Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Planisfer volledige prospectus

Dovnload 56.53 Kb.

Planisfer volledige prospectusDatum31.07.2017
Grootte56.53 Kb.

Dovnload 56.53 Kb.

PlanisferVOLLEDIGE PROSPECTUSAVIVA INVESTORS FRANCE
Maatschappelijke zetel: 24-26 rue de la Pépinière- 75008 PARIJS – Tel.: 01 76 62 90 00 – Fax: 01 76 62 91 00

Naamloze vennootschap met raad van bestuur en raad van toezicht met een kapitaal van € 10.293.750 - RCS Paris B 335 133 229Maatschappij voor portefeuillebeheer erkend door de Franse beurscommissie onder het nummer GP 97-114


Planisfer

Vereenvoudigde prospectus
DEEL A – STATUTAIR GEDEELTE

I- Beknopte voorstelling

ISIN-code: FR0010094839
Benaming: Planisfer
Rechtsvorm: Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht
Beheersmaatschappij Aviva Investors France
Depothouder: Société Générale
Boekhoudkundig beheerder bij volmacht: Société Générale Securities Services Net Asset Value
Commissaris-revisor: Kantoor Bruno Vaillant

Vertegenwoordigd door: De heer Bruno Vaillant
Verkoopagent: G.I.E. AFER

II - Beleggings- en beheersinformatie

Indeling: Internationale aandelen
ICBE van ICBE: Het GBF behoort tot de categorie ICBE van ICBE die meer dan 50 % van zijn vermogen mag beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE’s of beleggingsfondsen.
Beheersdoelstelling: De beheersdoelstelling van het GBF bestaat erin, door een beleid te voeren waarin het zwaartepunt op de internationale aandelenmarkt ligt, de effectenhouders een rendement op hun beleggingen te bieden dat aansluit bij een beleggingshorizon van meer dan vijf jaar, en dat het beter doet dan de samengestelde index die als volgt wordt bepaald: 50 % Standard & Poor’s 500, 10 % Topix, 10 % Footsie 100, 10 % HSCEI, 5 % Standard & Poor’s CNX NIFTY, 5 % DJ Russian Titans 10, 5 % Bovespa, 2,5 % SMI, 2,5 % MSCI Far East Ex. Japan.
Referentie-index: De benchmark waarmee de aandeelhouder de performance van zijn belegging kan vergelijken is de volgende, samengestelde index :

 • 50 % Standard & Poor’s 500 (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in de VS, herbelegde dividenden),

 • 10 % Topix (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in Japan, herbelegde dividenden),

 • 10 % Footsie 100 (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in Groot-Brittannië, herbelegde dividenden),

 • 10 % HSCEI (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in China, zogenaamde "H-Shares", herbelegde dividenden),

 • 5 % Standard & Poor’s CNX NIFTY (50) (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in India, niet-herbelegde dividenden),

 • 5 % DJ Russian Titans 10 (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in Rusland, herbelegde dividenden),

 • 5 % Bovespa (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in Brazilië, herbelegde dividenden),

 • 2,5 % SMI (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in Zwitserland, niet-herbelegde dividenden),

 • 2,5 % MSCI Far East Ex. Japan (representatieve aandelenindex van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in Azië zonder Japan, herbelegde dividenden).


Beleggingsstrategie:
Om het beleggingsdoel te bereiken, belegt de beheerder op de internationale aandelenmarkten. Daarbij wordt gestreefd naar een dynamische landenspreiding. De beheerder mag in alle geografische gebieden beleggen, met name in landen met opkomende economieën, met uitzondering van de landen uit de eurozone.
De landenspreiding die als vergelijkingsmaatstaf wordt gehanteerd, is de samengestelde index die in de benchmark is vastgelegd. Om het beter te doen dan deze index mag de beheerder ook bepaalde zones over- of onderwegen in de portefeuille, afhankelijk van de economische vooruitzichten, markt- en valutaverwachtingen. Hierbij gaat geen bijzondere voorkeur uit naar bepaalde bedrijfstakken.
De portefeuille wordt voor ten minste 60 % belegd op de internationale aandelenmarkt door te beleggen in fysieke waarden (aandelen en aandelen-ICBE’s) en/of door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De belegging in de groeilanden mag niet hoger liggen dan 40 % van het nettoactief. Buiten deze beperking is er niet voorzien in een minimale of maximale spreiding per geografische zone.


