Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Organist: Jos Keijzer Trompettist: Floris le Clercq

Dovnload 39.77 Kb.

Organist: Jos Keijzer Trompettist: Floris le ClercqDatum21.09.2017
Grootte39.77 Kb.

Dovnload 39.77 Kb.

3588 Almelo, 10 uur 16-4-2017 Paasmorgen ton
Organist: Jos Keijzer Trompettist: Floris le Clercq
Kleur: wit
Voor de dienst : Lied 637
(kinderen komen binnen met zonnen die ze op de ramen plakken)
De gemeente zingt na voorspel: Lied 303 (we blijven nog zitten)
Welkom door de ouderling van dienst…
Zijn we stil voor de Heer onze God…

De Heer zij met u

Onze hulp is in de naam van de Heer

Drempelgebed: Op dit grote feest komen we samen in uw huis, om te vieren, de overwinning op de dood. De opstanding van de levende Heer. De zon die opgaat in ons bestaan. Het geloof in het leven, en alles wat het waard is om voor en uit te leven. zo zingen we uw lof. Zo krijgt de wereld weer glans. om Jezus de Heer, halleluja. Amen.


Zingen: Lied 645:1.2.5.6
De gemeente gaat zitten
Inzameling soberheidsactie. We hebben in deze weken gespaard voor de actie hands on for Huntington,, tegen die levensbedreigende ziekte. en ook de jeugd heeft zich niet onbetuigd gelaten. Ze hebben 24 uur gevast en ze hebben arretjescakes gemaakt en verkocht en we gaan nu de spaarbuisjes inzamelen. de kinderen mogen dat doen en die legen we in de ton hier vooraan.
Als kyriegebed zingen we: Lied 281:1.3.5.6.7
Glorialied: Lied 624
Laten we samen bidden om het licht van Gods Geest: Heer wij danken u voor het wonder van Pasen, het wonder van het leven, de overwinning op de dood. Mag dat ook ons leven glans en kracht geven, de kracht van uw Geest. Kom zo in ons midden, als we vandaag vieren. Kom in ons leven, in het bestaan van mensen. Buig ons leven om naar uw licht, de zon in ons bestaan. dat bidden we om Jezus christus, de opgestane Heer. Dat we die verhalen tot ons door laten dringen en er ook zelf uit gaan leven. dat bidden we in zijn naam, amen.
Zingen: Lied 314
Liturgisch bloemstuk
Gedachten van jongeren

Project Projectlied De zon komt op en geeft ons licht… De kinderen gaan naar de nevendienst


Schriftlezing uit het O.T.: Ezechiël 37:1-14
Zingen: Lied 608
Schriftlezing uit het N.T.: Marcus 16:1-8
Zingen: Lied 620: vrouwen 2.3.5. mannen 4.6 allen 1.11.12 allen steeds: halleluja
Verkondiging
Muziek De aarde is vervuld van goedertierenheid. Liedboek 650 Melodie Frits Mehrtens. Voorspel en koraal.

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst


Zingen: Alles wordt nieuw I,27 De Heer is waarlijk opgestaan.
Laten we samen God danken en bidden. Maureen en Isabel beginnen met het gebed

Heer we danken u dat het Pasen is geworden, dat de Heer niet meer in het graf is. Dat we leven van die verhalen van verwondering. we danken u voor al het goede dat we zien, de zon die ons verwarmt en kracht geeft en alles doet groeien. We zien er uw hand in. We danken u voor gezondheid en levenslust en daarom bidden we u voor allen die lijden. we bidden u in een wereld, waarin de oorlog gewoon doorgaat, ook al is het Pasen geworden. We bidden u voor christenen in Egypte, als zij doelwit zijn van aanslagen.

Geef hen de kracht om uw naam te blijven we belijden. we bidden u voor alle mensen van goede wil, christenen, moslims, anderen, en we bidden u voor mensen verblind door fanatisme. Dat uw vrede de harten van mensen vindt. Heer wij bidden u voor mensen met ongeneeslijke ziekten. en we danken u waar wetenschap en zorg het lijden van mensen verlichten en ziektes worden uitgebannen.

