Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overeenkomst I. V. M. Tijdelijke regeling inkoop

Dovnload 173.99 Kb.

Overeenkomst I. V. M. Tijdelijke regeling inkoopPagina1/2
Datum05.05.2019
Grootte173.99 Kb.

Dovnload 173.99 Kb.
  1   2

OVEREENKOMST I.V.M. TIJDELIJKE REGELING INKOOPRE-INTEGRATIETRAJECTEN/RE-INTEGRATIEDIENSTVERLENING ZW/AG UWV 2012

(versie 15 april 2012)

Naam Re-integratiebedrijf :      

De ondergetekenden:

De rechtspersoon naar de wet Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Timmermans, Directeur UWV WERKbedrijf, hierna te noemen Opdrachtgever
en
De [BEDRIJFSrechtsvorm] [BEDRIJFSnaam], gevestigd en kantoorhoudende te [BEDRIJFSplaats], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [BEDRIJFScontactpersoon], [Functie contactpersoon] én
(Uitsluitend in geval van een Combinatie)

De [BEDRIJFSrechtsvorm] [BEDRIJFSnaam], gevestigd en kantoorhoudende te [BEDRIJFSplaats],

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [BEDRIJFScontactpersoon], [Functie contactpersoon]
hierna te noemen Opdrachtnemer
overwegende:


 • Opdrachtgever is ingevolge de wet SUWI belast met de uitvoering van de wettelijke regelingen in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid;

 • In het kader van de uitvoering van zijn re-integratiebevorderende taak sluit Opdrachtgever Overeenkomsten af met meerdere re-integratiebedrijven, waaronder Opdrachtnemer;

 • In het kader van de door Opdrachtnemer ingediende aanmelding om deel te nemen aan een of meerdere longlisten re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een Ziektewet- of AG-uitkering verklaart te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde entreevoorwaarden;

 • Partijen wensen in deze Overeenkomst de door hen bereikte overeenstemming en overige gemaakte afspraken vast te leggen;

komen als volgt overeen:Artikel 1 Algemeen

De hierboven opgenomen Overwegingen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

Artikel 2 Onderwerp van de Overeenkomst

 1. Deze Overeenkomst re-integratiedienstverlening werkzoekende met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft betrekking op alle door Opdrachtgever af te nemen en door Opdrachtnemer te leveren re-integratiedienstverlening zoals uiteengezet in en onder de voorwaarden van de in deze Overeenkomst opgenomen artikelen;

 2. Deze Overeenkomst is van toepassing op de re-integratiedienstverlening:

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW- WGA, WAO/WAZ-uitkering van allochtone afkomst met lichamelijke en/of psychosociale beperkingen, met opdrachtnummer 12 LP;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder, met opdrachtnummer 12G;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW- WGA- WAO/WAZ-uitkering met lichamelijke beperkingen, met opdrachtnummer 12BB;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW- WGA- WAO/WAZ-uitkering met psychische/psychiatrische beperkingen met opdrachtnummer 12IB;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een auditief/visuele beperking met een ZW-, WGA-, WAO/WAZ- of Wajong-uitkering met opdrachtnummer 12J;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW-uitkering voor wie UWV de Arborol vervult, met opdrachtnummer 12U;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW-, WGA, WAO/WAZ- of Wajonguitkering die begeleid willen worden naar zelfstandige arbeid, met opdrachtnummer 12A;

 • Re-integratiedienst Assessment Noodzaak Scholing voor werkzoekenden met een ZW-/WGA, WAO/WAZ- of Wajonguitkering, met opdrachtnummer 12AB.

 1. De Overeenkomst betreft een landelijke overeenkomst. Opdrachtnemer biedt zijn dienstverlening aan rekeninghoudend met de in artikel 18 bepaalde maximale reistijd van een Klant. Teneinde inzichtelijk te maken in welke districten Opdrachtnemer de in het vorige lid genoemde dienstverlening aanbiedt, vult Opdrachtnemer Bijlage II Excel bestand Sjabloon Longlist bij deze Overeenkomst in.

