Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Project verslag Wat weet al van de Engelse taal? Naam student: Sharona Reedijk Studentnummer: 1606334

Dovnload 341.1 Kb.

Project verslag Wat weet al van de Engelse taal? Naam student: Sharona Reedijk Studentnummer: 1606334Pagina1/6
Datum28.05.2017
Grootte341.1 Kb.

Dovnload 341.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Project verslag
Wat weet al van de Engelse taal?

http://degroenehoven.nl/wp-content/uploads/2016/02/cursus-engels.jpg

Naam student: Sharona Reedijk

Studentnummer: 1606334

Begeleider HU: Marije Snijdewind

Stageschool: Wellant College Montfoort

Beroepsproduct 3

Docentenopleiding Engels

Klas: 4A


Projectnummer kennisbasis: 8346
Samenvatting:

De taal Engels is op alle middelbare scholen in Nederland een vak geworden wat de laatste jaren goed onder de aandacht is gebracht. Engels wordt steeds belangrijker in een wereld waarin Internationale handel en communicatie bestaat. Wat de regering vooral wil is dat het niveau Engels omhoog gaat en dit is ook de reden dat er bij de eindexamens strengere regels bedacht zijn. Nu is het van belang dat vanaf het moment dat een leerling de middelbare school binnenstapt hij of zij verder kan werken op zijn of haar niveau.

De basisscholen mogen zelf nog bepalen hoeveel aandacht zij geven aan het vak Engels en hierdoor zijn de niveauverschillen tussen de leerlingen vrij groot.

Voor een docent Engels is het makkelijk als er vanaf het startpunt gemeten gaat worden wat de niveauverschillen zijn tussen de leerlingen in een klas. Zo kan de docent snel handelen naar deze verschillen.

Op het Wellant college is differentiëren iets wat de laatste jaren erg belangrijk geworden is. Men is van mening dat de leerling moet groeien op zijn eigen tempo en niveau. Zo kan de leerling bij het ene vak extra ondersteuning krijgen en bij een ander vak extra uitdaging. Bij het vak Engels ondervinden zij moeilijkheden om vanaf het begin al te differentiëren en dat willen zij graag in de toekomst wel doen.

Dit onderzoek gaat voornamelijk over het startpunt van de leerlingen bij het vak Engels. Er wordt gekeken naar de eersteklassers en naar hun basisscholen. Mij is gevraagd om een product te ontwerpen waarmee de docent Engels het niveau van de leerlingen vanaf dag 1 te meten.


Inhoudsopgave:
Hoofdstuk 1 Inleiding:

1.1 Aanleiding en opdracht blz 3

1.2 Context van de school in relatie met het probleem blz 3

1.3 Onderzoeksvraag blz 4


Hoofdstuk 2 Verkennend onderzoek:

2.1 Inleiding verkennend onderzoek blz 5

2.2 Praktijkverkenning blz 5

2.2.1 Inleiding blz 5

2.2.2 Plan van aanpak en middelen blz 6

2.2.3 Resultaten en conclusies blz 7

2A. Bijlage Onderzoeksinstrumenten praktijkverkenning blz 10

2B. Bijlage Geordende gegevens praktijkverkenning blz 19

2.3 Literatuurverkenning Blz 30 2.3.1 Inleiding Blz 30

2.3.2 Middendeel Blz 30

2.3.3 Conclusie Blz 32
Hoofdstuk 3 Het beroepsproduct:

3.1 Conclusie verkenning Blz 34

3.2 Ontwerpeisen Blz 34

3.3 Vormgeving product Blz 35

3A. Bijlage Het beroepsproduct Blz 37
Hoofdstuk 4 Evaluatie en presentatie:

