Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overblijfreglement a. Bosschool wesepe begrippen: 01. Overblijfkracht

Dovnload 37.03 Kb.

Overblijfreglement a. Bosschool wesepe begrippen: 01. OverblijfkrachtDatum25.10.2017
Grootte37.03 Kb.

Dovnload 37.03 Kb.

OVERBLIJFREGLEMENT A. BOSSCHOOL WESEPE

Begrippen:
01. Overblijfkracht

Onder overblijfkracht wordt verstaan een vaste overblijfkracht die door de overblijfcommissie voor het

overblijven is aangesteld en daar als verantwoordelijke persoon een (van te voren) bepaalde geldelijke vergoeding voor ontvangt. De overblijfkracht heeft de nodige scholing t.b.v. deze functie gevolgd, of heeft zich verplicht tot

het volgen van deze scholing.02. Overblijfouder

Onder overblijfouder wordt verstaan een persoon die als ouder van één van de leerlingen van de

A.Bosschool onder leiding en verantwoordelijkheid van een overblijfkracht bij toerbeurt assistentie verleent

bij het overblijven.03. Overblijfcommissie

a. De samenstelling van de overblijfcommissie bestaat uit: de schooldirecteur of de locatieleider, de

voorzitter van de oudervereniging, de coördinator overblijfcommissie en de overblijfkrachten.b. De overblijfcommissie heeft tot taak om de communicatie tussen de schoolorganisatie, de

oudervereniging en de overblijfkrachten te onderhouden en te bevorderen, met als doel het overblijven

zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

c. De overblijfcommissie vergadert ten minst drie keer per schooljaar. De data hiervoor staan vermeld in de

jaarkalender. De afspraken, genomen tijdens de vergaderingen, worden schriftelijk vastgelegd.04. Coördinator overblijfkrachten

De overblijfcoördinator is het aanspreekpunt m.b.t. het overblijven voor de directie, de oudervereniging en

de overblijfkrachten en is de persoon die de dagelijkse contacten onderhoudt tussen de schoolorganisatie en

de overblijfkrachten.A. Algemeen

01. Het overblijven gebeurt met vaste (betaalde) overblijfkrachten, geassisteerd door overblijfouders.

02. Het aantal vaste overblijfkrachten wordt jaarlijks door de overblijfcommissie vastgesteld.

03. De hoogte van de vergoeding van de vaste overblijfkrachten wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarlijkse

zakelijke ouderavond van de A.Bosschool op basis van voorstellen van de overblijfcommissie.

04. De penningmeester draagt namens het bestuur van de oudervereniging loonkosten af aan de belastingdienst.

05. De betaling van de vaste overblijfkrachten gebeurt via de administratie van één van de vast

overblijfkrachten.

06. De overblijfkrachten zijn verantwoordelijk voor de kinderen, zodra zij in de ruimte voor het overblijven

aanwezig zijn. Zolang kinderen nog niet in de ruimte van het overblijven zijn aangekomen, blijft de eigen leerkracht verantwoordelijk.

07. De vaste overblijfkracht(en) geven bijzonderheden over de leerlingen na de middagpauze door aan de

groepsleerkrachten.

08. Bij calamiteiten neemt de locatiecoördinator en/of de directeur de taken en verantwoordelijkheden van de

overblijfkrachten over.

09. De overblijfouder assisteert de vaste overblijfkracht bij het overblijven in de gemeenschapsruimte.

10. Na de zakelijke ouderavond dienen de overblijfkosten voor het komende schooljaar door ouders overgemaakt te worden aan de penningmeester van de oudervereniging van de A. Bosschool.

11. Incidenteel overblijven is ook mogelijk. Dit kan alleen middels een overblijfkaart. Het bedrag dient overgemaakt te worden op het aangegeven banknummer. Teruggave aan het eind van het schooljaar is hierbij mogelijk.

12. Alle ouders van overblijvende kinderen helpen bij toerbeurt tijdens het overblijven als overblijfouder.

13. Aan het begin van het schooljaar staat het rooster voor de overblijfouders vermeld in de jaarkalender.

14. De namen, adressen en telefoonnummers van de vaste overblijfkrachten en de coördinator

overblijfcommissie worden jaarlijks vermeld in de jaarkalender.

