Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatie

Dovnload 1.98 Mb.

Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatiePagina12/28
Datum04.04.2017
Grootte1.98 Mb.

Dovnload 1.98 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28


Toelichting
Het gaat hier om metacognitie: de leerlingen hebben kijk op mogelijkheden om een taal te leren, om een tekst aan te pakken, enzovoort en ze weten welke mogelijkheden daarvan bij hen of bij de situatie passen. Ze weten dus wat ze moeten doen om hun taalleerproces te evalueren. Ze kennen het belang van het formuleren en controleren van leeshypothesen. Ze bewaken bij zichzelf of ze de (zoals uit de zelfevaluatie is gebleken) veelvuldig gemaakte fouten, zo weinig mogelijk of zelfs niet meer maken, bijvoorbeeld tijdens het spreken. Het bijhouden van een taalportfolio ligt in het verlengde hiervan.

Uitgewerkte opdracht
Les outils linguistiques en ligne – quelques cas
Neem contact op met uw pedagogische begeleider.

2.6ICT-integratie en aandacht voor de digitale mediaDe volgende vragen krijgen hieronder een antwoord:

2.6.1 Hoe kunnen we ICT-middelen inzetten?

2.6.2 Hoe kan ICT de verschillende vaardigheden ondersteunen?

2.6.3 In welke mate kunnen ondersteunende computertoepassingen leerlingen zelfstandiger laten werken?

2.6.4 Welke sites bieden interessant materiaal ?

2.6.1 Hoe kunnen we ICT-middelen inzetten?

Het gebruik van ICT-middelen is onontbeerlijk geworden in de klas en bij het zelfstandig werk van de leerling. ICT maakt deel uit van de leerwereld van jongeren en prikkelt hen meer dan papieren boeken of klassieke werkvormen. Daarom is het noodzakelijk dat je op school gebruik kunt maken van aangepaste infrastructuur en dat je je daar voldoende in verdiept, indien nodig door gerichte nascholing te volgen.

Met een computergestuurde projector in de klas kun je bordboeken, bordschema’s en afbeeldingen projecteren, teksten en oplossingen weergeven en je les boeiend maken door extra video- of luistermateriaal te gebruiken.

Meer dan ooit publiceren uitgevers aanvullende toetsen, oefeningen en beeldmateriaal op elektronische omgevingen. Bepaalde uitgevers koppelen hun opdrachten zelfs aan Web 2.0 tools met directe links naar communicatieplatformen als blogs, Podcasts, Facebook, Wiki's, Twitter binnen boeiende vormen van networking en video sharing.

Bovendien bieden computers onze leerlingen heel wat mogelijkheden om zelfstandig te oefenen in een open leercentrum (OLC) of in de computerklas. Zij kunnen daar teksten lezen of beluisteren, zaken opzoeken en structureren, woorden in hun context opzoeken en definiëren en teksten schrijven. Kortom, op een efficiënte manier werken aan opdrachten en taaltaken met ruimte voor differentiatie qua tempo en ondersteuning.

Bij het begin van de 3de graad hebben de leerlingen normaal gezien al heel wat ICT-toepassingen geleerd. Van henzelf en van collega’s verneem je welke programma's en software de leerlingen kunnen inzetten als ondersteuning van hun leer- en communicatiestrategieën. Kennen zij de spellingscontrole en gebruiken ze die? Kunnen ze elektronische vertaalwoordenboeken of uitspraakwoordenboeken gebruiken? Maken ze efficiënte en aantrekkelijke presentaties met digitale ondersteuning? Kunnen ze teksten en beelden verwerken? Kunnen ze snel betrouwbare informatie vinden? Kunnen ze een mindmap maken?

2.6.2 Hoe kan ICT de verschillende vaardigheden ondersteunen?ICT en luistervaardigheid

Onze leerlingen zijn vertrouwd met de auditieve en visuele informatie op het internet. Zo worden er o.a. op webstekken van radio- en televisiezenders heel wat programma’s digitaal aangeboden. Dit aanbod is even waardevol dan dat van rechtstreekse programma’s. Het digitale aanbod blijft bovendien langer beschikbaar en kan dus meestal achteraf nog gedurende een tijd beluisterd of bekeken worden.

