Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opening van de huwelijksviering lied of muziek opening en begroeting

Dovnload 266.99 Kb.

Opening van de huwelijksviering lied of muziek opening en begroetingPagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte266.99 Kb.

Dovnload 266.99 Kb.
1   2   3

Allen: Wij danken God.

2) EVANGELIELEZING: LUCAS 10,25-37

De Heer zij met U.

Allen: En met uw geest.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.Allen: Lof zij U Christus.
Eens kwam een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. "Rabbi", zei hij, "wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?" Jezus antwoordde:"Wat staat er in de wet? Wat leest u daar?" Hij gaf ten antwoord: "U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met uw hele ziel, met al uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf". Jezus zei tegen hem: "Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven." Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: "Ja, maar, wie is mijn naaste?" Jezus nam weer het woord: "Er viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig kwam er een priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een leviet die voorbij kwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam bij hem, zag hem en kreeg medelijden. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. Zorg voor hem, zei hij, en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden. Wie van de drie is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?" Hij zei:"Die hem barmhartigheid heeft bewezen." Jezus zei tegen hem: "Doe dan voortaan net als hij."
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.

3) EVANGELIELEZING: MATTEÜS 5, 1-12


De Heer zij met U.

Allen: En met uw geest.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.Allen: Lof zij U Christus.
Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op en nadat Hij zich had neergezet kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

Zalig de armen van geest,

want aan hen behoort het rijk der hemelen.

Zalig de treurenden

want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen,

want zij zullen het land bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid

want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart,

want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,

want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt Gij wanneer men u beschimpt,

vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil;

verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.


Zo spreekt de Heer

Allen: Wij danken God.
4) EVANGELIELEZING: JOHANNES 15, 9-17
De Heer zij met U.

Allen: En met uw geest.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.Allen: Lof zij U Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefge­had, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals Ik u heb liefgehad.”

Geen groter liefde kan iemand hebben dan de­ze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrien­den. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden ge­noemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van mijn Vader heb ontvangen. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in Mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt.”
Zo spreekt de Heer

Allen: Wij danken God.

5) EVANGELIELEZING: JOHANNES 2,1-11


De Heer zij met U.

Allen: En met uw geest.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.Allen: Lof zij U Christus.
In die tijd was er een bruiloft te Kana, in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem: "Ze hebben geen wijn meer." Jezus zei tot haar: "Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen." Zijn moeder sprak tot de bedienden:­ "Doet maar wat Hij u zeggen zal". Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik van de Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei: "Doet die kruiken vol water." Zij vulden de kruiken tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: "Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafel­meester." Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden wisten het wel. Zodra hij geproefd had, riep hij de bruidegom en zei hem: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard." Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaar­de zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God
6) EVANGELIELEZING: LUCAS 12,22-28
De Heer zij met U.

Allen: En met uw geest.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens LucasAllen: Lof zij U Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Maak je niet be­zorgd om je leven, wat je zult eten of wat je zult drinken, en ook niet om je lichaam, waarmee je je zult kleden. Is het leven niet meer dan eten en het lichaam niet meer dan kleding. Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet; je hemelse Vader voedt ze. Kijk naar de lelies op het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Maar ik zeg jullie: Zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen.

Als God nu het gras op het veld zo kleedt, hoeveel te meer dan jullie. Maak je dus niet bezorgd om de dag van morgen.
Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God
7) EVANGELIELEZING: MATTEÜS 7,24-29
De Heer zij met U.

Allen: En met uw geest.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.Allen: Lof zij U Christus.
In die tijd nam Jezus het woord en sprak: "Niet ieder die tegen mij zegt: Heer! Heer!, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar alleen zij die de wil van mijn Vader doen. Ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg, zal vergele­ken worden met iemand die zo verstandig was zijn huis op de rots te bouwen. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en beukten tegen dat huis. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op de rots. Ieder die mij hoort maar niet doet wat ik zeg, zal vergeleken worden met iemand die zo dom was zijn huis op zand te zetten. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en teisterden dat huis. En het huis stortte in, het werd een bouwval. Toen Jezus deze woorden had uitgespro­ken, waren de mensen onder de indruk van wat Hij hun geleerd had. Want Hij sprak met gezag; dat in tegenstelling tot hun schriftgeleerden.
Zo spreekt de Heer

Allen: Wij danken God.


