Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pestprotocol (ouders en spelers) Wat is een pestprotocol?

Dovnload 17.68 Kb.

Pestprotocol (ouders en spelers) Wat is een pestprotocol?Datum05.12.2018
Grootte17.68 Kb.

Dovnload 17.68 Kb.

Pestprotocol (ouders en spelers)

Wat is een pestprotocol?

Een pestprotocol is een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd dat men het pestprobleem bij de voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakt.Is pesten een probleem?

Pesten is een wezenlijk probleem. Pestgedrag vind je bij kinderen van alle leeftijden. In alle bevolkingsgroepen.Wat is pesten?

Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen:

A) plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. M.a.w. het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee (kinderen of groepen) min of meer gelijken.

B) wanneer een speler echter gepest wordt, betekent dit dat hij continue het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt ook niet tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van de pester.Waarom wordt er gepest?

Pesten is een vorm van agressie en als je weet waar de oorzaak ligt, kun je pestgedrag veranderen. Oorzaken van pestgedrag zijn ondermeer, het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is. Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de achtergrond is er een zwijgende groep kinderen bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien.Wat zijn de gevolgen van pesten?

In de eerst plaats een geknakt kind. De slachtoffers van pesten kunnen op de lange duur hiervan blijvende schade ondervinden. In de tweede plaats natuurlijk ook de ouders. Zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. In de derde plaats heeft de leider/trainer de groep (pester(s) en gepeste kinderen) in het voetbalteam. Hierbij draagt hij of zij de verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd.Is pestgedrag te tolereren?

Nee, pestgedrag is niet te tolereren. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Niemand mag aan de kant blijven staan. Om deze reden heeft de jeugdcommissie van Were Di het pestprotocol in het leven geroepen, d.w.z. een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd dat men het pestprobleem bij de voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakt.Wat verwachten we van elkaar bij pestgedrag:

1) Pestgedrag wordt gesignaleerd en wordt vervolgens gemeld bij de trainer en/of leider en vertrouwenspersoon. (zie voor gegevens de website)

2) Verdieping situatie door gesprek leider/trainer, pester en gepeste, eventueel afzonderlijk. De situatie wordt besproken en er worden afspraken gemaakt. Eventueel wordt de vertrouwenspersoon hierbij betrokken. Hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt. De vertrouwenspersoon bewaart deze verslagen. De ouders van het gepeste kind en de pester worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.

3) Na elke training/ wedstrijden checkt de trainer/leider of de afspraken nog steeds nageleefd worden. Ook hiervan wordt een beknopt verslag gemaakt.

4) Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het eind van de vierde week, wordt het pestgedrag bekend gemaakt bij de jeugdcommissie en zal door hen een sanctie gesteld worden (afhankelijk van de ernst van het probleem). De vertrouwenspersoon zal de jeugdcommissie hierin adviseren. De pester en zijn ouders worden door de jeugdcommissie schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. Tevens wordt het hoofdbestuur hierover geïnformeerd.

5) De situatie wordt afgesloten met een eindgesprek met de leider/trainer en alle betrokken spelers en eventueel de vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een eindverslag gemaakt.Sancties

 1. Eenmalige definitieve waarschuwing (afhankelijk van zaak worden de ouders op de hoogte gebracht).

 2. 1 of 2 weken niet welkom op trainingen/wedstrijden en ouders worden op de hoogte gebracht.

Andere mogelijkheden zijn te bepalen door het hoofdbestuur van Were Di zoals:

 • Plaatsen in ander team;

 • Aangifte politie (chantage);

 • Terugkoppeling naar ouders/gepeste/pestende/groep/school;

 • Schorsen of einde lidmaatschap.

De regels van het pestprotocol:

 • Iedereen hoort erbij;

 • Noem elkaar bij de juiste naam;

 • Zit niet aan spullen van een ander;

 • Spreek met elkaar, niet over elkaar;

 • Doe elkaar geen pijn;

 • Kies geen partij bij ruzie;

 • Schenk geen aandacht aan de pester;

Blijft de pester doorgaan, vertel dit dan aan de leider;

 • Vertel de leider wanneer jijzelf of iemand anders gepest wordt (dit is geen klikken);

 • Luister naar elkaar;

 • Neem nieuwkomers op in het team.

Als je gepest wordt, praat er over, je moet het niet geheim houden.

Adviezen aan ouders:

1) Neem de situatie serieus, het kan uw kind ook overkomen;


2) Neem de ouders van het gepeste kind serieus;
3) Maak het tot een gemeenschappelijk probleem;
4) Praat met uw kind over het team, over de relaties in het team, over wat leider en trainer doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in het team wordt gepest;
5) Geef af en toe informatie over pesten, wie doen het, wat doen zij en waarom?;
6) Corrigeer uw kind als het voortdurend iemand buitensluit;
7) Geef zelf het goede voorbeeld;
8) Leer uw kind voor anderen op te komen.

Adviezen voor ouders van kinderen die pesten:

 • Neem de situatie serieus;

 • Raak niet in paniek, elk kind loopt kans pester te worden;

 • Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen;

 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet, besteed aandacht aan uw kind;

 • Stimuleer uw kind tot het blijven beoefenen van sport.

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen:

 • Als pesten niet bij de vereniging gebeurt, maar op straat, kunt u de ouders van de pester opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als argument dat elk kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen.

 • Pesten op de vereniging kunt u het beste direct met de leider/trainer bespreken.

 • Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem contact op met de leider, ga bij een training of wedstrijd kijken, lees boeken en bekijk samen met uw kind videobanden over pesten.

 • Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind. Geef het kind achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk, dat de vereniging het voorzichtig zal aanpakken als het daar ook besproken wordt, dit is op verzoek van kind of ouder ook echt mogelijk, we willen het niet moeilijker maken voor het kind.

 • Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen.

 • Stimuleer uw kind tot het doen van die dingen waarin het goed is en kan uitblinken

 • Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld; wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?

 • Steun uw kind in het idee dat er een einde aan komt.

 • Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij uw kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het kind maar hierbij geholpen wordt de emoties te uiten en te verwerken.

 • Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining. Dit is te regelen via school, te geven door RIAGG of Onderwijsbegeleidingsdienst.

Pesten… laat het ons weten dan kunnen we er samen wat aan doen!!

 • Is pesten een probleem
 • Wat zijn de gevolgen van pesten
 • Is pestgedrag te tolereren
 • Wat verwachten we van elkaar bij pestgedrag
 • De regels van het pestprotocol
 • Als je gepest wordt, praat er over, je moet het niet geheim houden. Adviezen aan ouders
 • Adviezen voor ouders van kinderen die pesten
 • Adviezen aan ouders van gepeste kinderen
 • Pesten… laat het ons weten dan kunnen we er samen wat aan doen!!

 • Dovnload 17.68 Kb.