15. Ouders kunnen zich als invalouder opgeven bij een van de vaste overblijfkrachten.

16. Bijzondere kenmerken en/of aandachtspunten die een rol kunnen spelen bij het overblijven van hun kind

worden door de ouders gecommuniceerd met de vaste overblijfkracht(en).

17. De school stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing en vervreemding van eigendommen.

18. Voor ongevallen tijdens het overblijven in de middagpauze heeft de school een

schoolongevallenverzekering afgesloten. In geval van schade na een ongeval kunnen de ouders, in overleg

met de directeur, een beroep doen op deze ongevallenverzekering. (De mogelijkheid van aanvullende verzekeringen wordt nog nader onderzocht.)

19. Het drinken van de kinderen wordt ’s morgens ingezameld door de conciërge en gekoeld in de koelkast. De vaste overblijfkrachten organiseren het uitdelen van de gekoelde dranken.

B. Regels voor de overblijfouders

01. Alle ouders van overblijvende kinderen helpen bij toerbeurt tijdens het overblijven als overblijfouder.

02. Aan het begin van het schooljaar staat het rooster voor de overblijfouders vermeld in de jaarkalender.

03. Als de overblijfouder zijn /haar beurt niet kan vervullen, dan kan er geruild worden (zie de telefoonnummers

op het rooster).

04. Als de overblijfouder niet kan ruilen, dan wordt door deze ouder een invalouder ingehuurd (zie het rooster).

05. De overblijfouder is op tijd (in ieder geval 5 voor 12) op school in de gemeenschapsruimte aanwezig.

06. De overblijfouder assisteert de vaste overblijfkracht bij het overblijven in de gemeenschapsruimte.

07. De overblijfouder zet samen met de vaste overblijfkracht de tafels en stoelen klaar.

08. De overblijfouder helpt de kinderen van groep 1-2 bij het zoeken van een plaatsje.

09. De overblijfouder helpt, na het ogenblik stilte, bij het uitdelen van de thee.

10. De overblijfouder helpt de kinderen bij het openen van de drinkbekers en de broodtrommels.

11. De overblijfouder helpt tijdens het eten en zorgt voor een ordelijke en prettige sfeer.

12. Na het eten ruimt de overblijfouder de stoelen op en maakt de tafels schoon.

13. Na het opruimen zorgt de overblijfouder voor toezicht op het schoolplein of in de gemeenschapsruimte.

14. Bij het buitenspelen zorgt de overblijfouder voor het handhaven van de pleinregels.

15. De overblijfouder lost onenigheid tussen kinderen op of stuurt de kinderen door naar de vaste

overblijfkracht.

16. Overblijfouders die – zonder tegenbericht – niet verschijnen, betalen vijf euro aan een plaatsvervangende ouder.
C. Regels m.b.t. het eten

01. De groepen 1 t/m 4 eten onder toezicht van een vaste overblijfkracht en twee overblijfouders in de

gemeenschapsruimte.

02. De groepen 5 + 6 eten samen onder toezicht van een vaste overblijfkracht in een lokaal.

03. De groepen 7 + 8 eten samen onder toezicht van een vaste overblijfkracht in een lokaal.

04. Voor het eten krijgen de kinderen, in overleg met hun groepsleerkracht, de gelegenheid om eerst naar het toilet te gaan en hun handen te wassen.

05. De leerlingen beginnen pas met het eten als iedereen aanwezig is.

06. De leerlingen nemen voor het eten eerst een ogenblik stilte in acht.

07. De leerlingen openen hun drinkbekers pas na het ogenblik stilte.

08. De leerlingen eten gewoon “uit het vuistje”.

09. De leerlingen kunnen gratis thee krijgen.

10. De leerlingen blijven tijdens het eten op hun plaats zitten.

11. Tijdens de maaltijd mogen de leerlingen niet snoepen.

12. Het is ter beoordeling aan de overblijfkrachten wat onder snoep wordt verstaan.

13. Na het eten nemen de leerlingen weer een ogenblik stilte in acht.

14. Na de maaltijd is er voor de leerlingen de mogelijkheid om hun tanden te poetsen in de toiletruimtes.


D. Regels m.b.t. het spelen in de middagpauze

01. Bij mooi weer spelen, na het eten, alle kinderen buiten.

02. Alleen met toestemming van de groepsleerkracht mag een kind tijdens deze pauze in het lokaal zijn. De

leerkracht geeft dit door aan de vaste overblijfkrachten.

