Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Oprichting stichting

Dovnload 57.11 Kb.

Oprichting stichtingDatum10.06.2018
Grootte57.11 Kb.

Dovnload 57.11 Kb.


OPRICHTING STICHTING: 3102763/CZ
Heden, zeventien december tweeduizend en vier verscheen voor mij, mr Chantal Maria Wilhelmina Zegger, kandidaat-notaris, wonende te Leiderdorp, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr Wilhelm Arnold Cornelis Haverkamp, notaris te Warmond:

de heer drs. Wessel Johannes Eijkman, geboren te Apeldoorn op elf februari negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 2343 KS Oegstgeest, Mr. F. Bordewijklaan 7, gehuwd,

legitimatiebewijs: Nederlands paspoort met nummer NC9053509, geldig tot zesentwintig juli tweeduizend en zeven, uitgegeven op zesentwintig juli tweeduizend en twee,

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

a. de heer prof. Dr. Roberto Iván Escalante Semerena, geboren te Mérida (Mexico) op veertien augustus negentienhonderd eenenvijftig, wonende te Calle Aguascalientes 174, Depto. 402, Col Condesa, 06100 (Mexico, D.F.), gehuwd,

legitimatiebewijs: Mexicaans paspoort met nummer 00330034659, geldig tot zesentwintig juli tweeduizend en vijf, uitgegeven te Benito Juarez (Mexico) op zesentwintig juli tweeduizend;

b. mevrouw prof. Lic. Edelmira Pérez Correa MSc, geboren te Angostura (Colombia) op achttien april negentienhonderd tweeënveertig, wonende te Calle 62 No. 3B-53, Apto 502, Bogota D.C. (Colombia), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,

legitimatiebewijs: Colombiaans paspoort met nummer CO21360072, geldig tot dertig november tweeduizend en veertien, uitgegeven te Bogoto Centro (Colombia) op dertig november tweeduizend en vier;

c. de heer prof. Dr. Renato Sérgio Jamil Maluf, geboren te Piracicaba, São Paulo (Brazilië) op achtentwintig september negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te Rua Raul Pompéia, 196/801, Rio de Janeiro (Brazilië), gehuwd,

legitimatiebewijs: Braziliaans paspoort met nummer CO822939, geldig tot dertien september tweeduizend en negen, uitgegeven te Rio de Janeiro (Brazilië) op veertien september tweeduizend en vier;

d. de heer prof. Lic. Luis Fernando Fernández Alvarado MSc, geboren te Palmares, Provincia Alajuela (Costa Rica) op twaalf februari negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te Guadalupe, Goicoechea, De Los Tribunales de Justicia, 200 metros al norte, 75 al este, casa número 1148, San Jose (Costa Rica), gehuwd,

legitimatiebewijs: Costaricaans paspoort met nummer 230131695, geldig tot twee oktober tweeduizend en vijf, uitgegeven te San Jose (Costa Rica) op twee oktober negentienhonderd vijfennegentig;

e. de her prof. Dr. Waldemar Fernando Mercado Curi, geboren te Lima (Peru) op achtentwintig juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te Av. Mayor Julio Bailetti 369-Dpto. 302, San Borja, Lima (Peru), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,

legitimatiebewijs: Peruaans paspoort met nummer 2943389, geldig tot veertien mei tweeduizend en negen, uitgegeven te Peru op veertien mei tweeduizend en vier.

Van gemelde volmachten is mij gebleken uit een vijftal aan deze akte te hechten volmachten.

VERKLARING


De internationale vereniging: Vereniging REDCAPA (Portugees: Associação; zie www.REDCAPA.org.br) werd in negentienhonderd drieënegentig oprgericht en in negentienhonderd vijfennegentig in Rio de Janeiro (Brazilië) wettelijk geregistreerd. De huidige stichting: Stichting REDCAPA Internationaal staat bij haar oprichting in direct verband met de internationale vereniging: Vereniging REDCAPA, streeft overeenkomstige doelen na en heeft identiek hetzelfde bestuur. De stichting: Stichting REDCAPA Internationaal vertegenwoordigt de vereniging: Vereniging REDCAPA buiten Brazilië, in internationale fora en wanneer contracten internationale transferenties vereisen.

De comparant verklaarde bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: Stichting REDCAPA Internationaal.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oegstgeest.

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.DOEL

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

1. de sociaal-economische positie van de arme plattelandsbevolking van Latijns Amerika en van andere zuidelijke landen waar Spaans en Portugees gesproken wordt te verbeteren;

2. natuur en milieu van die landen te beschermen en een verantwoord en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen te bevorderen.MIDDELEN

Artikel 3.

