Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overeenkomst verloskundig samenwerkingsverband drachten e. O

Dovnload 60.76 Kb.

Overeenkomst verloskundig samenwerkingsverband drachten e. ODatum21.09.2017
Grootte60.76 Kb.

Dovnload 60.76 Kb.OVEREENKOMST VERLOSKUNDIG SAMENWERKINGSVERBAND DRACHTEN E.O.
Ondergetekenden

  1. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk Wolkom te Drachten, te dezen per individuele volmacht vertegenwoordigd door mevrouw K. Lyklema;

  1. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk De Geboortegolf te Drachten, te dezen per individuele volmacht vertegenwoordigd door mevrouw N. De Boer;

  2. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk De Nieuwkomer te Drachten, te dezen per individuele volmacht vertegenwoordigd door mevrouw W. Klabbers;

  3. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk Bloesem te Gorredijk, te dezen per individuele volmacht vertegenwoordigd door mevrouw A. van der Poel-Tamminga;

  4. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk Jane te Kollum, allen te dezen ieder voor zich per individuele volmacht vertegenwoordigd door mevrouw A. Banga;

  5. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk Catharine Schrader te Dokkum, allen te dezen ieder voor zich per individuele volmacht vertegenwoordigd door mevrouw J. de Vries;

  6. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk De Vroedschap te Oosterwolde, allen te dezen ieder voor zich per individuele volmacht vertegenwoordigd door mevrouw A. Sollie;

  7. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk Lytse Poppe te Burgum, vertegenwoordigd door mevrouw M. Vuijk;

  8. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk Praktijk West te Grootegast, allen te dezen ieder voor zich per individuele volmacht vertegenwoordigd door mevrouw E. Keen;

  9. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk SamSam te Veenhuizen, vertegenwoordigd door mevrouw I. Voortman;

  10. De verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk Bij Lammy te Peize, vertegenwoordigd door mevrouw L. van Veen;

  11. De verloskundig actieve huisarts werkzaam in huisartsenpraktijk de Valom te Ureterp, vertegenwoordigd door mevrouw A. Bos - van der Meulen;

  12. De klinisch verloskundigen werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door mevrouw M. van Opzeeland;

  13. De gynaecologen van de vakgroep gynaecologie Nij Smellinghe, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door de heer P.J. van den Hurk;

  14. De kinderartsen werkzaam in Nij Smellinghe, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door mevrouw L. Leer;

  15. De leidinggevende van de afdeling kraam/verloskunde werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe, mevrouw C. Linders;

  16. De leidinggevende van de afdeling kindergeneeskunde werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe, mevrouw M. van Beukering;

  17. Kraamzorginstelling Kraamvogel, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door mevrouw S. Aartsen;

  18. Kraamzorginstelling Kraamzus, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door mevrouw H. De Boer;

  19. Kraamzorginstelling Groene Kruis, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door mevrouw H. Battjes;

  20. Kraamzorginstelling Isis Kraamzorg, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door mevrouw A. Bakker

  21. Kraamzorginstelling Zorgburo de Driehoek, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door mevrouw L. Kuiper;

  22. Kraamzorginstelling Buurtzorg Kraam, te dezen per individuele volmacht gezamenlijk vertegenwoordigd door de heer R. Benneker;

  23. Kraamzorg Zelfstandig Dokkum

In aanmerking nemende dat:

- Deelnemers wensen zorg te dragen voor goede afspraken, communicatie en samenwerking op het gebied van de verloskundige zorgverlening tussen partijen, ten behoeve van een optimale en samenhangende zorg voor moeder en kind in het verzorgingsgebied van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.


  1. Deelnemers willen zich ten aanzien van het voorgaande in het VSV Drachten inzetten en de afspraken omtrent het VSV in deze overeenkomst vastleggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:


1. Samenwerkingsgebied

1.1 Partijen zullen samenwerken op het gebied van de verloskundige zorg binnen het verzorgingsgebied van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

1.2 Uitgangspunten voor professionele samenwerking van het VSV Drachten zijn het Ver loskundig Vademecum van de Commissie Verloskunde van het College voor Zorg verzekeringen 2003, de herziene versies die daarop volgden en het adviesrapport ‘Een Goed Begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2010).
2. Doel

2.1 Bevorderen van de kwaliteit van de individuele verloskundige zorgverlening en het creëren van een zorgcontinuüm. Vastleggen van afspraken over wie

verantwoordelijk is voor welke zorg;

2.2 Vastleggen van de organisatie van de verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten;

2.3 Het bevorderen, handhaven en waarborgen van de kwaliteit van de algemene

verloskundige zorg in het verzorgingsgebied van ziekenhuis Nij Smellinghe te

Drachten;

2.4 Het bevorderen van de samenwerking tussen eerstelijns verloskundigen, klinisch

verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen, kinderartsen,

verpleegkundigen, kraamverzorgenden en andere in de regio daarvoor in aanmerking

komende beroepsbeoefenaren op het gebied van de verloskundige zorg.

