Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Oprichtingsakte van de V. Z. W. naar Belgisch recht "…" adres van de zetel

Dovnload 101.4 Kb.

Oprichtingsakte van de V. Z. W. naar Belgisch recht "…" adres van de zetelDatum17.09.2018
Grootte101.4 Kb.

Dovnload 101.4 Kb.


Oprichtingsakte van de V.Z.W. naar Belgisch recht "…"

(adres van de zetel)

De ondergetekenden:


Naam, voornamen en woonplaats van iedere stichter en ingeval van een rechtspersoon, de naam, rechtsvorm en adres van de zetel.
(ter info, leden van het ERSV zijn overeenkomstig art. 5 van het decreet vertegenwoordigers van de sociale partners, één provincie en twee of meerdere geografisch aansluitende gemeenten binnen de grenzen van de provincie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale Verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals laatst gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002, 16 januari 2003 en 22 december 2003, en in het kader van de decretale regelgeving met betrekking tot regionale samenwerkingsverbanden, zoals bedoeld in het decreet van [] 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités, hierna het decreet te noemen.
Als onderdeel van deze overeenkomst stellen de voormelde personen de hierna vermelde statuten die zullen gelden als de statuten van de voormelde vereniging op:


Titel I. Naam, zetel, doel en duur
Artikel 1. Naam
§1. De Vereniging draagt de naam “[]", afgekort “[]”, en wordt hierna “de Vereniging” genoemd.
§2. Onverminderd het bepaalde in de V.Z.W.-Wet en het decreet, vermelden alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere officiële stukken, uitgaande van de Vereniging de in de eerste paragraaf bedoelde aanduiding en naam, en vanaf de datum van de erkenning door de Vlaamse regering, voorafgegaan of gevolgd door de woorden “door de Vlaamse regering Erkend Regionaal Samenwerkingsverband” en / of door de afkorting “ERSV”.
§3. De Vereniging kan ervoor opteren om zich onder een andere benaming [vb. andere naam zonder toevoeging ERSV] in het rechtsverkeer te profileren mits te voldoen aan de bepalingen van artikel 3, §4, van het decreet.
§4. In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de Vereniging, wordt het bepaalde in §§2 en 3 onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden " Vereniging zonder winstoogmerk " of door de afkorting " vzw ", en het adres van de zetel van de Vereniging.

Artikel 2. Zetel
De zetel van de Vereniging is gevestigd in de Regio [] als bedoeld in artikel 2, 1°, en 4, §2, van het decreet, op het adres [] te [], ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement [] en behorend tot het grondgebied van de provincie [].
De algemene vergadering is bevoegd om de zetel van de Vereniging te verplaatsen binnen de grenzen van de Regio, op de wijze en onder de voorwaarden, voorzien voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Doel
§1. De Vereniging heeft, conform artikel 6 van het decreet, tot maatschappelijk doel het bijdragen tot de streekontwikkeling op economisch vlak en op het vlak van de werkgelegenheid binnen het geografisch afgebakend gebied [beschrijving van het grondgebied, behorend tot het grondgebied Vlaanderen], inzonderheid, door het inrichten en het ondersteunen van één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio, afgekort SERR, als bedoeld in artikel 12 van het decreet, en één of meerdere Regionale Sociaal-economische Overlegcomités, afgekort RESOC, als bedoeld in artikel 18 van het decreet, waarvan de Vereniging in overeenstemming met het bepaalde in het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, de overkoepelende juridische vormgeving uitmaakt.
§2. Met het oog op voornoemde doelstelling, stelt de Vereniging, conform artikel 6, §2, van het decreet, zich in het bijzonder volgende taken en opdrachten tot maatschappelijk doel:

1° het verzorgen van de administratieve, personele en logistieke ondersteuning van de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en van de één of meerdere Regionale Sociaal-economische Overlegcomités die binnen haar schoot worden ingericht;

2° het op verzoek van de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en / of van één of meerdere Regionale Sociaal-economische Overlegcomités die binnen haar schoot worden ingericht, verrichten van studiewerk;

3° het op verzoek van de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en / of van één of meerdere Regionale Sociaal-economische Overlegcomités die binnen haar schoot zijn ingericht, inzamelen, verwerken en / of bestuderen van sociaal-economische gegevens binnen en betreffende de Regio waarbinnen de Vereniging opereert;

4° het op grond van een of meerdere samenwerkingsovereenkomsten of -protocols instaan voor de uitwisseling van gegevens en / of de samenwerking op andere vlakken met andere Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden en / of met één of meerdere bestuursniveaus;

5° het op verzoek van de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en / of van één of meerdere Regionale Sociaal-economische Overlegcomités die binnen haar schoot worden ingericht, organiseren van het overleg tussen de overheden en instellingen die, binnen de Regio waarbinnen de Vereniging opereert, bevoegd zijn inzake de sociaal-economische streekontwikkeling;

6° het nemen van alle initiatieven en het stellen van de daartoe vereiste rechtshandelingen met het oog op de juridische vormgeving van de projecten van de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en / of de één of meerdere regionale Sociaal-economische overlegcomités die in de schoot van de Vereniging opereren;