4.1 Presentatie en evaluatie product Blz 58

4.2 Evaluatie van de uitvoering van het product Blz 58

4.2.1 Inleiding en evaluatievragen Blz 58

4.2.2 Aanpak en middelen Blz 59

4.2.3 Resultaten Blz 59

4.2.4 Conclusies Blz 60

4A.Bijlage Planning van presentatie en evaluatie,

uitvoering en evaluatie Blz 61

4B. Bijlage Gespreksleidraad evaluatie Blz 65

4C. Bijlage Onderzoeksinstrumenten evaluatie

van het uitgeprobeerde product Blz 66

4D. Bijlage Geordende onderzoeksgegevens evaluatie

van het uitgeprobeerde product Blz 68


Literatuurlijst Blz 73

Hoofdstuk 1: Inleiding

  1. Aanleiding en opdracht

De middelbare scholen krijgen aan het begin van het jaar allemaal nieuwe leerlingen. Deze leerlingen zijn afkomstig van allemaal verschillende basisscholen in de regio. Op de basisschool is er voor hen bepaald wat het juiste niveau is voor de leerling in kwestie. Zo zijn er in Nederland een paar verschillende niveaus waar leerlingen kunnen instromen.

Op het Wellant college zijn er vier niveaus voor leerlingen namelijk: vmbo basis lwoo, vmbo basis, vmbo kader en vmbo gemengd theoretisch. Voor het eerste niveau, vmbo basis lwoo, kan de leerling alleen in aanmerking komen als hij of zij een grote achterstand heeft op verschillende onderdelen zoals, rekenen of begrijpend lezen.

De leerlingen zitten al vanaf de eerste dag op het Wellant college in hun nieuwe klas met mensen van hun eigen niveau. Dit zorgt ervoor dat de leerling erg prettig op een goed tempo kan werken, maar het betekent natuurlijk niet dat alle leerlingen even goed zijn in dezelfde vakken.

Het Wellant college is enorm bezig met differentiëren binnen de klassen. De school vind het belangrijk dat alle leerlingen worden uitgedaagd of extra hulp krijgen waar dat nodig is. Aan het begin van het school jaar is het erg lastig om te gaan differentiëren, omdat docenten nog niet weten op welk niveau de leerlingen zitten bij dat specifieke vak. Als we over het vak Engels mogen spreken is het ook lastig om te gaan differentiëren na de eerste toets. Leerlingen leren namelijk enorm goed voor hun eerste toets en die wordt over het algemeen elk jaar extreem goed gemaakt. Pas bij de tweede toets en de cito score die afgenomen wordt in de tweede periode kan er een groepsplan gemaakt worden. De sectie Engels vond dit te laat, omdat het ervoor zorgt dat leerlingen de eerste twee periodes niet op eigen niveau konden werken. Daarom is er nagedacht over de mogelijkheden om differentiëren eerder te kunnen toepassen en de conclusie was een niveaubepalende toets die aan het begin van het jaar gegeven wordt aan de leerlingen.


  1. Context van de school in relatie tot het probleem

Het Wellant college heeft twee jaar geleden besloten om in alle theorie vakken meer differentiatie aan bod te laten komen. Dit kan ervoor zorgen dat leerlingen geheel in eigen tempo aan een vak kunnen werken. De leerling in kwestie kan heel goed zijn in een vak en dus extra stof krijgen om zich te kunnen verdiepen, maar vooral de leerlingen die moeite hebben met het vak kunnen meer persoonlijke aandacht krijgen van de docent om zo alsnog het juiste niveau te kunnen bereiken. De school hecht veel waarde aan differentiëren binnen de lessen.

Het vak Engels is over het algemeen een vak waar veel leerlingen moeite mee hebben. Sinds een paar jaar is het nu ook een hoofdvak. Dit houdt in dat de leerling aan het einde van de rit een voldoende moet halen voor dit vak. Nederlands en wiskunde staan ook in het rijtje van hoofdvakken. De regering heeft bepaald dat er meer aandacht besteed moet worden aan deze drie vakken. Om zo goed en zo efficiënt mogelijk aan de slag te kunnen gaan met de nieuwe leerlingen is het belangrijk om vanaf het begin een groepsplan te kunnen opstellen. Op deze manier kan je leerlingen indelen in drie groepen, de uitmuntende leerlingen, de gemiddelde leerlingen en de zwakkere leerlingen. De meeste leerlingen zullen in de gemiddelde groep komen en dit is ook geen probleem, maar de goede leerlingen moeten wel extra stof of uitdaging krijgen om ook hen gemotiveerd te houden. De zwakkere leerlingen moeten ook meteen begeleiding krijgen om ervoor te zorgen dat zij niet nog verder achterraken. Om ervoor te zorgen dat de docenten Engels aan het begin van het jaar kunnen bepalen op welk niveau de leerling zit is er dus een middel nodig om dit te kunnen meten.


