Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Permanente bewoning van recreatieverblijven in Moordrecht

Dovnload 330.39 Kb.

Permanente bewoning van recreatieverblijven in MoordrechtPagina1/16
Datum31.07.2017
Grootte330.39 Kb.

Dovnload 330.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Permanente bewoning van recreatieverblijven in Moordrecht
Wel of niet legaliseren?


31 juli 2017

Permanente bewoning van recreatieverblijven in Moordrecht

D
Voor akkoord:


Ing. E.J. Greving Msc. :

Auteur
E.M. Ledder :

Eindverantwoordelijke
efinitieve versie
Inhoudsopgave


1 Inleiding 5

1.1 Startnotitie 5

1.2 Leeswijzer 5

2 Situatie Moordrecht 6

2.1 Samenvatting 8

3 Relevant beleid 8

3.1 Rijksbeleid 8

3.1.1 Legaliseren 8

3.1.2 Persoonsgebonden gedoogbeschikking 9

3.1.3 Handhaven 9

3.1.4 Aanvulling beleid Minister 9

3.1.5 Tweede Kamer 10

3.2 Provinciaal beleid 10

3.2.1 Partiële herziening Streekplan 11

3.2.2 Regels voor ruimte 12

3.3 Regio Zuidplas 12

3.3.1 Groen Blauw Casco 14

3.3.2 Dorpsuitbreidingen 15

3.4 Gemeentelijk Beleid 15

3.4.1 Bestemmingsplan 15

3.4.2 Beleid vervanging van kampeermiddelen door recreatiewoonverblijven 16

3.4.3 Nota wonen in Moordrecht 16

3.4.4 Lokaal plan Wonen Zorg Welzijn 17

3.5 Samenvatting 18

4 Afwegingen legalisering 18

4.1 Ruimtelijk / stedenbouwkundige afwegingen 18

4.1.1 Bebouwing 20

4.1.2 Stedenbouwkundige argumenten 21

4.1.3 Relatie met de dorpskern en de omgeving 21

4.1.4 Samenvatting 23

4.2 Bouwtechnische aspecten 23

4.2.1 Samenvatting 25

4.3 Veiligheid 25

4.3.1 Samenvatting 26

4.4 Milieu 26

4.4.1 Hinder van bedrijvigheid 26

4.4.2 Wegverkeerslawaai 28

4.4.3 Externe Veiligheid 28

4.4.4 Luchtkwaliteit 29

4.4.4.1 Jaargemiddelde concentratie van NO2 en PM10 29

4.4.4.2 24-uursconcentratie van PM10 29

4.4.5 Samenvatting 30

4.5 Verkeer 30

4.5.1 Samenvatting 32

5 Sociale aspecten 33

5.1 Uitkeringen 33

5.2 Overige voorzieningen 33

5.3 Samenvatting 34

6 Financiële consequenties 35

7 Gevolgen bij niet-legalisering 36

7.1 Ervaringen handhaving 36

7.2 Uitgangspunten 37

7.3 Gedogen peildatum 1 januari 1994 37

7.4 Gedogen peildatum 31 oktober 2003 38

7.5 Gedogen peildatum vaststelling beleid 38

7.6 Vervolg 39

8 Financiele samenvatting 40

9 Afwijkende standpunten VVE Poldertuin-‘t Vissertje 42

9.1 Inleiding 42

9.2 Vrijheden in ruimtelijke ordening? 42

9.3 Provinciaal beleid 44

9.4 Ecologische zones 45

9.5 Sociale Zaken 48

9.6 Conform/afwijkend t.o.v. Bouwbesluit 48

9.7 Toekomstige ontwikkeling van woonoppervlakken 49

9.8 De kosten 4910 Afwijkende standpunten Klein Moordrecht 50Bijlage 1 : Startnotitie

Bijlage 2 : Inspectierapporten InterConcept

Bijlage 3 : Verslagen vergaderingen begeleidingscommissie pbr

Bijlage 4 : Kaart recreatieparken

Bijlage 5 : Onderzoek Groenteam invloed wonen op groene verbinding

Bijlage 6 : Onderzoek hinder van bedrijvigheid

Bijlage 7 : Onderzoek wegverkeerslawaai

Bijlage 8 : Onderzoek externe veiligheid

Bijlage 9 : Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 10 : Zienswijze VvE Poldertuin-’t Vissertje in het kader van het ontwerp-ISP

1Inleiding


In Nederland speelt al jaren de discussie rondom de permanente bewoning van recreatieverblijven. Verschillende ministers (Pronk, Kamp, Dekker) hebben het dossier van de permanente bewoning van recreatieverblijven getracht op te lossen. Hierbij werden de ministers geconfronteerd met het decentrale stelsel van de Nederlandse ruimtelijke ordening, waarin de gemeenten een autonome rol spelen met betrekking tot de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Minister Dekker heeft uiteindelijk de ban gebroken en op 10 oktober 2003 de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op deze problematiek, mede in het licht van de toen naderende Nota Ruimte. In de brief heeft de Minister gemeenten ertoe aangezet om voor 31 december 2004 beleid te formuleren en om hiermee duidelijkheid te verschaffen naar de burger. Dit beleid moet in gang gezet zijn voor 31 december 2005. Bij het aanpakken van de problematiek heeft de Minister drie opties geboden, namelijk legaliseren, gedogen en handhaven.
Naar aanleiding van de brief van Minister Dekker heeft ook de gemeente Moordrecht nagedacht over de toekomst van het beleid ten aanzien van deze problematiek. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een raadsvoorstel van het college, waarin is voorgesteld om:

  1. vast te houden aan het huidige beleid zoals dat is verankerd in het vigerende bestemmingsplan “Oosteinde”;

  2. in 2005 een aanvang te maken met de verplichte tienjaarlijkse herziening van het bestemmingsplan “Oosteinde”;

  3. onderzoek te doen naar alle mogelijke consequenties van legaliseren en niet legaliseren van permanente bewoning van recreatieverblijven en de uitkomsten daarvan te verwerken in de herziening van het bestemmingsplan “Oosteinde”;

  4. alvorens het onderzoek op te starten aan de gemeenteraad een plan van aanpak inclusief kostenbegroting en kredietvoorstel ter besluitvorming voor te leggen;

  5. in de tussenliggende periode het huidige niveau van handhaven aan te houden;

  6. Minister Dekker van het bovenstaande op de hoogte brengen.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 19 november 2004 conform dit voorstel besloten.
Na de vergadering zijn de voorbereidingen gestart en uiteindelijk heeft InterConcept, als deskundige op het gebied van de permanente bewoning van recreatieverblijven, de opdracht verkregen om het onderzoek genoemd onder punt 3 uit te voeren. Er is door de gemeente besloten om dit onderzoek in nauwe samenwerking met de eigenaren / gebruikers op de recreatieparken uit te voeren. Hiervoor is de begeleidingscommissie permanente bewoning (hierna commissie pbr) recreatieverblijven opgericht die als klankbordgroep fungeert gedurende het onderzoek. InterConcept fungeert als onafhankelijke derde om de consequenties van legalisering in beeld te brengen.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  • Permanente bewoning van recreatieverblijven in Moordrecht
  • Bijlage 1 : Startnotitie Bijlage 2 : Inspectierapporten InterConcept Bijlage 3 : Verslagen vergaderingen begeleidingscommissie pbr
  • Bijlage 7 : Onderzoek wegverkeerslawaai Bijlage 8 : Onderzoek externe veiligheid Bijlage 9 : Onderzoek luchtkwaliteit

  • Dovnload 330.39 Kb.