Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overeenkomst van schenking ter aflossing van een eigenwoningschuld

Dovnload 12.85 Kb.

Overeenkomst van schenking ter aflossing van een eigenwoningschuldDatum05.12.2018
Grootte12.85 Kb.

Dovnload 12.85 Kb.

OVEREENKOMST VAN SCHENKING TER AFLOSSING VAN EEN EIGENWONINGSCHULD

 

De ondergetekenden: 1. De heer/mevrouw .........................................., geboren op.......................................... te ................................., wonende te ................................, hierna genoemd: "schenker"

  en


 2. De heer/mevrouw .........................................., geboren op.......................................... te ................................., wonende te ....................................., hierna genoemd: "begiftigde"

In aanmerking nemende:

 • dat begiftigde eigenaar is van een eigen woning; 

 • dat begiftigde ter financiering hiervan een geldlening heeft afgesloten ten belope van € .............. bij ...................; 

 • dat de stand van de financiering per datum van deze overeenkomst groot is € ..............; 

 • dat schenker aan begiftigde een schenking wenst te doen ter vermindering van voornoemde financiering; 

 • dat de onderhavige schenking is vrijgesteld van schenkbelasting (tot 1 januari 2015). 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1
1.1.      Schenker schenkt aan de begiftigde € 100.000 (zegge: honderdduizend euro) onder de hierna te vermelden voorwaarde. 

1.2.      De schenking zal plaatsvinden door overmaking van € 100.000 op rekeningnummer ........... (rechtstreeks naar de bank c.q. de verkoper is ook mogelijk en misschien wel zo praktisch). 

1.3.      Voor de schenking hiervoor vermeld geldt de opschortende voorwaarde dat begiftigde de schenking uiterlijk binnen 30 dagen aanwendt voor de aflossing van zijn/haar eigenwoningschuld. 

1.4.      Voor de schenking hiervoor vermeld geldt de ontbindende voorwaarde van herroeping door de schenker. 

1.5.      De opbrengst van deze schenking zal niet vallen in een (huwelijks)gemeenschap waarin de begiftigde is gehuwd of ooit gehuwd zal zijn (uitsluitingsclausule). Het voorgaande geldt ook voor geregistreerd partnerschap.

1.6.      Schuldenaar aanvaardt de kwijtschelding onder de gemelde voorwaarden. Artikel 2
Schenker en begiftigde zullen in onderling overleg bepalen wie zal zorgdragen voor de aangifte schenkbelasting.

Artikel 3


Mocht niet aan de voorwaarden van de schenkvrijstelling conform art. 33a-nieuw Successiewet, art. 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting en het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 16 september 2013, nr. BLKB2013/1699M zijn voldaan, dan dient de begiftigde het ontvangen bedrag onmiddellijk terug te betalen.

Artikel 4
Indien schenker daarom verzoekt, toont de begiftigde ten genoegen van de schenker aan dat de schenking is aangewend ter vermindering van zijn/haar eigenwoningschuld. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te .......................... op ..............................

 

 

__________________________________           1. De heer/mevrouw …………………… (schenker)

 

 __________________________________

2. De heer/mevrouw…………………… (begiftigde)

 

 __________________________________

Mede-ondergetekende (voor akkoord):
De heer/mevrouw …………………………………., echtgenoot/echtgenote van schenker, verklaart voor zover nodig haar toestemming te verlenen met betrekking tot bovenstaande toezeggingen.

 

Noot: • Als het gaat om de verwerving van een eigen woning, moet u de overeenkomst qua formulering ietwat aanpassen. Op het moment van verwerving van een eigen woning ontstaat dan een schuld aan de verkoper. Deze schuld wordt gedeeltelijk afgelost via de schenking.

 • De in art. 1.3. genoemde 30 dagen is geen wettelijke eis, maar wij vinden dit een redelijke termijn.

 • ..........................................
 • Artikel 1 1.1. Schenker schenkt aan de begiftigde € 100.000 (zegge: honderdduizend euro) onder de hierna te vermelden voorwaarde.
 • Artikel 4 Indien schenker daarom verzoekt, toont de begiftigde ten genoegen van de schenker aan dat de schenking is aangewend ter vermindering van zijn/haar eigenwoningschuld.
 • 1. De heer/mevrouw ……………………

 • Dovnload 12.85 Kb.