Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opening van de huwelijksviering lied of muziek opening en begroeting

Dovnload 266.99 Kb.

Opening van de huwelijksviering lied of muziek opening en begroetingPagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte266.99 Kb.

Dovnload 266.99 Kb.
1   2   3

* LIED OF MUZIEK

Priester:: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden

door God, de almachtige Vader.

Allen: : Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van

zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
* GEBED OVER DE GAVEN (door de priester)
1) GEBED OVER DE GAVEN

God, deze dag bieden wij U onze gaven aan

bij de bezegeling van het huwelijk van N. en N.:

aanvaard deze offergave, dit brood en deze wijn.

Wij bidden U: behoed en bewaar de liefde

die Gij gewekt hebt in hun hart,

en breng deze tot volle ontplooiing.

Door Christus onze Heer.


2) GEBED OVER DE GAVEN

God, vol vreugde bieden wij U deze gaven aan,

aanvaard in uw mildheid wat wij U schenken.

Wij vragen U:

zegen de liefde waarin N. en N. zich door de band van het huwelijk

met elkaar verbonden hebben.

Bewaar hen, bidden wij, met vaderlijke genegenheid.

Door Christus, onze Heer.


3) GEBED OVER DE GAVEN

God, met blijdschap bieden wij U deze gaven aan.

Alles wat wij voor elkaar zijn en doen

is het brood waarvan wij alle dagen eten,

is ook de wijn die vreugde schenkt

en deze dag maakt tot een feest.

Wij bidden U:

bewaar in uw goedheid N. en N.

die Gij voor het leven bijeengebracht hebt.

Door Christus, onze Heer.* HET EUCHARISTISCHE GEBED


 1. Prefatie III en Eucharistisch gebed IIC

Priester: De Heer zij met u.Allen: En met uw geest.

Priester: Verheft uw hart. (staan)Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God.Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Gij hebt de mensen, door een geschenk van uw goedheid geschapen en heb een bijzondere waardigheid verleend: want de levensgemeenschap van man en vrouw is een beeld van uw goddelijke liefde. Deze mensen, door uw liefde geschapen, roept Gij onophoudelijk tot de plicht van de liefde; en het is uw bedoeling dat zij eens uw eeuwige liefde zullen delen. Zo is het huwelijk een sacrament, dat uw goddelijke liefde openbaart en de liefde van mensen heiligt, door Christus onze Heer.

Door wie wij samen met de engelen en alle heiligen U aanbidden en U toezingen vol vreugde.


Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer,

de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.


(knielen)

Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.


Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond. Dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt.


Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U, dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N., onze paus en N. onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja alle gestorvenen dragen wij op aan Uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van Uw gelaat.

Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus Uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Allen: Amen.

2) Prefatie en Eucharistisch gebed XIII
Priester: De Heer zij met u.

Allen: En met uw geest.

Priester: Verheft uw hart. (staan)Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God.Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Goede Vader, wij prijzen en danken U om de wonderen van uw liefde. Ja, wij brengen U dank, levende God, want vanaf het begin van de wereld worden leven en liefde één en vruchtbaar door de adem van uw Geest. Wees gezegend om Jezus, hier om ons midden. Door U gezonden, heeft Hij ons uw liefde geopenbaard, zich vrijwillig voor ons prijsgegeven. Door Hem loven en aanbidden U bruid en bruidegom, hun ouders, hun vrienden, wij allen. Met de engelen en de heiligen verkondigen wij uw heerlijkheid en zingen U toe vol vreugde:
Allen: Heilig, heilig, heilig, de Heer,

de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.


(knielen)

Gij zijt waarlijk heilig, Heer van het heelal, want toen Gij de mens gemaakt hebt naar uw beeld, hebt Gij hen de man en vrouw gemaakt. Gij hebt in hun hart de liefde gelegd waardoor de één tot de ander gaat en nieuw leven wordt geboren. Gij zijt de ziel van hun liefde en op de hoeksteen van hun verbond bouwt Gij de gemeenschap der mensen.

