Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Perscommuniqué nr. 43/13

Dovnload 53.57 Kb.

Perscommuniqué nr. 43/13Datum26.06.2017
Grootte53.57 Kb.

Dovnload 53.57 Kb.


Pers en Voorlichting

Gerecht van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 43/13

Luxemburg, 12 april 2013Arresten in de zaken T 392/08 AEPI / Commissie, T 398/08 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS / Commissie, T 401/08 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry / Commissie, 410/08 GEMA / Commissie, T 411/08 Artisjus / Commissie, T 413/08 SOZA / Commissie, T 414/08 Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība / Commissie, T 415/08 Irish Music Rights Organisation Ltd / Commissie, T 416/08 Eesti Autorite Ühing / Commissie, T 417/08 Sociedade Portuguesa de Autores / Commissie, T 418/08 OSA / Commissie, T 419/08 LATGA-A / Commissie, T 420/08 SAZAS / Commissie, T 421/08 Performing Right Society / Commissie, T 422/08 SACEM / Commissie, T 425/08 Koda / Commissie, T 428/08 STEF / Commissie, T 432/08 AKM / Commissie, T 433/08 SIAE / Commissie, T 434/08 Tono / Commissie, T 442/08 CISAC / Commissie, T 451/08 Stim / CommissieHet Gerecht verklaart de beschikking van de Commissie houdende vaststelling van een mededingingsregeling tussen de auteursrechtenorganisaties ten dele nietig

De International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die de auteursrechtenorganisaties voor met name muziekwerken in een honderdtal landen vertegenwoordigt.

De auteursrechtenorganisaties (AO’s) verwerven het beheer van deze rechten hetzij via rechtstreekse overdracht door de auteurs, hetzij via overdracht door een andere AO die dezelfde categorieën van rechten in een ander land beheert. Zij verlenen exploitatielicenties aan commerciële gebruikers zoals radio-omroepondernemingen of organisatoren van voorstellingen. De prijs van deze licenties vormt, na aftrek van de beheerskosten van die organisaties, de bron van de vergoedingen die de auteurs ontvangen.

CISAC heeft in 1936 een modelovereenkomst voor de overeenkomsten inzake wederzijdse vertegenwoordiging tussen haar leden opgesteld. Deze modelovereenkomst dient als niet-verplicht model voor de overeenkomsten inzake wederzijdse vertegenwoordiging die de leden van CISAC onder elkaar afsluiten voor het verlenen van licenties voor de openbare uitvoering van muziekwerken. Elke auteursrechtenorganisatie verbindt zich op basis van wederkerigheid ertoe de rechten betreffende haar repertoire aan alle andere auteursrechtenorganisaties over te dragen voor de exploitatie daarvan op hun respectieve grondgebied. Doordat het samenstel van overeenkomsten inzake wederzijdse vertegenwoordiging een netwerk vormt, kan elke auteursrechtenorganisatie de commerciële gebruikers een mondiale portefeuille van muziekwerken aanbieden, maar dit alleen voor gebruik op haar eigen grondgebied.

In 2000 heeft RTL bij de Commissie tegen een bij CISAC aangesloten auteursrechtenorganisatie een klacht ingediend wegens de weigering van deze auteursrechtenorganisatie om haar voor haar muziekuitzendingen over de radio één licentie voor de gehele Europese Unie te verlenen. In 2003 heeft Music Choice Europe, die radio- en televisiediensten via internet aanbiedt, op haar beurt een klacht ingediend. Deze klacht was tegen CISAC gericht en betrof de modelovereenkomst van deze laatste.

Bij beschikking van 16 juli 20081 heeft de Commissie aan 24 Europese auteursrechtenorganisaties2 verboden de mededinging te belemmeren door met name beperking van hun bevoegdheid om hun diensten buiten hun nationale grondgebied aan commerciële gebruikers aan te bieden. De beschikking van de Commissie, die alleen betrekking heeft op de exploitatie van de auteursrechten via internet, satelliet en kabel, stelt het bestaan zelf van de overeenkomsten inzake wederzijdse vertegenwoordiging niet ter discussie. Zij verbiedt echter:

- de lidmaatschapsclausules: uit de modelovereenkomst overgenomen clausules die een beperking inhouden van de mogelijkheid voor de auteurs om zich vrij bij de auteursrechtenorganisaties van hun keuze aan te sluiten;

- de exclusiviteitsclausules: uit de modelovereenkomst overgenomen clausules die tot gevolg hebben dat elke auteursrechtenorganisatie ervan verzekerd is dat zij op het grondgebied waarop zij is gevestigd, ten aanzien van de andere auteursrechtenorganisaties absolute territoriale bescherming geniet ter zake van de verlening van licenties aan commerciële gebruikers;

- een onderling afgestemd feitelijk gedrag waarvan het bestaan tussen de auteursrechtenorganisaties is vastgesteld en waarbij elke auteursrechtenorganisatie in de overeenkomsten inzake wederzijdse vertegenwoordiging het recht beperkt om licenties voor haar repertoire af te geven op het grondgebied van de andere auteursrechtenorganisatie bij de overeenkomst.