* OVERWEGING
DE HUWELIJKSVIERING


De aanwezigen gaan staan, ook het bruidspaar. Aan iedere kant van het

bruidspaar gaat één van de getuigen staan. De priester of diaken richt zich dan tot

bruid en bruidegom met deze of overeenkomstige bewoordingen.
* RITE VAN DE HUWELIJKSSLUITING
N. en N., jullie zijn naar de kerk gekomen

om voor de hier aanwezige geloofsgemeenschap

en haar bedienaar

jullie wil om in het huwelijk te treden

te laten bezegelen door de Heer.

In het doopsel heeft Christus jullie leven al geheiligd.

Nu schenkt Hij overvloedig zijn zegen aan jullie echtelijke liefde.

En aan de goede voornemens

om elkaar tot in lengte van dagen trouw te blijven

alsook om de andere plichten van het huwelijk te aanvaarden,

geeft Hij innerlijke kracht

door het sacrament van het huwelijk.

Daarom verzoek ik jullie

om ten overstaan van deze kerkgemeenschap

van jullie bedoelingen te getuigen

en te antwoorden op de volgende vragen.


* ONDERVRAGING
1) ONDERVRAGING

N. en N. jullie zijn hierheen gekomen om met elkaar te trouwen.

Doen jullie dit uit vrije wil

en met de volle instemming van jullie hart?


Bruid en Bruidegom: Ja
Jullie gaan elkaar trouw beloven.

Zijn jullie bereid

elkaar lief te hebben en te waarderen

al de dagen van jullie leven?


Bruid en Bruidegom: Ja
Jullie gaan een gezin stichten.

Zijn jullie bereid

kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,

hen in jullie liefde te laten delen

en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?
2) ONDERVRAGING

N. en N. jullie zijn hierheen gekomen om met elkaar te trouwen.

Doen jullie dit uit vrije wil

en met de volle instemming van jullie hart?


Bruid en Bruidegom: Ja
Jullie gaan elkaar trouw beloven.

Zijn jullie bereid

elkaar lief te hebben en te waarderen

al de dagen van jullie leven?


Bruid en Bruidegom: Ja
Jullie gaan nu een gezin stichten.

Zijn jullie bereid

met liefde en in de geest van Christus

de verantwoordelijkheid daarvoor op jullie te nemen

als echtgenoten en ouders?
Bruid en Bruidegom: Ja
3) ONDERVRAGING

De diepe zin van het huwelijk is

dat man en vrouw zich binden aan elkaar,

zonder daartoe door iemand gedwongen te zijn;

zij beloven elkaar trouw voor heel hun leven

en aanvaarden de verantwoordelijkheid

om in de geest van het evangelie

echtgenoten en ouders te zijn.


N. en N. willen jullie met deze bedoeling

en op deze wijze jullie huwelijk beleven?


Bruid en Bruidegom: Ja, dat willen wij.
* TROUWBELOFTE
Met elkaar willen jullie het huwelijksverbond aangaan.

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven

en hier in deze gemeenschap voor familieleden en vrienden,

voor kerk en God jullie belofte uit te spreken.


Bruidspaar geeft elkaar nu de rechterhand!
1) TROUWBELOFTE

Bruidegom: (naam van de bruid), ik aanvaard je als mijn vrouw, en ik beloof je trouw te blijven in goede en in kwade dagen, in armoede en rijkdom in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.


Bruid (naam van de bruidegom), ik aanvaard je als mijn man, en ik beloof je trouw te blijven in goede en in kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.
Voorganger: Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden. Moge de Heer jullie huwelijksverbond bevestigen en jullie leven zegenen. Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.