De stichting tracht haar doel te bereiken door samenwerking tussen de lidinstituten van de vereniging: Vereniging REDCAPA op het gebied van onderwijs en onderzoek te bevorderen, door middel van:

1. het ondersteunen van onderwijs en training, onder andere door:

a. het actualiseren van kennis van methodieken;

b. het evalueren van studieprogramma's;

c. de uitwisseling van docenten en studenten te stimuleren;

d. het organiseren van congressen, seminars en workshops;

e. het creëren van nieuwe cursussen;

2. het ondersteunen van afstandsonderwijs, onder andere door:

a. het onderhouden van een virtuele campus;

b. het beheersen van alle administratieve aspecten van afstandsonderwijs;

c. het aanbieden van cursussen over verschillende aspecten van afstandsonderwijs;

d. het behouden en mogelijk uitbreiden van de cursusmarketingcapaciteit in de genoemde landen;

3. het ondersteunen van gezamenlijk onderzoek, onder andere door:

a. het kanaliseren en eventueel coördineren van projecten;

b. het trainen van onderzoekers;

c. het entameren van contacten tussen lidinstituten en onderzoekers;

d. het ondersteunen van onderzoeksvoorstellen;

4. het bevorderen van de uitwisseling, onder andere door:

a. het onderhoud van virtuele bibliotheken;

b. het beheren van een informatieve webpage;

c. het onderhoud van electronische informatiebulletins;

d. het doen verschijnen van tijdschriften en/of publicaties;

e. het uitwisselen van wetenschappelijke publicaties;

f. het in contact brengen van vraag en aanbod van lidinstituten;

5. het ondersteunen van relaties met partnerinstituten en donoren, onder andere door:

a. het actief werven van projecten en fondsen;

b. het vertegenwoordigen van lidinstituten met bovengenoemde instrumenten;

c. het consolideren van voorstellen;

d. het helpen administreren van projecten;

6. concentratie op onder andere de volgende thema's:

a. agrarische (landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij) economie en politiek;

b. verantwoorde ecologische productemethoden;

c. armoedebstrijding en plattelandsontwikkeling;

d. goed bestuur, mensenrechten en vredeopbouw;

e. voedselzekerheid;

f. de rol van de vrouw in het ontwikkelingsproces;

g. bestrijding van racisme en andere vormen van discriminatie;

h. bestrijding van HIV / AIDS en andere zieken;

i. het verantwoord en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen;

j. geïntegreerd beheer van water en stroomgebieden;

k. de bestrijding van verwoestijning;

l. internationale informatie en communicatie;

m. digitale integratie.VERMOGEN

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a. donaties;

b. entreegelden van door de stichting georganiseerde activiteiten;

c. giften, erfstellingen en legaten;

d. subsidies;

e. reclame- en/of sponsorgelden;

f. revenuën van eigendommen van de stichting;

g. bijdragen van de vereniging: Vereniging REDCAPA;

h. alle andere baten.BESTUUR

Artikel 5.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden.

2. Het bestuur bepaalt, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, het aantal leden waaruit het bestuur moet bestaan.

Een besluit als in dit lid bedoeld kan - na agendering - slechts worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat vacatures in het bestuur bestaan.

3. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

4. Indien het voltallige bestuur permanent afwezig is kiest het bestuur van de vereniging: Vereniging REDCAPA zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur voor de stichting.DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 6.

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. De onder 1 genoemden vormen samen het dagelijks bestuur.

3. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN

Artikel 7.

1. Het bestuur van de stichting wordt gekozen door het bestuur van de vereniging: Vereniging REDCAPA;

2. Telkens na drie jaar worden de vacante bestuursplaatsen door middel van een verkiezing vervuld. Vóór deze verkiezing zijn die bestuursleden van de stichting verplicht af te treden wier laatste verkiezing tot het bestuur van de stichting vier of meer jaar geleden plaatsvond alsmede die bestuursleden van de stichting die door het bestuur van de stichting zelf benoemd zijn, zoals voorzien in lid 4 van dit artikel.

3. Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

4. Wanneer in het bestuur een vacature ontstaat in de periode tussen de in lid 2 genoemde verkiezingen, zal daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid, die als zodanig dezelfde functie zal bekleden als degene in wiens plaats hij werd beneomd.

5. Als de vereniging: Vereniging REDCAPA niet meer bestaat, vervalt lid 4 van artikel 5.

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en lid 5 van toepassing is en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

SCHORSING BESTUURSLEDEN

Artikel 8.

1. Een lid van het bestuur kan door het bestuur worden geschorst.

2. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een meerderheid van drie/vierde vereist in een vergadering waar alle leden van het bestuur aanwezig is. Verkeert een lid van het bestuur in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van het bestuur, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van het bestuur in het besluit wordt genoemd.