 2. Deze Overeenkomst houdt geen enkele garantie met betrekking tot (de omvang van de) afname van de re-integratiedienstverlening in. Opdrachtgever verplicht zich niet om Klanten aan te leveren.Artikel 3 Relevante Wet- en regelgeving

 1. TRI: Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria;

 2. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 3. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

 4. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

 5. WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

 6. WSW: Wet sociale werkvoorzieningen;

 7. ZW: Ziektewet;

 8. Wet SUWI: Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.Artikel 4 Definities dienstverlening:

 1. Werkzoekende met structureel functionele beperkingen: persoon als bedoeld in artikel 30a van de wet SUWI, 2 van de TRI, 5 van de WIA, artikel 18 van de WAO, artikel 3 van de WAZ, artikel 5 van de Wajong, artikel 8 van de ZW of artikel 83k van de Wet SUWI;

 2. Werkplan of Plan van Aanpak: door Opdrachtgever afgegeven beschikking, zoals bedoeld in artikel 30a, eerste lid van de Wet SUWI, waarin Opdrachtgever zijn visie op de re-integratiemogelijkheden van de kandidaat verwoordt, alsmede de rechten en plichten die samenhangen met het in aanmerking (blijven) komen van de kandidaat voor een UWV-uitkering;

 3. Re-integratieplan: door Opdrachtgever afgegeven beschikking, zoals bedoeld in artikel 30a, derde lid van de Wet SUWI, waarin, op basis van het Werkplan of Plan van Aanpak, de Opdrachtnemer samen met de kandidaat de inhoud van het Werkplan of Plan van Aanpak, zowel naar inhoud als naar de van toepassing zijnde rechten en plichten, nader concretiseert;

 4. Kandidaat: de werkzoekende met structureel functionele beperkingen voor wie door Opdrachtgever een Werkplan of Plan van Aanpak is opgesteld;

 5. Klant: een kandidaat, voor wie het door Opdrachtnemer opgestelde Re-integratieplan door Opdrachtgever is geaccordeerd;

 6. Bruto Instroom: het totale aantal kandidaten dat door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer is aangemeld;

 7. Netto Instroom: het totale aantal door Opdrachtgever geaccordeerde Re-integratieplannen middels de Akkoordbrief Re-integratieplan;

 8. Re-integratietraject: alle activiteiten die Opdrachtnemer verricht vanaf datum aanmelding van de Klant tot en met de plaatsing van de Klant in werk. Doel van het inzetten van een re-integratietraject is de plaatsing van de Klant in arbeid die aansluit bij zijn competenties en vaardigheden. Op basis van het Werkplan of Plan van Aanpak wordt in het Re-integratieplan opgenomen of voor een Klant inzet van de voorschakel- en/of aanbodversterkende fase noodzakelijk is.

 9. Re-integratiedienst: alle activiteiten die Opdrachtnemer verricht vanaf datum aanmelding van de Klant tot en met de einddatum van de dienst. Een dienst wordt succesvol afgesloten overeenkomstig het eindresultaat zoals omschreven in de klantgroepbeschrijving.

 10. Datum werkhervatting: de datum waarop de Klant gaat werken in loondienst of in zelfstandige arbeid. De datum werkhervatting ligt uiterlijk op de laatste dag van de maximale trajectduur.

 11. Datum aanmelding kandidaat: de datum waarop Opdrachtgever de Klant aanmeldt bij Opdrachtnemer. Hierbij is datum dagtekening Opdrachtgever leidend;

 12. Maximale duur traject/ dienst: de tijdsperiode vanaf datum aanmelding kandidaat tot en met datum beëindiging van een re-integratietraject of dienst. Voor een re-integratietraject is de maximale duur één jaar. Per Klant wordt in het Re-integratieplan de maximale individuele trajectduur bepaald. Voor een re-integratiedienst is de maximale duur 2 weken.

 13. Plaatsing: een re-integratietraject wordt beëindigd met als resultaat een nieuwe arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden. Voor de werkzoekende met structureel functionele beperkingen geldt dat de arbeidsovereenkomst betrekking dient te hebben op ten minste de helft van het aantal uren per week dat de Klant geacht wordt te kunnen werken. De werkhervatting wordt niet eerder als plaatsing geteld – en financieel vergoed - dan nadat door Klant ten minste twee maanden daadwerkelijk betaalde arbeid is verricht. Deze termijn wordt verlengd met perioden van onderbrekingen ten gevolge van ziekte.