  1. Onderzoeksvraag

Voor dit onderzoek zijn er deelvragen gemaakt om zo het probleem van verschillende kanten te kunnen belichten. De deelvragen zorgen ervoor dat het probleem op verschillende manieren kan worden aangepakt en er uiteindelijk een efficiënt middel ontstaat om het probleem op te lossen. Een gedeelte van de deelvragen zal worden beantwoord door onderzoek in de literatuur. Het andere gedeelte van de deelvragen zal pas antwoord krijgen als er een praktijk onderzoek gedaan is. Dit praktijk onderzoek gaat plaats vinden in de school zelf, maar ook in de regio basisscholen.

De onderzoeksvraag luidt: Met welk middel kan het Wellant college ervoor zorgen dat er onder de eerstejaars een niveaubepaling kan worden vastgesteld, zodat er sneller gedifferentieerd kan worden binnen de lessen en leerlingen snel extra hulp krijgen om op het juiste niveau te komen.

Met deze onderzoeksvraag wil de sectie Engels van het Wellant college ervoor zorgen dat de nieuwe leerlingen sneller op hun eigen niveau aan de stof kunnen werken.Hoofdstuk 2: Verkennend onderzoek
2.1 Inleiding verkennend onderzoek
Voor dit beroepsproduct zijn er deelvragen opgesteld die de hoofdvraag helpen beantwoorden. Deze deelvragen zijn beantwoord door middel van literatuurverkenning, praktijkverkenning of beide. De volgende deelvragen zijn opgesteld:


 1. Welke eisen stelt de regering tegenwoordig aan het vak Engels op vmbo niveau?

 2. Welke verschillende manieren zijn er om een toets te produceren die het niveau Engels van de leerlingen kan testen?

 3. Op welk niveau horen de leerlingen bij binnenkomst op het Wellant college te zitten volgens het ERK?

 4. Vanaf welk niveau achterstand heeft een leerling extra hulp nodig in de vorm van remedial teaching?

 5. Hoe kunnen docenten hun leerlingen met een niveau achterstand gemotiveerd houden om te voorkomen dat deze leerlingen het gaan opgeven?

 6. Welke invloed zorgt ervoor dat bepaalde leerlingen een achterstand hebben met betrekking tot de Engelse taal? Moeten we hiervoor kijken naar de basisscholen of naar algemene kennis van het kind zelf.

 7. In hoeverre speelt dyslectie of adhd een rol in de achterstand van de Engelse taal?

Deelvraag 1 is te beantwoorden door middel van literatuuronderzoek.

Deelvraag 2 is te beantwoorden door middel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek.

Deelvraag 3 is te beantwoorden door middel van literatuuronderzoek.

Deelvraag 4 is te beantwoorden door middel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek.

Deelvraag 5 is te beantwoorden doormiddel van praktijkonderzoek.

Deelvraag 6 is te beantwoorden door middel van praktijkonderzoek.

Deelvraag 7 is te beantwoorden door middel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek.

2.2 Praktijkverkenning
2.2.1. Inleiding

Voor dit praktijkonderzoek zijn er verschillende instrumenten ingezet om een zo´n goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie op het Wellant college. Het Wellant vindt het van groot belang dat de leerlingen op eigen niveau en tempo kunnen werken aan de lesstof, daarom differentiëren er al veel docenten tijdens de lessen. Bij Engels was dit een probleem, omdat er niet op tijd mee begonnen kon worden. De eerste periode leerden de leerlingen erg goed voor hun toets en pas bij de tweede periode werd het duidelijk op welk niveau leerlingen zaten. Het was daarom voor de docenten lastig de eerste twee periodes te overzien welke leerlingen nou extra hulp nodig hadden en welke leerlingen meer uitgedaagd moeten worden. Samen is ervoor gekozen om een niveaubepalende toets te maken voor de eerstejaars, want met dat instrument kan er gemeten worden en kunnen eventuele groepsplannen sneller geproduceerd worden.2.2.2 Plan van aanpak en middelen