Steeds meer bieden ook sites als Youtube en Dailymotion korte, authentieke beeldfragmenten aan die zeker ook bruikbaar zijn in de lessen Frans. Bovendien zijn ze vrij makkelijk op te slaan op de harde schijf en kunnen ze hergebruikt worden, ook zonder Internetaansluiting. Je kan hiervoor verschillende freeware gebruiken zoals youtube downloader, firefox download helper, keepvid, clipconverter

Voor de leraar biedt het Internet zo heel wat luistermateriaal met een grote variatie in tekstsoorten: jeugdprogramma’s, reclameboodschappen, aankondigingen, instructies, interviews, journaals, enz. Met de juiste infrastructuur (beamer) breng je een hele wereld in de klasruimte, als onderwerp van een les, maar ook als inleiding op een onderwerp of als tussendoortje. Verder kan je via een elektronische leeromgeving of via een intranet de gedownloade luisterteksten aanbieden aan de leerlingen. Wanneer de leerlingen dan over een koptelefoon of oortjes beschikken, kunnen ze zelfstandig oefenen. Bij deze manier van werken, kunnen de leerlingen op hun eigen tempo luisteren: ze kunnen immers het fragment stopzetten en opnieuw beluisteren.

Met het gratis programma Audacity kan je geluidsfragmenten bewerken die je in de klas wilt gebruiken, zoals bv. een liedje waaruit je bepaalde stukken wilt knippen. Ook video’s kunnen bewerkt worden via bv. clipconverter of RealPlayer.

Je kan ook zelf een instructiefilmpje maken met een webcam, smartphone of tablet. Via een elektronisch leerplatform of via een aangemaakte QR-code (Quick Response) kan de leerling dan via zijn pc, smartphone of tablet toegang krijgen tot het filmpje. Zo kan hij op voorhand al instructies voor een taak, of uitleg bij een item thuis bekijken, zodat hij in de les direct aan de taak zelf kan beginnen werken. Dit noemt men het principe van flipped classroom.

Leerlingen leven in een beeldcultuur en zijn enthousiast wanneer audiovisueel materiaal wordt aangebracht. Ze zijn echter ook gewoon aan een constant aanbod van media en communicatiemiddelen en voeren vaak meerdere taken tegelijk uit. Dit heeft ongetwijfeld een invloed op de kwaliteit van de uitgevoerde taken, ook bij luisteren. De attitude om aandachtig en gericht te luisteren, moet dus blijvend geoefend worden.
ICT en leesvaardigheid

Het zoeken en het lezen van informatie op het internet is een belangrijk doel dat je mee kan realiseren.

Het onderwijs heeft de belangrijke taak om leerlingen te leren omgaan met dit medium. Leerlingen moeten in staat zijn om op een efficiënte manier informatie te lezen op het web. Ze moeten vertrouwd zijn met de specifieke kenmerken van het internet voor zover die hun leesgedrag beïnvloeden.

Het web is een medium zonder fysieke houvast: geen omslag, inhoudsopgave of register. De structuur van de website is niet altijd even expliciet of duidelijk. Wat er nog te vinden is en waar je dat moeten zoeken, is niet altijd evident. Daarbij komt nog dat lezers van digitale bronnen eerder scannend lezen, in tegenstelling tot het eerder lineaire (van links naar rechts) lezen bij papieren bronnen. Om beter informatie te zoeken en vinden, is het daarom belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in de structuur van de webpagina.

Inzicht in de rubrieken van een startpagina kan helpen om gericht te zoeken en te lezen. Vaak zijn er standaardrubrieken waar je altijd een bepaald soort informatie kunt vinden. Dikwijls is er een indexpagina met een aantal trefwoorden, alfabetisch of thematisch gerangschikt, te vergelijken met het register in een boek of tijdschrift. Een goede site heeft meestal een sitemap ("plan du site"), die je een gestructureerd overzicht aanbiedt van alle rubrieken en onderverdelingen die je op die site kunt vinden, met de mogelijkheid door te klikken.

Wanneer leerlingen inzicht hebben in de structuur van een website, kunnen zij veel efficiënter informatie zoeken, in plaats van intuïtief te werk te gaan, via ‘gissen en missen’. De juiste aanpak en strategieën aanleren en inoefenen is belangrijk voor papieren teksten, maar dat geldt dus minstens evenzeer voor digitale teksten. Net dat soort teksten wint immers nog steeds aan belang, en niet alleen bij de leerlingen.