En hoor ons ook Heer, als wij in stilte ons leven aan U toevertrouwen met onze fijne dingen en onze verdrietige dingen. Hoor onze dank en onze beden voor anderen of voor onszelf


Hoor ons ook Heer, als wij gezamenlijk en hardop het gebed willen bidden dat Jezus ons geleerd heeft: Onze Vader die in de hemelen zijt…
Hartelijk dank aan Floris en jos, voor blijde Paasmuziek. Fijn dat jullie zo weer meewerkten. Eerder al bij het passie en pasenconcert, Muziek in NOACH en ook vanmorgen weer. Hartelijk dank. en hartelijk dank natuurlijk ook aan de meneer van de gemeente die langskwam, en zonder dat hij het zelf wist me een idee gaf voor de preek.
Collecte (kinderen helpen bij de collecte) Tijdens collecte: Paraphrase on a chorus of Judas Maccabeus. Dat was een Joodse vrijheidsstrijder. (Handel) Alexandre Guilmant ( 1837-1911)
Zingen: Lied 634
Ga dan nu van hier, uw werk in de wereld wacht, ontvang de zegen van de Heer en wees daarmee tot een zegen voor anderen: De Heer zij voor je, om je de juiste weg te tonen ,

De Heer zij naast je om je in zijn armen te sluiten en je te beschermen, tegen de gevaren van links en rechts.

De Heer zij achter je, om je te behoeden voor de listen van de kwaadwilligen,

De Heer zij onder je, om je op te vangen als je valt, en uit de strik te trekken

De Heer zij in je om je te troosten, als je treurig bent

De Heer zij om je heen, om je te verdedigen, als mensen over je heen vallen

De Heer zij boven je om je te zegenen.....

Moge de genadige God je zegenen, nu en morgen

Amen, amen, amen.

1 Gemeente van de opgestane Heer Jezus Christus,

Er komt een man aan de deur en die zegt: Ik ben van de gemeente… Van de burgerlijke gemeente bedoelt hij dan natuurlijk en hij kwam controleren en hij vraagt: Heeft u nog steeds 1 hond? 1 Hond? We hebben nooit een hond gehad.

Ik wou nog naar achteren roepen: Stil Bello, maar ik denk: Laat ik die man niet teveel in verwarring brengen. Maar een hond, nee, die hebben we niet.

Vervolgens gaat er door mijn hoofd: Die zal wel op een fout adres zijn, met al die in elkaar overlopende straatjes. Dus ik zeg: Dit is de Heijen.

Hij zegt: Ja, de naam kan ik niet zien. Maar ik bedoel echt het adres, en niet onze achternaam en hij krijgt het ook door en zegt: O, is dit dan niet de Bleijenbeek?

Nee, dat is de zijstraat. Probleem opgelost.

Aan dit voorvalletje moest ik denken, toen ik het verhaal van de opstanding las.

Nou, dat moet je even uitleggen… Goed dat zal ik dan doen. Als u zo aandringt…

Na de sabbat gaan drie vrouwen naar het graf. Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus en Salome, mogelijk de vrouw van Zebedeus, naar het graf.

Het graf van Jezus. Hij is gestorven aan een kruis. Vanaf een afstand hadden ze het gezien. Hun namen worden daar ook genoemd. En alles wat ze nog denken te kunnen doen is geurige olie kopen om Hem te balsemen.

Maar een graf in die tijd, daar ligt een grote steen voor. Hoe zullen ze die moeten afwentelen. Dat krijgen ze nooit voor elkaar.

Zomaar zijn ze op weg gegaan. Hadden ze niet een paar sterke mannen mee moeten nemen. Maar waar zijn die? Nee, bij Johannes hoor je dat deze drie vrouwen op weg gaan, en niet weten hoe het verder moet.

Maar dan zien ze dat de steen al is weggerold. En van de ene verbazing en schrik vallen ze in de andere. Want ze zien daar iemand die ze niet verwachten. Ze zien een jonge man zitten, in het wit gekleed.

Jullie zoeken Jezus zegt hij, de man uit Nazaret, die gekruisigd is.
Hij is op de hoogte van hun verdriet en hun zorgen. En hij zegt: Hij is hier niet , Hij is opgewekt uit de dood. Je bent aan het verkeerde adres.

Je bent op de verkeerde plek om Jezus te zoeken. Je moet Hem niet zoeken in een graf.

Alsof de man in het wit wil zeggen: Zoek Hem niet in het donker, zoek Hem in het licht.

Zoek Hem bij wijze van spreken op de Bleijenbeek. Niet op deze plek, maar in de Blijstraat.

De plek van de vreugde.
Kijk dit is wel de plek waar Hij was neergelegd. Waar jullie Hemzelf hebben neergelegd, toen zijn lichaam van het kruis was genomen. We poetsen het niet weg. Want ja Hij was dood. een gruwelijke dood. Jullie hebben het zelf gezien. Jullie zijn getuigen. Hij was gestorven. daar valt niet aan te ontkomen. Maar hier moet je hem niet meer zoeken. Jullie zullen getuigen zijn van een heel andere werkelijkheid. Hij zal jullie voorgaan naar Galilea. De plek waar het allemaal begonnen was. Waar Hij zijn woorden sprak. Waar jullie hoop kregen.