De ICBE’s worden geselecteerd op basis van hun aansluiting met de benchmark. Een gedegen kennis van het risicoprofiel en de beheers- en kwaliteitsmaatstaven in de relatie met de beheerder staan hierbij voorop. Voor de aandelenselectie wordt een klassieke kwalitatieve benadering gehanteerd. Hierbij worden beleggingswaardige bedrijven geselecteerd rekening houdend met hun rating en winstvooruitzichten.
Risicoprofiel:
Uw geld wordt hoofdzakelijk belegd in financiële instrumenten die zorgvuldig door de beheersmaatschappij worden afgewogen. Deze instrumenten zijn onderworpen aan trendmatige patronen en onvoorziene omstandigheden op de markten.
Risico van vermogensverlies:

Het GBF biedt geen garantie of bescherming. Het kan dus zijn dat het oorspronkelijk belegde kapitaal niet volledig wordt terugbetaald.


Risico verbonden met het discretionaire beheer:

De beheersstrategie van het GBF berust op een dynamische landenspreiding. De performance van het GBF hangt dus af van de juiste afweging in deze landenverdeling.


Aandelenrisico:

De effectenhouder loopt de risico’s eigen aan de internationale aandelenmarkten, met dien verstande dat het de beheerder is toegestaan 60 % tot 100 % van de portefeuille in deze vermogenscategorie te beleggen. Aan de ingenomen aandelenposities is een grotere beweeglijkheid van koersen (volatiliteit) gebonden. De hieruit voortvloeiende waardeverschillen kunnen zich vertalen in vermogensverlies voor de effectenhouder.


Wisselrisico:

Het GBF belegt een groot deel van zijn portefeuille in activa luidend in een andere munt dan de euro. Dit kan leiden tot koersverliezen.


Renterisico:

Het gevaar voor waardedaling doet zich ook voor bij een rentestijging, wanneer de beheerder posities op obligatiemarkten heeft ingenomen (de portefeuille mag maximaal voor 40 % belegd zijn in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten).


Kredietrisico:

Verder loopt de effectenhouder het gevaar dat een emittent in gebreke blijft. Dit wanbetalingsrisico wordt echter beperkt door de strenge selectieprocedure van de emittenten, zoals toegelicht in het gedeelte "activa" van de gedetailleerde informatienota.


Risico verbonden met de markten van groeilanden:

De portefeuille mag maximaal voor 40 % belegd zijn in effecten op de markten van groeilanden. Potentiële beleggers wordt meegedeeld dat beleggingen in die landen het markt- en kredietrisico verhogen. Op die markten kunnen de op- en neerwaartse bewegingen heviger en sneller zijn dan op de grote internationale beurzen. Bovendien impliceren beleggingen op die markten een risico van opgelegde beperkingen voor buitenlandse beleggingen, evenals een tegenpartijrisico en een risico van liquiditeitstekort voor bepaalde lijnen van het GBF.De werkings- en toezichtsvoorwaarden van deze markten kunnen afwijken van de standaarden die worden toegepast op de grote internationale beurzen. De politieke en economische situatie in die landen kunnen een invloed hebben op de waarde van de beleggingen.
In de gedetailleerde informatienota worden de in deze rubriek vermelde risico’s uitvoerig beschreven.
Gerechtigde inschrijvers en standaardbeleggersprofiel:
Het GBF staat open voor alle inschrijvers, en fungeert in de eerste plaats als beleggingsvehikel voor levensverzekeringscontracten in rekeneenheden die onder bescherming van AFER worden aangegaan bij Aviva Vie en de lijfrentespaarkas Société d’Epargne Viagère.
Dit fonds richt zich tot alle inschrijvers die op lange termijn voordeel willen halen uit de dynamiek van de internationale aandelenmarkten, en bereid zijn de daaraan verbonden risico’s te lopen. De minimaal aanbevolen beleggingsduur bedraagt vijf jaar.
De inschrijver wordt aangeraden naar redelijkheid te beleggen in deze ICBE, rekening houdend met zijn persoonlijke toestand. Verder is het raadzaam de beleggingen oordeelkundig te spreiden, om risicoconcentratie in deze ICBE te vermijden.