7° conform de regels en gebruiken van Verenigingsrecht, het vervullen van auxiliaire taken en het stellen van auxiliaire rechtshandelingen die nodig zijn voor, dan wel bijdragen tot de verwezenlijking van de taken en opdrachten, vermeld sub de punten 1° tot en met 6°;8° het, op verzoek van de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en / of van de één of meerdere Regionale Sociaal-economische overlegcomités die binnen de schoot van de Vereniging zijn ingericht, nemen van alle initiatieven en het stellen van de daartoe vereiste handelingen met het oog op de ondersteuning van de missie, de visievorming en de uitvoering van de taken van de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en / of de één of meerdere regionale Sociaal-economische overlegcomités die in de schoot van de Vereniging opereren.
De Vereniging oefent al haar opdrachten en taken uit in overeenstemming met het vastgestelde streekpact of de vastgestelde streekpacten binnen de Regio, bedoeld in artikel 2, 15°, van het decreet.
§3. De Vereniging zal de doelstellingen, waarvoor zij wordt opgericht, nastreven op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de eigenheid, levensbeschouwing en autonomie van de leden.
§4. Teneinde de in vorige paragrafen vermelde doelstellingen te verwezenlijken, kan de Vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met één van de daar vermelde doelstellingen te maken hebben en / of deze kunnen bevorderen, met inbegrip van, zij het niet beperkt tot, de oprichting of mede-oprichting van, dan wel de deelname in andere Verenigingen, vennootschappen en / of rechtspersonen en, desgewenst, het aangaan van privé-kredieten en het aanvragen en ontvangen van subsidies.
De Vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De Vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, binnen de wettelijke grenzen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, titularis van enig ander zakelijk zekerheids- of genotsrecht op enig roerend of onroerend goed worden, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.
De Vereniging is bekwaam om, in ondergeschikte orde, daden van koophandel te stellen in zoverre deze in overeenstemming zijn met en ondergeschikt aan het doel omschreven in de eerste en de tweede paragraaf en in zoverre de winst die eventueel uit deze activiteiten zou worden geput, integraal zal worden besteed om het in de eerste en de tweede paragraaf vermelde doel te verwezenlijken.
Tot het doel van de Vereniging behoort eveneens het rationeel beheer en bestuur en de instandhouding van de goederen die eigendom zijn van de Vereniging.

Artikel 4. Duur
De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde worden ontbonden.


Titel II. Lidmaatschap
Artikel 5. Oprichters en nieuwe leden
§1. Het aantal werkelijke leden van de Vereniging is onbeperkt, maar moet ten minste vier bedragen, en bestaan, overeenkomstig artikel 3, §1, van het decreet, uitsluitend uit vertegenwoordigers van sociale partners, minstens twee gemeenten en de provincie.
§2. De Vereniging telt uitsluitend werkelijke, werkende of actieve leden.
Of:

De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. Uitsluitend vertegenwoordigers van niet-commerciële verenigingen, organisaties en instellingen die in de Regio waarbinnen de Vereniging werkzaam is, een werking ontplooien inzake één of meerdere thema's van werkgelegenheid, economie, onderwijs, opleiding, cultuur, evenredige participatie, welzijn, gezondheid, milieu of een ander maatschappelijk relevant thema, kunnen als toegevoegde leden van de Vereniging worden toegelaten.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkelijke leden en niet aan de toegetreden leden.

De toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.
§3. Conform artikel 5 van het decreet, kunnen uitsluitend vertegenwoordigers van de sociale partners, vertegenwoordigd in de SERV, twee of meerdere gemeenten die voldoen aan de voorwaarden, bepaald artikel 5, §2, van het decreet, en één provincie die voldoet aan de voorwaarden, bepaald in artikel 5, §3, van het decreet, lid worden van de Vereniging.
Een gemeente die lid is van de Vereniging kan niet tezelfdertijd lid zijn van een ander Erkend Regionaal Samenwerkingsverband.
§4. Elk nieuw potentieel lid doet met het oog op het bekomen van het lidmaatschap een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de raad van bestuur.
Omtrent een nieuw lidmaatschap vanwege een gemeente, behorend tot de Regio, bedoeld in artikel 2, en die voldoet aan artikel 5, §2, van het decreet, deelt de raad van bestuur het nieuwe lidmaatschap van de gemeente in kwestie mee aan de voorzitter van de algemene vergadering. De algemene vergadering aanvaardt vervolgens formeel het nieuwe lidmaatschap in kwestie.
Omtrent een nieuw lidmaatschap vanwege een vertegenwoordiger van een sociale partner, wordt op voorstel van de raad van bestuur beslist door de algemene vergadering waarvoor een aanwezigheidsquorum van minstens de helft van de leden van de Vereniging en van tenminste één lid van elk van de sub het punt 2° van het artikel 8, §2 van het decreet bedoelde drie fracties wordt gehaald. Dergelijke beslissing vergt voorts een consensus tussen de op de betreffende algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§5. Alle leden onderschrijven bij de aanvang van hun lidmaatschap uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze de statuten van de Vereniging, alsmede haar huishoudelijk reglement.
De leden verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de Vereniging of die de Vereniging op enigerlei wijze schade toebrengen.


