Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Procedure aanvraag domeingrond

Dovnload 13.35 Kb.

Procedure aanvraag domeingrondDatum05.12.2018
Grootte13.35 Kb.

Dovnload 13.35 Kb.

Procedure aanvraag domeingrond

Een ieder die enig recht op de grond wenst te verkrijgen, kan gaan naar de Dienst der Domeinen dat bij het grote publiek beter bekend staat als het Domein kantoor. Daarbij moet men beschikken over:

 


 • Een verzoekschrift gericht aan de Minister van RGB, waarin staat: de naam van de aanvrager, de omschrijving van het aangevraagd perceel en het doel van het aangevraagd perceel (Het moet voorzien zijn van een plakzegel, waarop de aanvrager moet tekenen).

 

 • Een nationaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de aanvrager de Surinaamse nationaliteit bezit.

 

 • Een figuratieve kaart van het aangevraagd perceel. Indien het perceel nog geen nummer heeft, moet men eerst een figuratieve kaart laten vervaardigen door een Landmeter, zodat het betreffend perceel een nummer krijgt.

 

 

 De aanvrager krijgt een strookje met daarop: • een LAD No. ('s Lands administratie no.),

 • naam van de aanvrager en

 • de datum van indiening.

 

Let wel


Bij informatie omtrent de ingediende aanvraag wordt altijd gevraagd naar het LAD no. Vandaar dat het zeer belangrijk is om het strookje te bewaren.

 

Is de aanvraag gedaan voor een perceel dat tot het vrije domein behoort, zal afhankelijk van de doeleinde, de dienst der Domeinen adviezen gaan inwinnen van de daarvoor in aanmerking komende instanties, onder andere: 

 • De districtscommissaris van het district waar de grond gelegen is;

 • De Dienst Grondinspectie;

 • Bij landbouwdoeleinden: het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij;

 • Bij bouwpercelen: het Ministerie van Openbare Werken

 • Bij industriele doeleinden: het Ministerie van Handel en Industrie.

 

Afhankelijk van al de binnengekomen adviezen, wordt er een conceptbeschikking opgemaakt. Zijn de adviezen gunstig, dan wordt er een conceptbereidverklaring opgemaakt. De conceptbeschikking wordt dan opgestuurd naar de Minister voor goedkeuring. Indien de Minister eens is met de inhoud van de conceptbeschikking, dan tekent hij de bereidverklaring. De conceptbeschikking wordt dan teruggestuurd naar de Dienst der Domeinen die dan een afschrift van debereidverklaringaan de aanvrager moet verstrekken.

 

De bereidverklaringDaarin staat vermeld dat de Staat bereid is aan belanghebbenden met in acht neming van het bepaalde in artikel 1 punt 11 onder lid 4 van het "Decreet Uitgifte Domeingrond" (SB 1982 NO.11) en onder bepaalde voorwaarden vermeld in de beschikking hem/ haar het recht van grondhuur, ter bebouwing en bewoning of ter uitoefening van de tuinbouw of andere doeleinde te verlenen op de aangevraagde grond.

 

De aanvrager krijgt 6 maanden de tijd om aan in de bereidverklaring opgenomen voorwaarden te voldoen. Deze zijn: • Het betalen van onsluitingskosten

 • Het betalen van de verschuldigde leges en zegelrechten.

 • De grond laten opmeten en afbakenen door een erkende landmeter in Suriname. Deze zal na bekomen instructies van de Staatslandmeter een door de Staat goedgekeurde uitmetingskaart in viervoud moeten vervaardigen.

 

Een ieder dient de voorwaarden opgenomen in de bereidverklaring goed door te nemen en ervoor te zorgen dat men de voorwaarden begrijpt. Het hebben van een bereidverklaring betekent niet dat je het recht van grondhuur hebt verkregen. Vele mensen maken de vergissing om te denken dat ze rechten kunnen ontlenen op het stukje grond, omdat ze reeds een bereidverklaring hebben.

 

Is binnen de gestelde termijn van zes maanden niet aan deze voorwaarden voldaan, dan vervalt deze bereidverklaring van rechtswege. 

Een belangrijk punt om te vermelden is het volgende:

Indien men aan alle voorwaarden heeft voldaan, die opgenomen zijn in de bereidverklaring, moet men terug gaan naar de Dienst der Domeinen en de voorwaarden officieelaanvaarden.Men gaat dus met al zijn kwitanties van betalingen en de vier uitmetingskaarten van het perceel terug naar het Domeinkantoor en men geeft het af aan de balie met de mededeling dat men gaat"aanvaarden." Men krijgt dan weer een strookje met een LAD no. Maar tevens staat op het strookje de bedragen vermeld welk men heeft gestort. Hieruit blijkt dat men heeft "aanvaardt." Het komt in de praktijk vaak voor dat men aan alle voorwaarden heeft voldaan, maar men verzuimt door onwetendheid of om een of andere reden om het te "aanvaarden". Dit resulteert dan in het vervallen van de bereidverklaring, ook al heeft men reeds betaald.

 

Het is daarom heel belangrijk dat men erop toeziet dat er werkelijk wordt "aanvaard".Het beste is om dit persoonlijk te doen, zodat men zeker is van zijn zaak. 

De toewijzingsbeschiking

 

Na de "aanvaarding" wordt er een concepttoewijzingsbeschikking opgemaakt. Deze wordt dan opgestuurd naar de Minister die de toewijzingsbeschikking ondertekent. Tenslotte wordt het terug gestuurd naar de Dienst der Domeinen, alwaar er een afschrift wordt opgemaakt voor de belanghebbenden en de diverse instanties. 

De toewijzingsbeschikking moet binnen 4 maanden na dagtekening worden aangeboden aan het Hypotheekkantoorvoor overschrijving in de daarvoor bestemde register. Vindt deze overschrijving niet plaats, dan vervalt de toewijzingsbeschikking van rechtswege.Pas door overschrijving in de daartoe bestemde register van het Hypotheekkantoor heeft men het recht van grondhuur op het perceel verkregen.Vandaar dat het zeer belangrijk is dat men erop toeziet dat zijn toewijzingsbeschiking daadwerkelijk wordt overschreven op het Hypotheekkantoor. Na de overschrijving ontvangt belanghebbende zijn toewijzingsbeschikking via het Domeinkantoor (afdeling expeditie). 


Dovnload 13.35 Kb.