 14. In aanvulling op de plaatsingsdefinitie – zoals opgenomen onder artikel 4.13 - is er tevens sprake van een plaatsing indien de Klant een zelfstandig beroep uitoefent, uitzendwerk of kortdurend werk heeft verricht gedurende een periode van minimaal zes maanden. Hierbij kan het zowel gaan om het daadwerkelijk werkzaam zijn bij het vervullen van één opdracht van 6 maanden als om meerdere opdrachten, die samen leiden tot 6 gewerkte maanden. Leiden de opdrachten tot een werkperiode van korter dan zes maanden dan is er geen sprake van een plaatsing.

Is bij aanvang van het uitzendwerk en/of de kortdurende opdracht duidelijk dat deze minimaal 6 maanden gaat duren, dan wordt de werkhervatting als plaatsing geteld nadat de Klant ten minste twee maanden daadwerkelijk betaalde arbeid heeft verricht. Deze termijn wordt verlengd met perioden van onderbrekingen ten gevolge van ziekte.

 1. Succesvol afgesloten dienst: een dienst die voldoet aan de resultaatscriteria voor die dienst.

 2. Plaatsingsbrief: de brief die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstuurt indien de werkhervatting van de Klant door Opdrachtgever als een plaatsing is geaccepteerd;

 3. Niet gestarte re-integratietrajecten en re-integratiediensten toe te rekenen aan Opdrachtnemer: betreft de bruto instroom waarvoor geldt dat:

 • aanmelding niet leidt tot een intakegesprek;

 • aanmelding niet leidt tot een Re-integratieplan;

 • het Re-integratieplan niet geaccordeerd wordt door Opdrachtgever.

 1. Percentage niet gestarte trajecten/diensten: het aantal niet gestarte trajecten/diensten gedeeld door de bruto instroom x 100%;

 2. Plaatsingspercentage: het aantal plaatsingen gedeeld door het totaal aantal beëindigde trajecten x 100%;

 3. Succespercentage: Het aantal diensten dat overeenkomstig het te behalen resultaat succesvol is geleverd gedeeld door het totaal aantal beëindigde diensten x 100%;

 4. Maximale doorlooptijd Overeenkomst: de termijn waarbinnen alle individuele trajecten en diensten dienen te zijn afgerond. Het omvat de periode vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst tot en met de uiterste datum van aanmelding van kandidaten, vermeerderd met de maximale doorlooptijd van het traject/dienst;

 5. Terugmelden van de Klant: terugmelding van de Klant aan Opdrachtgever met een eindrapportage waarin de stand van zaken tot aan dat moment is weergegeven. Bij terugmelding bij ontbinding van de Overeenkomst kan Opdrachtgever om het gehele door Opdrachtnemer opgebouwde originele klantdossier verzoeken;

 6. De werkgever: de natuurlijk dan wel rechtspersoon met welke de Klant een arbeidsovereenkomst sluit.

 7. Overeenkomst: Overeenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze overeenkomst.

 8. Akkoordbrief Re-integratieplan: de brief die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstuurt ter bevestiging dat het re-integratietraject zoals opgenomen in het Re-integratieplan kan worden uitgevoerd.Artikel 5 Algemeen

 1. De navolgende bijlagen zijn aan deze Overeenkomst gehecht en maken daarvan onlosmakelijk deel uit:

 • bijlage I: Aanmeldprocedure, entreevoorwaarden en klantgroepen i.v.m. tijdelijke inkoop re-integratietrajecten en re-integratiedienstverlening ten behoeve van werkzoekenden met een Arbeidsongeschiktheid- en/of Ziektewetuitkering.

 • bijlage II: Excel bestand getiteld “ Sjabloon longlist”

 • bijlage III: Algemene Inkoopvoorwaarden voor diensten van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 2011;

 • bijlage IV: Aanmelding Opdrachtnemer per klantgroep en per district van UWV via https:// uwv.mp-olivia.nl.