Artikel 6. Uittreden en ontslag§1. Een lid kan enkel uittreden na een voorafgaande schriftelijke mededeling van het voornemen tot uittreding, via een aangetekend schrijven gericht tot de voorzitter van de raad van bestuur.
De uittreding moet ten minste [periode] voor de uittredingsdatum worden aangekondigd.
§2. Een lid kan worden uitgesloten bij beslissing van de algemene vergadering die bijeenkomt in aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste de helft van de leden en van tenminste één lid van elk van de sub het punt 2° van het artikel 8 van het decreet bedoelde drie fracties en die tot de uitsluiting beslist bij consensus van alle op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, het lid waarvoor de uitsluiting is voorgesteld uitgezonderd, wanneer wordt vastgesteld dat het lid in kwestie niet meer voldoet aan de voorwaarden, bepaald in het decreet, of de decretale en / of statutaire bepalingen niet naleeft.
§3. Het einde van het lidmaatschap brengt het onmiddellijk verlies van de lidmaatschapsrechten in de Vereniging met zich mee, met dien verstande dat de in het kader van de werking van de Vereniging aangegane verbintenissen in wederzijdse goede trouw verder worden uitgevoerd.
§4. De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, alsook hun erfgenamen of hun rechtsopvolgers, of de erfgenamen van de overleden leden, kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen van de Vereniging. Ze kunnen evenmin teruggave of vergoeding van de eventueel door henzelf of door hun rechtsvoorganger gestorte bijdragen of gedane inbreng vorderen.


Titel III. Algemene vergadering

Artikel 7. Samenstelling en agenda
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de Vereniging.
Elk lid kan te allen tijde haar vertegenwoordiger(s) vervangen. Dit moet worden medegedeeld aan de voorzitter van de Vereniging bij aangetekend schrijven.
§2. Het eerste te behandelen agendapunt van enige vergadering van de algemene vergadering, is de aanstelling van een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris van de algemene vergadering. De voorzitter en de ondervoorzitter behoren niet allebei tot de fractie van de sociale partners.
In afwachting van deze aanstelling, wordt de algemene vergadering, voorlopig, voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
§3. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle leden van de Vereniging op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen dat een niet-geagendeerd onderwerp toch behandeld wordt.
Het bepaalde in het eerste lid geldt ook voor agendapunten die worden aangebracht door de leden en niet in de oproepingsbrief zijn en konden worden vermeld.
Indien niet aan de in het eerste lid bepaalde voorwaarden kan worden voldaan, worden de in het vorige lid bedoelde agendapunten die niet konden worden behandeld, tot een volgende algemene vergadering die zal bijeenkomen binnen de [] kalenderdagen, uitgesteld.

Artikel 8. Stemrecht van de leden – Verdeling van de stemmen
Alle leden in de algemene vergadering zijn stemgerechtigd.

De toegevoegde leden, bedoeld in artikel 5, §2, hebben enkel een raadgevende stem.
De drie fracties, bedoeld in artikel 8, 2°, van het decreet, hebben een gelijk stemmengewicht.
Binnen de fractie, bestaande uit de provincie en twee of meerdere gemeenten, is er een evenredig stemmengewicht tussen enerzijds de vertegenwoordigers van de provincie en anderzijds de vertegenwoordigers van de gemeenten.

Artikel 9. Aanwezigheidsquorum
§1. Onverminderd strengere bepalingen in de wet, het decreet of in deze statuten, kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen mits een aanwezigheidsquorum van minstens de helft van de leden van de Vereniging en van tenminste één lid van elk van de sub het punt 2° van het artikel 8 van het decreet bedoelde drie fracties wordt gehaald.

§2. Elke vertegenwoordiger van een lid kan zich bij schriftelijke volmacht op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vertegenwoordiger van ditzelfde lid dat deel uitmaakt van eenzelfde fractie als bedoeld in de eerste paragraaf of door een vertegenwoordiger van een ander lid dat tot dezelfde fractie behoort.

Artikel 10. Bevoegdheden
De voorbehouden bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
1. inzake statutaire aangelegenheden:
- het wijzigen van de statuten;

- het benoemen en afzetten van bestuurders;

- het vrijwillig ontbinden van de Vereniging;

- het aanvaarden en het uitsluiten van leden;

- het opstellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement;

- het goedkeuren van de algemene beleidslijnen van de Vereniging, aan de hand van een jaarlijks beleidsplan;

- het goedkeuren van de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse regering;

- het bepalen van de omvang van de deelname in de kosten van de Vereniging. Bij beslissing van de algemene vergadering die wordt genomen bij consensus van de op de betreffende algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden en mits een aanwezigheidsquorum van minstens de helft van de leden van de Vereniging en van tenminste één lid van elk van de sub het punt 2° van het artikel 8 van het decreet bedoelde drie fracties, kan van alle of een deel van de leden van de Vereniging een werkingsfinanciering worden gevraagd. De jaarlijkse bijdrage mag evenwel niet hoger zijn dan [……] euro per lid. Dit maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december 2000. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing.
2. inzake de begrotingen en rekeningen:
- het goedkeuren van de door de Raad van Bestuur voorgestelde begroting en rekening;

- het toezicht op de rekeningen van de Vereniging, in vergelijking met de toegestane en goedgekeurde begroting;

- het beslissen over de afwijkingen van de begroting in haar geheel of haar delen;

- het goedkeuren van de rekeningen van het verlopen jaar en het geven van kwijting aan de bestuurders.Artikel 11.- Bijeenroeping van de algemene vergadering
§1. Alle leden van de Vereniging worden door de voorzitter van de raad van bestuur, voor enige algemene vergadering opgeroepen en zulks minstens acht dagen vóór datum van de vergadering.
De oproeping kan gebeuren bij brief, door middel van fax of via e-mail en wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
De dagorde, met inbegrip van de agenda, wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst.
§2. De vergaderingen van de algemene vergadering vinden plaats op de zetel van de Vereniging of op de andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten en zulks op de dag en het uur aangeduid in de oproeping.