III - Informatie over kosten, provisies en fiscale behandeling

Inschrijvings- en afkoopprovisies:
De inschrijvings- en afkoopprovisies worden toegevoegd aan de door de belegger betaalde inschrijvingsprijs, of afgetrokken van de terugbetalingsprijs. De provisies die toekomen aan het GBF, worden gebruikt voor de kosten die het GBF maakt om de toevertrouwde tegoeden te beleggen of om ingenomen posities af te bouwen. De provisies die niet toekomen aan het GBF, zijn bestemd voor de beheersmaatschappij, de verkoopagent enzovoort.


Kosten ten laste van de belegger, afgenomen bij inschrijvings- en afkoopverrichtingen

Grondslag

Tarief/schaal

Inschrijvingsprovisie die niet toekomt aan de ICBE

LW x aantal aandelen

maximaal 4 %

Inschrijvingsprovisie die toekomt aan de ICBE

LW x aantal aandelen

Nihil

Afkoopprovisie die niet toekomt aan de ICBE

LW x aantal aandelen

Nihil

Afkoopprovisie die toekomt aan de ICBE

LW x aantal aandelen

Nihil


Werkings- en beheerskosten:
Dit zijn alle kosten die de ICBE rechtstreeks in rekening worden gebracht, met uitzondering van de transactiekosten. In de transactiekosten zitten de bemiddelingskosten (makelaarsloon, beursbelastingen enzovoort) en in voorkomend geval de mutatieprovisie die met name door de depothouder en de beheersmaatschappij wordt geïnd.
Naast de werkings- en beheerskosten zijn er nog:

 • outperformanceprovisies, als vergoeding voor de beheersmaatschappij zodra het GBF de doelstellingen heeft overschreden, en die het GBF bijgevolg in rekening worden gebracht;

 • de mutatieprovisies die het GBF in rekening worden gebracht;

 • een deel van de opbrengsten uit tijdelijke aan- en verkoopverrichtingen van effecten.
Aan het GBF gefactureerde kosten

(incl. belastingen)

Grondslag

Tarief/schaal

Werkings- en beheerskosten (1)

Nettoactief

maximaal 0,60 % belastingen inbegrepen

Outperformanceprovisie

Nihil

Nihil

Mutatieprovisies

volledig geïnd door de bewaaragentAfgehouden op elke transactie

van € 13 tot € 156

(landafhankelijk)Opbrengsten uit tijdelijke aan-

en verkoopverrichtingen van effectenNihil

Nihil

 1. alle kosten inbegrepen, behalve de transactiekosten, outperformanceprovisies en kosten gebonden aan beleggingen in ICBE’s of beleggingsfondsen


Fiscale behandeling:
Afhankelijk van uw belastingstelsel worden belastingen geheven op de eventuele meerwaarden en opbrengsten gebonden aan het bezit van deelbewijzen in het GBF. De inschrijver wordt aangeraden zich hierover te informeren bij de verkoopagent van het GBF.