Om te beginnen moest er een middel bedacht worden waardoor differentiëren tijden de Engelse lessen in leerjaar 1 sneller kon worden gedaan. Omdat de leerlingen vanuit de basisscholen binnen komen op het Wellant en ze allerlei nieuwe vakken krijgen is het erg lastig om onderscheid te maken. Dit is echter wel van belang om een leerachterstand van een leerling te verkleinen.

Al snel werd er bedacht om een toets te creëren die op de eerste lesdag zou worden afgenomen om op die manier te bekijken op welk niveau de leerlingen op dat moment zitten met de Engelse taal.

Om tot een goed resultaat te komen werden er deelvragen opgesteld, sommigen waren te beantwoorden met literatuur en de overige vragen werden in dit praktijkonderzoek beantwoord.

Als eerste moest er gekeken worden of de basisscholen geen link hadden met eventuele achterstanden met leerlingen. Er is daarom gekeken naar vijf basisscholen in de buurt waarvan er elk jaar veel leerlingen op het Wellant komen studeren. Met hen is er een vragenlijst doorgenomen om zo tot de juiste antwoorden te komen. Deze basisscholen waren vrij gemakkelijk terug te vinden in ons register en de volgende basisscholen hebben meegewerkt aan dit onderzoek: de Hobbitstee in Montfoort, De brug in Nieuwerburg, Eben Heazelaar in Kamerik, Constantijnschool in Woerden en de Keerkring in Woerden. Met de leerkracht van groep 8 is er een gesprekje geweest waarin de vragen meteen beantwoord werden. Niet alleen de basisscholen kregen een vragenlijst, maar ook de leerlingen die op die basisscholen gezeten hebben en nu al een jaar op het Wellant zitten. Door twee partijen te interviewen krijg je zo eerlijk mogelijke resultaten.

Daarnaast moest er gekeken worden naar het ERK en naar de real time methode die wij gebruiken op het Wellant. Op de website van het ERK staan duidelijke kerndoelen beschreven en in de methode real time staat aan het begin van het hoofdstuk erg duidelijk wat er van de leerlingen verwacht wordt, oftewel wat de leerlingen al moeten kunnen voordat zij beginnen aan een hoofdstuk. Er moest wel een toets geproduceerd worden die daadwerkelijk toetst wat het zou moeten toetsen. In de praktijk is er gekeken naar daadwerkelijke niveaubepalende toetsen voor het vak Nederlands. Nederlands en Engels zijn beide een taal en de onderdelen die getoetst moesten worden kwamen misschien overeen met een ander vak.

Ook was het belangrijk om meerdere meningen te horen van mensen in het vak Engels, daarom zijn er twee docenten geïnterviewd en hebben zij zo hun kennis doorgegeven over het differentiëren en wat daar nou zo belangrijk aan was. Een van de twee geïnterviewde is een onderbouw docent Engels en de andere is een bovenbouw docent, maar zij is ook tegelijkertijd sectiehoofd en de opdrachtgever van dit beroepsproduct.

Er moest ook onderzocht worden wat voor rol dyslectie speelde bij een leerachterstand in een taal. Als eerste is daar literair onderzoek naar gedaan en dit wordt in een later hoofdstuk behandeld, maar ook in de praktijk is het belangrijk om te weten wat een school daar nou aan doet. Wat zijn de middelen die de school heeft als een leerling dyslectie heeft of een andere leerstoornis zoals bijvoorbeeld adhd. Er is daarom een interview gehouden met de teamleider van het Wellant. Ook is er een gesprek geweest met de voorzitster van de dyslectiecommissie om zo een nog beter beeld te krijgen.