Artikel 12. Gewone algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden die de jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar goedkeurt.
De jaarlijkse algemene vergadering komst minstens één maal per jaar bijeen, ten laatste binnen 6 maanden na het einde van het vorige boekjaar.
§2. Daarnaast kan de algemene vergadering ook bijeenkomen buiten het geval bedoeld in het eerste lid. Een dergelijke andere vergadering van de algemene vergadering geldt als een buitengewone algemene vergadering en zal in enige berichtgeving en notulering dienaangaande ook als dusdanig vermeld worden.


Artikel 13. Bijzondere of buitengewone algemene vergadering§1. De raad van bestuur kan beslissen tot de bijeenroeping van de algemene vergadering telkens als het doel of het belang van de Vereniging zulks vereist.
De raad van bestuur zal de algemene vergadering tevens bijeenroepen in geval één vijfde van de leden daarom vraagt. In een dergelijk geval moet elk voorstel daartoe worden ondertekend door één vijfde van de leden en moet het de voorzitter van de raad van bestuur hebben bereikt uiterlijk [voorstel: één maand] voor datum van de gevraagde algemene vergadering.
§2. In de in de eerste paragraaf bedoelde gevallen doet de voorzitter van de raad van bestuur onverwijld na een beslissing als bedoeld in het eerste lid van §1, dan wel na de ontvangst van een verzoek als bedoeld in het tweede lid van §1, het nodige met het oog op de bijeenroeping van de vergadering.

Artikel 14. Besluitvorming
Onverminderd strengere wettelijke of decretale regels, dan wel strengere, elders in deze statuten bepaalde regels, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen op basis van een consensus tussen de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien geen consensus kan worden bereikt, wordt een beslissing door de algemene vergadering aangenomen voorzover deze bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden in iedere fractie is genomen.
Indien evenmin een meerderheid in iedere fractie wordt behaald, wordt de beslissing genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen tijdens een daaropvolgende algemene vergadering. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

Artikel 15. Notulen
De goedkeuring van de notulen wordt, onder mededeling van de ontwerp–notulen, geagendeerd op de eerstvolgende algemene vergadering na deze die zij tot voorwerp hebben.
Na goedkeuring worden de notulen van de algemene vergadering ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, alsmede door de leden die zulks wensen.
De goedgekeurde notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de Vereniging bijgehouden register, alwaar alle leden en eventuele belanghebbende derden er inzage van kunnen nemen.
Kopie van de definitief vastgestelde notulen van enige vergadering wordt tevens door toedoen van de voorzitter of de secretaris aan elk van de leden bezorgd, middels een gewoon schrijven en zulks binnen een redelijke termijn na datum van de vergadering.

Artikel 16. Statutenwijziging
§1. De algemene vergadering kan over de wijziging in de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en mits naleving van de vereisten bedoeld in artikel 8 van de VZW-Wet en, in zoverre strenger, in het decreet of in deze statuten.
§2. Enige wijziging in de statuten moet binnen één maand nadat ertoe besloten is in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 26novies van de VZW-Wet.
Hetzelfde geldt voor enige benoeming, ontslagneming of herroeping van een lid van de raad van bestuur.

Titel IV. Raad van Bestuur

Artikel 17. Samenstelling van de raad van bestuur
§1. De Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie bestuurders, lid of vertegenwoordiger van een lid van de Vereniging.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.
De raad van bestuur wordt, op tripartiete wijze, samengesteld uit een vertegenwoordiging van de drie fracties bedoeld sub het punt 2° van het artikel 8 van het decreet die in de Vereniging voorkomen, te weten:

 1. de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties, vertegenwoordigd in de SERV;

 2. de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de SERV en

 3. de twee of meerdere gemeenten, bedoeld in het punt 2° van artikel 5, §1, en 8, 6°, van het decreet en de in het punt 3° van artikel 5, §1, van het decreet bedoelde provincie,