IV - Commerciële informatie

Inschrijvings- en afkoopvoorwaarden:
Inschrijvings- en afkoopopdrachten worden gericht aan de volgende instellingen:
Aviva Investors France

24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIJS - FRANKRIJK


BNP Paribas Securities Services

Les Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 PANTIN CEDEX – Frankrijk


De opdrachten worden verwerkt tegen een niet nader bepaalde koers op basis van de eerstvolgende liquidatiewaarde, en moeten uiterlijk om 11.30 uur worden ingediend. Voor de inschrijvings- en afkoopopdrachten die gebeuren via een andere instelling is er een bijkomende termijn nodig zodat de opdrachten hun weg vinden naar de centraliserende instelling voor verwerking van de instructies.
Inschrijvings- en afkoopopdrachten mogen als bedrag of in aantal deelbewijzen worden uitgedrukt.
De aanvangswaarde van het deelbewijs bij oprichting bedraagt 500 euro. De deelbewijzen kunnen in tienduizendste deelbewijzen worden opgesplitst.
Afsluitingsdatum van het boekjaar:
De afsluitingsdatum van het boekjaar is de laatste beursdag van de maand september (eerste afsluiting: september 2005).
Resultaatbestemming:
De opbrengsten worden geboekt volgens de methode van de opgelopen rente.

De beheersmaatschappij beraadslaagt en besluit elk jaar over de resultaatbestemming, en mag beslissen deze resultaten te kapitaliseren of volledig of gedeeltelijk uit te keren.


Berekeningsdatum en -frequentie van de liquidatiewaarde:
De liquidatiewaarde wordt op elke beursdag te Parijs berekend, met uitzondering van de wettelijke feestdagen in Frankrijk die niet op vrijdag vallen.
Plaats en voorwaarden van publicatie of bekendmaking van de liquidatiewaarde:
De liquidatiewaarde wordt aangekondigd in de kantoren van Aviva Investors France. De liquidatiewaarde wordt ook gepubliceerd op de volgende AFER-website: www.afer.asso.fr.
Munt waarin de deelbewijzen of aandelen luiden: euro.
Oprichtingsdatum:
Deze ICBE is opgericht op 7 juli 2004 en werd op 25 juni 2004 erkend door de Franse toezichthouder "Autorité des Marchés Financiers" (AMF).
V- Informations supplémentaires

Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d'une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :


Aviva Investors France

Service Juridique24-26 rue de la Pépinière - 75008 PARIS - France

Juridique.SERV.FR@avivainvestors.com
Toutes explications supplémentaires sur ce FCP peuvent être obtenues auprès de la société de gestion dont les coordonnées figurent
ci-dessus.
Date de publication du prospectus : 25 juin 2011
Le site de l'AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l'ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription.


Publicatiedatum: 25 juni 2011 /

 • Planisfer Vereenvoudigde prospectus DEEL A – STATUTAIR GEDEELTE I- Beknopte voorstelling ISIN-code
 • Depothouder
 • Indeling
 • Gerechtigde inschrijvers en standaardbeleggersprofiel
 • III - Informatie over kosten, provisies en fiscale behandeling Inschrijvings- en afkoopprovisies
 • Kosten ten laste van de belegger, afgenomen bij inschrijvings- en afkoopverrichtingen Grondslag
 • Werkings- en beheerskosten
 • Aan het GBF gefactureerde kosten (incl. belastingen) Grondslag
 • IV - Commerciële informatie Inschrijvings- en afkoopvoorwaarden
 • Afsluitingsdatum van het boekjaar: De afsluitingsdatum van het boekjaar is de laatste beursdag van de maand september (eerste afsluiting: september 2005). Resultaatbestemming
 • Berekeningsdatum en -frequentie van de liquidatiewaarde
 • Munt waarin de deelbewijzen of aandelen luiden
 • Juridique.SERV.FR@avivainvestors.com
 • Publicatiedatum: 25 juni 2011 /

 • Dovnload 56.53 Kb.