Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Prekenserie Heidelbergse Catechismus n

Dovnload 15.51 Kb.

Prekenserie Heidelbergse Catechismus nDatum10.10.2017
Grootte15.51 Kb.

Dovnload 15.51 Kb.

Prekenserie Heidelbergse Catechismus no. 21


Vraag 44: Waarom volgt daarop: nedergedaald ter helle?

Antwoord: Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, die Hij, in heel Zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

 

Jezus' neerdalen in de hel betekent

1. troost in mijn aanvechtingen2. verlossing van de hel

 

1. troost in mijn aanvechtingen

Deze laatste 'trap van vernedering' is niet in tijd (chronologisch) de laatste, maar in graad de diepste; daarom staat ze achteraan. Wat betekent het niet?


  • De uitdrukking 'nedergedaald ter helle' is niet bedoeld als een andere omschrijving voor het graf, zoals het woord 'hel' soms betekent (Hand. 2:27 + kanttekeningen).

  • Deze uitdrukking is ook niet bedoeld om aan te duiden dat Christus na Zijn dood in de hel, de plaats der duivelen en der verdoemden is geweest om daar de gevangenen van satan - zogenaamd de Oudtestamentische gelovigen, die nog niet in de hemel zouden zijn - te bevrijden, zoals sommigen, onder wie ook Luther (rooms overblijfsel in zijn denken…), denken. Dan komen we in strijd met wat we lezen over Henoch, Jakob, Asaf. Zij spreken immers heel duidelijk over een toekomst met de Heere, direct na hun sterven.

  • Het betekent ook niet dat Christus is neergedaald in de hel om daar een triomftocht te houden: Jezus zou Zijn overwinning voor de oren van alle duivels laten horen. Toch geeft de Bijbel daar geen grond voor. Het is wel waar dat het kruis de plaats is waar getriomfeerd is over de duivel (zie Kol. 2:15). Maar er staat niet bij dat dat gebeurde toen Hij ter hel neerdaalde

Wat betekent deze uitdrukking wel? Dat Christus door Zijn Vader is verlaten geworden en zo dus in de allerdiepste angst van de hel is geweest, tijdens de drie uren duisternis, toen Hij riep (Markus 15 vers 34): "Eloï, Eloï, lama sabachthani?" 

We moeten deze uitdrukking lezen als een samenvatting van de trappen van Zijn vernedering. Vandaar dat de HC 'de nederdaling ter helle' niet alleen concentreert op het eind van Jezus' leven, maar zegt dat Hij in Zijn hele leven angsten heeft doorstaan. Vervolgens verbindt de HC dat met pastorale troost. Net als het Avondmaalsformulier dat doet: Hij werd van God verlaten, opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden.

Tegen de achtergrond dat wij het verdienen voor eeuwig door God verlaten te worden, wordt het belijden van dit geloofsartikel zo'n wonder. Het bevat zo'n heerlijke troost voor de christen in al zijn aanvechtingen.

Op die aanvechtingen concentreert zich de rest van punt 1 van de preek. Christen zijn zonder aanvechtingen, kan niet. Twee citaten van Luther: Weet je en erken je je nood niet, of heb je geen aanvechting, dan moet je weten dat er slecht aan toe bent. En: De hoogste aanvechting is zonder aanvechting te zijn.

God is de God van aangevochtenen. Heel duidelijk blijkt dat in het boek van de psalmen. In de praktijk van het leven blijkt of het geloof in de Heere Jezus luchtspiegeling is of waarheid in het binnenste.

Er zijn vele soorten aanvechtingen: strijd met jezelf, worstelen met depressiviteit, worstelen met zonden, het zicht op Christus kwijt zijn, enz.Geestelijke aanvechtingen betreffen altijd de relatie tussen mens en God. Wat is de doel van aanvechting? Wij leren onszelf klein en Gods genade groot achten. Deze genade is zo groot, dat wij zonder aanvechting, strijd, angst, niet verstaan kan worden.

In al mijn aanvechtingen, ja, in mijn hoogste (!) aanvechting, haalt het geloof troost uit de wetenschap dat er geen aanvechting zo hevig is, of Christus heeft ze ondergaan en doorstaan. Al Gods baren en golven zijn over Hem heen gegaan! (Ps. 42)

De duivel probeert me moedeloos te maken en mij van Christus los te weken. In het noodweer van de aanvechtingen, mag ik als een bang kind, verschrikt door het blaffen van een vervaarlijk uitziende hond, vluchten naar Hem!

 

2. verlossing van de hel

Het christelijk geloof bevat troost voor dít en het toekomende leven. Zonder Christus is je leven een troosteloze boel. De bijbel is namelijk heel duidelijk dat je dan geen uitzicht hebt. In aangrijpende beelden wordt de realiteit van een eeuwigheid zonder God geschilderd. Het vuur dat niet te blussen is, een bodemloze put, plaats van buitenste duisternis, een plaats waar wening en knersing der tanden is. We moeten de hel ons niet visueel proberen voor te stellen. Jezus gebruikt beelden over de hel om daarmee aan te geven dat het om een schildering gaat van het alleraangrijpendste wat denkbaar is. Ten diepste blijft de hel onvoorstelbaar. De hel is geen randverschijnsel in de bijbel. We vergeten vaak dat de Heere Jezus meer dan iemand anders in de bijbel gesproken heeft over de realiteit van de hel. Op Zijn gezag moeten we daar bij aansluiten.

Toch blijft het een woord wat ons tegenstaat. C.S. Lewis zei eens : Er is niets in de bijbel wat ik zo graag weg zou willen halen, dan de informatie over de hel. Vandaar dat de scherpe kantjes er af gehaald worden op menige preekstoel. Er zijn verschillende manieren om de realiteit van de hel te ontkennen of te verzachten:  • Er is geen leven na de dood

  • Iedereen gaat naar de hemel

  • Ongelovigen krijgen na hun dood een laatste kans

  • Ongelovigen worden vernietigd, bestaan gewoon niet meer na hun dood

  • De bijbelse visie: een plaats van eeuwige straf en veroordeling.

Wij geloven in de hel, omdat wij in Christus' kruis geloven. (K. Schilder) Het kruis laat zien hoe God de zonde verafschuwt. Gods Eigen lieve Zoon moet de verschrikking van de hel doorstaan, vanwege mijn zonden. Laat dat tot je doordringen! Zo zwaar tilt God blijkbaar aan mijn zonde. Zo serieus neemt Hij mijn leven. Hij voor mij….daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat reikt de bijbelse troost ver. Wat is zondag 1 waar: het is een enige troost in leven én sterven. Zegt u/jij het na, niet alleen als het zover is, als het erop aankomt, maar nu al: mijn troost in leven en sterven is dat Hij de mijne is en ik de Zijne!

 

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning

1. Herkent u wat gezegd werd over aanvechtingen? Welke kent u zelf, en hoe gaat u daarmee om?

2. Kan er wel eens ‘windstilte’ zijn in het geestelijke leven, of is er aldoor strijd?

3. De bijbelse realiteit van de hel staat op losse schroeven. In samenleving én kerk wordt het aangevochten. Waarom is het spreken over de hel bijbels?

 

Voor de kinderen: in de preek ging het over de 'trappen van vernedering'. Vanavond ging het over de laatste trap van de vernedering. Wat betekent deze laatste trap? Probeer -samen met je ouders- eens te vertellen wat die laatste trap mij zegt over de verkeerde dingen die ik doe én over de liefde van de Heere Jezus?
A.A.F. van de Weg

 • Jezus neerdalen in de hel betekent

 • Dovnload 15.51 Kb.