Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Propedeusefase ogp 3 Groep Inhoud van de ogp

Dovnload 250.74 Kb.

Propedeusefase ogp 3 Groep Inhoud van de ogpPagina1/4
Datum05.05.2017
Grootte250.74 Kb.

Dovnload 250.74 Kb.
  1   2   3   4


Propedeusefase
OGP 3

Groep


Inhoud van de OGP
‘Groep’ is het thema van de derde OGP van de propedeutische fase.

In deze OGP gaat het er om dat je meer zicht krijgt op het functioneren van je stagegroep. Je staat stil bij de vraag wat je als leerkracht kunt doen om groepsverhoudingen en groepsprocessen in kaart te brengen en hoe je een groep kinderen positief kunt beïnvloeden. Ook ga je aan de slag met de vraag hoe kennisontwikkeling bij een groep kinderen verloopt én hoe je met je onderwijs kunt aansluiten bij kennisontwikkeling Omdat er natuurlijk de nodige verschillen zijn tussen kinderen in een klas is er, tot slot, ook aandacht voor de vraag hoe je in je onderwijs kunt aansluiten bij verschillen in kennisontwikkeling van de kinderen in je groep.


Onderstaande vragen zijn typerend voor de thema’s waar je in deze periode mee aan de slag gaat: 1. Hoe verloopt de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsfasen?

 2. Hoe verlopen groepsprocessen? En: hoe kan ik het pedagogisch klimaat in de klas ondersteunen en beïnvloeden?

 3. Wat is samenwerkend leren? Wat is de invloed van samenwerkend leren op het pedagogisch klimaat en de groep? Hoe kan ik het samenwerkend leren stimuleren?

 4. Hoe kan ik in de toepassing van de verschillende didactische modellen en instructietheorieën zo goed mogelijk aansluiten bij de groep?

 5. Hoe kan ik in de verschillende vakken zo goed mogelijk aansluiten bij de kennisontwikkeling en het leren van kinderen in mijn groep?

 6. Hoe kan ik in de verschillende vakken zo goed mogelijk aansluiten bij verschillen in kennisontwikkeling en leren van kinderen in mijn groep?

 7. Wat is er nodig om klassenmanagement goed vorm te geven? En: hoe ga ik dat toepassen bij verschillende vakken?

©
1.Doelen
Aan het einde van dit kwartaal heb je actieve kennis van groepen, groepsprocessen en mogelijkheden voor beïnvloeding ervan. Daarnaast ben je in staat om je onderwijs in de verschillende vakgebieden af te stemmen op specifieke pedagogische- en vakgerelateerde kenmerken van jouw (stage-)groep.

Bovenstaande doelen staan centraal in deze periode. Tegelijkertijd werk je gedurende deze periode aan een breed scala van doelen. Hieronder vind je een opsomming van die doelen:Omgaan met groep

 1. Je bent in staat regels in de groep te bespreken en deze op een juiste manier te hanteren.

 2. Je bent in staat overgangen tussen leeractiviteiten goed te organiseren en gericht te begeleiden.

 3. Je bent in staat leiding te geven aan groepsprocessen en deze, waar nodig, op een correcte manier bij te sturen.

 4. Je bent in staat een constructieve interactie aan te gaan met de groep met het oog op een (sociaal- emotioneel) veilige leeromgeving.

Didactisch handelen

 1. Je bent in staat leerdoelen te formuleren die zijn afgestemd op en sturend voor de (vakspecifieke) ontwikkeling van kinderen op dat moment.

 2. Je bent in staat leeractiviteiten te ontwerpen die zijn afgestemd op de (beginsituatie van de) groep en aansluiten bij vakdidactiek en (vakspecifieke) doelen van de les.

 3. Je bent in staat leeractiviteiten te ontwerpen waarin samenwerkend leren nadrukkelijk plek krijgt.

 4. Je bent in staat leeractiviteiten te begeleiden op een wijze dat kinderen worden uitgedaagd om te leren.


Reflectie en ontwikkeling

 1. Je bent in staat om ontwikkelingsgerichte feedback te geven, te ontvangen en te waarderen.

 2. Je bent in staat opbrengsten en kwaliteit van leeractiviteiten met collega’s open te bespreken.

 3. Je bent in staat te rapporteren over je eigen ontwikkeling.


2.De opdracht

Je maakt een eigen weblog waarin je allerlei ervaringen, bevindingen en producten met betrekking tot het werken in je stagegroep verwerkt. De bijdragen die je plaatst op je weblog hebben betrekking op: • het in beeld brengen van je eigen stagegroep;

 • het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van vakspecifieke lessen, afgestemd op specifieke groeps(-dynamische) kenmerken van je stagegroep;

 • het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van vakspecifieke lessen, afgestemd op de vakspecifieke beginsituatie van de kinderen uit je stagegroep;

 • het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen met als doel het samenwerkend leren van kinderen te bevorderen;

 • het in kaart brengen van een visie op een (goed) pedagogisch klimaat in de klas en mogelijkheden voor beïnvloeding daarvan;

 • het analyseren je van eigen ontwikkeling in de richting van de leerkracht die je wilt worden (zowel op het niveau van pedagogisch én didactisch handelen als op het niveau van samenwerkingsvaardigheden en het sturen van eigen leren);

 • het reflecteren op je ervaringen op de werkplek en op de opleiding;

Je kunt in dit weblog gebruik maken van woord, beeld en geluid.