ICT en de spreek- en gespreksvaardigheid

De leerling moet in staat zijn om informatie te verzamelen over het onderwerp waarover hij spreekt. Het internet is een informatiebron die de leerlingen spontaan raadplegen bij de voorbereiding van een taak. Je kan hen hierbij ondersteunen door hun bepaalde URL’s aan te bieden of hen tijdens de voorbereiding te helpen om een goed overwogen keuze te maken.

Een spreekopdracht kunnen ze bijvoorbeeld ook met (eenvoudige) ondersteunende presentatiesoftware zoals PowerPoint naar voren brengen. Die kan het ‘spreekplan’ vervangen. Ook voor het tonen van begeleidend beeldmateriaal kan je dergelijke programma’s gebruiken. Dat hoeft niet altijd een klassieke presentatievorm te zijn. Er zijn tegenwoordig ook meer flitsende vormen die jongeren meer aanspreken, zoals bijv. Prezi of Gloster. Mogelijkheden om hun spreekopdracht te ondersteunen vinden ze ook bij allerlei mindmapsoftware. Een mindmap of een woordenwolk kan eveneens een ‘klassiek’ spreekplan vervangen.

Er zijn ook heel wat internetsites waarop je korte mondelinge taaltaken (dialogen) of althans de voorbereiding erop kan inoefenen. Je vindt er heel wat via de site www.lepointdufle.net of door gericht te zoeken via Google.


Indien je beschikt over koptelefoons met microfoontjes kan je ook werken met Audacity, Audioboo of een ander programma waarmee je geluidsopnames kan maken. De leerlingen kunnen dan iets inspreken en zichzelf beluisteren.
Heel wat jongeren hebben tegenwoordig een tablet of smartphone. Die bieden hier ook heel wat mogelijkheden. Zo kunnen leerlingen iemand interviewen (bv. op excursie) en het interview opnemen met hun smartphone (eventueel via een gratis app zoals evernote). Op deze manier is de mondelinge taaltaak echt authentiek en zal ze de leerlingen meer motiveren en inspireren. Sommige leerlingen zijn ook zeer goed in het maken van filmpjes en zullen hier meer moeite voor doen  dan voor een presentatie voor de klas. Leerlingen kunnen ook in groepjes een filmpje maken waarvoor ze een QR-code genereren, zodat ze achteraf elkaars filmpje kunnen bekijken.
Indien je samenwerkt met een Franstalige school, kun je de leerlingen in contact brengen met elkaar door ze bv. te laten skypen. Zo oefenen ze hun gespreksvaardigheid in een authentieke context die heel dicht aansluit bij hun leefwereld.
Tablets kunnen ingezet worden voor het opnemen van gesprekken, discussies … . De leerlingen zitten aan verschillende tafels en er is één tablet per tafel voorzien. Met de app Easyvoice recorder, creëer je lichte bestanden die je nadien via Google Drive bv. kunt delen.
ICT en de schrijfvaardigheid

Leerlingen hebben de neiging om minder planmatig te werken eens ze voor het scherm zitten. Ze bouwen hun tekst al schrijvend op. Ze kunnen op elk moment schrijffouten corrigeren of woorden en zinnen verplaatsen. Maar dat kan dan weer aanleiding geven tot nieuwe fouten: woorden worden vergeten of zinnen kloppen niet meer. Voor vele leerkrachten is dit de reden waarom ze liever veraf blijven van tekstverwerking bij het inoefenen van schrijfvaardigheid.

Tekstverwerking opent nochtans een aantal didactisch bijzonder aantrekkelijke perspectieven. Het verdient dan ook aanbeveling om schrijfopdrachten ook in de klas op de computer te laten maken. Zo worden de leerlingen vertrouwd met tekstverwerkingsprogramma’s en kunnen ze bijgestuurd worden indien nodig. Oefening baart immers kunst. De leerling kan zijn tekst ook zeer snel herschrijven nadat de leraar die heeft nagekeken. Je kunt een tekst ook digitaal corrigeren en doormailen naar de leerling.
Verder leren de leerlingen bij het schrijven hun spellingchecker hanteren. Zij identificeren onderstrepingen in het rood of groen, en leren kritisch omgaan met de correcties die de spellingchecker suggereert. Ze leren bovendien hoe zij het correcte woord kunnen vinden en proberen te achterhalen waarom ze een bepaalde fout maakten. Op dezelfde manier leren de leerlingen ook vlot eenvoudige (gratis) internetwoordenboeken gebruiken en worden ze ook aangezet om dat thuis te doen.