Om het verbond met de mens te hernieuwen hebt Gij uw geliefde Zoon in onze wereld gezonden. Door Hem hebt Gij de eenheid van man en vrouw vernieuwd en het huwelijk gemaakt tot het zegel van hun verbintenis en tot een bijzonder teken van uw liefde voor ons. Goede Vader, om U te danken voor uw wondere daden, doen wij hier wat Jezus heeft gedaan, toen zijn uur was gekomen om zijn leven te geven.

Wij bidden U: zend nu uw heilige Geest over dit brood en deze wijn, dat zij nu worden tot Lichaam en Bloed van uw Zoon, tekenen van uw verbond met ons.


Terwijl Hij met zijn leerlingen zijn laatste maaltijd hield, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam Hij de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond, dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.


Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.


Goede Vader, wij gedenken de dood van uw geliefde Zoon, bewijs van zijn liefde voor ons tot het uiterste toe. Wij gedenken ook zijn verrijzenis en zijn ingaan in uw heerlijkheid, waarop onze hoop is gegrondvest ééns te mogen leven bij U. Aanvaard welwillend het offer van Christus, dat het offer is geworden van heel uw gezin.

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Gij wenst haar schoon als bruid, jong, vrij en trouw. Moge uw Geest haar altijd leiden op de weg van waarheid en eenheid in gemeenschap met uw geliefde Zoon.

God van alle verbond en alle leven, Gij hebt de handen van N. en N. bij hun trouwbelofte ineengelegd en hun harten samengesmeed om elkaar hun leven te schenken. Bestendig de genegenheid waarmee Gij vandaag dit bruidspaar omringt en bevestig hun liefde die uitgaat naar U. Gedenk ons allen, die hier bijeen zijn in vreugde en gebed. Versterk onze band met de herders van uw volk, paus N. en onze bisschop N.

Wij bidden U ook voor al degenen die het geluk kennen lief te hebben en te worden bemind: mogen zij een steun en bemoediging zijn voor hun broeders en zusters. Wij smeken U, toon ook uw goedheid aan zovelen die hier teleurgesteld in hun verlangen naar geluk en liefde. Wees Gij hun vrede, vertroosting en hoop, zodat zij de vreugde hervinden te leven in uw liefde, dienstbaar aan anderen.

Ontvang allen die ons dierbaar zijn en ons naar U zijn voorgegaan, met open armen in uw heerlijkheid, uw rijk van vrede. God, onze Vader, Gij wilt ons geluk. Verlevendig onze liefde tot U en onze hoop samen bij U te wonen, met de maagd Maria, de moeder van Jezus, met de ontelbare menigte van heiligen, om U te loven en te prijzen door Jezus, uw welbeminde Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.


Allen: Amen.

* DE COMMUNIERITUS
Onze Vader

P/D: Laten wij bidden tot God, onze Vader,

met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd; Uw

Rijk kome: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef

ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: en leid ons niet

in bekoring, maar verlos ons van het kwade.


* HUWELIJKSZEGEN (alleen in de eucharistieviering;

tijdens een gebeds- of communiedienst

komt de huwelijkszegen na de voorbede)
Tijdens de huwelijkszegen gaat het bruidspaar knielen
1) HUWELIJKSZEGEN

Pr: Richten wij ons tot de Heer met een gebed voor dit bruidspaar dat deze dag hier voor het altaar komt om het Lichaam en Bloed van Christus te ontvangen en zegen te vragen over hun huwelijk, tot blijvende vereniging van hun onderlinge liefde.
Allen bidden enige tijd in stilte.
Heilige Vader, naar uw beeld hebt Gij de mens geschapen man en vrouw hebt Gij aan elkander toevertrouwd, om in eenheid van lichaam en geest hun zending in de wereld te volbrengen.

God, in de onderlinge genegenheid van bruid en bruidegom hebt Gij aan de mensen uw liefde doen kennen. Hun wederzijdse trouw hebt Gij tot teken gesteld van het verbond tussen U en uw volk.

In de liefdesband tussen man en vrouw verheldert Gij de diepe zin van het geheim van het huwelijk van Christus met zijn kerk. Zo wordt in het sacrament duidelijk hoe groot Christus' liefde is voor zijn kerk.

