Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Passend onderwijs schoolondersteuningsplan van

Dovnload 299 Kb.

Passend onderwijs schoolondersteuningsplan vanPagina1/8
Datum01.08.2017
Grootte299 Kb.

Dovnload 299 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Passend onderwijs

http://www.poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/styles/thema/public/thema/poraad-passendonderwijs.jpg
schoolondersteuningsplan van:

Bs De Klinkert

macintosh hd:users:stefangoossens:desktop:20140320_po3002_briefpapier.pdf

Rector Hellemonsstraat 1

4702 RG Roosendaal

Telefoon: 0165 – 330 966

E-mail: secretariaat@po3002.nl

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL


Naam school: Bs. De Klinkert
Naam bestuur: BorgesiusstichtingAdvies MR:

Naam: Datum: Handtekening:

Peter de Jong 21-10-2015

Directeur school:

Naam: Datum: Handtekening:

Ron Kruis 21-10-2015

Bestuurder:

Naam: Datum: Handtekening:

Jos Krebbekx 22-10-2015

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 3

1 Inleiding 4

2 Algemene gegevens 4

7.1Contactgegevens 4

7.2Onderwijsvisie 5

7.3Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen schooljaren 6

3. Basisondersteuning 7

3.1 Basisondersteuning 7

3.2 Drie aspecten van basisondersteuning 8

3.2.a Preventieve en lichte curatieve interventies 8

3.2.b De onderwijsondersteuningsstructuur 9

3.2.c Planmatig werken ( handelingsgericht/ opbrengstgericht werken) 9

3.2.d Kwaliteit van de basisondersteuning 9

4. Extra ondersteuning. 10

4.1 Zorgleerling 10

4.1.1 Specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor de individuele leerling. 10

4.1.2 Leerling met OPP 11

4.2 Ondersteuningsdeskundigheid binnen de school 12

5. Inrichting van de ondersteuning 15

5.1 Ondersteuningsstructuur en Taken 15

5.1.1 Samenstelling zorgteam 15

5.1.2 Taken van het zorgteam 15

5.1.3 Faciliteiten 17

5.1.4 Afspraken dossiervorming 17

5.1.5 Toetskalender 17

5.2 HGPD groeidocument (document in bijlage 4) 18

6. Grenzen aan de ondersteuning (Stuk van het SWV integreren) 20

Bijlage 1. 20

7.4HGPD Groeidocument 21

Stappenplan reflectie niveaus Borgesius 33Bijlage 1………………………………………………………………………………………….................. 16


1 Inleiding


Op 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen. De wet passend onderwijs is een mijlpaal voor onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en maakt deel uit van een breder traject om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (naast o.a. opbrengstgericht werken en verdere professionalisering).

De kern van de wet is de invoering van de zorgplicht per 1 augustus 2014. De zorgplicht betekent dat het schoolbestuur samen met de andere schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid krijgt om elk kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden.

Afspraken tussen schoolbesturen over onder andere de vormgeving van het samenwerkingsverband, de (toewijzing van) ondersteuning en de bijbehorende middelen worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De aangesloten besturen van dit samenwerkingsverband kiezen voor een smalle boven bestuurlijke organisatie, maar met de nadrukkelijke intentie om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de opdracht als samenwerkingsverband, namelijk “passend onderwijs voor ieder kind op iedere school”, waar te maken. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt solidariteit met behoud van de eigen verantwoordelijkheden.

Het samenwerkingsverband kan een goed en realistisch ondersteuningsplan opstellen op basis van het schoolondersteuningsprofiel van iedere school. In dit profiel worden de voorzieningen beschreven die worden getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Het schoolondersteuningsplan van de Borgesiusstichting is voorbereid door een werkgroep van 4 directeuren. Bedoeling is dat dit model is ingevuld en vastgesteld door het team van de school. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling van het profiel. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. Het profiel wordt in de schoolgids geplaatst zodat ouders, leerlingen en andere partijen zicht hebben in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school.

In hoofdstuk 2 staan de algemene gegevens (contactgegevens, onderwijsvisie en de kengetallen van de leerlingenpopulatie).In hoofdstuk 3 wordt de basisondersteuning beschreven. De aspecten waar de basisondersteuning betrekking op heeft, zijn het geheel van preventieve en licht curatieve interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur (= aanwezige expertise) en het planmatig werken binnen de school.

In hoofdstuk 4 wordt omschreven welke extra (specifieke) mogelijkheden een school heeft. Deze ondersteuning kan al dan niet structureel deel uitmaken van het onderwijsaanbod van de school. In het 5e en laatste hoofdstuk staat vermeld hoe de ondersteuning op de school is ingericht.Een 6e hoofdstuk : grenzen aan de ondersteuning, is in ontwikkeling.

Maart 2015 Lianne van Aperen, Ad Elsten, Marjon de Gronckel, Ineke Zopfi

2 Algemene gegevens

7.1Contactgegevens


Naam school: Bs. De Klinkert

Adres: Burg. Van den Drieslaan 20

Postcode en plaats: 4871 EB

Telefoonnummer: 0165-314257

E-mail: klinkert@bsklinkert.nl

Website: www.bsklinkert.nl


  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Inhoudsopgave
  • 1 Inleiding
  • 2 Algemene gegevens 7.1Contactgegevens

  • Dovnload 299 Kb.