Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Proces-verbaal nr.: Pagina

Dovnload 46.88 Kb.

Proces-verbaal nr.: PaginaDatum05.12.2018
Grootte46.88 Kb.

Dovnload 46.88 Kb.

Proces-verbaal nr.: Pagina |


[Logo van de entiteit of organisatie waartoe de opsteller van het proces-verbaal behoort]


GEMEENTEBESTUUR/INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND [XXX]

Dienst [XXX][Straat Huisnr.]

[Postcode Gemeente]

Tel:


Fax:

E-mail opsteller PV:


PRO JUSTITIA

Contactpersoon: [naam opsteller PV]

(Inter)Gemeentelijk toezichthouder in uitvoering van titel XVI ‘Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen’ van het decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid artikel 34 van haar uitvoeringsbesluit (B.Vl.R. 12/12/2008) en het besluit van het schepencollege/de raad van bestuur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van [dag/maand/jaar] waarbij dhr./mevr. [naam en voornaam] wordt aangesteld als milieutoezichthouder
Telefoonnummer :
(Inter)Gemeentelijk identificatienr. PV :AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL/NAVOLGEND PROCES-VERBAAL
Notitienummer PV:

Datum PV :

PV ten laste van :

[Naam en adres van de betrokkenen]. (In kader van overtreding van aansluiting afvalwater en afkoppelen regenwater is dit best de eigenaar van de woning waar de overtreding is vastgesteld.)
Andere betrokkene:

(Indien huurder in woning) [naam van de huurder]PRIORITAIR PV
Dit PV werd per aangetekend schrijven verzonden aan de Procureur des Konings te [XXX] op: [datum]
Een afschrift werd per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verzonden aan de overtreder op : [datum]


Plaats van de overtreding:
[Adres]

Tijdstip van de overtreding:

(= tijdstip van vaststelling)[Handtekening opsteller PV]

[Naam opsteller PV]

Toezichthoudend ambtenaarVerdacht van inbreuk op :

(Voor de indirecte lozing van normaal huisafvalwater in grondwater)

-        Artikel 4.3.3.1. 7° van Vlarem II; (als huishoudelijk afvalwater niet is aangesloten op de aanwezige riool, maar geloosd wordt in een besterfput = doorlaatbare put)


(Voor lozing van niet ingedeeld afvalwater: huishoudelijk afvalwater afkomstig van

woongelegenheden en huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare

organische belasting van maximum 20 inwonersequivalenten en lozing van niet-verontreinigd hemelwater)

-        Artikel 6.2.2.1.2. § 1 en §2. van Vlarem II; (als huishoudelijk afvalwater niet is aangesloten op de aanwezige riool, maar geloosd wordt op oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater en als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in een gedeelte van een gescheiden stelsel dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater)

-        Artikel 6.2.2.1.2. § 3. van Vlarem II; (als hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, niet gescheiden is van afvalwater, op het ogenblik dat er een gescheiden stelsel wordt aangelegd of heraangelegd; voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.)

-        Artikel 6.2.2.1.2. § 4. van Vlarem II; (als hemelwater niet wordt afgevoerd volgens volgende afnemende prioriteit: 1° opvang voor hergebruik; 2° infiltratie op eigen terrein; 3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.)


(Voor lozing van ingedeeld huishoudelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden,

met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten en lozing van niet-verontreinigd

hemelwater)

-        Artikel 4.2.1.3. § 3. van Vlarem II; (als (ingedeeld) huishoudelijk afvalwater niet is aangesloten op de aanwezige riool, maar geloosd wordt op oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater)

-        Artikel 4.2.1.3. § 4. van Vlarem II; (als hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, niet gescheiden is van afvalwater, op het ogenblik dat er een gescheiden stelsel wordt aangelegd of heraangelegd; voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.)