met dien verstande dat minstens één en ten hoogste drie leden van de raad van bestuur wordt, respectievelijk worden, aangesteld op voordracht van de voormelde representatieve werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties, minstens één lid en ten hoogste drie leden op voordracht van de voormelde representatieve werknemersorganisaties en minstens één lid en ten hoogste zes leden op voordracht van voormelde gemeenten en provincie.
Bovendien dienen de leden van de raad van bestuur eveneens deel uit te maken van een Sociaal Economische Raad van de Regio of van een Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité, die, respectievelijk dat in de schoot van de Vereniging is opgericht.
Het aantal bestuurders is in ieder geval steeds lager dan het aantal personen dat lid is van de Vereniging.
§2. De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester aan.
De vertegenwoordigers van de in de eerste paragraaf bedoelde werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties en van de daar bedoelde werknemersorganisaties komen niet in aanmerking voor het voorzitterschap. Voornoemde vertegenwoordigers komen daarentegen wel in aanmerking voor het ondervoorzitterschap.
In geval van verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter.
De secretaris is belast met de voorbereiding, de coördinatie en de opvolging van het gevolg dat wordt gegeven aan de beslissingen van de raad van bestuur.
Bij beslissing van de raad van bestuur kan worden bepaald dat de secretaris bij de vervulling van zijn functie zal worden bijgestaan door een daartoe door de raad van bestuur aangeduid personeelslid van de Vereniging.
§3. De bestuurders worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar aangeduid.
Indien een van hen zijn mandaat voortijdig beëindigt, wordt conform het bepaalde in §1, een nieuwe aanstelling door de algemene vergadering gedaan met het oog op de verderzetting van het mandaat en zulks voor de daarvan nog resterende termijn.
Indien een van de leden van de raad van bestuur voor [langer dan ...] in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt conform het bepaalde in §1, in een tijdelijke vervanging door de algemene vergadering voorzien.
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
§4. Aan het mandaat van lid van de raad van bestuur komt een einde op het ogenblik dat het betrokken lid geen deel meer uitmaakt van een Sociaal Economische Raad van de Regio of van een Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité, die, respectievelijk dat in de schoot van de Vereniging is opgericht.
Aan het mandaat van een lid van de raad van bestuur komt tevens een einde bij verlies van de hoedanigheid binnen de provincie, gemeente of sociale partner binnen de SERV op basis waarvan hij als bestuurder werd benoemd binnen de vereniging.
In beide voornoemde gevallen, zet de algemene vergadering de bestuurder in kwestie af en stelt conform het bepaalde in §1, een nieuwe bestuurder aan met het oog op de verderzetting van het mandaat en zulks voor de daarvan nog resterende termijn.
§5. De leden van de raad van bestuur en hun mandatarissen hebben geen persoonlijke verplichtingen uit hoofde van de verbintenissen die door de Vereniging worden aangegaan.

Artikel 18. Wijze van beraadslagen en stemmen van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur zetelt, beraadslaagt en beslist als een college.
De drie fracties, bedoeld in artikel 8, 2°, van het decreet, hebben een gelijk stemmengewicht.
Binnen de fractie, bestaande uit de provincie en twee of meerdere gemeenten, is er een evenredig stemmengewicht tussen enerzijds de vertegenwoordigers van de provincie en anderzijds de vertegenwoordigers van de gemeenten.
§2. Onverminderd strengere bepalingen in de wet, het decreet of elders in deze statuten, kan de raad van bestuur van de Vereniging maar geldig beraadslagen en beslissen, mits een aanwezigheidsquorum wordt gehaald van minstens de helft van de leden van de raad van bestuur en van minstens één lid van elk van de drie fracties bedoeld in het tweede lid van artikel 17, §1.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen op basis van een consensus van de op een vergadering van de raad van bestuur aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien geen consensus wordt bereikt, wordt een beslissing door de raad van bestuur aangenomen voorzover deze bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden in iedere fractie is genomen.
Indien evenmin een meerderheid in iedere fractie wordt bereikt, neemt de raad van bestuur de beslissing bij gewone meerderheid (=de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen tijdens een volgende bijeenkomst van de raad van bestuur. Bij staking van stemmen, zal de voorzitter samen met de ondervoorzitter een consensus omtrent een gemeenschappelijk voorstel tegen een volgende bijeenkomst bewerkstelligen. De volgende bijeenkomst van de raad van bestuur beslist dan over dat consensus-voorstel bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het consensus-voorstel aangenomen.

Indien ondanks de uitdrukkelijke poging om een consensus te bereiken, de voorzitter en de ondervoorzitter hierin niet slagen, zullen de bevoegde Vlaamse ministers voor Economie en Werkgelegenheid hierin arbitreren.


§3. Ieder lid van de raad van bestuur kan zich voor een welbepaalde vergadering, middels het geven van een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van bestuur, met dien verstande dat geen bestuurder houder kan zijn van meer dan één volmacht.
Volmachtgever en volmachtdrager moeten vertegenwoordigers zijn van dezelfde fractie als bedoeld in het tweede lid van artikel 17, §1.
§4. De vergadering kan enkel stemmen over punten die geagendeerd zijn, tenzij alle leden van de raad van bestuur op een vergadering aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd zijn en er, bij consensus, mee instemmen dat het niet geagendeerde onderwerp toch wordt behandeld.
§5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 19. Nadere regels inzake de organisatie van de vergaderingen
§1. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, de secretaris of van twee bestuurders.
§2. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en worden telkens ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Kopie van de notulen wordt door toedoen van de voorzitter van de raad van bestuur per gewoon schrijven en binnen een redelijke termijn na datum van de vergadering van de raad van bestuur bezorgd aan elk van de leden van de raad van bestuur.

Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur heeft de volheid van de bestuursbevoegdheid, wat impliceert dat de raad van bestuur bevoegd is om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet, het decreet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
§2. De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

§3. De raad van bestuur is bevoegd om alle daden van beschikking en beheer te stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ….
§4. De raad van bestuur treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur kan, in uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur om in gerechtelijke acties als eiser of verweerder op te treden, het verstrekken van het mandaat ad litem aan een advocaat delegeren aan één van haar leden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur beschikt ook de dagelijks bestuurder over de bevoegdheid tot het alleen verstrekken van een mandaat ad litem aan een advocaat.
§5. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22, kan de raad van bestuur voormelde bevoegdheden niet op algemene wijze overdragen, noch aan zijn leden, noch aan derden. Wel kan de raad van bestuur aan één van zijn leden, of aan een derde, een bijzondere volmacht of een bijzonder mandaat verlenen. Deze bijzondere bevoegdheden worden precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van de volmacht of het mandaat bepaalt. De volmacht of het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

Artikel 21. Vertegenwoordiging door drie leden van de raad van bestuur
Onverminderd het bepaalde in de tweede paragraaf van artikel 20, kan een akte die de Vereniging verbindt, rechtsgeldig worden ondertekend door drie leden van de raad van bestuur behorend tot drie verschillende fracties, bedoeld in het tweede lid van artikel 17, §1.