W aar jullie met eigen ogen de wonderen zagen die Hij deed.

2 Daarheen moeten jullie teruggaan.

Die woorden die Hij steeds sprak en die jullie nog niet konden begrijpen. Zozeer zijn we natuurlijk gewend aan het gewone. Aan hoe het hier en nu is. en dat Hij zou sterven, om zo iets van Gods grootheid en goedheid te laten zien. Hoe konden jullie het begrijpen.

En als jullie teruggaan naar Galilea, dan zal dat toch op een heel nieuwe manier zijn. Met nieuwe ogen zullen jullie gaan zien.

Dit stervende bestaan, komt nu in een heel ander licht te staan. Het komt te staan in het witte licht van de opstanding.

In Galilea zullen jullie Hem gaan zien, zoals Hij jullie gezegd heeft. Zoals Hij het steeds gezegd heeft.

Maar hier, nee hier moet je niet zijn.


De andere lezing uit het eerste testament. Uit het Oude Testament is uit de profeet Ezechiël.
Ezechiël doolt ook rond op een kerkhof. Of in ieder geval een lugubere plek, een plek vol dorre doodsbeenderen.

Het lijken wel een soort killing fields. Zoals onder dat bewind ooit van de Rode Khmer in Cambodja ook, velden vol met beenderen.

Je zou zeggen: Had je niks gezelligers voor Paasmorgen kunnen bedenken. Was er geen vrolijkere tekst voor Pasen? Er had toch wel iets zonnigers te vinden moeten zijn. Had je dit niet kunnen overslaan? We slaan helemaal niks over.

Kijk we gaan misschien diensten beleggen, aan de hand van de top 2000. Kan best denk ik. Om zo ook dicht bij het levensgevoel van nu te komen. Effe kijken natuurlijk bij welke leeftijdsgroep dat dan precies past, en wat al die andere leeftijdsgroepen aanspreekt.

en ook als het om Bijbelteksten gaat, dan zullen we heus wel onze top-tien hebben allemaal.

Of als u een beetje Bijbelvast bent misschien wel uw top-honderd. Top 2000 bijbelverhalen, is misschien een beetje veelgevraagd.

Maar wat staat er in uw toptien.

Ik denk dat psalm 23 hoog scoort, Psalm 23: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

En juist ook in droevige tijden is het een Bijbeltekst die troost en bemoedigt. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Of de goede herder uit het Nieuwe testament. Johannes 10.

En in de toptien zal ongetwijfeld ook wel 1 Corinthe 13 staan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Of misschien wel Openbaring 21: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Of de barmhartige samaritaan, of de verloren zoon. Nou, we komen samen misschien nog wel een heel end op weg naar de 100.


3

Maar een psalm er voor, voor Psalm 23, Psalm 22 dus, ik weet niet of die nou zo vaak genoemd zou worden, om er maar 1 te noemen. Toch hebben we die natuurlijk pas nog gehoord: Mijn God ,mijn God, waarom hebt u mij verlaten. De psalm van Goede Vrijdag. Van het gevoel van totale verlatenheid.

Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in.

Overgegeven aan de honden.

Zoiets zei minister Ploumen over de leiders van Zuid-Soedan. Honden die hun eigen volk laten verhongeren. Die het alleen maar te doen is om hun eigen gewin.

Zij gebruikte dan nog net een ander woord in dit verband. Maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Maar dan is natuurlijk het huis te klein. En moeten er excuses komen en zijn mensen in hun eer aangetast. Welke eer? Honden staan om mij heen. Mensen die over lijken gaan. Maar als je het zegt heb jij het gedaan.

Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen.

De honden van psalm 22. Daar krijgt die meneer van de gemeente nog een hele kluif aan. Wel een diepe psalm, maar of hij nou in ieders toptien komt, of zelfs maar in je top 100 van meest populaire Bijbelgedeelten.

En Ezechiel, met het dal vol dorre doodsbeenderen waarschijnlijk al helemaal niet.

Maar eigenlijk is het een lied zoals psalm 23. Over die Heer die zelfs in dat dal van diepe duisternis mensen niet in de steek laat.

Daar waar we alleen maar dood en verderf zien. Ezechiël moet er ver voor lopen. Onafzienbare ellende.

Deze wereld, dit dal vol tranen, kan dat ooit nog wat worden.

en Ezechiël denkt: laat ik me maar diplomatiek uitdrukken, anders heb ik het weer gedaan. Hij zegt heel diplomatiek: U weet het Heer. Dat weet u alleen.

