dag tot dag tot vollere ontplooiing brengen. Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


2) OPENINGSGEBED

God, sinds de dag van de schepping rust uw zegen op ons; onder uw zegenende hand worden mensen vruchtbaar en talrijk, groeit het welzijn op aarde en wordt uw wereld bewoonbaar. Haar dan welwillend onze gebeden en schenk aan N en N de rijkdom van uw zegen. Mogen zij daardoor in hun verbondenheid als man en vrouw groeien in een liefdevolle eensgezindheid van hart en ziel en het welzijn van elkaar bevorderen. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.


3) OPENINGSGEBED

Getrouwe God, Gij behoedt de mensen met wie Gij U verbonden hebt; Gij trekt met ons mee, beschermt ons in gevaar en wijst ons de weg. Spreek een woord van leven nu twee mensen met elkaar verder willen gaan en sterk hen in deze samenkomst met de genade van Jezus Christus, onze Heer. Amen.


4) OPENINGSGEBED

God, Gij hebt de mensen geschapen en gewild dat zij als man en vrouw één worden met elkaar. Verenig hen die vandaag hun huwelijk sluiten door de band van de liefde. Laat dit huwelijksleven vruchten dragen en teken van Uw liefde zijn. Door Christus onze Heer. Amen.


5) OPENINGSGEBED

Almachtige God, een vriend van Jezus heeft eens gezegd: "Wie liefheeft, kent God, en wie niet liefheeft, kent God niet". Wij vragen U dat N. en N. in elkaars liefde U mogen leren kennen als een bron van leven en goedheid. Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt. Laat hun wederzijdse liefde voor ons een openbaring zijn dat Gij midden onder ons leeft, Gij die liefde zijt, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


6) OPENINGSGEBED

Heer, onze God, wij bidden U: leg Uw hand op deze twee mensen. U hebt de liefde in hun hart gelegd. Ze hebben elkaar als een weldaad ervaren. Bezegel en onderschrijf vandaag hun liefde en geef hun hoop op de toekomst. Dat vragen wij U met aandrang, in Christus naam. Amen.


7) OPENINGSGEBED

God van liefde, uit ontelbare mensen, hebt U een man en vrouw geroepen voor elkaar. Twee mensen heeft U samengebracht, U ziet iets in hun liefde. Op hen rust de taak om elkaar gelukkig te maken, om voor elkaar een thuis te zijn. We kennen maar al te goed de moeilijkheid van deze verantwoordelijke opgave. Wil daarom met N. en N. zijn. Dan alleen kunnen zij zichzelf geven, om voor elkaar één en al hart te zijn! Dan alleen kunnen zij de liefde van Christus gestalte geven. Amen


8) OPENINGSGEBED

God, Schepper van liefde, wij zoeken U als grond onder onze voeten, als de uiteindelijke waarborg van wat wij mensen ondernemen. Als wij iets van U kunnen zeggen is het, dat U liefde bent en dat mensen U ter harte gaan. Daarom bidden wij U: bevestig dit uur de liefde en trouw van N. en N. die geroepen zijn voor elkaar. Moge in ons groeien de overtuiging, dat U mensen niet alleen laat, God-met-ons, tot in lengte van dagen. Amen.


9) OPENINGSGEBED

Heer, onze God, vandaag gedenken wij vol dankbaarheid dat Gij liefde in het hart van deze twee mensen hebt gelegd. Wij bidden U: voltooi in hen Uw liefde. Laat Uw licht over hen schijnen in duisternis en tegenspoed. Moge hun leven reeds een hemel op aarde zijn door wederzijdse goedheid en trouw. Dat vragen wij U door Jezus Christus, die met U leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


10) OPENINGSGEBED

God, Vader van alle mensen. Gij wilt een band leggen tussen ons allen en de wereld gelukkig maken, door de trouwe verbondenheid van mensen. Maar hier en nu een nieuw begin in het leven van deze twee mensen die elkaar trouw gaan beloven. Laat hun verbondenheid zo groot zijn, dat zij elkaar bij de hand kunnen nemen en elkaars levenslast dragen, opdat zij gelukkig kunnen zijn tot in lengte van dagen. Amen.


11) OPENINGSGEBED

God, schepper van liefde, U hebt in de schepping een verbond met de mens gesloten. Wij bidden U: geef vandaag dit verbond nieuwe gestalte in de liefde die deze twee mensen met elkaar verenigt. Bevestig en versterk hun liefde en geef Uw steun, zodat zij voor ons en voor elkaar hun belofte bewaren, vandaag en alle dagen van hun leven. Amen.


