Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Plaats vergadering: Voetbalexperience zep mortiere

Dovnload 32.12 Kb.

Plaats vergadering: Voetbalexperience zep mortiereDatum01.08.2017
Grootte32.12 Kb.

Dovnload 32.12 Kb.

Conceptverslag vergadering

Wijktafel Mortiere

d.d. 6 april 2010Plaats vergadering: Voetbalexperience ZEP MortiereAanwezig:

Voorzitter: De heer J. Wijminga

Wijkmanager: De heer G. van Assendelft

Notulist: Mevrouw J.P. de Nooijer-van Dalen


Functionele vertegenwoordigers:

Politie: ----- De heer M. Paauwe

S.W.M.: Mevrouw A. Grundeken

Rijkswaterstaat: De heer E Mostert

Gemeente Middelburg: De heer A.A. de Vries (wijkwethouder)

De heer K. v.d. Beek (Wijkmanager)

De heer B. Kole

Consortium: De heer R. Wouters

Rijkswaterstaat: De heer E. Mostert
Wijkbeheergroep:

De heer E.. Put


Politieke partijen:

De heer W.A. Kant (CDA), de heer J.S. van den Bovenkamp (CU), de heer W.P. Steketee (LPM), de heer a. Wierda (VVD), mevrouw E. Malawauw (PvdA), mevrouw P.B. Sterk (SP)


Bewoners:

Mevrouw B. Bussink, de heer S. Goudswaart, de heer F. Janssen, de heer J. Sukel, mevrouw M. Janssen, de heer J. Mulder, de heer R. Bastian, de heer E.P. Cevaal, mevrouw P.A. v.d. Hoek, de heer R.R. Bimmel, de heer F. Wieland, mevrouw W. Oostdijk, de heer E. Berrevoets, de heer R. Hieleman, de heer M. Koole, mevrouw I. Mous, de heer J. v.d. Velde, de heer M. Hulstein, de heer L. Kieboom, de heer R. v.d. Wal, de heer W. Kroes, de heer R. Sukel, de heer M. van Schaik, mevrouw R. Fokke, de heer J.E.W. Fokke, de heer W. Mosbach, de heer J. Sprenger, de heer L.P. Kuijl, de heer N.D. Kaas, mevrouw L.V. Termaten, mevrouw J. Bos-Boot, mevrouw A. Teunissen, Mevrouw R. Duhen, mevrouw V. Spijker, mevrouw J. Schrijver, de heer G.A. de Graaf, de heer J.C. Soutendijk, mevrouw S.C. Verdaasdonk, de heer A. Verdaasdonk, mevrouw A.W. Goesije, de heer R. Wildschut, de heer M.A. Hofman, de heer F.J.M. v.d. Plas, de heer S. Brasser, mevrouw A. van Belzen, de heer M. van Amstel, de heer E. Heijn, de her R.W.J. Verbart, de heer P.A. Scheers, de heer W. Willems, de heer M. de Graaff, mevrouw M. de Schepper, de heer Martien, mevrouw L. Atting,


Aanvang: 20.00 uur1. Opening

De heer van de Beek heet iedereen welkom en stelt de voorzitter voor.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 te behandelen na punt 2.
2. Uitleg over de werkwijze van de wijktafel en Wijkbeheergroep tot heden

De voorzitter geeft het woord aan wethouder De Vries.

Wethouder De Vries deelt mee dat hij wijkwethouder van de wijk Mortiere is. Hij zal meestal bij de Wijktafel aanwezig zijn. De wethouder legt verder het ontstaan van de Wijktafel uit. Het consortium is voor de bewoners het eerste aanspreekpunt en namens dit orgaan zal de heer Wouters voortaan aanwezig zijn. Wethouder De Vries vindt een Wijktafel niet het moment om klachten van praktische aard te behandelen. Hiervoor is er de servicetelefoon van de gemeente en het telefoonnummer hiervan is 675322. Dit nummer kan worden gebeld wanneer er losliggende stoeptegels enz. geconstateerd wordt. De Wijktafel is bedoeld om een betere wijk van Mortiere te maken. De deelnemers kunnen een TOP 3 van wensen samenstellen en deze voorleggen aan het college. Daar waar het mogelijk is worden de wensen binnen korte tijd gehonoreerd, maar wanneer er sprake is van een flinke investering zal dit een langere tijd vergen.
7. Toelichting de heer Heijn namens de Kopersvereniging Mortiere

