Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatie

Dovnload 1.98 Mb.

Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatiePagina16/28
Datum04.04.2017
Grootte1.98 Mb.

Dovnload 1.98 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

2.7.4 Leerlijn mondelinge interactie: 1ste graad – 2de graad – 3de graad

Verschillen t.o.v. de 2de graad

Verschillen t.o.v. het basisleerplan (= in richtingen met component MO.TA)


1ste graad A-stroom

2de graad aso

3de graad aso

Gesprekstaken

Gespr 1

deelnemen aan een gesprek door

 • vragen, antwoorden en uitspraken te begrijpen;

 • erop te reageren;

 • zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en uitspraken te doen.Gespr 2

een eenvoudig gesprek beginnen, voeren en afsluiten.

Gespr 1

een eenvoudig rechtstreeks of telefonisch gesprek beginnen, voeren en afsluiten.

Gespr 1

een niet al te complex rechtstreeks of telefonisch gesprek beginnen, voeren en afsluiten.
Gespr 2

de taken gerangschikt onder “luisteren” en “spreken” uitvoeren.

Gespr 2

de taken gerangschikt onder “luisteren” en “spreken” uitvoeren.

- hun gesprekspartner voldoende begrijpen om het gesprek vlot te laten verlopen;

- informatie meedelen uit informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten;

- beluisterde en gelezen informatieve en narratieve teksten navertellen;

- beluisterde en gelezen informatieve, narratieve en artistiek-literaire teksten samenvatten;

- verslag uitbrengen over een ervaring, een situatie en een gebeurtenis;

- een presentatie geven;

- cultuuruitingen opzoeken en presenteren die specifiek zijn voor de francofone wereld;

- een waardering kort toelichten;

- een oordeel vormen over informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten;- een gefundeerd standpunt naar voor brengen bij beluisterde en gelezen informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.

Kenmerken van de geproduceerde teksten

Onderwerp

concreet

concreet

vrij concreet

heeft betrekking op de eigen leefwereld en het dagelijkse leven

eigen leefwereld en dagelijks leven

eigen leefwereld en dagelijks leven
af en toe ook onderwerpen van meer algemene aard

ook onderwerpen van meer algemene aard

Taalgebruikssituaties
de gesprekspartners richten zich meestal direct tot elkaar

de gesprekspartners richten zich tot elkaar en tot anderen

concrete en voor de leerling vertrouwde, relevante situaties

voor de leerlingen relevante gebruikssituaties

voor de leerlingen relevante en vertrouwde taalgebruikssituaties

met en zonder visuele ondersteuning

met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen

met en zonder visuele ondersteuning
met aandacht voor digitale media

met aandacht voor digitale media

Structuur en samenhang

eenvoudige zinnen


enkelvoudige en samengestelde zinnen

eenvoudige en samengestelde zinnen met een beperkte mate van complexiteit

elementaire tekststructuur

duidelijke tekststructuur

duidelijke tekststructuur
korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel

complexere elementen verbonden tot een coherente tekst

Lengte

korte teksten

vrij korte teksten

vrij korte teksten en af en toe ook langere teksten

af en toe langere teksten

Woordenschat en taalvariëteit

relevante woorden uit de woordvelden

frequente woorden

frequente en minder frequente woorden
toereikend om, eventueel met behulp van omschrijvingen, over de eigen leefwereld te spreken

voldoende uitgebreid om de spreektaken uit te voeren

standaardtaal

standaardtaal

standaardtaal

informeel en formeel

informeel en formeel

informeel en formeel

Uitspraak, articulatie, intonatie

aanzet tot:

heldere uitspraak

zorgvuldige articulatie

natuurlijke intonatieheldere uitspraak

zorgvuldige articulatie

natuurlijke intonatie

standaardtaalheldere uitspraak

zorgvuldige articulatie

natuurlijke intonatie

standaardtaalTempo en vlotheid

langzaam

eventueel herhalingen, hernemingen, herformuleringen en langere onderbrekingennormaal tempo

met eventuele herhalingen en onderbrekingennormaal tempo

tempo dat aanleunt bij een natuurlijk spreektempo

met af en toe eventuele herhalingen en onderbrekingen die de communicatie evenwel niet storenFunctionele kennis

Gespr 4

hun functionele taalkennis inzetten en uitbreiden. Ze kunnen reflecteren over taal en taalgebruik.

Gespr 3

de in de klas behandelde woordenschat en grammaticale structuren inzetten en uitbreiden.

Gespr 3

hun functionele kennis (taalhandelingen, woordenschat en grammatica) inzetten en uitbreiden.

Gespr 3

op gepaste wijze een aantal taaluitingen aanwenden die tijdens eenvoudige gesprekken veelvuldig voorkomen, rekening houdend met de elementaire omgangsregels.

Gespr 4

rekening houden met de belangrijkste conventies bij mondelinge interactie.

Spr Gespr 4

rekening houden met de belangrijkste conventies bij mondelinge interactie.