Het dient ook aanbeveling om leerlingen bewust te maken van het belang van correcte vormgeving van een tekst: uniform lettertype, interlinie, marges, witruimte rond titels … Het is ook belangrijk dat leerlingen op een juiste manier hun bronnen vermelden. Maak hiervoor ook afspraken met de vakleerkracht en taalcollega’s. Via “verwijzingen” in Word kan je de bronvermelding automatisch genereren conform bv. de APA-normen.


Leerlingen bij wie de ideeën al schrijvend opkomen en hun tekst constant bijwerken, moeten gewezen worden op het feit dat een tekst een samenhangend geheel moet zijn. Zij moeten hun tekst en hun tekststructuur daarom zeer kritisch kunnen nakijken, eventueel aan de hand van vragen, om na te gaan of hun tekst aan de eisen voldoet.
Andere leerlingen blokkeren soms voor hun scherm (het lege blad). Het is belangrijk dat die leerlingen de verschillende stappen van het plannen leren zetten. Dat proces kan ondersteund worden door een stappenplan of door een schrijfopdracht die in duidelijke stappen opgedeeld is.
Voor bepaalde taken kan het interessant zijn om je leerlingen een document te laten delen (met andere leerlingen en/of met de leraar) bv. via Google Docs of TitanPad. Zo kunnen ze samen aan één taak werken (bv. een groepswerk). Wanneer leerlingen een taak ook met de leerkracht delen, kan je als leraar een bepaalde taak ook opvolgen en bijsturen.
Sociale media zoals Facebook, Google+, Pinterest en Twitter kunnen eventueel ook aangewend worden. Indien je samenwerkt met een Franstalige school, kan je de leerlingen in contact brengen met elkaar door ze bv. te laten chatten. Zo oefenen ze hun schrijfvaardigheid in een authentieke context die heel dicht aansluit bij hun leefwereld.

De computer biedt ook de mogelijkheid om andere tekstsoorten te creëren. Zo kan je de leerlingen een blog laten aanleggen, een persoonlijke mening laten formuleren voor een forum (die je eventueel na correctie echt kunt laten publiceren), een stripverhaal maken rond een bepaald thema (aan de hand van freeware zoals bv. Pixton, make beliefs comix, storybird …) …

2.6.3 In welke mate kunnen ondersteunende computertoepassingen leerlingen zelfstandiger laten werken?

Audiovisuele bronnen en ICT zijn vaak onontbeerlijk bij het zelfstandig werk. Daarom is het noodzakelijk dat scholen de nodige infrastructuur kunnen bieden en dat leraren nascholing krijgen rond ICT-toepassingen. De taalleraar heeft meer en meer nood aan een computergestuurde beamer in de klas en/of toegang tot een Open Leercentrum (OLC). Zo kan hij schema’s projecteren, teksten oproepen, online luistermateriaal laten horen enz.. Leerlingen kunnen zelfstandig oefeningen maken, teksten lezen of beluisteren, opzoekwerk doen ...Suggesties


 • Werken met een ELO of een elektronische leeromgeving. Een elektronische leeromgeving is een digitaal middel dat heel wat mogelijkheden tot e-learning bevat. Een aantal bekende ELO's zijn EloV (Blackboard), Smartschool, Dokeos, Claroline, Moodle, StudyPlanet (Tools2Team) en BZL Digitaal.

 • Een leeromgeving biedt de mogelijkheid om met de leerlingen te communiceren via een digitale postbus.

 • Het laat toe bestanden en opdrachten beschikbaar te maken, zowel thuis als in de klas. Presentaties en luisterfragmenten die in de klas getoond of beluisterd werden, kunnen in de leeromgeving geplaatst worden.

 • In de leeromgeving vindt de leerling extra oefenmateriaal. Remediëring, consolidering en het ontwikkelen van individuele leertrajecten worden op die manier mogelijk.

 • Leerlingen kunnen binnen een beschermd forum hun mening uiten over onderwerpen die in de les ter sprake kwamen.