2.5 Voldoen aan de diverse normen zoals gesteld in het rapport ‘Een Goed Begin’:

- Afstemming, realiseren en vertrouwen opbouwen en onderhouden tussen lokale en

regionale professionals;

- regionaal implementeren en lokaal uitvoeren van landelijk vastgestelde

multidisciplinaire protocollen en kaders;

- voorkomen van zorgverleners-delay, door een vloeiende samenwerking tussen alle

professionals;

- uitwisselen van informatie over iedere zwangere op basis van intake, geboorteplan

en dossier.

2.6 Gezamenlijk organiseren en meedoen aan scholing.3. Deelnemerschap

3.1 Deelnemers van het VSV Drachten zijn:


  1. Eerstelijns verloskundigen

  2. Klinisch verloskundigen

  3. Een verloskundig actieve huisarts

  4. Diverse obstetrisch verpleegkundigen

  5. Leidinggevenden van de afdelingen kraam/verloskunde en kindergeneeskunde

  6. Gynaecologen

  7. Kinderartsen

  8. Afgevaardigden van kraamzorgorganisaties

  9. Op uitnodiging afgevaardigden van jeugdzorg en ambulancezorg

3.2 Deelname aan het VSV Drachten is gebaseerd op vrijwilligheid en bereidwilligheid, maar niet op vrijblijvendheid.

3.3 De deelnemers onderschrijven de gemaakte afspraken in het VSV Drachten en

voeren deze in de praktijk ook uit. Ook zijn de deelnemers verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemaakte afspraken door de onder hun supervisie staande

medewerkers.

3.4 Om onder eigen verantwoordelijkheid bevallingen op de afdeling verloskunde van ziekenhuis Nij Smellinghe te begeleiden, in die situaties waarin een fysiologisch

beloop van de partus te verwachten is, is een ‘toelatingsovereenkomst ziekenhuis Nij Smellinghe - verloskundige/verloskundig actieve huisarts’ nodig.

3.5 Indien door een verloskundig zorgverlener een toelatingsovereenkomst is of wordt getekend, is of wordt men daarmee deelnemer van het VSV Drachten;

3.6 Nieuwe deelnemers vragen schriftelijk toestemming aan bestuur VSV om toe te

treden tot VSV Drachten. Nieuwe deelnemers tekenen tevens de bestaande

samenwerkingsovereenkomst.


4. Bestuur

4.1 Het bestuur bestaat uit tenminste 5 deelnemers, waarin vertegenwoordigd:

- 2 eerstelijns verloskundigen (of verloskundig actieve huisarts)

- 1 klinische verloskundige

- 1 gynaecoloog

- 1 vertegenwoordiger van de kraamzorg

4.2 De deelnemers van het VSV kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, penningmeester en een secretaris. De andere deelnemers zijn actieve

bestuursleden die portefeuilles toebedeeld krijgen;

4.3 De rol van voorzitter kan worden uitbesteed aan een extern persoon na stemming in het VSV;

4.4 De deelnemers van het VSV kiezen hun bestuursleden voor een periode van 3 jaar. Verlenging voor een periode van nog eens 3 jaar is mogelijk. Streven is om de

bestuursleden niet tegelijkertijd te vervangen;

4.5 Vier maanden voor het aflopen van de termijn van het zittende bestuurslid organiseert het bestuur verkiezingen. Alle gemandateerden van het VSV zijn verplicht (evt. per

volmacht) hun stem op een of meerdere kandidaten uit te brengen. Indien er

onvoldoende kandidaten zijn, benadert het bestuur zelf geschikte kandidaten en wordt er een kandidaat voorgedragen. Indien minstens twee derde van de

deelnemers met deze voordracht instemt, nemen de kandidaten zitting in het nieuwe bestuur;

4.6 In geval van langdurige afwezigheid (> half jaar) kan men onderling vanuit de partij/ beroepsgroep vervanging regelen;

4.7 Het bestuur:

4.7.1 Initieert voorstellen die intensieve samenwerking tussen de verschillende

echelons bewerkstelligt, met als doel optimale zorg voor moeder en kind;

4.7.2 Benoemt commissies en werkgroepen van deelnemers uit de beroepsgroepen en organisaties en geeft hen opdrachten over inhoudelijke of organisatorische

onderwerpen;

4.7.3. Evalueert nieuwe werkwijzen en afspraken;

4.7.4 Komt elke maand bijeen om vergaderingen voor te bereiden;

4.7.5 Vertegenwoordigt VSV extern of organiseert vertegenwoordiging van het VSV richting inspectie/consortium e.d;

4.7.6 Kan kosten maken ten behoeve van het VSV;

4.7.7 Stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het VSV;

4.7.8 Kan een partij aanspreken indien deze zich niet houdt aan de in het VSV

gemaakte afspraken, onverlet de eigen beroepsverantwoordelijkheid;

4.7.9 Zal bij in gebreke blijven na het gestelde in het vorige lid, na stemming binnen het bestuur, besluiten de samenwerking met de betreffende partij op te

zeggen.