Indien niet alle leden van het bestuur bij gemelde vergadering aanwezig zijn, kan het besluit op een volgende bestuursvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. De oproepingstermijn voor deze vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

3. Een besluit tot schorsing wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens schorsing wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

Bij de hiervoor bedoelde hoorzitting mag het betreffende bestuurslid zich laten bijstaan door zijn raadsman of raadsvrouw, die bevoegd is namens het betreffende bestuurslid het woord te voeren.

4. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

ONTSLAG BESTUURSLEDEN

Artikel 9.

1. Een lid van het bestuur kan door het bestuur worden ontslagen.

2. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een meerderheid van drie/vierde vereist in een vergadering waar drie/vierde van alle leden van het bestuur aanwezig is. Verkeert een lid van het bestuur in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van het bestuur, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van het bestuur in het besluit wordt genoemd.

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

Bij de hiervoor bedoelde hoorzitting mag het betreffende bestuurslid zich laten bijstaan door zijn raadsman of raadsvrouw, die bevoegd is namens het betreffende bestuurslid het woord te voeren.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 10.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt op de wijze zoals geregeld in artikel 7 lid 2.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door bedanken;

b. door ontslag als bestuurslid;

c. indien het bestuurslid onder curatele wordt gesteld;

d. door aftreden op grond van het hiervoor in lid 1 bepaalde.

e. door ontslag door de rechtbank.

3. De penningmeester en zonodig diens plaatsvervanger kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur van hun functie worden ontheven:

a. bij faillissement, indien hij surséance van betaling aanvraagt of krijgt of bij toepassing van wettelijke schuldsanering; en

b. bij gebleken wanbeheer.

BESTUURSBEVOEGDHEDEN

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

3. Het bestuur kan deze bevoegdheden overdragen aan de internationaal directeur.VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de internationaal directeur.

3. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning doch een onkostenvergoeding, welke per kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

4. De internationaal directeur kan door de stichting in redelijkheid worden bezoldigd.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 13.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).

2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.

Fungeert de secretaris als voorzitter dan geschiedt het notuleren door de penningmeester. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.

3. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Geen der bestuursleden kan in een vergadering optreden namens meer dan één gevolmachtigde.

4. De wijze van vergaderen en de frequentie van de vergaderingen van het dagelijks bestuur kan bij huishoudelijk reglement worden geregeld.

5. Aan de bestuursvergaderingen dient door ten minste drie leden van het bestuur deel te worden genomen.

Indien niet het gemelde aantal leden van het bestuur bij de vergadering aanwezig zijn, kan een volgende bestuursvergadering worden gehouden ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. De oproepingstermijn voor deze vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. Tijdens deze vergadering kunnen alle besluiten worden genomen die anders in een vergadering van ten minste drie leden genomen dienen te worden.BESLUITVORMING

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.

2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.

4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

5. Indien bij stemming over andere zaken dan personen bij de eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen geeft de stem van het bestuurslid dat het langst bestuurslid is de doorslag. Indien meerdere personen even lang als bestuurslid actief zijn zal de stem van de oudste van die leden doorslaggevend zijn.

6. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

7. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 6 bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dit verlangt.

Door een nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8. Een éénstemmig besluit van alle bestuursleden, ook al zijn dezen niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de bestuursvergadering.

9. Ten aanzien van ontslag van bestuursleden, fusie met andere rechtspersonen, omzetting in een andere rechtspersoon, statutenwijziging, juridische splitsing van de stichting en ontbinding dient echter steeds een vergadering te worden uitgeschreven, die moet voldoen aan de door de wet of deze statuten gestelde vereisten.JAARSTUKKEN

Artikel 15.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op eenendertig december tweeduizend en vijf.

Gedurende het boekjaar wordt door de penningmeester regelmatig boek gehouden omtrent de vermogenstoestand van de stichting zodanig dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichting van de stichting kunnen worden gekend.

2. De penningmeester brengt op de jaarvergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

3. Het bestuur benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee personen, niet zijnde de penningmeester of diens plaatsvervanger. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van de penningmeester en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Wenst de kascommissie zich te laten bijstaan door een deskundige, dan kan zij zich met dat verzoek tot het bestuur wenden. Het bestuur beslist omtrent dat verzoek.

5. De penningmeester is verplicht aan de kascommissie en de in lid 4 bedoelde deskundige alle gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden van de stichting aan de commissie en/of aan de deskundige te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de stichting te geven.

6. Goedkeuring door de jaarvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt de penningmeester tot décharge.

7. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke commissie een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.

Deze nieuwe commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.

Binnen een maand na de benoeming brengt de nieuwe commissie aan de vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt het bestuur die maatregelen, welke door haar in het belang van de stichting nodig worden geacht.