De heer Heijn zegt dat hij namens de Kopersvereniging spreekt. Deze vereniging is op 12 april 2006 opgericht. Momenteel ligt de bouw stil en de kopersvereniging met oorspronkelijk honderd leden heeft er nu nog twee. Er zijn diverse opties. Optie 1 is het opheffen van de vereniging en het aanwezige saldo verdelen onder de leden. Optie 2 is het opheffen van de vereniging en het geld geven aan een goed doel. Optie 3 is om de Kopersvereniging om te zetten in een Wijkvereniging Mortiere. De leden hebben unaniem besloten tot het laatste. Hiervoor dienen de statuten te worden gewijzigd en deze liggen momenteel bij een notaris. Na de wijziging van de statuten zal er een bewonersavond worden georganiseerd. Hij roept de aanwezigen op om hierheen te gaan. Er moet een nieuw bestuur komen en tijdens deze avond zal het bestuur worden gekozen en treedt het oude bestuur van de Kopersvereniging af. Wellicht kan een en ander in samenwerking met de Wijkbeheergroep.


3. Stand van zaken Consortium/gemeente Middelburg

Na een PowerPoint presentatie zegt de heer Put dat hij om de zes weken overleg heeft met het consortium. De heer Put zegt dat er een Website is en hij houdt deze actueel.

De heer Van de Plas vindt de gekozen oplossing in de Bluesroute niet goed. Hij vindt de situatie, vooral voor kinderen, gevaarlijk en hij verwacht dan ook binnenkort een ongeluk. In het midden ligt er een grote zandbak en die maakt de situatie onveilig. Hij verzoekt deze weg te halen.

De heer Put vraagt dit nog een keer aan te kaarten bij de rondvraag.

De heer Put roep bewoners van fase 4 op om plaats te nemen in de Wijkbeheergroep, zodat alle delen van wijk hierin vertegenwoordigd zijn.Gaten in asfalt Jazzroute:

De heer Wouters deelt mee dat deze in week 18 aangepakt worden.

Mevrouw Duhen zegt dat ook het wegdek in de Bachweg grote gaten vertoont. Dit is gevaarlijk voor zowel auto’s als fietsers.

De heer Wouters antwoordt dat deze weg tijdelijk is, maar hij zal kijken of deze klachten verholpen kunnen worden.

De heer Bimmel wil weten wanneer de werkzaamheden in de Jazzroute verholpen zijn.

De heer Wouters antwoordt dat in week 19 het werk klaar is.Diepe kuilen en troep in de omgeving van Imotec keten

De heer Wouters deelt mee dat de aannemer hierop aangesproken wordt. Hij is verantwoordelijk en moet de rommel opruimen.

De voorzitter zegt dat de bewoners hier last van hebben.

De heer Wouters heeft hier begrip voor, maar de aannemer is verantwoordelijk voor het opruimen van de troep.

Mevrouw Van de Hoek vindt dat de bewoners dit niet telkens aan zouden hoeven te kaarten.

De heer Wouters antwoordt dat het consortium hierin de verantwoordelijkheid neemt. Het betreft een tijdelijke weg en hij zal zorgen dat de klachten verholpen worden.Bomen en steunpalen

Mevrouw Duhen zegt dat zij dit heeft ingebracht. Zij wijst er op dat er nu eindelijk beplanting is. De bomen zijn echter schots en scheef gepland en er is slechts aan één zijde gesnoeid.

De heer Wouters is hiervan niet op de hoogte. Hij neemt dit mee en de situatie wordt opgelost.

Hondenpoepoverlast (m.n. in speeltuin en braakliggende terreinen)

Mevrouw Duhen zegt dat met name de hondenpoep in het speeltuinpad een ergernis is. Mensen laten daar hun hond poepen, maar opruimen is er niet bij.

De heer Van de Beek antwoordt dat dit probleem in heel de stad speelt. Het is wellicht een optie om hondenbezitters op hun gedrag aan te spreken.

Een bewoonster stelt voor poepbakken neer te zetten met plastic zakjes. Het hele park is bezaaid met deze troep.

De heer Van de Beek zegt nogmaals dat de regels bij de hondenbezitters bekend zijn en dat het het beste is deze aan te spreken op hun gedrag.
De voorzitter schorst de vergadering om 21.00 uur en hij heropent deze weer om 21.15 uur.
Na de pauze geeft de voorzitter het woord aan de heer Paauwe (Politie).