5. Duur

5.1 De deelnemers vormen met ingang van ….. een Verloskundig Samenwerkings- verband (VSV) onder de naam ….

5.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd

5.3 De samenwerking met een of meer deelnemers wordt ontbonden indien:

- Een partij de samenwerking opzegt;

- Het bestuur besluit de samenwerking met een partij op te zeggen;

- Een partij ophoudt te bestaan.

5.4 Bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst verliest de uittredende partij alle rechten ontleend aan deze samenwerkingsovereenkomst.


6. Organisatie en werkwijze VSV Drachten

6.1 Het VSV komt minstens 10 keer per jaar samen om te vergaderen. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de (vice-)voorzitter. Notulen worden gemaakt door de

secretaris.

Op deze bijeenkomsten zijn tenminste aanwezig:

- 1 afgevaardigde van elke eerstelijns verloskundige praktijk

- 2 klinisch verloskundigen

- 2 gynaecologen

- 1 kinderarts

- 1 leidinggevende van de verpleegkundigen

- 2 afgevaardigden van de kraamzorg

Naast de aanwezigheid van het bestuur.

6.2 Van alle vergaderingen wordt een presentielijst bijgehouden en worden notulen

gemaakt. De notulen worden vervolgens op de besloten VSV website geplaatst.

6.3 Alle (werk-)afspraken en goedgekeurde protocollen en zorgpaden worden onder

verantwoordelijkheid van de voorzitter op schrift gesteld en op de website geplaatst.

6.4 Er geldt een afmeldingsplicht voor de vertegenwoordigers van elke praktijk of

discipline.


7. Werkgroepen

De leden van het VSV participeren actief in de werkgroepen waarmee zij verantwoordelijk worden voor het samenwerkingsverband. Bij onvoldoende aanmelding zal het bestuur deelnemers aanwijzen. In de diverse werkgroepen is iedere discipline vertegenwoordigd.


8. Gezamenlijke protocollen en zorgpaden

8.1 Een belangrijke basis voor de gezamenlijke zorg en kwaliteit van zorg zijn

gemeenschappelijke afspraken over de inhoud van de zorg. Er is daarom een

werkgroep met permanent karakter: de protocollen- en zorgpadenwerkgroep;

8.2 Aan de basis van gezamenlijke protocollen en zorgpaden liggen de verloskundige

indicatie lijst (VIL 2003) en de richtlijnen van de beroepsgroepen KNOV, NVOG. Als deze richtlijnen met elkaar botsen zal in onderling overleg vastgesteld worden welke verschillen er zijn en hoe daar in de plaatselijke situatie mee omgegaan wordt.

Uitgangspunt is het belang van de cliënt om van een samenhangend zorgaanbod

gebruik te kunnen maken;

8.3 Alle concept protocollen en zorgpaden worden besproken en geaccordeerd in het VSV voordat zij in werking treden;

8.4 Werkwijze:

8.4.1 Een concept protocol of zorgpad wordt tenminste een week voor de

presentatie op het VSV verstuurd aan de deelnemers;

8.4.2 Na presentatie op het VSV kunnen de deelnemers tot twee weken voor het volgende VSV feedback per mail aanleveren aan de afgesproken persoon;

8.4.3 De feedback wordt verzameld en op het eerstvolgende VSV gepresenteerd,

hier is nog enige ruimte voor discussie;

8.4.4 De protocollencommissie neemt de feedback/afspraken in ontvangst en past zo nodig het protocol aan;

8.4.5 Tijdens de bijeenkomst volgend op de bespreking van de feedback wordt het definitieve protocol gepresenteerd. Er wordt gestemd om het protocol aan te nemen (zie volgende paragraaf)

9. Besluitvorming

9.1 Onderwerpen ten aanzien waarvan besluitvorming noodzakelijk is, worden

voorgelegd aan de eerstvolgende VSV-vergadering. Hierbij is uitgangsdoel dat na discussie besluitvorming zal plaatsvinden;

9.2 Besluitvorming wordt gedaan aan de hand van de BOB-methode:

- Beeldvorming;

- Oordeelvorming;

- Besluitvorming.