Laat uw zegenende hand dan rusten op ... en ..., zo bidden wij U, en stort de kracht van uw heilige Geest in hun hart.

Geef, Heer, dat zij in hun gemeenschap, die geheiligd is in de viering van dit sacrament, elkaar de gaven van uw liefde schenken: dat zij voor elkaar een teken zijn van uw aanwezigheid in hun leven en zo één van hart zijn en één van ziel.

Geef ook, Heer, dat het huis, het werk van hun handen, een thuis wordt, waar het goed wonen is, (dat zij hun kinderen opvoeden in de geest van het evangelie en vormen tot goede leden van uw volk).

Zegen ... met overvloed van gaven geef dat zij als echtgenote (en moeder) haar taak in haar huis ter harte neemt en warmte brengt door haar toewijding en hartelijkheid.

Zegen ook ... met rijkdom aan gaven geef dat hij als echtgenoot (en vader) getrouw het welzijn van zijn huis behartigt door zijn inzet en welwillende goedheid.

Wij vragen U, heilige Vader: geef dat zij die in uw tegenwoordigheid met elkaar getrouwd zijn, blijven verlangen tot uw tafel te naderen en eens mogen deelhebben aan de vreugde van uw hemels feestmaal. Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.


 1. HUWELIJKSZEGEN

God en Vader, Schepper van al wat bestaat,

wij bidden U voor N en N,

Laat uw zegen in overvloed over hen neerdalen.

Dat zij elkaar liefhebben;

dat het leven dat Gij hen gegeven hebt, vruchtbaar zij;

dat kinderen hun vreugde worden;

dat zij in geluk U loven, U zoeken in droefheid;

dat zij U vol blijdschap ontdekken in hun werk,

en in moeilijke omstandigheden uw troost ondervinden.

Dat zij tot U bidden in de gemeenschap van de kerk

en van U getuigen in de wereld;

dat zij gelukkig mogen leven tot in lengte van dagen.

Door Christus, onze Heer.

Amen.
3) HUWELIJKSZEGEN

Goede God, wij bidden U voor N en N

verleen hun de hulp waarvan dit sacrament een teken is.

Gij hebt N en N bijeengebracht,

wil hen ook voor elkaar bewaren.

Gij hebt immers de mens geschapen als man en vrouw,

hen in het leven geroepen voor elkaars geluk.

Voltooi wat Gij begonnen zijt in N en N.

Laat tot bloei komen de liefde die zij elkaar toedragen.

Houd hen bijeen en maak hun leven tot een teken

van de liefdevolle zorg waarmee Gij ons omgeeft.

Schenk hen daartoe geloof in U en in elkaar,

geef hen vertrouwen in de mensen

en laat hen steeds ontdekken wat goed en waardevol is.

Schenk hun de rijkdom vader en moeder te worden,

dat zij voor hun kinderen goede ouders zijn

en de kinderen van hun kinderen mogen zien.

Geef hun gezondheid en levensvreugde tot in hoge ouderdom.

Zo bidden wij U, door Christus onze Heer.

Amen.
4) HUWELIJKSZEGEN

Barmhartige God,

Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld,

man en vrouw schiep U hen en U zegende hen.

Zegen ook N en N en maakt hun liefde volkomen.

Zegen hun verbond in ons midden.

Wij bidden U: schenk hen aan elkaar,

leer hen elkaar aanvaarden en vertrouwen,

maak hen ontvankelijk en oprecht van hart.

Bezegel hun verbond met uw geest,

wees het vuur van hun liefde,

de bron voor hun dorst,

en vervul hun verlangen.

Geef adem aan hun woorden, dat zij oprecht spreken;

wek mildheid in hen, dat zij elkaar bijstaan.

Geef dat zij op hun levensweg tochtgenoten ontmoeten,

die hen bijstaan en de goede richting wijzen.

Geef hun oog voor de nood van mensen om hen heen;

dat hun hart niet verstokt raakt, hun huis niet gesloten.

Mogen hun liefde en arbeid vruchten dragen

en ten goede komen aan uw schepping.

dat vragen wij U door Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer.