2) TROUWBELOFTE

Voorganger: (naam van de bruidegom), wil je (naam van de bruid) aanvaarden als je vrouw, en beloof je haar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil je haar liefhebben en waarderen al de dagen van je leven?
Bruidegom: Ja, ik wil.
Voorganger: (naam van de bruid), wil je (naam van de bruidegom). aanvaarden als je man, en beloof je hem trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven?
Bruid Ja, ik wil.
Voorganger: Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden. Moge de Heer jullie huwelijksverbond bevestigen en jullie leven zegenen. Wat God verbonden heeft, dat zal de mens niet scheiden.
* ZEGENING EN OVERREIKING VAN DE RINGEN

1) ZEGENING VAN DE RINGEN


Moge de Heer zijn zegen doen neerdalen over deze ringen,

want jullie geven ze aan elkaar

als teken van jullie liefde en trouw.
2) ZEGENING VAN DE RINGEN
Heer, zegen deze ringen.

Mogen N. en N. dit sieraad dragen onder de zegen van uw Naam

en hun trouw bewaren als een kostbaar goed.

Mogen zij naar uw bedoeling in uw vrede leven

en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar.

Door Christus onze Heer.


3) ZEGENING VAN DE RINGEN
Heer, geef uw zegen aan N. en N.

en heilig in hen de liefde voor elkaar.

Voor hen zijn deze ringen

een kostbaar symbool van hun trouw.

Mogen zij hen steeds weer opwekken

elkaar met genegenheid lief te hebben.

Door Christus onze Heer.
1) OVERREIKING VAN DE RINGEN
Bruidegom: N. (naam van de bruid) draag deze ring als teken van mijn liefde en trouw. (in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.)
Bruid N. (naam van de bruidegom) draag deze ring als een teken van mijn liefde en trouw. (In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.)

2) OVERREIKING VAN DE RINGEN


Pr/D: N. (naam bruidegom) steek deze ring als een teken van je liefde en trouw aan de hand van je vrouw. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
N. (naam bruid) steek deze ring als een teken van je liefde en trouw aan de hand van je man. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
* LIED NA DE HUWELIJKSSLUITING – ONTSTEKEN HUWELIJKSKAARS
Tijdens het dank- of loflied dat nu gezongen wordt kan het bruidspaar hun huwelijkskaars ontsteken als een teken dat het leven van hen beiden thans verbonden is tot één leven.
* VOORBEDE
De voorbeden worden ingeleid en afgesloten door de priester of diaken. De verschillende bedes kunnen gebeden worden door één of enkele personen uit de familie- of vriendenkring. Ook het bruidspaar kan dat doen. Iedere bede wordt besloten met "Laat ons bidden". Allen antwoorden hierop met: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
1) VOORBEDE

P/D: Keren wij ons tot God, die Liefde is, en bidden wij:


Laten we bidden voor N. en N.

dat zij gelukkig mogen worden in hun huwelijk;

dat hun leven met elkaar vol vreugde mag zijn

en dat hun liefde mag groeien door de jaren heen.

Laat ons bidden.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten we bidden voor hun ouders

voor het gezin waarin ze zijn opgegroeid,

voor de velen die hen met hun zorgen hebben omringd

of door hun vriendschap hebben verblijd.

Laat ons bidden.
Laten we bidden voor alle gezinnen

om geborgenheid in onze wereld,

om bevordering van vrede onder alle mensen.

Laat ons bidden.


Laat ons bidden voor onze familieleden en vrienden

die door de dood van ons gescheiden zijn,

(met name bidden we voor ……)

om rust en licht voor hen en voor alle overledenen.

Laat ons bidden.
P/D: Goede God, dat mensen elkaar kunnen liefhebben

en onvoorwaardelijk hun trouw beloven

is een wonder dat naar U verwijst.

U bent de bron van alle liefde.

maak ons hart steeds ruimer en milder

dat vragen wij U door Christus, onze Heer.

Amen.
2) VOORBEDE

P/D: Bidden wij tot God, bron van alle ware liefde.


Voor N. en N. dat ze gelukkig morgen blijven met elkaar

en elkaar steeds weer zullen zien met nieuwe ogen;

dat liefde mag heersen in hun huis

en dat ze bereid mogen zijn om te geven en te vergeven

in oprechte zorg voor elkaar.