03. Bij mooi weer zijn alle overblijfkrachten op het speelplein aanwezig om toezicht op de kinderen te houden.

04. Bij slecht weer zijn de overblijvende kinderen van groep 1 t/m 4 in de gemeenschapsruimte aanwezig.

05. Bij slecht weer zijn de overblijvende kinderen van groep 5 t/m 8 in hun eigen lokaal.

06. Bij het binnenspelen wordt om 12.50 uur opgeruimd, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

07. Bij het buitenspelen wordt op 12.55 uur opgeruimd.

08. De kinderen ruimen zelf alle spullen op die ze bij het spelen gebruikt hebben.

09. Het buitenspelmateriaal wordt door de kinderen in de blauwe ton verzameld.

10. Kinderen die niet overblijven, komen niet eerder dan 12.45 uur op school.

11. Kinderen die niet overblijven, zijn bij slecht weer in hun eigen lokaal, bij de eigen groepsleerkracht.

12. Kinderen die overblijven mogen het terrein niet zonder toestemming van een overblijfkracht verlaten.

13. Kinderen mogen alleen met toestemming van een overblijfkracht het schoolgebouw binnen.

14. Alleen de hoofdingang van de school is tijdens de middagpauze geopend; de kleuterdeur wordt door de overblijfkrachten afgesloten.

15. Tijdens het overblijven gelden voor de kinderen de normale pleinregels (zie onderdeel H)

E. Regels voor het overblijven bij slecht weer

01. Bij ziekte en guur weer bepalen de overblijfkrachten welke leerlingen binnen en/of buiten spelen.

02. Bij ziekte en guur weer bepalen de overblijfkrachten onderling wie waar toezicht houdt.

03. Bij slecht weer zijn de overblijvende kinderen van groep 1 t/m 4 in de gemeenschapsruimte aanwezig.

04. In de gemeenschapsruimte is in de overblijfkasten spelmateriaal voor de leerlingen aanwezig.

05. Bij slecht weer zijn de overblijvende kinderen van groep 5 t/m 8 in hun eigen lokaal.

06. De leerlingen mogen in hun eigen lokaal gebruik maken van de computers en mogen ook gebruik maken

van het internet.

07. De leerlingen mogen in hun eigen lokaal, na overleg met de groepsleerkracht, tekenen op het schoolbord.

08. Bij het binnenspelen wordt om 12.50 uur opgeruimd, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

09. Kinderen die niet overblijven, komen bij slecht weer niet eerder dan 12.50 uur op school.

F. Regels voor de leerkrachten

01. De leerkracht geeft aan de vaste overblijfkrachten door welk kind tijdens de middagpauze in zijn lokaal

mag.