De heer Paauwe stelt zich voor en zegt dat de Politie in principe altijd op de vergaderingen van de Wijktafel aanwezig is.

De heer Put deelt mee dat de bewoners last van hangjongeren hebben. Hij vraagt hoe hij hiermee om kan gaan.

De heer Paauwe antwoordt dat het aanspreken van de jongeren een mogelijkheid is. Het is ook altijd goed hiervan melding te doen bij de Politie. Het telefoonnummer is 0900-8844. Wanneer er veel meldingen binnenkomen, zal de Politie extra surveilleren. Bij constateren van vernielingen enz. zal de Politie de namen van de jongeren noteren en volgt er een huisbezoek.

Mevrouw Duhen zegt dat de bewoners van fase 4 veel last hebben van leerlingen van het ROC. Zij vraagt of de Politie hier mogelijk extra kan surveilleren.

De heet Paauwe antwoordt dat wanneer dit ROC-scholieren betreft de bewoners contact op moeten nemen met de school. Deze heeft hiervoor een beleid.


4. Stand van zaken Bluestroute 128

De heer Kole zegt dat er één potentiële gegadigde is voor één kavel. Deze gegadigde is erg enthousiast en wil dat de kavel groen blijft. Als de koper serieus wil kopen zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden. In overleg met omwonenden zullen de schetsplannen worden bekeken. Er is op die plaats ruimte voor 4 grote kavels. De grond is momenteel eigendom van de gemeente, maar kan verkocht worden. Het belangrijkste is dat het groen blijft.


5. Stand van zaken N 57 door de heer E. Mostert

De heer Mostert legt de werkzaamheden uit aan de hand van een PowerPoint presentatie. Hij stelt voor om de planning bij het verslag te voegen.

Een bewoner vraagt wanneer de aansluiting van Mortiere op de N57 gereed is.

De heer Wouters antwoordt dat de afrit twee tot drie jaar nodig heeft om zich goed te zetten. In 2014 zou de afrit dan gerealiseerd kunnen zijn.

De heer Van de Plas vindt dit een vreemde zaak. Over de aanleg van de N57 wordt al tien jaar gepraat, dus hij begrijpt niet waarom het consortium niet eerder maatregelen heeft getroffen.

De heer Wouters antwoordt dat het ook een financiële kwestie is. De afrit was pas in 2015 gepland en wordt nu naar voren gehaald. Bovendien moeten de grondstromen voor de aanleg van de afrit uit het gebied komen. Dit is goedkoper.

De voorzitter wil weten hoe Veere vanuit Mortiere bereikt wordt.

De heer Mostert antwoordt dat het aquaduct via de Torenweg of de A58 bereikt wordt.

Een bewoner heeft geconstateerd dat de geluidsoverlast in Nieuw- en Sint Joosland veel minder is dan aan deze kant. Dit komt volgens de bewoner door de hogere dijken die daar zijn aangelegd.

De heer Mostert antwoordt dat de geluidscontouren bekeken worden. Vijftig decibel is de grens.Volgens de bewoner is de Nieuwlandseweg meer naar het westen verschoven.

De voorzitter vraagt of er metingen na de realisatie van de N57 worden gedaan en dat er daarna maatregelen getroffen worden.

De heer Mostert antwoordt dat er metingen zijn gedaan, gebaseerd op het te verwachten aantal auto’s in 2020.

De heer Hulstein vindt eveneens dat het geluid enorm is toegenomen. Volgens hem zijn de zandwal langs de golfbaan en de nieuwe Weideweg hier onder andere de oorzaak van. Hij wil dat er metingen worden verricht.

De heer Mostert zegt nogmaals dat er metingen zijn gedaan op basis van het aantal te verwachten voertuigen in 2020. Er is een berekening gemaakt gerelateerd aan een model. Dat er meer geluidoverlast komt vanwege de Weideweg verwacht hij niet. Deze weg ligt immers niet verhoogd en de wal rondom de trekdijk is schuin aangelegd. Dit betekent dat de wal geluiddempend zou moeten werken. Bij overlast zal er op nieuw gekeken moeten worden waar het geluid vandaan komt.

De heer Kole voegt hieraan toe dat metingen in samenwerking met Rijkswaterstaat mogelijk zijn.

Een bewoner vraagt waar er op de A58 Zoab asfalt komt.

De heer Mostert antwoordt dat in ieder geval de viaducten niet van Zoab asfalt voorzien worden, omdat dit bij bevriezing gevaarlijk kan zijn.