Amen.
* VREDESWENS:
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u.

Allen: En met uw Geest.
* LAM GODS
Priester: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

Allen: ontferm U over ons.

Priester: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,Allen: ontferm U over ons.

Priester: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,Allen: geef ons de vrede.
* UITNODIGING TOT DE COMMUNIE:
Priester: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.Allen : Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,

maar spréék en ik zal gezond worden.* COMMUNIE - UITREIKING

* LIED/MUZIEK
* GEBED NA DE COMMUNIE
1) GEBED NA DE COMMUNIE

God, wij mochten deelgenoot zijn aan uw tafel

door het ontvangen van het lichaam van de Heer.

Wij bidden U: laat N en N hun belofte trouw blijven;

mogen zij door hun leven voor alle mensen getuigen van uw Naam

en zich al hun dagen toevertrouwen aan U.

Door Christus, onze Heer. Amen.
2) GEBED NA DE COMMUNIE

God, wij danken U voor deze twee mensen,

die nu als man en vrouw hun levensweg gaan vervolgen.

Moge de herinnering aan de viering van deze dag

voor N. en N. een kracht en een opwekking zijn

om dit nieuwe leven aan te kunnen in zijn vreugdevolle,

maar ook in zijn moeilijke ogenblikken.

Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.


3) GEBED NA DE COMMUNIE

Getrouwe God,

wij danken U voor de liefde die Gij ons hebt gegeven;

wij danken U voor N en N, die deelhebben aan uw overvloed.

Geef dat zij hun opdracht ontdekken en aanvaarden.

Maak ons allen tot delen bereid,

in staat tot zorg en aandacht voor elkaar

in verbondenheid met de gemeenschap

van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
4) GEBED NA DE COMMUNIE

Goede God, wij hebben geluisterd naar Uw Woord

en ons gesterkt met Uw Voedsel.

Daar danken wij U voor.

Het was goed hier samen te zijn

en onze onderlinge verbondenheid met elkaar te vieren.

Wij vragen U: laat ons altijd zo één zijn als op dit uur.

Heel in het bijzonder vragen wij U:

dat de liefde van N. en N. mag groeien van dag tot dag.

Dat ze elkaar opbouwen tot waardevolle mensen,

tot hun eigen geluk en tot geluk van ieder.

Dit vragen wij U door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer,

die met U en met de heilige Geest leeft en heerst,

één God, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.* MARIA-OPDRACHT (eventueel)
Na het gebed na de Communie gaan bruid en bruidgom met de brandende huwelijkskaars een moment naar de beeltenis van Maria, om ook haar zegen en bescherming te vragen over hun huwelijk

.

Ondertussen kan er muziek klinken of wordt een Ave Maria gezongen.
* SLOTGEDACHTE

(Eventueel; de slotgedachte kan ook door iemand uit familie- of

vriendenkring worden voorgelezen)
1) SLOTGEDACHTE: LIEFDE ZONDER ANGST
In de liefde is geen angst en vrees.

In de liefde is geen krachtpatserij.

In de liefde mag jij jij zijn.

In de liefde mag je groeien.

Zodat je steeds mooier kunt worden.
In de liefde mag je kwetsbaar zijn.

Je hoeft je niet mooier voor te doen.

Je mag je armoede laten zien.

Juist dan ontdekt de liefde je rijkdom.


In de liefde verlies je je aan elkaar.

Zonder dat je verloren gaat.

Ware liefde laat voor de ander ruimte.

Om meer zichzelf te kunnen worden.


Liefde is soms wel 'het einde' .

Maar ook steeds weer een nieuw begin.


Trouwen is weggaan,

op - weg - gaan,

op een plaats komen en samen verder gaan.

De liefde wil het pad van de trouw

steeds weer verlichten.
(Marinus van den Berg in: Om levensmoed)
2) SLOTGEDACHTE: HUWELIJK IS EEN AVONTUUR
Een huwelijk is een avontuur.

Twee mensen die op wacht staan bij elkaars eenzaamheid.

Waakzaam, met alle aandacht voor de ander.

