Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Perscommuniqué De eu-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

Dovnload 49.62 Kb.

Perscommuniqué De eu-assemblee van regionale en lokale afgevaardigdenDatum10.06.2019
Grootte49.62 Kb.

Dovnload 49.62 Kb.Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigdenCOR/12/74

Brussel, 30 november 2012Detachering: het CvdR pleit voor meer controle en betere bescherming van werknemers

De Europese wetgeving moet worden aangepast om de sociale grondrechten van tijdelijk gedetacheerde werknemers veilig te stellen. Het Commissievoorstel betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers gaat niet ver genoeg om die doelstelling te bereiken en moet dus worden verbeterd. Zo luidt de boodschap uit het advies van Alain Hutchinson (BE/PSE), lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, dat het Comité van de Regio's (CvdR) tijdens zijn zitting heeft goedgekeurd.

Het CvdR beklemtoont dat de detachering van werknemers in de EU de afgelopen jaren is toegenomen. Naar schatting worden ieder jaar ongeveer een miljoen werknemers door hun werkgever naar een andere lidstaat gedetacheerd. Met name België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Polen krijgen met het fenomeen te maken. Opvallend is ook dat de meeste gedetacheerden werkzaam zijn in de sector bouw en openbare werken.

Tijdens de presentatie van zijn advies zette rapporteur Alain Hutchinson nog eens duidelijk uiteen waar het hem om ging: "Ik wil op de eerste plaats een einde maken aan de sociale dumping, die steeds meer gedetacheerde werknemers in de EU treft. Vaak worden die mensen aangeworven enkel en alleen met het oog op detachering. Ruim vijftien jaar na de eerste Detacheringsrichtlijn en na vele arresten van het Hof van Justitie in Luxemburg is het nu tijd om voor eens en altijd duidelijkheid te verschaffen over de sociale zekerheid en arbeidsbescherming, en de juridische bepalingen op dit gebied waar nodig aan te vullen. Vandaar dus mijn voorstellen voor wijziging van de Commissietekst".

In het CvdR-advies is dan ook een reeks wijzigingsvoorstellen terug te vinden die betrekking hebben op het Commissievoorstel voor een herziening van de richtlijn. Het gaat o.m. om detachering uit derde landen en de invoering van een "niet-verlagingsclausule" die moet voorkomen dat met de omzetting van de richtlijn de hoogste nationale beschermingsniveaus naar beneden gaan. Ook zou het CvdR graag zien dat meer aandacht wordt besteed aan de territoriale dimensie van detachering. Dit houdt in dat de samenwerking tussen de overheden uit de verschillende lidstaten wordt versterkt, m.n. in het geval van grensregio's. Het voorstel van de rapporteur om het aantal niveaus van onderaanneming te beperken, werd eveneens door de voltallige vergadering goedgekeurd.

Het Comité verheugt zich over de intrekking van het Commissievoorstel voor een verordening (Monti II), waarmee het recht van gedetacheerde werknemers om collectieve acties te voeren zou worden geregeld. Het sluit zich aan bij de twaalf nationale parlementen die van mening zijn dat de EU op grond van het subsidiariteitsbeginsel niet bevoegd is om wetgeving vast te stellen inzake het stakingsrecht. Wel geven de CvdR-leden toe dat de intrekking van de tekst een juridisch vacuüm op Europees niveau achterlaat. Zij roepen de Commissie dan ook op met een tekst te komen die de sociale grondrechten (het recht om collectief te onderhandelen en het recht op vakbondsacties) duidelijk laat prevaleren boven de economische vrijheden (het recht op vrije vestiging en vrije dienstverlening).

Net voor de goedkeuring van het CvdR-advies is in de commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement op 28 november al heftig gedebatteerd over een eerste ontwerpverslag ter zake, en m.n. over regels voor onderaanneming. Het EP zal zijn advies over deze kwestie in principe in mei 2013 goedkeuren.Meer informatie:

  • Ontwerpadvies van het Comité van de Regio's "De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten" (de definitieve versie zal binnenkort beschikbaar zijn)

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Nathalie Vandelle

Tel.: +32.2282.24.99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Eerdere perscommuniqués

  • Perscommuniqué De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
  • COR/12/74
  • Alain Hutchinson
  • Meer informatie
  • Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu Volg ons op Twitter: EU_CoR

  • Dovnload 49.62 Kb.