 • De leeromgeving bevat bovendien een rapporteringsmodule waarin de leraar toetsen kan plaatsen en de vorderingen van zijn leerlingen kan volgen.

 • Het is ook interessant om je leerlingen een document te laten delen (met andere leerlingen en/of met de leraar) bv. via Google Docs of Dropbox. Zo kunnen ze samen aan één taak werken of brainstormen van thuis uit (en dan bv. hun ideeën in een woordenwolk gieten). Of kun je als leraar een bepaalde taak opvolgen en bijsturen.

 • Er zijn heel wat oefensites waar de leerling op eigen tempo kan werken op vaardigheden, grammatica, spelling en woordenschat (zie 1.1.4)

 • Om je leerlingen te helpen bij het instuderen van bv. woordenschat kan je flashcards maken bv. met Quizlet. Je kan de leerlingen ook hun eigen flashcards laten maken.

 • Overhoorsites zoals teach (teach2000 en teach WRTS) zijn ook interessant om leerlingen te helpen bij het studeren. Ze kunnen er zelf overhoringen maken met bv. woordenschat die ze moeten beheersen.

 • De meeste schoolboeken en tijdschriften bieden extra materiaal en webquests aan op een cd of op een website. Dat materiaal blijft te vaak onderbenut.

Doordat de leerlingen allemaal individueel bezig zijn en op hun eigen ritme werken, is er ruimte voor differentiatie. Om te vermijden dat sommige leerlingen doodleuk de hele les op Youtube naar clips kijken, is het belangrijk dat je goede afspraken maakt en eventueel hun inspanningen evalueert. Je kunt als leraar de schermen van de leerlingen overnemen, zodat je kunt zien wat ze doen tijdens de les. Hoe dit werkt, vraag je best aan de ICT-verantwoordelijke.2.6.4 Welke sites bieden interessant materiaal?


ICT


http://tackk.com/10webtools       

overzicht van interessante webtools voor leerkrachten

http://lingtlanguage.com/       

beheer van mondelinge instructies/feedback in videovorm

http://www.ict4lt.org/           

overzicht van talrijke ICT-mogelijkheden en werkvormen

ICT-gadgets voor de leerkracht

http://www.wordle.net

woordenwolk maken

http://www.acapela.tv/en/talking-cards/

cartoons een korte tekst laten zeggen

http://animoto.com/ 

video’s maken van je foto’s, videoclips en muziek

http://www.grapheine.com/bombaytv/

ondertitels schrijven bij fragmenten uit Bollywoodfilms

http://www.flevideo.com/

QCM (maken) bij youtubefilmpjes

http://goanimate.com/

animatiefilmpjes maken

http://www.imagechef.com/

coole afbeeldingen maken

http://www.redkid.net/

coole afbeeldingen maken

http://en.linoit.com/           

post-its wall met je leerlingen

http://padlet.com

post-its wall met je leerlingen

http://www.lyricstraining.com/

songteksten aanvullen van youtube

http://quadblogging.net/           

bloggen met 4 klassen

http://www.fotobabble.com/

commentaar bij foto’s zetten

http://www.voki.com/           

sprekende avatars maken (bv. leraar)Educatief materiaal FLE

http://domus.grenet.fr/cuef/cito/citoprof/accueil.html

zoekmotor voor online-materiaal FLE

http://www.francofil.net/fr/fle_fr.html

Zoekmotor voor online-materiaal FLEPortaalsites

http://www.klascement.be

portaalsite voor educatief materiaal

http://www.arts.kuleuven.be/weboscope

portaalsite voor educatief materiaal

http://francaisenligne.free.fr

portaalsite voor educatief materiaal, volgens ERK

http://www.etwinning.net/

projectpartners in Europa vinden, materiaal delen

http://francparler.oif.org

portaalsite voor educatief materiaal (Frankrijk)

http://www.enseignons.be

portaalsite voor educatief materiaal (Wallonië-Brussel)

http://www.edufle.net

portaalsite voor educatief materiaal (Frankrijk)

http://leplaisirdapprendre.com

portaalsite voor educatief materiaal (Frankrijk)

http://www.platea.pntic.mec.es/cvera

portaalsite voor educatief materiaal (Spanje)

http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/amelioration-du-francais