Laat ons bidden.


Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die deze jonge mensen

tot hier toe hebben begeleid,

vooral voor de ouders uit wie ze geboren zijn,

voor allen die hen met vriendschap hebben omringd;

dat ze zich vandaag beloond mogen weten

voor de liefde en de zorg die zij aan hen hebben besteed.

Laat ons bidden.


Voor allen die wij zo graag nog in ons midden hadden gehad,

maar die zijn overleden.

(We noemen met name ……)

Zij vormen een deel van ons leven,

waarvoor we dankbaar zijn;

dat zij thuis mogen zijn in Gods rijk van liefde.

Laat ons bidden.
Voor allen die alleen hun weg door het leven gaan,

dat zij openstaan voor het goede in mensen

en kracht vinden in Gods blijvende liefde.

Laat ons bidden.


P/D: Heer, onze God,

alle liefde tussen mensen

vindt haar oorsprong in U.

Schenk ons de kracht om steeds trouw te blijven

aan elkaar en aan onszelf,

trouw ook aan de weg van Jezus, uw Zoon;

Hij die is onze Heer en onze broeder

tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
3) VOORBEDE

(voorbede uitgesproken door bruid en/of bruidegom)
P/D: Keren wij ons tot God

en bidden wij met dit bruidspaar:


Goede God, wij hebben U nodig.

Zonder liefde beginnen wij niets.

Houd ons dan bij elkaar in lief en leed

en maak ons open voor de ander.

Laat ons bidden.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Dankbaar bidden wij voor onze ouders;

geef ze het geluk dat ze verdienen,

dat ze in ons blijven herkennen

de kinderen die zij hebben opgevoed.

Laat ons bidden.
Voor onze vrienden bidden wij;

dat ze bij ons een open huis vinden,

een band van vriendschap,

die mensen samenbrengt tot vrede.

Laat ons bidden.
Voor uw kerk bidden wij;

dat mensen er in woord en gebed,

in lied en werk,

Uw woord vinden bij elkaar.

Laat ons bidden.
Voor heel deze wereld bidden wij,

dat er vrede mag zijn, overal,

dat mensen en volken geen dikke muren

maar open poorten bouwen voor elkaar.

Laat ons bidden.
P/D: Heer, onze God

begeleid dit bruidspaar met uw wijsheid en kracht.

Neem deze gebeden van ons aan

en wees ons nabij, vandaag en alle dagen van ons leven.

Wij vragen het U, door Christus, onze Heer.

Amen.
4) VOORBEDE

P/D: Bidden wij tot God

die in zijn liefde altijd naar zijn kinderen luistert:


Laten we bidden voor N. en N.

dat hun liefde zich mag ontplooien

als een bron van levensvreugde voor henzelf

en voor allen die zij ontmoeten.

Laat ons bidden.
Allen: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Laten we bidden voor N. en N.

dat zij verdriet en tegenslag te boven komen

en dat zij elkaar vasthouden

in welke moeilijkheden dan ook.

Laat ons bidden.
Laten we bidden voor hun ouders

dat zij vreugde mogen beleven aan hun geluk,

en dat zij zich voor alle zorg aan hun kinderen besteed,

beloond mogen weten.

Laat ons bidden.
Laten we bidden

voor hen die deze dag niet kunnen meemaken,

omdat ze gestorven zijn

(met name voor….)

dat zij deelgenoot mogen zijn

aan het hemelse bruiloftsmaal.

Laat ons bidden.
Laten we bidden voor de gezinnen

die door dood of echtscheiding ontwricht zijn,

dat nieuwe kansen het mogen winnen

van bitterheid en vereenzaming.

Laat ons bidden.
P/D: Vader in de hemel,

wij geloven dat Gij het zijt,

die deze jonge mensen tot elkaar bracht.

Wil hen begeleiden op hun gezamenlijke levensweg.

Dat vragen wij U, door Christus, onze Heer.