Bij tegenstrijdigheid tussen enige bepaling van deze Overeenkomst en het gestelde in een bijlage, gaat de bepaling van deze Overeenkomst vóór. Tenzij daarvan in de bijlage wordt afgeweken onder uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel en de bijlage namens Opdrachtgever is ondertekend met in achtneming van het bepaalde in artikel 24. Bij tegenstrijdigheid tussen het gestelde in de bijlagen, gaat steeds het gestelde in het hoger vermelde document boven het gestelde in het lager vermelde document. Indien echter op grond van een lager gerangschikt document hogere eisen aan de re-integratiedienstverlening worden gesteld, gelden de hoogste eisen.

 1. Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de als Bijlage III daaraan gehechte Algemene Inkoopvoorwaarden voor diensten van Opdrachtgever versie 2011(hierna te noemen: Algemene Inkoopvoorwaarden) – gepubliceerd op www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten - met uitsluiting van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden UWV Marktplaats en alle andere (verkoop)voorwaarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij deze Overeenkomst wordt afgeweken, met inachtneming van het navolgende:

 2. De navolgende bepalingen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op deze Overeenkomst:

 • artikel 12 inzake prijzen en tarieven;

 • artikel 13 inzake betalingscondities met uitzondering van de leden 4 tot en met 7.

 1. In afwijking van het bepaalde in de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt onder schriftelijk in deze Overeenkomst niet alleen verstaan op schrift en per fax maar ook per e-mail en de marktplaatstool van Opdrachtgever.

 2. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld door een zowel door Opdrachtgever als Opdrachtnemer ondertekend geschrift. In geval van afwijkingen van deze Overeenkomst of van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor diensten van UWV versie 2011, dient het betreffende document op directieniveau te worden ondertekend.

 3. De conform het vorige lid overeengekomen aanvullingen of wijzigingen worden als bijlage aan deze Overeenkomst gehecht en maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.Artikel 6 Combinatie

Indien aanmelding voor de tijdelijke regeling heeft plaatsgevonden door een zogenaamde combinatie wordt de Overeenkomst slechts gesloten met de combinatie in de samenstelling, waarin de aanmelding is gedaan. De Overeenkomst wordt niet gesloten met de individuele leden van de combinatie. Indien in tegenstelling tot het bepaalde in de vorige zin een Overeenkomst is gesloten met één of meerdere individuele leden van een combinatie, wordt(en) de Overeenkomst(en) met dit lid (deze leden) zonder rechterlijke tussenkomst per direct ontbonden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het betreffende lid (de betreffende leden) van de combinatie. Opdrachtgever is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden. Dit laat eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, waaronder het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding onverlet.

In geval van ontbinding van de overeenkomst dient het betreffende lid van de combinatie nog lopende diensten en trajecten onmiddellijk terug te melden aan Opdrachtgever.

Artikel 7 Voldoen aan entreevoorwaarden

Opdrachtnemer verklaart dat hij bij zijn aanmelding voldoet aan de door Opdrachtgever – in Bijlage I – genoemde entreevoorwaarden. Op eerste verzoek daartoe van Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zich het bewijs hiervan binnen 14 kalenderdagen te leveren. Mocht Opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoen, dan ontbindt Opdrachtgever met onmiddellijke ingang de Overeenkomst. Opdrachtnemer verplicht zich aan de onderhandenzijnde dienstverlening conform de bepalingen van deze Overeenkomst uitvoering te geven. Opdrachtgever zal echter geen aanmeldingen van Klanten meer doen bij Opdrachtnemer.

Artikel 8 Te leveren dienstverlening en te realiseren resultaten

 1. De door Opdrachtnemer te leveren dienstverlening ingevolge deze Overeenkomst bestaan uit het in opdracht van Opdrachtgever verzorgen van:

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW- WGA, WAO/WAZ-uitkering van allochtone afkomst met lichamelijke en/of psychosociale beperkingen, met opdrachtnummer 12 LP;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder, met opdrachtnummer 12G;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW- WGA- WAO/WAZ-uitkering met lichamelijke beperkingen, met opdrachtnummer 12BB;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW- WGA- WAO/WAZ-uitkering met psychische/psychiatrische beperkingen met opdrachtnummer 12IB;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een auditief/visuele beperking met een ZW-, WGA-, WAO/WAZ- of Wajong-uitkering met opdrachtnummer 12J;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW-uitkering voor wie UWV de Arborol vervult, met opdrachtnummer 12U;

 • Re-integratietrajecten voor werkzoekenden met een ZW-, WGA, WAO/WAZ- of Wajonguitkering die begeleid willen worden naar zelfstandige arbeid, met opdrachtnummer 12A;

 • Re-integratiedienst Assessment Noodzaak Scholing voor werkzoekenden met een ZW-/WGA, WAO/WAZ- of Wajonguitkering, met opdrachtnummer 12AB.