Een bewoonster vraagt uitleg over de Microfoons in de wijk.

De heer Mostert antwoordt dat dit een kunstobject is.


6. Besteding Wijktafelbudger

De heer Van de Beek legt uit wat de bedoeling en de regels zijn. Formulieren voor een aanvraag uit het budget zijn verkrijgbaar via de web site. De aanwezigen op de Wijktafel beslissen of een aanvraag gehonoreerd wordt of niet.

De voorzitter vraagt of dit een jaarlijkse bijdrage is en of die vervalt als het bedrag niet wordt besteed.

De heer Van de Beek beaamt dit. Slechts bij hoge uitzondering wordt het budget overgeheveld naar een volgend jaar.


8. Stand van zaken eventuele oprichting Wijkvereniging en Evenementencommissie

Mevrouw Vos roept mensen op voor een bestuur.


9. Rondvraag

De heer Goudswaart deelt mee dat de afwatering van de vrije kavels in fase 3b slecht is. Het water loopt richting de huizen en hij wil hiervoor een oplossing.

De heer Kole zegt toe dit probleem op te lossen.

De heer Put roept nogmaals mensen op om deel te nemen in de Wijkbeheergroep, alsmede voor de wijkvereniging en activiteitencommssie.

De heer Kroes vraagt of de termijn van drie jaar voor de afrit op de N57 een vaststaand feit is.

De heer Wouters antwoordt dat hij hiervan uitgaat. Wanneer de zetting eerder goed is dan drie jaar en er is voldoende grond om te gebruiken, dan wordt deze termijn minder.

De heer Kroes vraagt een oplossing voor de hinderlijke drempels in de Bluesroute.

De heer Kole antwoordt dat er in februari een evaluatie is geweest over de drempels. Tijdens de evaluatie is het idee geopperd om bloembakken te plaatsen en de verkeersdrempels weg te halen. Dit leek eerst een goede optie, maar later bleek dat er problemen zijn bij inritten en parkeervakken. De optie ligt er nu om de drempels een kwartslag te draaien.

De voorzitter is het eens met de heer Kroes. De Bluesroute is een doorgaande route en dit kleine stukje is ingericht als een woonerf. Hij vraagt naar de reden hiervan.

De heer Kole zegt dat er metingen zijn uitgevoerd. Toen de drempels er niet lagen was de snelheid 10 km harder dan nu.

De voorzitter pleit ervoor om de drempels weg te halen en matrix borden te plaatsen.

De Wijktafel besluit om dit punt voor de volgende Wijktafel te agenderen.

Een bewoonster meldt dat het parkeren aan beide kanten van de Bluesroute gevaarlijke situaties oplevert. Er wordt veelal naast de vakken geparkeerd.

De heer Wouters stelt voor om dergelijke foutparkeerders te melden bij de politie. Er zijn immers voldoende parkeervakken en veiligheid is voldoende reden om te handhaven.

Een bewoonster vraagt wanneer de langzaamverkeerbruggen klaar zijn.

De heer Kole antwoordt dat alle langzaamverkeerbruggen in 2010 uitgevoerd worden. Ook het fietspad zal dan worden aangelegd.

Een bewoonster vraagt naar de status van de boerderij.

Wethouder De Vries antwoordt dat dit particulier bezit is. Deze particulier wil niet aan de gemeente verkopen, maar de wethouder heeft begrepen dat de eigenaar aan een particulier wil verkopen.

Een bewoner wil meer duidelijkheid over het aantal bruggen en waar die komen en hij wil tevens een tijdsplanning.

Wethouder De Vries antwoordt dat er op verzoek van de bewoners één brug is geschrapt. De tijdsplanning komt er.

De heer Roelse vindt het belangrijk dat de deelnemers aan de Wijktafel op één lijn zitten, voordat er plannen en wensen worden voorgelegd.

De heer Hofman vraagt wanneer de weg richting het Officecentrum open gaat.

De heer Wouters antwoordt dat op die weg geen autoverkeer wordt toegestaan. De heer Van der Plas zegt dat er aan het begin van de weg een kuil zit. Hij vraagt wat hiermee wordt gedaan.

De heer Wouters vindt verbreding van de weg niet wenselijk. De middenplek is om te fietsen.


10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. De volgende vergadering van de Wijktafel zal rond oktober 2010 plaatsvinden.


  • Aanvang: 20.00 uur

  • Dovnload 32.12 Kb.