Amen.
* HUWELIJKSZEGEN (in een gebedsdienst of communiedienst;in de eucharistieviering komt de huwelijkszegen

na het Onze Vader)
Tijdens de huwelijkszegen gaat het bruidspaar knielen


  1. HUWELIJKSZEGEN

God en Vader, Schepper van al wat bestaat,

wij bidden U voor N en N,

Laat uw zegen in overvloed over hen neerdalen.

Dat zij elkaar liefhebben;

dat het leven dat Gij hen gegeven hebt, vruchtbaar zij;

dat kinderen hun vreugde worden;

dat zij in geluk U loven, U zoeken in droefheid;

dat zij U vol blijdschap ontdekken in hun werk,

en in moeilijke omstandigheden uw troost ondervinden.

Dat zij tot U bidden in de gemeenschap van de kerk

en van U getuigen in de wereld;

dat zij gelukkig mogen leven tot in lengte van dagen.

Door Christus, onze Heer.

Amen.
2) HUWELIJKSZEGEN

Goede God, wij bidden U voor N en N

verleen hun de hulp waarvan dit sacrament een teken is.

Gij hebt N en N bijeengebracht,

wil hen ook voor elkaar bewaren.

Gij hebt immers de mens geschapen als man en vrouw,

hen in het leven geroepen voor elkaars geluk.

Voltooi wat Gij begonnen zijt in N en N.

Laat tot bloei komen de liefde die zij elkaar toedragen.

Houd hen bijeen en maak hun leven tot een teken

van de liefdevolle zorg waarmee Gij ons omgeeft.

Schenk hen daartoe geloof in U en in elkaar,

geef hen vertrouwen in de mensen

en laat hen steeds ontdekken wat goed en waardevol is.

Schenk hun de rijkdom vader en moeder te worden,

dat zij voor hun kinderen goede ouders zijn

en de kinderen van hun kinderen mogen zien.

Geef hun gezondheid en levensvreugde tot in hoge ouderdom.

Zo bidden wij U, door Christus onze Heer.

Amen.
3) HUWELIJKSZEGEN

Barmhartige God,

Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld,

man en vrouw schiep U hen en U zegende hen.

Zegen ook N en N en maakt hun liefde volkomen.

Zegen hun verbond in ons midden.

Wij bidden U: schenk hen aan elkaar,

leer hen elkaar aanvaarden en vertrouwen,

maak hen ontvankelijk en oprecht van hart.

Bezegel hun verbond met uw geest,

wees het vuur van hun liefde,

de bron voor hun dorst,

en vervul hun verlangen.

Geef adem aan hun woorden, dat zij oprecht spreken;

wek mildheid in hen, dat zij elkaar bijstaan.

Geef dat zij op hun levensweg tochtgenoten ontmoeten,

die hen bijstaan en de goede richting wijzen.

Geef hun oog voor de nood van mensen om hen heen;

dat hun hart niet verstokt raakt, hun huis niet gesloten.

Mogen hun liefde en arbeid vruchten dragen

en ten goede komen aan uw schepping.

dat vragen wij U door Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer.

Amen.
DE EUCHARISTIE

* KLAARMAKEN VAN HET ALTAAR EN COLLECTE
Op dit moment worden de gaven van Brood en wijn naar het altaar gebracht en met gebeden aan God opgedragen. Ondertussen worden uw gaven verzameld in de collecte.

1   2   3

  • Allen
  • * RITE VAN DE HUWELIJKSSLUITING
  • * ONDERVRAGING 1) ONDERVRAGING
  • * ZEGENING EN OVERREIKING VAN DE RINGEN
  • OVERREIKING VAN DE RINGEN
  • * LIED NA DE HUWELIJKSSLUITING – ONTSTEKEN HUWELIJKSKAARS
  • * HUWELIJKSZEGEN (in een gebedsdienst of communiedienst; in de eucharistieviering komt de huwelijkszegen na het Onze Vader)
  • DE EUCHARISTIE * KLAARMAKEN VAN HET ALTAAR EN COLLECTE

  • Dovnload 266.99 Kb.