 1. Een re-integratietraject bestaat minimaal uit een oriënterende fase en bemiddelingsfase. Afhankelijk van het gestelde in het WERKplan kan ook een voorschakelfase en/of aanbodversterkende fase onderdeel uitmaken van een re-integratietraject. Opdrachtnemer is verplicht de activiteiten uit al deze fasen aan de Klant te kunnen aanbieden.

 2. Onderdeel van een re-integratietraject, als onderdeel van de oriëntatiefase, is het opstellen van een Re-integratieplan. Het Re-integratieplan vormt de nadere concretisering van de informatie die is vastgelegd in het Werkplan of Plan van Aanpak opgesteld door Opdrachtgever. Indien noodzakelijk bezoekt Opdrachtnemer de Klant hiervoor thuis.

 3. Indien de Klant zich tijdens de gesprekken - die deel uitmaken van de re-integratieactiviteiten - wil laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, dan dient Opdrachtnemer deze wens te honoreren.

 4. De dienstverlening door Opdrachtnemer geschiedt op grond van het bepaalde in deze overeenkomst en met inachtneming van het gestelde in Bijlage I en Bijlage II en de door Opdrachtnemer ingediende aanmelding, Bijlage IV.

 5. Opdrachtnemer verplicht zich de volgende resultaten te behalen:

 • een plaatsingspercentage van minimaal 35%;

 • een succespercentage van minimaal 90%;

 • een percentage niet gestarte trajecten van maximaal 10% waarbij het aan Opdrachtnemer valt toe te rekenen dat het traject niet gestart is;

 • een betrouwbaarheidspercentage van minimaal 95% inzake de klant- en opdrachtgevertevreden-heidsscores;

 • een tijdigheidscore van minimaal 90,0% met betrekking tot de gerealiseerde doorlooptijd opstellen Re-integratieplan;

 • een maximale doorlooptijd van 12 maanden tot aan datum werkhervatting voor de re-integratietrajecten;

 • een maximale doorlooptijd van 2 weken voor de re-integratiedienst Assement Noodzaak Scholing;

 • een tijdigheidscore van minimaal 90,0% met betrekking tot de gerealiseerde doorlooptijd van het re-integratietraject/-dienst.

 1. Opdrachtgever kan d.m.v. periodieke audits en/of bedrijfsbezoeken de door Opdrachtnemer te leveren prestaties en inspanningen monitoren. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer hierbij verzoeken informatie uit een individueel dossier te verstrekken. Opdrachtnemer verplicht zich op een daartoe verstrekkend verzoek kosteloos mee te werken aan deze audits en/of bedrijfsbezoeken.

 2. Opdrachtgever meet de te behalen prestaties over de periode vanaf de aanvangsdatum van de Overeenkomst tot en met het laatste kwartaal gelegen op ten minste 6 maanden en maximaal 9 maanden vóór de datum waarop UWV de meting van de prestaties verricht.Artikel 9 Termijnen

 1. Na aanmelding van een Kandidaat legt Opdrachtnemer uiterlijk binnen 28 kalenderdagen voor een re-integratietraject een Re-integratieplan ter accordering aan Opdrachtgever voor. Voor de re-integratiedienst stuurt Opdrachtnemer een ontvangstbevestiging. Opdrachtgever meldt Opdrachtnemer vervolgens binnen uiterlijk 14 kalenderdagen of hij zich met het voorgelegde Re-integratieplan kan verenigen. Indien Opdrachtgever zich daarmee niet kan verenigen, heeft binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na melding daarvan overleg met Opdrachtnemer plaats, waarna Opdrachtnemer binnen opnieuw uiterlijk 7 kalenderdagen een aangepast Re-integratieplan aan Opdrachtgever overlegt.