De Commissie heeft de auteursrechtenorganisaties geen geldboeten opgelegd, maar heeft geëist dat deze de betrokken clausules schrappen en het onderling afgestemde feitelijke gedrag beëindigen.

De meeste betrokken auteursrechtenorganisaties en CISAC hebben bij het Gerecht van de Europese Unie beroep ingesteld tegen de beschikking van de Commissie.

Bij deze vandaag gewezen arresten verklaart het Gerecht voor CISAC en 20 van de betrokken auteursrechtenorganisaties de beschikking van de Commissie nietig voor zover deze betrekking heeft op de vaststelling van het onderling afgestemde feitelijke gedrag. Het Gerecht is dienaangaande van oordeel dat de Commissie niet voldoende bewijzen heeft aangedragen. Enerzijds beschikte de Commissie immers niet over documenten die het bestaan van onderlinge afstemming tussen de auteursrechtenorganisaties over de territoriale omvang van de wederzijds verleende machtigingen aantoonden, en anderzijds heeft zij niet elke plausibiliteit weten te ontnemen aan de stelling van de verzoekende partijen dat het parallelle gedrag van de betrokken organisaties niet aan onderlinge afstemming was te wijten, maar aan de noodzaak van doeltreffende bestrijding van ongeoorloofd gebruik van de muziekwerken.Het Gerecht heeft de beroepen verworpen voor zover deze strekten tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie ter zake van de lidmaatschapsclausule en de exclusiviteitsclausule.

Wat de zaak Stim betreft, wijst het Gerecht alle argumenten af die waren aangevoerd door deze auteursrechtenorganisatie, die het ontbreken van bewijs van het onderling afgestemde feitelijke gedrag niet tijdig had aangevoerd.

Zaak-nummer

Auteurs-rechten-organisatie

Nationaliteit van de auteurs-rechten-organisaties

Resultaat

T 392/08

AEPI

Griekenland

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 398/08

ZAIKS

Polen

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 401/08

TEOSTO

Finland

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 410/08

GEMA

Duitsland

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 411/08

ARTISJUS

Hongarije

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 413/08

SOZA

Slowakije

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 414/08

AKKA/LAA

Letland

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 415/08

IMRO

Ierland

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 416/08

EAÜ

Estland

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 417/08

SPA

Portugal

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 418/08

OSA

Tsjechische Republiek

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 419/08

LATGA-A

Litouwen

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 420/08

SAZAS

Slovenië

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 421/08

PRS

Verenigd Koninkrijk

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 422/08

SACEM

Frankrijk

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 425/08

KODA

Denemarken

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 428/08

STEF

IJsland

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 432/08

AKM

Oostenrijk

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 433/08

SIAE

Italië

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 434/08

TONO

Noorwegen

Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)

T 451/08

STIM

Zweden

Verwerping van het beroep

T 442/08

CISAC
Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie (onderling afgestemd feitelijk gedrag)
Auteursrechtenorganisaties die geen verzoekende partij zijn (of dit niet meer zijn)

T 456/08


SGAE

Spanje

(beroep niet-ontvankelijk omdat het te laat was ingesteld)3
SABAM

België

Geen beroep
BUMA

Nederland

Geen beroepNOTA BENE: Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden vanaf de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof.
NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de regelgeving.Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106


1 Beschikking van de Commissie betreffende een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/C2/38.698 – CISAC).

2 Zie de tabel hieronder.

3 Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2009, SGAE / Commissie (T 456/08).


www.curia.europa.eu

  • PERSCOMMUNIQUÉ nr. 43/13
  • Het Gerecht verklaart de beschikking van de Commissie houdende vaststelling van een mededingingsregeling tussen de auteursrechtenorganisaties ten dele nietig
  • Wat de zaak Stim betreft, wijst het Gerecht alle argumenten af die waren aangevoerd door deze auteursrechtenorganisatie
  • Zaak-nummer Auteurs-rechten-organisatie Nationaliteit van de auteurs-rechten-organisaties
  • Auteursrechtenorganisaties die geen verzoekende partij zijn (of dit niet meer zijn)

  • Dovnload 53.57 Kb.