Alsof hij eigenlijk wil zeggen: Ja ik zie het effe niet. Ik zie alleen maar killing fields. ik zie, Syrië, ik zag Cambodja, ik zie Londen en Stockholm en ik zie dood en ellende. En hoe dat allemaal ooit nog iets moet worden:

U zal het wel weten Heer.

En Ezechiël, in al zijn ongeloof, in al zijn twijfel, in al zijn realiteiszin, in al onze twijfel, in al onze bedenkingen, dat het ooit nog wat wordt met deze wereld, met dit bestaan, alles wat hij moet doen, wat wij moeten doen, is alleen maar de woorden van de Heer spreken: Alleen maar zijn woorden laten klinken: Profeteer Ezechiël en zeg tegen deze dorre beenderen: Luister naar de woorden van de Heer.

Hier in dit stervend bestaan wordt Hij voor ons geloofwaardig.

En zo hebben we allemaal ongetwijfeld onze voorkeuren voor verhalen, onze toptien, of topthonderd, of als het moet onze top1. Kies maar welk verhaal je het meest dierbaar is. Maar al die andere verhalen laten we ook gewoon staan. Ook al schuren ze, en kunnen we er nu even helemaal niks mee.

En juist ook dit verhaal mag vanmorgen voluit klinken. Al was het alleen maar, zoals dat denk ik een goede gewoonte is, dat het gewoon op het rooster staat. Dat behoed je je er denk ik voor dat je dan niet je steeds alleen maar eigen favorieten van stal haalt.

4 En of wij er nou meteen iets met zo’n verhaal kunnen of niet, dat is niet aan de orde. Als het maar iets met ons doet. Dit zijn de verhalen en daarmee hebben we het maar te doen.

En dan moet je juist ook horen wat er voor boodschap in zo’n verhaal zit, wat voor troost en kracht.

Want Ezechiël 37, het is natuurlijk juist een heel hoopvol verhaal. Je moet even door een heleboel ellende heenkijken.


Alles wat doods en dor lijkt, zelfs doodsbeenderen, God zelf legt er weer spieren op en ze komen weer goed in hun vel te zitten. Ja, God zelf blaast ze de levensadem weer in.

Zo kan Israël, dat in de ballingschap ten dode opgeschreven leek, zo kan het weer een volk worden, weer gaan leven. Zo kan het weer Volk van God worden met toekomst.

Daar waar toekomst Godsonmogelijk lijkt.
En Ezechiël zegt alleen maar wat hij zeggen moet, al; zou hij er zelf geen bal van geloven.

Ik zag pas Aart staartjes op tv. En hij noemt zichzelf een ongelovige. Maar bewust geen atheïst. Want de verhalen van de Bijbel vindt hij prachtig. en hij heeft ze ook zelf ooit voor de IKON verteld.

Hij ziet ze als literatuur. Verhalen met een boodschap. en dat zijn het natuurlijk juist ook.

Misschien zijn we wel huiverig om ons er aan over te geven.

In feite is natuurlijk ook dat hele Paasevangelie een onmogelijk verhaal. Wat kunnen wij moderne weldenkende mensen daar nou nog mee.

Dat kan je toch niet meer aan je kinderen kwijt?

Nee, het staat soms haaks op ons levensgevoel, ook op ons eigen levensgevoel.

Maar we slaan het toch maar niet over. Juist niet natuurlijk. Dit is het hart van het evangelie.

En als we er niet mee uit de voeten kunnen meteen, dan moet dat maar. Dan moet dat juist.

Nee juist het Paasverhaal zullen we natuurlijk niet overslaan. Hoe zouden we kunnen als gemeente van de Opgestane. We willen het natuurlijk ook helemaal niet overslaan.

Ook al gaat Pasen dan wel degelijk over overslaan.

In het Engels is dat nog wat duidelijker, want Pasen wordt in het Engels met twee verschillende woorden aangeduid.

Zowel het woord Easter en het andere is het woord: Passover: Overslaan. Dat is een prima vertaling van het Joodse Pesach. Pesach het Hebreeuwse woord voor Pasen is overslaan.

De dood gaat de deuren van de Joden in Egypte voorbij. Hier moet je niet zijn. Verkeerde adres. Het volk van God, dan ben je met de dood aan het verkeerde adres.

Ja hier en nu kunnen mensen ook in kerken nog dood en verderf zaaien. zoals in Egypte in een Koptische kerk.

Zijn we even zeer onderhevig aan de kwetsbaarheid van dit bestaan. Maar hier in dit stervend bestaan, wordt Hij voor ons geloofwaardig. Worden wij mensen van God. Liefde op leven en dood.In het grag is Hij niet. daar niet. Hij is opgestaan. En Hij gaat ons voor. Amen.
Dovnload 39.77 Kb.