Als laatste is er tijdens de vergadering gesproken over het motiveren van leerlingen. In deze geplande vergadering heb ik de tijd gekregen om het onderwerp van mijn beroepsproduct uit te leggen aan collega´s en is er een gesprek geweest over de motivatie van leerlingen. Bijna elke docent heeft er iets over gezegd en dit is allemaal genoteerd.

Als laatste was het belangrijk om te gaan inplannen wanneer de leerlingen nou daadwerkelijk deze toets konden gaan maken. Alleen op deze manier kon hij getest worden en dit was noodzakelijk. De leerlingen komen pas in september officieel bij ons op school en daarom is er een overleg geweest over eerdere kennismakingsdagen. Meneer Werner, de teamleider van het Wellant heeft mij de tijd gegeven om de toets al eerder te kunnen afnemen bij leerlingen. De leerlingen hadden een kennismaking dag op donderdag 26 mei en dan zouden er in verschillende klassen een anderhalf uur tijd vrij gemaakt worden om de leerlingen de toets te kunnen laten maken. Na deze toets moest er worden geëvalueerd. Dit werd onder andere gedaan door enquêtes die leerlingen invulden over deze toets. Ook werden de leerlingen die al remedial teaching volgen ondervraagt over dat onderdeel.


2.2.3 Resultaten en conclusies

Er zijn verschillende deelvragen opgesteld die in de praktijk zijn onderzocht. Dit onderzoek is voornamelijk afgenomen op het Wellant college, maar enkele deelvragen zijn ook beantwoord door onderzoek buiten deze school. Hieronder staan alle conclusies en antwoorden van deze deelvragen. Ook zijn alle resultaten uitgebreid beschreven.


Deelvraag 2: Welke verschillende manieren zijn er om een toets te produceren die het niveau Engels van de leerlingen kan testen?

Via literair onderzoek is er uitgekomen dat een toets aan een bepaald aantal eisen moet voldoen. Dit is allemaal terug te lezen in het literaire onderzoek. In de praktijk is er hulp gevraagd aan de sectie Nederlands van het Wellant college. Zij maken al jaren toetsen die het inzicht van de leerlingen moet toetsen. Ze willen dan graag weten hoe leerlingen scoren op verschillende onderdelen. De onderdelen lezen, spelling, grammatica en schrijven worden dan vaak getoetst. Ik heb er voor gekozen om de toets de produceren op dezelfde manier als ze dat doen bij de sectie Nederlands. Ik wilde alleen graag het kopje spelling veranderen in vocabulaire, omdat ik het kopje spelling in het schrijven wil toevoegen. Ik ben vooral ook erg benieuwd naar de woordenschat van de leerlingen. De onderdelen die erin voorkomen zijn lezen, schrijven, grammatica en vocabulaire.


Deelvraag 4: Vanaf welk niveau achterstand heeft een leerling extra hulp nodig in de vorm van remedial teaching?

Deze deelvraag was deels te beantwoorden in de literatuur, maar zelf was ik ook benieuwd hoe remedial teaching geregeld was op het Wellant en wat de mening hierover van leerlingen was. De school heeft een docent opgeleid tot remedial teacher, zij heeft een cursus gehad waardoor zij deze taak mag vervullen binnen de school. Ze is bevoegd om in alle vakken remedial teaching te geven, maar contact met vakdocenten is noodzakelijk. Het Wellant denkt er wel over om nog een docent op te leiden tot remedial teacher en die zal dan meer gespecialiseerd zijn op de exacte vakken. Via de teamleider ben ik tot alle antwoorden gekomen op de vragen die ik erover had.

Ook hebben de leerlingen een korte vragenlijst ingevuld over remedial teaching. Er waren dit jaar vijf leerlingen die een leerachterstand hadden met Engels en het remedial teaching programma volgden op het Wellant. Ik heb hun mening gevraagd en zij waren erg positief over het programma. Ook heb ik een aantal basisschool leerlingen gevraagd om dezelfde korte vragenlijst in te vullen. Via het leerlingenregister voor aankomend jaar had ik gezien welke leerlingen nu al remedial teaching krijgen via hun basisschool. Zij daarentegen waren erg negatief over remedial teaching. Dit kan komen omdat basisscholen niet veel cijfers geven en dat ze daarom het nog niet goed inzien dat het ook daadwerkelijk nut heeft.