-        Artikel 4.2.1.3. § 5. van Vlarem II; (als hemelwater niet wordt afgevoerd volgens volgende afnemende prioriteit: 1° opvang voor hergebruik; 2° infiltratie op eigen terrein; 3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.)
De ondergetekende […], toezichthouder bij de [dienst] van de Gemeente/ het Intergemeentelijk samenwerkingsverband […], handelt krachtens de bevoegdheid die hem werd verleend bij titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen' van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van het schepencollege/de raad van bestuur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van [dag/maand/jaar] waarbij dhr./mevr. [naam verbalisant] wordt aangesteld als milieutoezichthouder.
De (Inter)Gemeentelijke [dienst] heeft als correspondentieadres:

[Straat huisnummer] te [postcode gemeente].

Ik open dit proces-verbaal op [dag maand jaar].  Op [dag maand jaar] om [….] uur heb ik me ambtshalve begeven naar de woning/het gebouw met adres [……………] te [gemeente]. Ik was hierbij vergezeld door [naam en functie], bij de [dienst] van de gemeente/het intergemeentelijk samenwerkingsverband.


 1. Reden van de inspectie


De inspectie werd uitgevoerd in het kader van ons ambtshalve optreden/controle van (her)aansluiting op een riolering/controle op basis van een klacht… .
 1. Korte beschrijving van het gebouw

De woning/ het gebouw met adres […………………..], te [postcode] [gemeente] is een woning/inrichting voor […].

 1. Vergunningstoestand


Milieuvergunningen (niet voor woningen):

 • milieuvergunning van het College van Burgemeester en Schepenen van [datum] met ref [….].

Bouwvergunningen: • […]

Andere (relevante) vergunningen:

 • […]
 1. Voorgeschiedenis


(individuele informatie over dit dossier – vb. ikv rioolproject: wanneer, hoe en hoe dikwijls werd de overtreder ingelicht over de verplichtingen. Reeds vroeger gegeven raadgevingen. Reeds ontvangen klachten. Maatregelen die reeds opgelegd werden en die wel/niet nageleefd werden, …)
 1. Vorige processen-verbaal


Ten laste van deze persoon/ dit bedrijf werden reeds volgende processen-verbaal opgesteld (met notitienummers (indien gekend))

(Ook veroordelingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan, kunnen vermeld worden met verwijzingen naar de rechtbank die het vonnis verleende en de datum ervan)
 1. Vaststellingen


(Objectief relaas van zintuiglijke vaststellingen, metingen, monsternames, … . Dit is het belangrijkste deel van het proces verbaal).
 1. Milieumisdrijven


Bovenstaande vaststellingen vallen onder het milieumisdrijf, overeenkomstig artikelen 16.6.1.§1. en 16.6.2.§1. van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Op [dag maand jaar] stel ik vast dat bovenstaande vaststellingen een niet-naleving betekenen van:Artikel 4.3.3.1. 7° van Vlarem II

De indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien of wanneer het gezuiverde afvalwater, rekening houdend met de afstandsregels onder 3°, in een gewoon oppervlaktewater of overeenkomstig artikel 4.2.1.3 in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater geloosd kan worden;

(Of)

Artikel 6.2.2.1.2. § 1 en §2. van Vlarem II

§ 1. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater is verboden wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien.

§ 2. Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in het gedeelte van een gescheiden stelsel dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater;

(En/of)

Artikel 6.2.2.1.2. § 3. van Vlarem II

Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan.
Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd;

(En/of)

Artikel 6.2.2.1.2. § 4. van Vlarem II

Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;

(Of)

Artikel 4.2.1.3. § 3. van Vlarem II

De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater is verboden, wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien;

(En/of)
Artikel 4.2.1.3. § 4. van Vlarem II

Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in de milieuvergunning of in het uitvoeringsplan.

Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

De bepalingen van deze § 4 gelden voor lozingen in die gemeenten waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld;

(En/of)
Artikel 4.2.1.3. § 5. van Vlarem II

Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;
 1. Evaluatie van de impact van de overtreding op mens en leefmilieu

(bij wijze van voorbeeld – af te stemmen op de specifieke situatie)

Lozen van afvalwater op oppervlaktewater, kunstmatige afvoerwegen van hemelwater, in grondwater of in een gedeelte van een gescheiden stelsel dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater, verontreinigt onze watervoorraden. Dit zorgt voor eutrofiëring van het water en is nadelig voor het aquatisch ecosysteem. De toename van voedingsstoffen in eutroof water zal een eenzijdige verschuiving van de soortensamenstelling in het water veroorzaken. Verschillende soorten waterplanten en dieren zullen afsterven. Het water wordt alsmaar meer aangereikt met voedingsstoffen waardoor het zuurstofgehalte steeds meer daalt en nog meer soorten afsterven. Uiteindelijk kan stinkend, dood water ontstaan. Lokaal zorgt de bezoedeling van het water voor geurhinder. Bezoedeling van de watervoorraden bemoeilijkt tevens de drinkwatervoorziening.