portaalsite voor educatief materiaal (Canada)

http://www.cooletude.com

uitgewerkte lesonderwerpen, uit allerlei domeinen

http://www.fdlm.org

online magazine rond fle, met lesmateriaal

http://www.portail.lettres.net/

alle mogelijke modellen voor brieven

http://www.vousnousils.fr

online magazine voor leerkrachten


Online woordenboeken en spellingchecker

http://www.lexilogos.com/

overzichtssite online-woordenboeken

http://bonpatron.com/

spellingchecker

http://orthonet.sdv.fr/

spellingcheckerOefensites

http://www.bonjourdefrance.com

materiaal over zeer breed aantal onderwerpen

http://www.platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos

een reeks hotpotatoes oefeningen bij allerlei items, waaronder chansons

http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/amelioration-du-francais

oefeningen over zeer breed aantal onderwerpen, voornamelijk gericht op schrijven en grammaticale items, ook tips voor leerkrachten en zelfevaluatie

http://phonétique.free.fr

uitspraak herkennen

http://claweb.cla.unipd.it/francese

uitspraak herkennen en dictee inoefenen

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/regie/index.htm

oefeningen volgens niveau ERK

http://lexiquefle.free.fr

lexicaal of grammaticaal gerichte oefeningen

http://www.polarfle.com

oefeningen rond scenario (simulatie)

http://auberge.int.univ-lille3.fr

oefeningen rond scenario (simulatie) voorbereiding op niveau B1

http://www.didieraccord.com

grammaticale oefeningen

http://francite.net/education/superprof/index.html

grammaticale oefeningen

http://www.cndp.fr/languesenligne

uitgewerkte dossiers per niveau (ERK), link naar online materiaal

http://www.cndp.fr/planete-francais/accueil.html

online magazine, met lesactiviteiten

http://roumanie.vizafle.com

uitgewerkte fiches (lesmateriaal en didactiek)

http://www.lepointdufle.net/

lexicaal of grammaticaal gerichte oefeningen

http://www.lancaster.ac.uk/researchenterprise/dialang/about.htm

zelfevaluatie (te downloaden)

http://www.bescherelle.com/

grammaticaal gerichte oefeningen (quiz) + inoefenen dictee volgens niveau

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice/conjugaison-0-39.php

inoefenen werkwoordsvervoeging volgens niveau

http://leconjugueur.lefigaro.fr/exercice

inoefenen werkwoordsvervoeging tijd/wijze

http://www.conjugueur-francais.com/

vervoeging werkwoorden

http://www.les-verbes.com/

vervoeging werkwoorden

http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/

vervoeging werkwoorden (le devoir conjugal)


Audiovisueel materiaal

Informatieve teksten
http://www.rtbf.be/lapremiere/

audiomateriaal (Wallonië – Brussel)

http://canalacademie.com/apprendre

audiomateriaal van de Académie française

http://www.radiofrance.fr

audiomateriaal (Frankrijk)

http://www.rfi.fr

audiomateriaal (Frankrijk en de wereld)

http://www.rtl.be/rtltvi/categorie/le-journal/2616.aspx
http://www.telerama.fr/podcast

audiomateriaal, interviews

http://www.franel.eu

educatieve site rond videoreportages

http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp

werken rond de actualiteit (audio- en videoreportages)

http://envoye-special.france2.fr

videomateriaal, actualiteit

http://www.machainesport.fr

videomateriaal, sport

http://www.m6.fr/emission-100_mag

videomateriaal, actualiteit

http://www.lesfaitsdivers.com/tv

videomateriaal, justitie

http://www.aufeminin.com/video

videomateriaal, lifestyle

http://www.matvpratique.com

videomateriaal, instructievideo’s

http://www.imaginetonfutur.com

videomateriaal, beroepskeuze

http://www.france24.com/fr/

videomateriaal, actualiteit

http://www.lemonde.fr/videos

videomateriaal, actualiteit

http://www.youtube.com

videomateriaal

http://www.dailymotion.com

videomateriaal

http://www.tv5.org

videomateriaal met uitgewerkte eenheden (bijvoorbeeld 7jours sur la planète)

http://www.lesite.tv

videomateriaal met uitgewerkte eenheden

http://www.education.francetv.fr

videomateriaal met uitgewerkte eenheden

http://www.ina.fr

videomateriaal van het Institut National de l’Audiovisuel: geschiedenis, film- of feuilletonfragmenten, toneelfragmenten