Deelvraag 5: Hoe kunnen docenten hun leerlingen met een niveau achterstand gemotiveerd houden om te voorkomen dat deze leerlingen het gaan opgeven?

Door middel van een gesprek tijdens de vergadering heb ik veel tips gekregen van docenten over het motiveren van leerlingen die slecht zijn in jou vak. Voor leerlingen is het altijd lastig om gemotiveerd te blijven als zij steeds maar slechte resultaten behalen.

Een hele goede tip die ik kreeg van een collega is om de cijfers niet zo te benadrukken bij deze leerling en vooral veel complimenten geven als hij of zij wel iets goeds doet. Met het complimenteren van leerlingen krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Een andere tip die ik kreeg was om de leefwereld van de leerling er meer bij te betrekken. Vraag aan de leerling wat zijn of haar hobby is en zorg dat je een leestekst over dit onderwerp aan hem of haar geeft. De leerling zal het dan ook leuker vinden om hierover te lezen en het is bewezen dat men makkelijker leert als het onderwerp hem of haar ligt.

Het gebruik van spelletjes en voornamelijk kahoot was ook een tip.. De leerlingen op het Wellant zijn allemaal vmbo leerlingen die liever iets met de handen doen dan iets in hun kop stampen en daarmee rekening houdend is het voor de docent soms best lastig om theoretische lessen leuk te houden.
Deelvraag 6: Welke invloed zorgt ervoor dat bepaalde leerlingen een achterstand hebben met betrekking tot de Engelse taal? Moeten we hiervoor kijken naar de basisscholen of naar algemene kennis van het kind zelf.

Door middel van een enquête is er gekeken naar het aantal uren dat een basisschool besteed aan Engels. De vijf basisscholen die meewerkten aan dit onderzoek doen tegenwoordig zeer zeker hun best op dit vak. De basisscholen geven aan dat ze ongeveer 1 a 2 uur in de week Engels geven. Wel is het zo dat ze dat allemaal anders invullen, wanneer de ene basisschool nog erg bezig is met woordjes stampen is de andere bezig met spreekvaardigheid. Ook wanneer de scholen met Engels beginnen verschilt per leerling, al bieden de meesten het aan in groep 1. Dit is echter wel iets van de laatste jaren en de leerlingen die nu in groep 8 zitten hebben niet acht jaar ervaring met Engels. Ik ben van mening dat de achterstand van leerlingen vaak te maken hebben met de leerling zelf. De oorzaak hiervan kan zijn een leerstoornis, maar het kan ook te maken hebben met desinteresse of Engels kan simpelweg een vak zijn wat een leerling niet zo goed ligt.


Deelvraag 7: In hoeverre speelt dyslectie of adhd een rol in de achterstand van de Engelse taal?

In het literaire onderzoek is goed te lezen dat dyslectie of adhd wel degelijk een grote rol kan spelen bij leerachterstanden. Ook zien wij bij de remedial teaching vaak leerlingen die ook te maken hebben met zo´n leerstoornis. Graag wilde ik ook nog weten hoe deze rolverdeling op het Wellant college was. Via de teamleider en de dyslectiecommissie ben ik tot dezelfde conclusie gekomen als in het literaire onderzoek. Dyslectie , adhd of andere leerstoornissen kunnen leerprestaties van een leerling behoorlijk beïnvloeden. Leerlingen hebben gewoon niet de concentratie om optimaal te kunnen presteren. Dyslectie is een leerstoornis die bij elke leerling anders is. Dus niet alle leerlingen met dyslectie zijn slecht in Engels of andere talen, maar lezen is bij een taal vaak een groot onderdeel en dit is iets wat dyslectische leerlingen lastig vinden. Ze lezen vaak over woordjes heen of ze zien woorden die niet in de tekst staan.