 2. Indien Opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn van 28 kalenderdagen na datum aanmelding kandidaat een Re-integratieplan aan Opdrachtgever voorlegt, een ontvangstbevestiging stuurt voor de re-integratiedienst of enige andere voor hem geldende termijn niet nakomt, heeft Opdrachtgever het recht om de aanlevering van kandidaten aan Opdrachtnemer na voorafgaande ingebrekestelling – op een redelijke termijn- op te schorten totdat Opdrachtnemer voldoet aan de betreffende verplichting. Tenzij de niet nakoming/vertraging te wijten is aan de kandidaat of een gevolg is van een andere niet voor risico van Opdrachtnemer komende omstandigheid.

 3. Indien Opdrachtnemer er niet in slaagt de dienstverlening succesvol af te ronden met een werkhervatting uiterlijk op datum maximale individuele trajectduur zoals opgenomen in het Re-integratieplan, dient Opdrachtnemer de Klant met een eindrapportage terug te melden bij Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in overleg met Klant beoordelen op welke wijze verdere invulling aan de re-integratieactiviteiten wordt gegeven.Artikel 10 Beslissing Re-integratieplan

 1. Opdrachtnemer is verplicht voor het opstellen van een Re-integratieplan gebruik te maken van het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde Model Re-integratieplan.

 2. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het door Opdrachtnemer opgestelde Re-integratieplan dan laat Opdrachtgever het Re-integratieplan als een beschikking uitgaan naar de Kandidaat. Opdrachtnemer ontvangt een kopie van deze beschikking.

 3. Maakt de Klant bezwaar dan wel tekent de Klant beroep aan tegen het Werkplan of Plan van Aanpak – op basis waarvan het Re-integratieplan is opgesteld- of tegen het Re-integratieplan, dan heeft dit géén opschortende werking, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk anders bepaalt. Opdrachtnemer neemt derhalve de aanmelding van de Klant in behandeling, stelt een Re-integratieplan op en voert het door Opdrachtgever geaccordeerde Re-integratieplan uit.

 4. Wordt een Klant na een bezwaar/beroepsprocedure in het gelijk gesteld én leidt dit tot een door Opdrachtgever bij te stellen Werkplan of Plan van Aanpak dan wel een door Opdrachtnemer bij te stellen Re-integratieplan als gevolg waarvan de ingezette dienst dient te worden gestaakt, dan vergoedt Opdrachtgever Opdrachtnemer de al door Opdrachtnemer gemaakte kosten. Dit in afwijking van het bepaalde in artikel 16 Opdrachtnemer dient deze kosten te specificeren.Artikel 11 Bewijslast en tellen van de werkhervatting als een plaatsing

 1. Een werkhervatting wordt, op basis van een afgesloten arbeidsovereenkomst van ten minste 6 maanden, niet eerder als een plaatsing geteld, dan nadat door de Klant ten minste twee maanden betaald werk is verricht. Deze termijn wordt verlengd met totale duur van de perioden van onderbrekingen ten gevolge van ziekte.

 2. De werkhervatting van een Klant, die een zelfstandig beroep uitoefent of uitzendwerk c.q. kortdurend werk verricht, wordt niet eerder als een plaatsing geteld dan nadat zes maanden daadwerkelijk gewerkt is. Uitzondering hierop is alleen mogelijk indien bij uitzendwerk of kortdurend werk vooraf vaststaat dat de Klant ten minste 6 maanden op een opdracht wordt geplaatst. In dit geval vindt de telling van de werkhervatting als plaatsing plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1.

 3. Is er sprake van werkhervatting in een zelfstandig beroep, uitzendwerk dan wel kortdurend werk waarbij de Klant meerdere opdrachten (korter dan 6 maanden) verricht, dan wordt de werkhervatting alleen als een plaatsing geteld indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:

 • de perioden van daadwerkelijk werken bedragen samengeteld ten minste 6 maanden;

 • de periode van 6 daadwerkelijk gewerkte maanden wordt uiterlijk binnen 6 maanden na het verstrijken van de maximale (individuele) duur van de re-integratiedienstverlening behaald én

 • gedurende deze gehele periode van 6 daadwerkelijk gewerkte maanden heeft de Klant – in elk van deze 26 weken afzonderlijk - gewerkt op basis van het minimaal aantal uren zoals opgenomen in artikel 4.13. van deze Overeenkomst. Middeling van gewerkte uren over deze periode is niet toegestaan.

