Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opzeggen Abonnement – 18

Dovnload 42.54 Kb.

Opzeggen Abonnement – 18Datum25.10.2017
Grootte42.54 Kb.

Dovnload 42.54 Kb.


Opzeggen Abonnement – v1.18Domein Organisatie

Met behulp van dit formulier kunt u uw abonnement op de Certificatiedienstverlening van KPN opzeggen. Voor de gewenste ingangsdatum van de opzegging dient u alle certificaten, die onder dit abonnement zijn uitgegeven, te hebben ingetrokken. Zonder abonnement kunt u geen nieuwe certificaten meer bij KPN aanvragen.


Belangrijk: Lees eerst de bijgevoegde toelichting voor het invullen van dit formulier.

1) Gegevens Abonneeorganisatie

Abonneenummer

……………………………………………………………

Naam Abonnee

……………………………………………………………

Naam Bevoegd vertegenwoordiger*

……………………………………………………………

*Indien er meerdere Bevoegd vertegenwoordigers bij KPN geregistreerd staan wegens gezamenlijke bevoegdheid moeten alle als zodanig geregistreerde bevoegd vertegenwoordigers deze aanvraag ondertekenen
2) Gegevens Opzegging
In Bijlage A kunt u aangeven op welk moment de opzegging in zou moeten gaan en wat de reden voor het opzeggen van het abonnement is.

3) Checklist bijlagen

 Bijlage A: Gegevens opzegging4) Verklaring

Ondergetekende verklaart namens Abonnee: 1. dat het abonnement met ingang van de aangegeven datum moet worden opgezegd;

 2. tijdig, voor de in bijlage A aangegeven datum van ingang, zorg te zullen dragen voor intrekking van alle uitgegeven certificaten.Handtekening Abonnee

(of indien van toepassing diens Bevoegd vertegenwoordiger):


………………………………………………

ondertekend te: .................................………


d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)


Bijlage A: Gegevens opzeggen Abonnement


Gewenste datum van opzegging van het abonnement.

d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)Reden voor opzegging

 De Abonnee gaat ophouden te bestaan of bestaat al niet meer (voor organisaties / Organisatiegebonden Certificaten).


 De Abonnee is niet tevreden met de dienstverlening van KPN.
 Overig, te weten ………………………………………………………….
Toelichting.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………


Toelichting en instructie
Opzeggen Abonnement
Domein OrganisatieAlgemeen
Met behulp van dit formulier kunt u uw abonnement bij KPN opzeggen. Daarvoor zijn verschillende redenen mogelijk.
Voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van de opzegging dient u alle certificaten te hebben ingetrokken, die onder het abonnement door KPN aan u zijn uitgegeven. Zolang al deze certificaten niet zijn ingetrokken kan KPN niet overgaan tot opzegging van het abonnement. U dient dit formulier minimaal 10 werkdagen voor de gewenste datum van ingang te versturen naar KPN.
Is het abonnement eenmaal opgezegd kunt u onder het opgezegde abonnement geen nieuwe certificaten van KPN meer aanvragen.

Toelichting bij het invullen van het formulier
Ad 1) Gegevens Abonnee

U dient hier de volgende gegevens in te vullen. • Abonneenummer. Dit Abonneenummer is aan uw organisatie meegedeeld in een brief ‘Bevestiging Abonnee aanvraag’

 • Naam van de Abonnee. De naam van uw organisatie, zoals deze bij KPN is geregistreerd via het formulier ‘Abonnee Registratie’ of zoals u eventueel later hebt laten wijzigen met behulp van het formulier ‘Wijziging Overige Gegevens Abonnee’.

 • De naam van de Bevoegd vertegenwoordiger. Dit dient de Bevoegd vertegenwoordiger te zijn die bekend is bij KPN, zoals u die bij de initiële registratie als Abonnee bij KPN hebt opgegeven met behulp van het formulier ‘Abonnee Registratie’ of eventueel later hebt laten wijzigen met behulp van het formulier ‘Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger’.


Ad 2) Gegevens opzegging Abonnee

U dient in Bijlage A de gewenste datum van de opzegging in te vullen. Deze datum dient in de toekomst te liggen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de benodigde verwerkingstijd van 10 werkdagen.


U wordt daarnaast vriendelijk verzocht de reden voor de opzegging in te vullen. U kunt de reden voor de opzegging aankruisen, indien uw reden voor opzegging niet voorbedrukt staat zou u dan ‘overig’ willen aankruisen?
Met name indien uw reden van opzegging valt onder ‘overig’ of u ontevreden bent over de dienstverlening van KPN verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de opzegging toe te lichten.

Ad 3) Checklist bijlagen

De bijlage A dient mee te worden gestuurd. Indien deze bijlage niet wordt meegestuurd en/of het formulier/bijlage niet volledig is ingevuld kan de opzegging niet in behandeling worden genomen.


Ad 4) Verklaring

U, als de bij 1) genoemde Abonnee of diens Bevoegde Vertegenwoordiger, dient het formulier te ondertekenen. Dat kan met behulp van een handgeschreven handtekening, maar dat kan ook met een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening dient te voldoen aan de eisen van de Wet elektronische handtekeningen en het Gekwalificeerde Certificaat dat u gebruikt om de elektronische handtekening te zetten dient binnen het Domein Organisatie van de PKI voor de overheid namens de Abonnee aan u te zijn uitgereikt.

Indien er meerdere Bevoegd vertegenwoordigers bij KPN geregistreerd staan wegens gezamenlijke bevoegdheid moeten alle als zodanig geregistreerde bevoegd vertegenwoordigers deze aanvraag ondertekenen

Vervolg
U dient het ingevulde (en met de hand ondertekende) formulier en de bijlage te versturen naar:

KPN B.V.


t.a.v. Afdeling Validatie

Postbus 91057300 HN Apeldoorn
U kunt het formulier ook per mail versturen naar KPN. U dient dan het formulier en de bijlagen te hechten aan een mail, deze te voorzien van een elektronische handtekening en de mail te versturen naar pkivalidation@kpn.com.
KPN zal het opzeggingsformulier in behandeling nemen. Indien het formulier leidt tot een opzegging, zal de Bevoegd vertegenwoordiger hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook indien het formulier niet leidt tot een wijziging van de geregistreerde gegevens wordt de Bevoegd vertegenwoordiger hierover geïnformeerd (met opgaaf van reden).

Referenties
Voor meer informatie over de PKI voor de overheid en de Certificatiedienstverlening van KPN verwijzen wij u naar:

 1. De documenten van de PKI voor de overheid, deze zijn beschikbaar op de site van PKIoverheid; http://www.pkioverheid.nl

 2. De documenten van de Certificatiedienstverlening van KPN, de belangrijkste daarvan zijn de Certificate Practice Statement en de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Deze zijn beschikbaar via http://certificaat.kpn.com/.
© KPN B.V. Alle rechten voorbehouden. Op de levering van Certificaten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden KPN van toepassing. Voor het gebruik en uitgifte van Certificaten zijn de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten van toepassing.

ASQQ05808
Opzeggen Abonnement

/2
 • Domein Organisatie
 • 1) Gegevens Abonneeorganisatie
 • 2) Gegevens Opzegging
 • Bijlage A: Gegevens opzeggen Abonnement
 • Toelichting en instructie Opzeggen Abonnement Domein Organisatie Algemeen
 • Toelichting bij het invullen van het formulier

 • Dovnload 42.54 Kb.