2A Bijlage Onderzoeksinstrumenten praktijkverkenning
Voor dit onderzoek zijn er verschillende instrumenten ingezet om zo tot een conclusie gekomen. Hieronder staan ze allemaal beschreven.


 1. Enquête basisscholen

 2. Enquête leerlingen over hun Engelse voorkennis

 3. Vragenlijstje remedial teaching leerlingen

 4. Interview mevr van Manen (docent Engels)

 5. Interview mevr Rijnbeek (sectiehoofd en docent Engels)

 6. Vragenlijst voor meneer Werner teamleider

 7. Vergaderingsvragen motivatie leerlingen

 8. Vragenlijst dyslectiecommissie


http://ergotherapie.nl/wp-content/uploads/2014/05/meetinstrumenten.jpg

Bijlage 1: Enquête basisscholen

Voor de volgende vragen vraag ik u deze zo eerlijk mogelijk in te vullen. Ze zullen gaan over de Engelse taal op de basisscholen. Wij zij hier momenteel een onderzoekje naar aan het doen.

In welke groep beginnen ze met Engels?...............................................

Houden alle juffen en meesters zich hier ook aan of mogen ze zelf een planning maken?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe vaak per week krijgen de leerlingen Engels in groep 8?………………………………………………………………

Zijn er ook Engelse toetsen maandelijks/wekelijks?.................................................................................

Op welke manier toetsen jullie je leerlingen, denk aan woordjes/grammatica? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Welke methode gebruiken jullie?.............................................................................................

Gebruiken jullie naast het boek ook nog andere lesmaterialen, denk aan films, liedjes etc. ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Denkend aan de vier kernelementen van een taal (luisteren, spreken, schrijven en lezen) waar besteden jullie dan de meeste en minste aandacht aan, zet ze op volgorde van veel naar weinig. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zou je zelf graag een bijscholing willen als het om de Engelse taal gaat? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wat kan jullie school doen om de Engelse taal nog meer onder de aandacht te brengen? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doordat Engels tegenwoordig een belangrijkere rol is gaan spelen in het voortgezet onderwijs wil ik graag weten of jullie anders tegen het vak zijn gaan aankijken? Is het een belangrijker onderdeel geworden van de lessen of is het hetzelfde gebleven? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bijlage 2: Enquête leerlingen over hun Engelse voorkennis

Engels enquêteEngels wordt steeds belangrijker op scholen en daarom is het ook belangrijk voor ons om te weten hoe goed jij al was in Engels toen je bij ons op school kwam. We willen voornamelijk weten of de basisschool jou goede Engelse lessen gegeven heeft. Hieronder staan een paar vragen, zou je deze zo eerlijk mogelijk willen invullen? Er zal niks doorgespeeld worden aan je vorige basisschool.

Wat is je leeftijd?:………………………….

Ben je een jongen of een meisje?:………………………………….

Op welke basisschool zat je?:…………………………….

In welke woonplaats is deze school?:………………………………….

Vanaf welke groep kreeg jij Engelse les?:……………………………….

Hoe vaak per week kreeg je Engels op de basisschool?:……………………..

Kreeg je ook toetsen voor Engels?:………………………….

Vind je het Engels op het Wellant moeilijker dan op de basisschool?:……………….. Als je Ja hebt ingevuld, probeer dan eens uit te leggen wat je moeilijk vindt……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Als je nee hebt ingevuld, probeer dan eens uit te leggen wat je nu erg makkelijk vindt……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spreek jij weleens Engels buiten school om?:………………………………………………….. Zo ja, waar dan en wanneer? ..................................................................................................................................................................................................................................................

Bijlage 3: Vragenlijstje remedial teaching leerlingen
Jullie hebben op jullie basisschool al te maken gehad met remedial teaching en daarom wil ik een paar dingetjes hierover weten. Hieronder staan drie vragen en deze kan je alleen beantwoorden met Ja of Nee.

  1   2   3   4   5   6

 • Hoofdstuk 1: Inleiding
 • Hoofdstuk 2: Verkennend onderzoek

 • Dovnload 341.1 Kb.