DIENST VAN HET WOORD

* EERSTE LEZING (eventueel door familie of vriend)

(bij een gebedsdienst kan uit de volgende teksten ook nog een tweede lezing worden gekozen)
1) Lezing uit het boek Genesis (2, 4b-8.15.18.25)
In het begin boetseerde God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde God een tuin aan in Eden, ergens in het Oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had, om die te bewerken en te beheren. God sprak: 'Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.' Toen boetseerde God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou: zoals de mens ze zou noemen zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan alle de tamme dieren en aan de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. Toen liet God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde God uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen sprak de mens: 'Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.' Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen een worden. Zij waren beiden naakt, de mens en de vrouw, maar zij voelden geen schaamte voor elkaar.
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.
2) Lezing uit het boek Tobit (8,4-9)
Op de avond van hun huwelijk zie Tobias tot Sara:'Sta op, zuster, laten we bidden dat de Heer zich over ons ontferme.' En Tobias bad: 'Gezegend zijt Gij, God van onze vaderen en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen U prijzen, Gij hebt Adam gemaakt en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en stut gegeven. Uit hen is het menselijk geslacht voortgekomen. Gij hebt gezegd: Het is niet goed dat de mens alleen is; laten we een hulp voor hem maken die bij hem past. Welnu, Heer, als ik mijn zuster hier tot mij neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar ben ik trouw aan uw wet. Betoon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden.' En Sara zei: 'Amen.' Daarop brachten zij samen de nacht door.
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.
3) Lezing uit de brief van de heilige Paulus aan de Kolossenzen (3,9b-17)
Broeders en zusters, legt de oude mens met zijn gedragingen af, bekleedt u met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper. Dan is er geen sprake meer van heiden of jood, besnedene, barbaar en onbeschaafde, van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus, alles in allen. Doet dan aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen als leden van één lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem.
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.
4) Lezing uit de 1e brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs (12,31-13,8 )
Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood; als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent zich het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer.
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.
5) Lezing uit de eerste brief van Johannes (3, 18-24)
Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God. Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten gerust stellen, ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons niet hoeft te veroordelen, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van hem alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat hem aangenaam is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God, en God blijft in Hem. En dat Hij in ons woont weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.
6) Lezing uit de eerste brief van Johannes (4,7-13)
Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft is een kind van God, en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten wij ook elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij verblijft in ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.
7) Lezing uit het boek Hooglied
(Bruid) Hoor daar is mijn lief! Kijk, daar komt hij aan; springend komt Hij over de bergen, over de heuvels hij aange­sneld. Mijn lief is als een gezel, hij wel het jong van een hert. Daar staat hij achter de muur van ons huis. Hij ziet door het venster en kijkt door de tralies naar binnen. Nu roept mijn lief en zegt tegen mij:

(Bruidegom) Sta op mijn liefste, kom toch, mijn schoonste, Mijn duif, verscholen in de spleten van een rots, in de holten van de bergwand, laat mij je gezicht zien, laat mij je stem horen, want je stem is zo mooi, je gezicht zo lieftallig!

(Bruid) Mijn lief is van mij en ik ben van hem. Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm; want sterk als de dood is de liefde, met de onverbiddelijkheid van het doden­rijk sluit zij ieder ander buiten. Haar vonken zijn bliksem­schichten, vlammen van de Eeuwige. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg.

* TUSSENZANG OF MUZIEK
* EVANGELIE: De nu volgende lezingen worden voorgelezen door de priester

of de diaken.

1) EVANGELIELEZING: MARCUS 12,28-34


De Heer zij met U.

Allen: En met uw geest.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.Allen: Lof zij U Christus.
Eens vroeg een schriftgeleerde aan Jezus: "Wat is het allereerste gebod?" Jezus antwoordde: "Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer, en u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw Hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen enkel gebod groter dan deze twee”. En de schriftgeleerde zei Hem: “Juist, meester, terecht zegt u: Hij is de enige en er is geen ander dan Hij. En hem liefhebben met heel uw hart en heel uw inzicht en heel uw kracht en uw naaste liefhebben als uzelf is veel meer dan alle brand- en slachtoffers”. Omdat Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei hij tegen hem: “U staat niet ver van het koninkrijk van God”. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
Zo spreekt de Heer.
  1   2   3

 • A: En met u geest. * OPENINGSWOORD
 • LIEFDE IS EN HEEL SPECIAAL GEVOEL
 • * GEBED OM VERGEVING 1) GEBED OM VERGEVING
 • A: Heer, ontferm U over ons.
 • * EER AAN GOD of GLORIA
 • A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
 • A: met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. *GEBED
 • DIENST VAN HET WOORD * EERSTE LEZING
 • Allen
 • * TUSSENZANG OF MUZIEK * EVANGELIE

 • Dovnload 266.99 Kb.