En/of

Het niet scheiden van hemelwater van afvalwater en het niet vasthouden van regenwater aan de bron volgens de opgelegde prioriteiten verhoogt bij hevige regenbuien het risico op wateroverlast in de gebouwen. Daarnaast kan afvalwater vermengd met regenwater via noodoverlaten overstorten in het natuurlijk milieu en zo zorgen voor piekverontreinigingen van onze waterlopen.
 1. Omschrijving van het prioritair karakter van het PV


(In het geval van niet aansluiten van afvalwater op de riool)

Deze overtreding zorgt lokaal voor geurhinder en bezoedelt onze watervoorraden. Daarom meen ik te mogen vragen dit PV met urgentie te behandelen of indien het parket dit niet wenst op te volgen dit te vragen aan de gewestelijke afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC).

(In het geval van niet scheiden van regenwater van afvalwater en het niet vasthouden van regenwater aan de bron)

Deze overtreding verhoogt de kans op wateroverlast in het gebouw van de overtreder maar ook in andere gebouwen afwaarts het rioolstelsel. Wateroverlast in gebouwen is maatschappelijk niet aanvaardbaar. Daarom meen ik te mogen vragen dit PV met urgentie te behandelen of indien het parket dit niet wenst op te volgen dit te vragen aan de gewestelijke afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC).
 1. Vermogensvoordeel


De uitgespaarde kosten door afvalwater niet aan te sluiten op de riool en regenwater niet af te koppelen wordt ingeschat tussen 1000 à 5000 € (voor woningen). (eventueel gemiddelde kosten van de straat vermelden of indien gekend de specifieke inschatting voor het gebouw in overtreding.)
 1. Verklaring


Als bijlage vindt u een afschrift van de verklaring van [datum_verklaring] die werd opgetekend in het kader van de hoorplicht.
 1. Identificatie van eventuele benadeelden


(enkel indien er reeds schade is: vb. wateroverlast bij buren)
 1. Identificatie van eventuele getuigen 1. Bijlagen bij dit proces-verbaal


(Schrappen wat niet aanwezig is)

 1. afschrift van de milieuvergunning van de deputatie van de provincie [naam provincie] van [datum] met ref. [refnr van de vergunning];

 2. afschrift van de vergunning van [datum_vergunning]

 3. originele proces(sen)-verbaal van monstername;

 4. beproevingsverslagen;

 5. fotobijlage;

 6. videobijlage;

 7. uitgetypte verklaring van [naam];

 8. afschrift van attesten, plannen, andere relevante documenten;

 9. afschrift van vroegere relevante raadgevingen en aanmaningen;

 10. afschrift van de aanmaning gekoppeld aan dit proces-verbaal;

 11. afschrift van de vraag aan de burgemeester om op te treden;
 1. Bijkomende informatie

(Varia: alles wat je eerder nog niet kon vermelden maar dat het parket toch moet weten.
Enkele voorbeelden: - problemen met exploitant, scheldpartijen, …)


Waarvan akte, gesloten op [dag maand jaartal],

[handtekening]

[Naam Familienaam van de opsteller]

(anders dan bij andere gemeentelijke beslissingen alleen ondertekening door de verbalisant, niet door het college)

 • Korte beschrijving van het gebouw
 • Vorige processen-verbaal
 • Evaluatie van de impact van de overtreding op mens en leefmilieu (bij wijze van voorbeeld – af te stemmen op de specifieke situatie)
 • Omschrijving van het prioritair karakter van het PV
 • Identificatie van eventuele benadeelden (enkel indien er reeds schade is: vb. wateroverlast bij buren) Identificatie van eventuele getuigen

 • Dovnload 46.88 Kb.