http://fresques.ina.fr/jalons/accueil

videomateriaal van het Institut National de l’Audiovisuel

http://www.noe-tv.net/

videomateriaal van het département du Doubs

http://www.lesmetiers.net

info, interviews over allerlei beroepen

http:// www.allocine.fr

site rond film, ook interviewsPrescriptieve teksten
http://www.pubstv.com

site rond reclame

http://www.culturepub.fr

site rond reclame

http://www.matvpratique.com

videomateriaal, instructievideo’sNarratief en artistiek-literaire teksten
http://www.litteratureaudio.com

ingelezen literaire teksten

http://www.guydemaupassant.fr/maupassant.htm

ingelezen œuvre van de auteur

http://www.rimbaud-arthur.fr

ingelezen œuvre van de auteur

http://www.rireetchansons.fr

sketches, grappen

http://www.radiolivres.eu

luisterverhalen

http://www.zevisit.com

reisgids met audio- en videomateriaal

http://www.le-court.com

kortfilms

http://www.ina.fr

film- of feuilletonfragmenten

http://www.toslog.com/marclevy/2/videos

auteur vertelt over zijn boeken

http://www.evolution-of-life.com/fr/observer/video/fiche/darwin-on-the-evolution-trail.html

verhaal van Darwin

http://www.jencroispasmesyeux.com

anekdotes rond problematiek minderheden

http://www.festivalpocketfilms.fr

kortfilms

http://www.theatre-contemporain.net

toneelfragmenten

http://www.ina.fr

Zoek onder ‘fictions et animations - adaptations littéraires’


Geschreven pers

http://www.lesoir.be
http://www.dhnet.be
http://www.lalibre.be
http://www.huffingtonpost.fr/
http://www.agoravox.fr/

digitale krant waaraan je zelf ook kan meeschrijvenhttp://www.lefigaro.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.20minutes.fr/
http://www.metrofrance.com/
http://tempsreel.nouvelobs.fr/


Kunst, cultuur, wetenschap

http://www.bdenvrac.com

materiaal rond enkele ‘klassieke’ strips

http://education.citedelamusique.fr

audio- en videomateriaal, muziekscène Parijs

http://www.lepetitprince.com

officiële site

http://www.chateauversailles.fr

virtueel bezoek

http:// tour-eiffel.fr

virtueel bezoek

http://www.futura-sciences.com

actualiteit binnen domein van wetenschap

http://www.international.gc.ca/cfsi-icse/cil-cai/index-fra.asp

site rond interculturaliteit

http://kultur-frankreich.de/cinefete/6/dossiers/aubergeespagnole.pdf

online dossier rond culturele stereotypen in ‘L’auberge espagnole’

http://www.interculturelecommunicatie.com/download/competentie.html

leesmateriaal rond interculturele communicatie

http://lire.fr

Info rond hedendaagse Franse literatuur

http://www.entreelivre.com/

Info rond hedendaagse Franse literatuur

www.carnetdelecture.com

Info rond hedendaagse Franse literatuurFrankrijk – officiële instanties

http://www.francophonie.org/
http://www.ciep.fr/
http://www.culture.couv.fr/culture/dglf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

 • Uitgewerkte opdracht Les outils linguistiques en ligne – quelques cas Neem contact op met uw pedagogische begeleider. 2.6ICT-integratie en aandacht voor de digitale media
 • 2.6.1 Hoe kunnen we ICT-middelen inzetten
 • 2.6.2 Hoe kan ICT de verschillende vaardigheden ondersteunen
 • ICT en de spreek- en gespreksvaardigheid
 • ICT en de schrijfvaardigheid
 • 2.6.3 In welke mate kunnen ondersteunende computertoepassingen leerlingen zelfstandiger laten werken
 • Suggesties
 • 2.6.4 Welke sites bieden interessant materiaal
 • ICT-gadgets voor de leerkracht
 • Online woordenboeken en spellingchecker
 • Audiovisueel materiaal Informatieve teksten
 • Narratief en artistiek-literaire teksten
 • Kunst, cultuur, wetenschap
 • Frankrijk – officiële instanties

 • Dovnload 1.98 Mb.