Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overeenkomst van geldlening de ondergetekenden

Dovnload 21.62 Kb.

Overeenkomst van geldlening de ondergetekendenDatum05.12.2018
Grootte21.62 Kb.

Dovnload 21.62 Kb.


OVEREENKOMST VAN GELDLENING
DE ONDERGETEKENDEN:


 1. [•], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [•] en kantoorhoudende te ([•])[•] aan het adres [•], ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [•], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [•], hierna te noemen: "Geldgever";
 1. [•], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [•] en kantoorhoudende te ([•])[•] aan het adres [•], ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [•], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [•], hierna te noemen: "Geldlener";

de partijen 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en elk afzonderlijk tevens een "Partij"


OVERWEGEN HET VOLGENDE:


 1. [•];
 1. Geldgever en Geldnemer zijn in dit kader overeengekomen dat Geldgever aan Geldnemer een lening zal verstrekken met een hoofdsom ten bedrage van EUR [] (zegge: [] euro);

C. Geldnemer en de Geldgever wensen in deze overeenkomst (hierna: de "Overeenkomst") de voorwaarden vast te leggen waaronder deze lening wordt verstrekt.


EN ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
ARTIKEL 1 - Lening

Geldgever zal op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst aan Geldnemer een lening verstrekken met de hoofdsom ten bedrage van EUR [] (zegge: [] euro) (hierna: de “Lening”).


ARTIKEL 2 - Rente

  1. Geldnemer is over de Lening een rente verschuldigd van [•]% (zegge: [•] procent) per jaar.

  2. De verschuldigde rente zal achteraf worden voldaan, voor het eerst op [DATUM].


ARTIKEL 3 - Aflossing

  1. Aflossing op de Lening zal plaatsvinden in [AANTAL] gelijke termijnen van EUR []. De eerste aflossingstermijn vervalt per [DATUM].

  2. Geldlener heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst te allen tijde de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke aflossing van de Lening en de reeds vervallen rente over te gaan.


ARTIKEL 4 - Opeisbaarheid

De Lening of het resterende gedeelte ervan, alsmede de vervallen rente tot de dag van betaling, zijn terstond en zonder voorafgaande waarschuwing opeisbaar, bij: 1. niet prompte voldoening van de rente en aflossing op verschijndagen;

 2. faillissement van Geldlener;

 3. aanvraag van surséance van betaling door Geldlener;

 4. (conservatoir of executoriaal) beslag ten laste van een of meer goederen van Geldlener;

 5. een besluit van Geldnemer tot ontbinding, of indien Geldnemer blijk geeft van haar voornemen om de onderneming geheel of voor een substantieel gedeelte te beëindigen.


ARTIKEL 5 - Overige bepalingen

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten of akten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te [].

ALDUS in [•]voud opgemaakt en getekend[•]

[•]

Door:

Door:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

GEBRUIKSVOORWAARDEN

VOORBEELDOVEREENKOMSTEN FLINCK ADVOCATEN
Deze voorbeeldovereenkomst wordt u aangeboden door Flinck Advocaten onder de onderstaande voorwaarden. Door gebruik van deze voorbeeldovereenkomst verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee (onvoorwaardelijk) in te stemmen.
Deze voorbeeldovereenkomst wordt kosteloos aangeboden en is voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.
Hoewel de inhoud van deze voorbeeldovereenkomst zorgvuldig is gecontroleerd, is Flinck Advocaten op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik en/of zelfstandige invulling door de gebruiker van de voorbeeldovereenkomst en/of door de gebruiker genomen beslissingen die gebaseerd zijn op de in de voorbeeldovereenkomst opgenomen teksten. Flinck Advocaten is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht tengevolge van welke oorzaak – computervirussen en dergelijke daaronder begrepen -, onzorgvuldigheid of verzuim die schade in verband met de voorbeeldovereenkomst mocht zijn ontstaan.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, of heeft u hulp nodig bij het invullen van deze voorbeeldovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met Flinck Advocaten via nummer 020 - 2610234 of kijk op de website www.flinckadvocaten.nl.
* * * • Geldlener "; de partijen 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen
 • DATUM ]. ARTIKEL 3 - Aflossing Aflossing op de Lening zal plaatsvinden in [AANTAL
 • ARTIKEL 4 - Opeisbaarheid
 • ARTIKEL 5 - Overige bepalingen
 • GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORBEELDOVEREENKOMSTEN FLINCK ADVOCATEN

 • Dovnload 21.62 Kb.