Gespr 5

het doel van de interactie bepalen

het doel van de interactie bepalen en hun taalgedrag erop afstemmen

het spreekdoel bepalen en hun taalgebruik erop afstemmen

Strategieën

Gespr

5

Gespr 4
Gespr 4
Spreekstrategieën

 • het doel van de interactie bepalen • gebruikmaken van ondersteunende lichaamstaal

 • kapstopwoorden noteren

 • het doel van de interactie bepalen en hun taalgebruik er p afstemmen

 • rekening houden met de belangrijkste conventies bij mondelinge interactie

 • eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te beginnen, te voeren en af te sluiten

 • gebruikmaken van non-verbaal gedrag
 • het doel van de interactie bepalen en hun taalgebruik erop afstemmen;

 • rekening houden met de belangrijkste conventies bij mondelinge interactie

 • eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te beginnen, te voeren en af te sluiten

 • gebruikmaken van non-verbaal gedrag
Compensatiestrategieën

 • vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen

 • iets op een andere wijze zeggen

 • gedeeltelijk herhalen wat iemand zegt of iets aanwijzen om wederzijds begrip na te gaan

 • ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen

 • hulpmiddelen gebruiken

 • vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen

 • zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om wederzijds begrip na te gaan

 • ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen
 • vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen

 • zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om wederzijds begrip na te gaan

 • ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen
Leerstrategieën

 • gebruikmaken van voorkennis

 • zich afvragen wat men zal zeggen en in welke volgorde

 • uitgaan van authentiek voorbeelden en modellen

 • oefenen in groepjes

 • zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen of kunnen uitdrukken.


 • zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen of kunnen uitdrukken.

 • zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen of kunnen uitdrukken.Attitudes

Gespr 6

zijn bereid de nodige spreekbereidheid en –durf op te brengen om in eenvoudige communicatieve situaties te kunnen functioneren.

Gespr 5

tonen durf en bereidheid om de gesprekstaken uit te voeren en de gepaste strategieën in te zetten. Ze worden daarbij zelfstandiger en nemen meer initiatief.

Gespr 5

tonen durf en bereidheid om de spreektaken uit te voeren en de gepaste strategieën in te zetten. Ze worden daarbij zelfstandiger en nemen meer initiatief.

Gespr 7

zijn bereid hun taal te verzorgen.

Gespr 6

streven naar een verzorgd taalgebruik.

Gespr 6

streven naar een verzorgd taalgebruik, onder andere door het inzetten van strategieën.

2.7.5 Leerlijn schrijven: 1ste graad – 2de graad – 3de graad

Verschillen t.o.v. de 2de graad

Verschillen t.o.v. het basisleerplan (= in richtingen met component MO.TA)


1ste graad A-stroom

2de graad aso

3de graad aso

Schrijftaken

beschrijvend niveau

Sch 1

inlichtingen verstrekken op eenvoudige formulieren

Sch 2

een tekst schrijven met behulp van sleutelwoorden

Sch 3

een bericht opstellen met behulp van een voorbeeld

Sch 2

een mededeling schrijven

Sch 2

een mededeling schrijven

Sch 4

een gebeurtenis, een verhaal, iets of iemand beschrijven d.m.v. een opsomming in korte zinnen

Sch 3

een situatie, een gebeurtenis, een ervaring beschrijven

Sch 3

een situatie, een gebeurtenis, een ervaring beschrijvenSch 1

gelezen teksten op eenvoudige wijze herfomuleren

Sch 1

gelezen teksten globaal weergevenSch 4

over gelezen informatieve, prescriptieve en narratieve teksten een spontane mening verwoorden

Sch 4

over gelezen informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten een spontane mening verwoorden

structurerend niveau

Sch 6

persoonlijke (ook digitale) correspondentie voeren met behulp van een voorbeeld

Sch 7

eenvoudige brieven, kaartjes, mails en andere digitale teksten schrijven (bv. berichten op facebook, eenvoudige berichten a.d.h.v. contactformulieren op site)

Sch 8

informele en formele brieven, kaartjes, mails en andere digitale teksten schrijvenSch 5

gelezen informatieve en narratieve teksten samenvatten

Sch 5

beluisterde en gelezen informatieve en narratieve teksten samenvatten

Sch 6

gelezen argumentatieve teksten samenvattenSch 6

een verslag schrijven aan de hand van een format

Sch 7

een verslag schrijven

Sch 9

cultuuruitingen opzoeken en presenteren die specifiek zijn voor de francofone wereld

beoordelend niveauSch 8

een standpunt schrijven in de vorm van een informatieve tekst.Sch 10

een standpunt schrijven in de vorm van een informatieve en argumentatieve tekst
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

 • Kenmerken van de geproduceerde teksten Onderwerp
 • Woordenschat en taalvariëteit
 • Uitspraak, articulatie, intonatie
 • 2.7.5 Leerlijn schrijven: 1 ste graad – 2 de graad – 3 de graad

 • Dovnload 1.98 Mb.