 1. In het geval een Klant het werk hervat vóórdat Opdrachtgever middels de Opdrachtbrief een akkoord op het Re-integratieplan heeft gegeven, dan wordt onder de volgende voorwaarden de werkhervatting als een plaatsing geteld die toe te rekenen is aan Opdrachtnemer:

 • de plaatsing voldoet aan de in artikel 4.13 óf 4.14 gestelde voorwaarden;

 • er heeft minimaal een intakegesprek met de Klant plaatsgevonden, waarvan Opdrachtnemer een rapportage overgelegd heeft inclusief handtekening van de Klant;

 • opdrachtnemer overlegt bij een plaatsing de vereiste documenten zoals in het navolgende artikellid is opgenomen.

 1. Als bewijs dat voldaan is aan de plaatsingsdefinitie zoals opgenomen onder artikel 4.13 of 4.14 overlegt Opdrachtnemer op het moment waarop de plaatsing wordt beoordeeld:

I. Voor plaatsing op een arbeidsovereenkomst voor ten minste 6 maanden:

 • een door werkgever en werknemer (Klant) getekende verklaring waaruit de volgende gegevens blijken:

  1. het aantal te werken uren evenals begin- en einddatum van het dienstverband;

  2. dat de Klant na afloop van de overeengekomen proeftijd nog bij werkgever in dienst is én

  3. dat door de Klant feitelijk 2 maanden is gewerkt.

II. Voor een plaatsing als zelfstandige, uitzendwerk of kortdurende arbeid:

 • Eén of meerdere getekende verklaringen door opdrachtgever(s) én Klant waaruit blijkt dat de Klant voor ten minste 6 maanden arbeid heeft verricht die in omvang voldoet aan het aantal uren zoals opgenomen in de plaatsingsdefinitie voor de werkzoekende met structureel functionele beperkingen.

 1. In het geval Opdrachtnemer niet in staat blijkt aan de in artikel 11 lid 5 vermelde bewijslast te voldoen, dan is het mogelijk om in overleg met Opdrachtgever andere documenten te overleggen zodat de werkhervatting als plaatsing wordt geteld. Opdrachtnemer dient dan de volgende documenten te overleggen:

 • minimaal twee maandloonstroken indien het om een werkhervatting op grond van een arbeidsovereenkomst voor ten minste 6 maanden gaat;

 • loonstroken (of voor een zelfstandige: andere schriftelijke bewijsstukken) over de periode waarin is gewerkt voor werkhervatting als zelfstandige, uitzendwerk of kortdurende arbeid óf

 • indien voorgaande bewijsstukken evenmin zijn te overleggen, dan dient uit de eindrapportage van Opdrachtnemer de plaatsing te blijken door het opnemen van relevante gegevens over de werkhervatting (Zoals de vermelding van de naam van de werkgever; de ingangsdatum én einddatum van het dienstverband evenals het aantal uren dat de Klant werkt).

 1. Een werkhervatting wordt als een plaatsing aan Opdrachtnemer toegerekend indien Opdrachtgever middels de Akkoordbrief het Re-integratieplan heeft geaccordeerd en de plaatsing schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd.

 2. Opdrachtgever stuurt ter bevestiging van de plaatsing een plaatsingsbrief aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever verstuurt deze brief binnen maximaal 5 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van de in artikel 11.5 dan wel 11.6 genoemde documenten. Opdrachtnemer kan de werkhervatting in zijn systeem als plaatsing registreren. Accepteert Opdrachtgever de plaatsing (nog) niet, dan ontvangt Opdrachtnemer binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de voornoemde documenten een brief. Opdrachtgever neemt, voorafgaand aan verzending van deze brief, contact op met Opdrachtnemer.Artikel 12 Voortgangsrapportages over de Klant

 1. Opdrachtnemer verstrekt ten minste op de hieronder aangegeven momenten een rapportage in tweevoud aan Opdrachtgever:


a. Rapportagemomenten re-integratietraject

Rapportage- en factuurmomenten

Op te leveren informatie

Soort moment

Klant verschijnt na 2x te zijn opgeroepen niet op intakegesprek

Opdrachtnemer overlegt schriftelijke vastlegging van oproepen inclusief rapportage conform het UWV-meldingsformulier.