8. De stichting heeft bij haar oprichting geen winstoogmerk. Indien en voor zover de stichting één of meer ondernemingen in stand zal houden, is naast het gestelde in dit artikel het gestelde in afdeling 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing (zie artikel 360 sub 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) indien en voor zover de netto-omzet hoger is dan het gestelde in artikel 396 lid 1 onder b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bedrag, mede gezien artikel 398 lid 4.BELEIDSPLAN

Artikel 16.

Door de internationaal directeur wordt ten minste elke twee jaar een concept-beleidsplan voor de navolgende periode aan het bestuur van de stichting ter vaststelling aangeboden. Het bestuur van de stichting kan, voordat zij tot vaststelling overgaat wijzigingen aanbrengen.STATUTENWIJZIGING

Artikel 17.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin drie/vierde van alle bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

2. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen één maand na die vergadering, doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering belegd.

In die tweede vergadering kan over het voorstel tot statutenwijziging rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Bestaat in het bestuur een vacature dan is statutenwijziging slechts mogelijk in een vergadering, waarin drie/vierde van alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Voor een tweede vergadering als hiervoor in lid 2 bedoeld geldt eveneens de eis van twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van de vestigingsplaats van de stichting.

ONTBINDING

Artikel 18.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 18 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.

2. De stichting wordt bovendien ontbonden:

- door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

- door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

VEREFFENING

Artikel 19.

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

4. Het bestuur casu quo de vereffenaars bepaalt/bepalen welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo bestemd is voor de vereniging: Vereniging REDCAPA of een door het bestuur van de stichting te bepalen doel dat het doel van de stichting zo dicht mogelijk nadert.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende twintig jaar berusten onder de jongste vereffenaar.HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20.

1. Aangelegenheden van de stichting, waarin de wet of deze statuten niet voorzien, kunnen worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.INTERNATIONAAL DIRECTEUR

Artikel 21.

1. het bestuur van de stichting benoemt, schorst en ontslaat de internationaal directeur van de stichting. De internationaal directeur wordt voor een periode van tenminste vijf jaar benoemd, maar kan opnieuw benoemd worden.

2. Het bestuur van de stichting bepaalt de taken van de internationaal directeur.

BEVOEGDHEDEN INTERNATIONAAL DIRECTEUR

Artikel 22.

1. De internationaal directeur van de stichting benoemt, schorst en ontslaat de medewerkers van de stichting.

2. De internationaal directeur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

3. De internationaal directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, alsmede voor het personeelsbeleid en het beheer van de middelen.

4. De internationaal directeur brengt periodiek verslag uit van zijn werkzaamheden bij het bestuur van de stichting.

5. De internationaal directeur mag aanwezig zijn bij de vergaderingen van het bestuur van de stichting en heeft daarin een adviserende rol.

6. De internationaal directeur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

7. De internationaal directeur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.ONTSLAG INTERNATIONAAL DIRECTEUR

Artikel 23.

1. De internationaal directeur kan door het bestuur worden ontslagen voordat zijn contract ten einde loopt.

2. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een meerderheid van drie/vierde vereist in een vergadering waar drie/vierde van alle leden van het bestuur aanwezig is. Verkeert een lid van het bestuur in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van het bestuur, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van het bestuur in het besluit wordt genoemd.

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de internationaal directeur vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

Bij de hiervoor bedoelde hoorzitting mag de internationaal directeur zich laten bijstaan door zijn raadsman of raadsvrouw, die bevoegd is namens de internationaal directeur het woord te voeren.

SLOTBEPALING

Artikel 24.

In alle gevallen waarin door de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet is voorzien beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarde de comparant:

1. dat voor de eerste maal tot bestuurder van de stichting word benoemd:

a. de heer prof. Dr. Roberto Iván Escalante Semerena, de volmachtgever onder a. genoemd, als voorzitter;

b. mevrouw prof. Lic. Edelmira Pérez Correa MSc, de volmachtgever onder b. genoemd, als secretaris;

c. de heer prof. Dr. Renato Sérgio Jamil Maluf, de volmachtgever onder c. genoemd, als penningmeester;

d. de heer prof Lic. Luis Fernando Fernández Alvarado Msc, de volmachtgever onder d. genoemd;

e. de heer prof. Dr. Waldemar Mercado Curi, de volmachtgever onder e. genoemd;

2. dat de in het voorgaande lid onder b en d genoemde bestuursleden voor de eerste verkiezing als bedoeld in artikel 7 lid 2 zullen aftreden;

3. dat het eerste adres van de stichting zal zijn 2343 KS Oegstgeest, Mr. F. Bordewijklaan 7;

4. dat voor de eerste maal tot internationaal directeur wordt benoemd: de comparant, te weten de heer drs. Wessel Johannes Eijkman.WAARVAN AKTE is verleden te Warmond op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.


Dovnload 57.11 Kb.