Een huwelijk is met open handen en open hart

klaar staan voor de ander.

Een huwelijk is leven met het mysterie

van die andere tegen wie je altijd 'ja' blijft zeggen.

"Een huwelijk wordt gesloten" zegt men.

"Een huwelijk wordt geopend" is meer waar.

Het begin is er, het begin van een groot groeiproces.

Een huwelijk is niet: "Nu ben jij van mij",

maar: "Nu ben ik er voor jou, helemaal en altijd".

Het is vrijheid in gebondenheid jezelf zijn,

maar niet ten koste van de ander.

Gehuwden staan samen in een wereld,

waarin de mens traag zich bindt en snel zichzelf zoekt;

een wereld, die spreekt van geven en doet van nemen.

Gehuwden zijn en worden baken van hoe het anders kan.


3) SLOTGEDACHTE: GESCHENK
Dat ons leven een geschenk is, dat ervaren elke dag.

Maar soms, dan voelen wij heel duidelijk

dat het goed is om te leven.

Dan ervaren wij de mooie dingen, die om ons heen zijn, nog sterker.

Dan zie je opeens die bloem,

die te buigen staat in de wind,

de vogels in de blauwe lucht,

de vissen in het sprankelende water,

de zon die boven de ruisende bomen schijnt,

en het is alsof de wind zingt...

over geluk en lief­de.
Je ontdekt tussen al die mooie dingen

iemand die je toelacht

je de hand toesteekt,

en aan wie je helemaal wilt geven.

De wereld wordt nog mooier

en je zou je hele wereld met die ander willen delen

en samen genieten

van al die mooie dingen waar je vroeger alléén naar keek.Plots krijgt je leven meer inhoud,

en weet dat je samen aan iets nieuws, iets goeds gaat begin­nen,

samen droom je over een nieuw, mooi leven

en je weet,

dat dit het allermooiste geschenk is

dat je ooit hebt gekregen.


4) SLOTGEDACHTE: LIEFDE IS ALS DE ZON
De zon is voor velen de gewoonste zaak van de wereld.

Toch doet ze elke dag een wonder.

Ze steekt het licht en het vuur voor me aan.

Ze vecht tegen de wolken om me te zien en me een mooie dag te schenken.'s Nachts gaat ze naar de andere kant van de aarde

om ook daar de mensen haar licht te schenken.Doof ik de zon, dan zit ik in de zwarte duisternis en de ijzigste kou.

Zo is het met de liefde.Gaat de liefde op in m'n leven, dan brengt ze licht en warmte.

Als ik de liefde heb, kan ik veel missen.

Maar als de liefde ondergaat in m'n leven,

worden de schaduwen steeds groteren geraak ik stilaan in de nacht en in de kou.

De liefde is als de zon.

Wie ze heeft, kan veel missen.

Wie de liefde mist, mist alles.


Uit: Phil Bosmans, "Menslief, ik hou van je".
* WEGZENDING EN ZEGEN

* SLOTLIED OF MUZIEK.


* UITGELEIDE UIT DE KERK


1   2   3

 • * GEBED OVER DE GAVEN (door de priester) 1) GEBED OVER DE GAVEN
 • * HET EUCHARISTISCHE GEBED Prefatie III en Eucharistisch gebed IIC Priester: De Heer zij met u. Allen
 • Allen: Amen. 2) Prefatie en Eucharistisch gebed XIII Priester: De Heer zij met u. Allen
 • Allen: Amen. * DE COMMUNIERITUS Onze Vader
 • Amen. HUWELIJKSZEGEN
 • * VREDESWENS: Priester: De vrede des Heren zij altijd met u. Allen
 • Allen
 • * GEBED NA DE COMMUNIE 1) GEBED NA DE COMMUNIE
 • * SLOTGEDACHTE (Eventueel; de slotgedachte kan ook door iemand uit familie- of vriendenkring worden voorgelezen) 1) SLOTGEDACHTE
 • * WEGZENDING EN ZEGEN * SLOTLIED OF MUZIEK. * UITGELEIDE UIT DE KERK

 • Dovnload 266.99 Kb.