Artikel 22. Dagelijks bestuur§1. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken een dagelijks bestuurder, al dan niet zelf bestuurder, al dan niet een derde, die belast wordt met het dagelijks bestuur van de Vereniging, aanstellen.
Indien de raad van bestuur heeft beslist tot de aanstelling van een dagelijks bestuurder, staat deze in voor het dagelijks bestuur in de betekenis die de rechtspraak aan deze term geeft, alsmede voor het stellen van enige vertegenwoordigingshandeling die op dat dagelijks bestuur betrekking heeft.
Binnen de perken van de algemene richtlijnen uitgestippeld door de raad van bestuur, voert de dagelijks bestuurder tevens het personeelsbeleid van de Vereniging.
§2. Aan het mandaat van de dagelijks bestuurder kan op elk ogenblik een einde worden gesteld bij beslissing van de raad van bestuur die aan de dagelijks bestuurder ter kennis wordt gebracht middels een aangetekend schrijven uitgaand van de voorzitter van de raad van bestuur.
De dagelijks bestuurder kan ook tevens zelf een einde aan zijn mandaat als dagelijks bestuurder stellen, doch rekening houdend met een redelijke opzeggingstermijn te onderhandelen met de raad van bestuur.
§3. Op het ogenblik van de beëindiging van het mandaat als dagelijks bestuurder, bezorgt deze, onverwijld, alle documenten, stukken en bescheiden die hij ten gevolge van zijn mandaat in zijn bezit zou hebben, terug aan de Vereniging.
§4. Indien één of meerdere dagelijks bestuurders worden benoemd, dan treden deze [alleen/ gezamenlijk/ als college] op.

Artikel 23. Huishoudelijk reglement
§1. De modaliteiten inzake samenroeping, vergaderfrequentie en agenda voor de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement legt eveneens de nadere omschrijving vast van de logistieke en inhoudelijke ondersteuning van elk van de Sociaal Economische Raden van de Regio en / of van elk van Regionale Sociaal-economische overlegcomités die binnen de schoot van de Vereniging zijn ingericht met vermelding van de afspraken tussen de raad van bestuur van de Vereniging, de Sociaal Economische Raden van de Regio en Regionale Sociaal-economische overlegcomités m.b.t. in ieder geval de logistieke en inhoudelijke ondersteuning.
§2. De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement, op voorstel van de raad van bestuur dan wel van één vijfde van de leden van de Vereniging, dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement treedt slechts in werking op het tijdstip van de bekrachtiging door de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.


Titel V. Samenstelling en besluitvorming van de SERRArtikel 24. Samenstelling van een SERR§1. Binnen de Vereniging wordt, overeenkomstig het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, minstens één Sociaal-Eonomische Raad van de Regio (SERR) [naam/ namen] opgericht.
§2. Een Sociaal Economische Raad van de Regio wordt samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden:

1° acht leden en een gelijk aantal plaatsvervangers die door de SERV zijn aangesteld namens de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties vertegenwoordigd in de SERV;2° acht leden en een gelijk aantal plaatsvervangers die door de SERV zijn aangesteld namens de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SERV. Elke werknemersorganisatie die in de SERV is vertegenwoordigd, heeft recht om minstens één lid aan te stellen.
§3. Onverminderd het bepaalde in fine sub het punt 2° van de tweede paragraaf, geschiedt de aanstelling van de sub 2° van de tweede paragraaf bedoelde leden, rekening houdend met het totaal aantal stemmen behaald tijdens de meest recente verkiezingen van de comités voor preventie en bescherming op het werk. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het stemmenaantal behaald bij het onderwijs. De berekening van het aantal mandaten per werknemersorganisatie gebeurt volgens de techniek van de evenredige vertegenwoordiging.
Inzake de aanstelling van de leden van een Sociaal Economische raad van de Regio als bedoeld in de eerste paragraaf en van hun plaatsvervangers is het decreet van 15 juli 1997 met betrekking tot de evenwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesraden van toepassing.
§4. De SERV deelt de identiteit van de door haar aangestelde leden en plaatsvervangers van een Sociaal Economische Raad van de Regio als bedoeld in de eerste paragraaf mee aan de raad van bestuur van de Vereniging.
De raad van bestuur van de Vereniging neemt op formele wijze akte van deze mededeling.
§5. De leden van een Sociaal Economische Raad van de Regio worden aangesteld voor een bepaalde termijn van zes jaar.
§6. In geval de uitslag van de verkiezingen, bedoeld in §3, noopt tot een vervanging van één of meerdere van de leden, bedoeld in §2, 2°, gaat de SERV, op voorstel van de sub het punt 2° van de tweede paragraaf bedoelde organisaties, binnen het jaar na het plaats hebben gevonden van de bedoelde verkiezingen, over tot een dergelijke vroegtijdige vervanging.
De met toepassing van het eerste lid nieuw aangestelde leden worden aangesteld voor een duurtijd gelijk aan hetzij het resterend deel van de periode van zes jaar waarvoor de leden die zij gaan vervangen, werden aangesteld, in welk geval zij na het verstreken zijn van deze duurtijd, kunnen worden heraangesteld namens de sub het punt 2° van de tweede paragraaf bedoelde organisaties, hetzij voor een periode die verstrijkt bij de volgende verkiezingen als bedoeld in de derde paragraaf.
Een heraanstelling als bedoeld in het tweede lid geldt hetzij voor een periode van zes jaar, hetzij, indien opnieuw het bepaalde in het eerste lid moet worden toegepast, voor een periode die verstrijkt bij de volgende verkiezingen als bedoeld in de derde paragraaf.
Van enige in het eerst lid bedoelde wijziging wordt melding gemaakt conform het bepaalde in de vierde paragraaf.
§7. De leden van een Sociaal Economische Raad van de Regio en hun plaatsvervangers kunnen door de SERV vroegtijdig worden ontslagen.
De leden van een Sociaal Economische Raad van de Regio en hun plaatsvervangers kunnen ook te allen tijde vrijwillig ontslag nemen.
Het lid van een Sociaal Economische Raad van de Regio dat voortijdig ophoudt zijn mandaat uit te oefenen, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger totdat in de vervanging van het effectieve lid is voorzien met naleving van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf, dan wel tot het verstreken zijn van de duurtijd van het mandaat van het lid dat werd vervangen.
Van een wijziging in de samenstelling van een Sociaal Economische Raad van de Regio die plaats vindt met toepassing van het bepaalde in deze paragraaf, wordt melding gemaakt conform het bepaalde in de vierde paragraaf.
§8. Het lidmaatschap van een Sociaal Economische Raad van de Regio is onverenigbaar met elk van de volgende mandaten en / of ambten:

1° lid van het Europees Parlement;

2° lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers;

3° lid van de Senaat;

4° lid van het Vlaams Parlement of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad,

5° het ambt van federaal minister of minister van een deelstatenregering;

6° staatssecretaris;

7° lid van een kabinet van een, desgevallend, onder de punten 1° t.e.m. 6° bedoelde leden;

8° het mandaat van lid van de bestendige deputatie van de provincie bedoeld in het punt 3° van de eerste paragraaf van artikel 5 van het decreet;

9° het mandaat van lid van het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten bedoeld in het punt 2° van de eerste paragraaf van artikel 5 van het decreet.


§9. Onverminderd het bepaalde elders in deze statuten, heeft een mandaat van lid van een Sociaal Economische Raad van de Regio een duurtijd van zes jaar. Deze mandaten kunnen één of meerdere keren verlengd worden.

Artikel 25. SERR - Huishoudelijk reglement
Elke Sociaal Economische Raad van de Regio stelt, met eenparigheid van stemmen van al zijn leden, een huishoudelijk reglement omtrent zijn werking op overeenkomstig artikel 17 van het decreet.

Artikel 26. SERR – Besluitvorming
§1. Onverminderd het bepaalde elders in deze statuten, vergt een vergadering van een Sociaal-Economische Raad van de Regio het gehaald zijn van een aanwezigheidsquorum van minstens de helft van de leden ervan en van tenminste één lid van elk van de onderscheiden fracties, bedoeld in artikel 24, §2.
§2. De adviezen van de SERR zijn met redenen omkleed en zijn in principe unaniem. Wanneer er geen unaniem advies kan worden verstrekt, worden de verschillende standpunten en de uitslag van de stemming in het advies weergegeven.

Titel VI. Samenstelling en besluitvorming van de RESOCArtikel 27. RESOC - Samenstelling§1. Binnen de Vereniging wordt, overeenkomstig het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, minstens één Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomités (RESOC) [naam/ namen] ingericht.
§2. Een Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité wordt, op tripartiete wijze, samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden:

1° zestien leden die tevens lid als bedoeld in het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 24 zijn, met dien verstande dat niet elk van deze zestien leden lid moet zijn van één en dezelfde Sociaal Economische Raad van de Regio. Acht leden zetelen namens de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties, vertegenwoordigd in de SERV, en acht leden zetelen namens de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de SERV. Elke werknemersorganisatie die in de SERV is vertegenwoordigd, heeft recht om minstens één lid aan te stellen;

2° minstens acht vertegenwoordigers en een gelijk aantal plaatsvervangers, van de gemeenten en de provincie op het grondgebied van dewelke het Sociaal-Economisch overlegcomité opereert.
De plaatsvervangers van de leden van de Sociaal Economische Raad van de Regio zijn van rechtswege de plaatsvervangers van de leden, bedoeld in 1°, van het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité.
§3. De aanstelling van de leden, bedoeld in §2, 2°, moet in elk geval telkenmale worden herzien binnen de zes maanden die volgen op de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen.
§4. Een vervanging van een lid van de Sociaal Economische Raad van de Regio impliceert, in voorkomend geval, van rechtswege de vervanging als lid van het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité.
§5. Vertegenwoordigers van niet-commerciële Verenigingen, organisaties en instellingen die in de Regio waarbinnen een Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité werkzaam is, een werking ontplooien inzake één of meerdere thema's van werkgelegenheid, economie, onderwijs, opleiding, cultuur, evenredige participatie, welzijn, gezondheid, milieu of een ander maatschappelijk relevant thema, worden als toegevoegde leden tot één of meerdere vergaderingen van het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité toegelaten.
Deze leden nemen deel aan de vergadering of vergaderingen van het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité volgens de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement. Zij hebben in beginsel enkel een raadgevende stem, behoudens in de gevallen waarin in het huishoudelijk reglement is voorzien dat de bedoelde toegevoegde leden met werkelijk stemrecht aan de vergaderingen van het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité kunnen deelnemen.
§6. Onverminderd het bepaalde elders in deze statuten, heeft een mandaat van lid van een Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité een duurtijd van zes jaar. Deze mandaten kunnen één of meerdere keren verlengd worden.