02. De groepsleerkracht geeft bijzonderheden over een leerling voor aanvang door aan de vasteoverblijfkrachten.

03. De leerkrachten geven aan de overblijfkrachten de nieuwe vaste of incidentele overblijvers door.

04. Kinderen die niet overblijven, komen bij slecht weer om 12.45 uur op school in hun eigen lokaal.

05. Bij slecht is de groepsleerkracht om 12.45 uur in zijn eigen lokaal voor toezicht voor alle leerlingen.


G. Kosten voor het overblijven (Nog toevoegen)
H. Pleinregels voor de leerlingen

01. Als we op school komen zetten we onze fietsen in het fietsenhok.

02. Onder schooltijd gaan we niet op het schoolplein fietsen.

03. De fietsen met dikke banden zetten we in het voorste gedeelte van het fietsenhok.

04. Voor schooltijd mogen de kinderen nog niet naar binnen.

05. Na het gebruik laten we het lokaal netjes opgeruimd achter.

06. De lokalen, de WC’s, de gangen enz. zijn geen speelruimtes.

07. In de gangen, in de gemeenschapsruimte en in de lokalen gaan we niet hollen.

08. Tijdens de pauze(s) verlaten we alleen met toestemming het schoolplein.

09. In de pauzes spelen we op het speelplein of in de zandbak.

10. Het fietsenhok is géén speelplaats.

11. Bij het spelen op het speelplein houden we rekening met elkaar.

12. "Lijfelijke" spelletjes die pijn kunnen doen zijn verboden.
13. We klimmen niet in de vangnetten, in de bomen of op het fietsenhok.

14. Achter het fietsenhok mogen de kinderen niet over de belijning en in de bosjes.


15. Ballen mag je alleen na toestemming van het dak halen.

16. Kinderen mogen wel op en in de blauwe doelen voor de school klimmen.

16. Kinderen mogen niet staan of zitten op de tafeltennistafel.
17. Het dakje van het speelhuisje is geen klimtoestel en mag ook niet zo worden gebruikt.
18. De glijbaan is om te glijden en niet om op te lopen.
19. Kinderen mogen niet over het geplaatste hekwerk klimmen of door de heg lopen.

20. Achter de school mag op het omheinde trapveldje worden gespeeld.

21. De rode doelen achter de school zijn bedoeld voor het voetballen; daarin wordt niet in en op geklommen.
22. Er wordt niet gespeeld achter de berging of op de akker naast het trapveldje.

I. Pleinregels voor de overblijfkrachten

23. De overblijfkrachten zorgen dat ze op tijd op het plein aanwezig zijn.


24. Een overblijfkracht loopt op het plein, de andere overblijfkracht loopt op het trapveldje achter de school.
25. De vaste overblijfkrachten bepalen of weersomstandigheden het toelaten om al dan niet gebruik te maken

van het trapveldje.

26. Indien er geen gebruik mag worden gemaakt van het trapveldje, dan zorgen de vaste overblijfkrachten

er voor dat er om 12.00 uur een symbool wordt opgehangen aan het toegangshek naar het trapveldje.


27. Bij aanvang van de pleindienst controleren de overblijfkrachten of de toegangshekken van het schoolplein

gesloten zijn.

28. Tijdens de pleindienst zien de overblijfkrachten er op toe dat de toegangshekken gesloten blijven.
29. De overblijfkrachten verplaatsen zich regelmatig over het plein om overzicht te houden op alle spelende

kinderen.


30. De overblijfkrachten zorgen er voor dat materialen die niet geschikt zijn om mee te spelen (stenen, ander

afval) zo veel mogelijk worden verwijderd.


31. Kinderen met kleine verwondingen worden behandeld door één van de overblijfkrachten. De andere

overblijfkracht(en) blijf(t)(ven) op het plein.


32. Overblijfkrachten zorgen dat de pauze tijdig wordt beëindigd en dat er wordt geklapt.

33. De overblijfkracht die pleindienst heeft achter de school wordt gewaarschuwd door een kind, gestuurd door

de overblijfkracht vóór de school.
34. De overblijfkrachten beëindigen hun taak pas als alle kinderen van het plein zijn verdwenen.
35. De overblijfkrachten zijn verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de gebruikte spelmaterialen.
36. Stagiaires mogen niet worden ingezet ter vervanging van pleindienst.

37. Stagiaires mogen nooit alleen met kinderen op het plein blijven.


38. Overblijfkrachten spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken.


J. Tenslotte

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bepaalt de schooldirecteur of de locatiecoördinator in overleg met de betrokkenen.Wesepe, september 2007.

  • 03. Overblijfcommissie a.
  • 04. Coördinator overblijfkrachten
  • B. Regels voor de overblijfouders
  • C. Regels m.b.t. het eten
  • D. Regels m.b.t. het spelen in de middagpauze
  • E. Regels voor het overblijven bij slecht weer
  • F. Regels voor de leerkrachten
  • G. Kosten voor het overblijven
  • I. Pleinregels voor de overblijfkrachten

  • Dovnload 37.03 Kb.