Incidenteel

Oplevering Re-integratieplan = factuurmoment

Zie inhoud van Re-integratieplan.

vast

Voortgangsrapportage op 6 maanden na akkoord Re-integratieplan

Een door de klant ondertekende voortgangsrapportage waarin de houding van de klant en de stand van zaken t.o.v. Re-integratieplan gemotiveerd uiteen wordt gezet.

Vast

Vermoedelijke datum werkhervattingHeeft de klant op de vermoedelijke datum van werkhervatting het werk niet hervat zoals aangegeven in het Re-integratieplan, dan dient Opdrachtnemer met een door de klant ondertekende rapportage inzicht te geven in de reden hiervan en welke perspectieven en welke vervolgstappen er worden gezet om het werk te hervatten.

Incidenteel

Einde traject zonder plaatsing = factuurmoment

Wordt het traject zonder dat de klant het werk hervat (tussentijds) beëindigd, dan dient Opdrachtnemer – direct bij tussentijdse beëindiging en uiterlijk op einddatum van de maximale individuele trajectduur – een gemotiveerde eindrapportage op te leveren die door de klant ondertekend is. In de rapportage dient onder meer naar voren te komen:

 • de reden waarom het traject niet tot werkhervatting heeft geleid;

 • de houding van de klant;

 • een advies op welke wijze verder te gaan

Incidenteel

2 maanden na datum werkhervatting in een dienstverband van tenminste 6 maanden = factuurmoment

De plaatsing wordt geteld. Opdrachtnemer dient op dit moment de volgende documenten te overleggen:

 • een door werkgever en werknemer (klant) getekende arbeidsovereenkomst voor ten minste 6 maanden of langer of een hiermee gelijkgestelde verklaring waaruit blijkt dat de werkhervatting voldoet aan het gestelde onder artikel 4.13.

 • een door werkgever en klant getekende verklaring dat de klant na ommekomst van de overeengekomen proeftijd nog bij werkgever in dienst is en dat feitelijk 2 maanden is gewerkt.

Vast

Na ommekomst van 6 maanden indien gewerkt is overeenkomstig de plaatsingsdefinitie in uitzendwerk, kortdurende arbeid/zelfstandige = factuurmoment

De plaatsing wordt geteld. Opdrachtnemer dient op dit moment de volgende documenten te overleggen:

 • door werkgever en werknemer (klant) getekende arbeidsovereenkomst(en) zodat blijkt dat ten minste 6 maanden of langer is gewerkt dan wel een hiermee gelijkgestelde verklaring waaruit blijkt dat de werkhervatting voldoet aan het gestelde in artikel 4.13 en/of 4.14

Vast

Klant werkt tijdens het re-integratietraject niet (voldoende) mee

Opdrachtnemer overlegt een schriftelijke rapportage conform het UWV-meldingsformulier.

Incidenteel
  1   2

 • OVEREENKOMST I.V.M. TIJDELIJKE REGELING INKOOP RE-INTEGRATIETRAJECTEN/RE-INTEGRATIEDIENSTVERLENING ZW/AG UWV 2012
 • Artikel 2 Onderwerp van de Overeenkomst
 • Artikel 3 Relevante Wet- en regelgeving
 • Artikel 4 Definities dienstverlening
 • www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten
 • Artikel 7 Voldoen aan entreevoorwaarden
 • Artikel 8 Te leveren dienstverlening en te realiseren resultaten
 • Artikel 10 Beslissing Re-integratieplan
 • Artikel 11 Bewijslast en tellen van de werkhervatting als een plaatsing
 • Artikel 12 Voortgangsrapportages over de Klant
 • Rapportage- en factuurmomenten Op te leveren informatie Soort moment

 • Dovnload 173.99 Kb.