Artikel 28. RESOC - Huishoudelijk reglement

Elk Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité stelt, met eenparigheid van stemmen van al zijn leden, een huishoudelijk reglement omtrent zijn werking op overeenkomstig artikel 26 van het decreet. Dit huishoudelijk reglement bepaalt eveneens de rechten en de plichten van de toegevoegde leden, bedoeld in artikel 27, §5.Artikel 29. RESOC - Besluitvorming
§1. Onverminderd het bepaalde elders in deze statuten, vergt een vergadering van een Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité het gehaald zijn van een aanwezigheidsquorum van minstens de helft van de leden ervan en van tenminste één lid van elk van de onderscheiden fracties, bedoeld in artikel 27, §2.
De drie fracties, bedoeld in artikel 8, 2°, van het decreet, hebben een gelijk stemmengewicht.
Binnen de fractie, bestaande uit de provincie en twee of meerdere gemeenten, is er een evenredig stemmengewicht tussen enerzijds de vertegenwoordigers van de provincie en anderzijds de vertegenwoordigers van de gemeenten.
§2. De voorstellen en adviezen van het RESOC zijn met redenen omkleed en zijn in principe unaniem. Wanneer het overleg niet resulteert in een unaniem voorstel, worden de verschillende standpunten en de uitslag van de stemming in het voorstel of advies weergegeven.
Wanneer het overleg dat binnen het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité resulteert in een in consensus en unanimiteit geformuleerd voorstel, engageren alle stemgerechtigde leden zich tot de uitvoering van wat unaniem werd afgesproken. Deze consensus bindt alle stemgerechtigde leden voor hun respectieve organisatie of bestuur, tenzij afspraken gemaakt werden inzake getrapte vertegenwoordiging, waarbij het betreffende bestuur meerdere besturen kan binden.

Titel VII. Begrotingen – Rekeningen – Controle

Artikel 30.
§1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
Bij wege van uitzondering zal het eerste boekjaar een aanvang nemen op datum van oprichting van de Vereniging om te eindigen op [].
§2. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders.
De ontwerpen van jaarrekening en van begroting, alsmede van het beleidsplan voor het komende jaar, worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden.
§3. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

Titel VIII. Inzagerecht

Artikel 31.
Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Titel IX. Ontbinding en vereffening

Artikel 32.
In overeenstemming met de decretale verplichting, kan de algemene vergadering de Vereniging ontbinden bij consensus van de algemene vergadering waarop minstens vier vijfden van de leden, alsmede van tenminste één lid van elk van de sub het punt 2° van het artikel 8, van het decreet bedoelde drie fracties, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering stelt de vereffenaar of een college van meerdere vereffenaars aan en bepaalt de bestemming die aan het netto-actief van het vermogen van de Vereniging zal worden gegeven conform het bepaalde in artikel 32.
De algemene vergadering bepaalt tevens de bevoegdheid van de vereffenaar of vereffenaars, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 33.
Indien de Vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt na vereffening, het netto-actief bestemd ten voordele van een instantie of een instelling die niet tot de Vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van niet-commerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische streekontwikkeling.
De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.


Titel X. Slotbepalingen
Artikel 34.
Voor alle aangelegenheden waarin in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, is de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd, van toepassing.Overgangsbepalingen


1. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar van oprichting.
2. Datum van de eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op ….

Eerste buitengewone algemene vergadering
De partijen komen bijeen in een eerste buitengewone algemene vergadering en treffen eenparig de volgende besluiten:
a) wordt tot de functie van bestuurder benoemd : ….. (naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum en –plaats of naam, rechtsvorm, BTW-nummer en zetel).
b) de opdracht van de bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van ...
c) de opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
d) De volgende verbintenissen werden in naam en voor rekening van de vereniging in oprichting aangegaan :
Datum Voorwerp Bedrag in Euro Persoon die verbintenis aanging
- ../../.. ………… ……………… ………………………………

- ../../.. ………… ……………… ………………………………

- ../../.. ………… ……………… ………………………………

De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk deze verbintenissen over te nemen, zodat de vereniging wordt geacht deze vanaf hun ontstaan te zijn aangegaan.
Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te ………………….… op … ………….. 2004 en ondertekend in twee exemplaren.

(volgen de handtekeningen van de vertegenwoordigers van de stichtende leden) • Titel I. Naam, zetel, doel en duur
 • Titel II. Lidmaatschap
 • Artikel 6. Uittreden en ontslag
 • Artikel 13. Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
 • Artikel 22. Dagelijks bestuur
 • Titel V. Samenstelling en besluitvorming van de SERR Artikel 24. Samenstelling van een SERR
 • Titel VI. Samenstelling en besluitvorming van de RESOC Artikel 27. RESOC - Samenstelling
 • Artikel 28. RESOC - Huishoudelijk reglement
 • Titel X. Slotbepalingen

 • Dovnload 101.4 Kb.