9.3 Ten aanzien van stemming geldt het volgende:

9.3.1 Aan een stem van een gemandateerde wordt, afhankelijk van zijn

vertegenwoordigde positie, een gewicht toegekend;

9.3.2 De helft van het totaal aantal stemmen wordt door de eerstelijns zorgverleners

uitgebracht, de andere helft door de tweede lijn;

9.3.3 Het totaal van de gewogen stemmen uit te brengen door de tweedelijns

gemandateerden (gynaecologen, klinisch verloskundigen, leidinggevende

verpleegkundige en kinderarts) bedraagt 240.

De verdeling daarvan is als volgt: 40 per gemandateerde gynaecoloog (totaal 80 stemmen, 2 gemandateerden) en 40 voor de gemandateerde

verloskundige (totaal 80 stemmen, 2 gemandateerden), 40 voor de

gemandateerde kinderarts en 40 voor de gemandateerde leidinggevende van de verpleegkundigen;

9.3.4 Het totaal van de gewogen stemmen uit te brengen door de gemandateerde eerstelijns zorgverleners bedraagt 240.

De verdeling daarvan is als volgt:

12 1e lijns praktijken + kraamzorg: 17 per gemandateerde eerstelijns

verloskundige (totaal 12) en 36 voor gemandateerde afgevaardigde

kraamzorgorganisaties Friesland.

9.3.5 Een voorstel is aangenomen bij 2/3 (320) van het totaal van de gewogen stemmen.


10. Evaluatie samenwerking

10.1 Partijen en deelnemers bieden laagdrempelig gelegenheid tot nabespreken van het gevoerde beleid, b.v. aansluitend aan een bevalling of op de besprekingen;

10.2 Jaarlijks worden in het samenwerkingsverband de verloskundige uitkomsten

geëvalueerd aan de hand van de LVR gegevens en andere indicatoren;

10.3 Partijen werken actief mee aan de lokale Perinatale Audit en worden geacht op

minimaal een van de tweemaal per jaar te houden perinatale audit bijeenkomst

aanwezig te zijn;

10.4 Het VSV verzorgt jaarlijks voor het eind van de maand september een beknopt

(kwaliteits-)jaarverslag, waarin het beleid, de (uitvoering van de) gemaakte afspraken en de uitkomsten worden getoetst aan de doelstellingen en uitgangspunten van deze samenwerkingsovereenkomst.
11. Geldmiddelen

11.1 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de

begroting. De kosten worden evenredig verdeeld over vier partijen, te weten: het

ziekenhuis, gynaecologen, eerstelijns verloskundigen en kraamzorgorganisaties;

11.2 Voorbeelden van kosten die gemaakt worden: externe voorzitter, zaalhuur/catering, scholing, vacatiegelden;

11.3 Er zal, na het oprichten van een simpele juridische entiteit, een rekening geopend worden op naam van VSV Drachten. Hiervoor dient een penningmeester en

kascommissie te worden aangesteld.
12. Aansprakelijkheid

Elke deelnemer van het VSV is individueel aansprakelijk conform de wettelijke aansprakelijkheid van zijn of haar eigen beroepsgroep.


13. Beëindiging deelname samenwerkingsverband

Beëindiging van deze overeenkomst door een van de deelnemers zal slechts plaatsvinden op grond van:

1.) Beëindiging van een werk aanstelling door bijv. pensionering of verhuizing naar een andere werkplek;

2.) Gewichtige redenen van zodanige aard, dat redelijkerwijs van de opzeggende

partij niet gevergd kan worden deze overeenkomst te continueren.

Gewichtige redenen kunnen zijn:

-Het structureel niet uitvoeren van afspraken zoals die gemaakt zijn met alle betrokken deelnemers binnen het VSV Drachten.

- Het weigeren van een van de deelnemende partijen tot het maken van

afspraken waardoor bovengenoemde doelstellingen niet bereikt kunnen

worden.


De opzegging zoals bedoeld in lid 2 zal door het VSV-bestuur bij schrijven moeten geschieden met vermelding van de gronden waarop zij berust, terwijl bij deze opzegging een termijn van 6 maanden in acht zal worden genomen.
14. Geschillenregeling

Tussen partijen of personen van het VSV kunnen geschillen optreden. In eerste instantie zal het bestuur bemiddelen bij conflicten. In overleg kan een door minstens twee derde van alle VSV-deelnemers geschikt bevonden externe bemiddelaar worden aangewezen. De uitspraak van deze externe bemiddelaar is bindend voor alle partijen.


Bron

 1. Adviesrapport ‘Een Goed Begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2010)

 2. Verloskundige Indicatie Lijst (VIL) 2003, KNOV
Samenwerkingsovereenkomst VSV Drachten e.o. 2016 • 5. Duur
 • 8. Gezamenlijke protocollen en zorgpaden
 • 10. Evaluatie samenwerking

 • Dovnload 60.76 Kb.