Aan het einde van de periode omvat het weblog tenminste de volgende bijdragen:
Onderdeel 1: Groep • Een typering van jouw groep op een aantal specifieke kenmerken (zie aanbod PPO). • Een kritische analyse waarin de typische kenmerken van jouw groep worden omgezet naar condities voor de lessen die je voor joúw groep ontwerpt.


Onderdeel 2: Didactisch handelen


 • Lesontwerpen. Voor elk van de, aan dit OGP, deelnemende vakken laat je met behulp van tenminste één lesontwerp zien dat je in staat bent krachtige, rijke leersituaties te creëren. In de lesontwerpen en de toelichting daarop wordt zichtbaar dat je rekening houdt met de eigen specifieke kenmerken van de groep.
  Let op: ‘rekening houden met de eigen specifieke kenmerken van de groep’ houdt in dat je goed zicht hebt op de groep: niet alleen pedagogisch (bijvoorbeeld gedrag, groepsverhoudingen en groepsdynamiek) maar ook didactisch (vakspecifieke beginsituatie gekoppeld aan kennis van leerlijnen).

  De lesontwerpen die je, in dit kader, op je weblog plaatst, dienen in een toelichting gericht (dat wil zeggen: vakspecifiek) te worden verantwoord.

  Overigens: als hiervoor en hierna worden gesproken over ‘lesontwerpen’ kan het gaan om zelf ontworpen lessen maar ook om bewust aangepaste methodelessen. • Lesontwerpen waarin je doelgericht probeert om het pedagogisch klimaat en het samenwerkend leren van de kinderen in de klas te bevorderen.
Onderdeel 3: Reflectie en ontwikkeling
 • Een logboek waarin je je ervaringen en voortgang (tenminste) wekelijks verwoordt.


 • Feedback van medestudenten:

  • tenminste één medestudent geeft feedback op de (inhoudelijke) kwaliteit van de typering van je groep;

  • tenminste één (andere) medestudent geeft feedback op de lesontwerpen van de verschillende vakgebieden;

  • tenminste één (andere) medestudent geeft feedback op tenminste één les(ontwerp) waarin je het pedagogisch klimaat en het samenwerkend leren in de klas stimuleert.


 • Feedback van je werkplekbegeleider op lesontwerpen en uitgevoerde lessen.


 • (Verslaglegging van) tussentijdse en eindfeedback van domeinexperts op lesontwerpen (inclusief toelichting) en de reflectie daarop.


 • Een kritische analyse waarin je uitgaande van de doelen van de periode stil staat bij de vraag hoe de activiteiten die je in periode 3 hebt uitgevoerd bijdragen aan je groei naar goed leraarschap.


 • Een kritische terugblik op de samenwerking in je teamworkgroep door stil te staan bij de volgende vragen:

  • Wat was de toegevoegde waarde die jij hebt gehad voor (de kwaliteit van het werk van) andere studenten in jouw groep?

  • Wat was de toegevoegde waarde die andere studenten in jouw groep hebben gehad op (de kwaliteit van) jouw werk? (splits uit naar de verschillende deelproducten waarop je feedback hebt ontvangen)

  • Welke belangrijke conclusie(s) trek je uit de antwoorden die je geeft op bovenstaande twee vragen?


Onderdeel 4: Gezamenlijke visie op het pedagogisch klimaat


 • Uitwerking van een gezamenlijke visie op het pedagogisch klimaat, groepsprocessen en de mogelijkheden tot beïnvloeding hiervan. Hierbij is duidelijk zichtbaar dat jullie opvattingen zijn gebaseerd op theoretische inzichten én op praktijkervaringen.

  • Ter voorbereiding op deze uitwerking brengt ieder individueel groepslid de visie van zijn/ haar stageschool op het omgaan met groepen en het pedagogisch klimaat in de klas en op school in kaart

De gezamenlijke visie van de groep (onderdeel 4) wordt in de laatste ASV les van periode 3 (voltijd: 17 april, deeltijd: in overleg met klassendocent) op de opleiding gepresenteerd aan de eigen klas. Deze presentatie sluit af met een stelling met betrekking tot (beïnvloeding van) een pedagogisch klimaat en groepsprocessen.Stappenplan
Om uiteindelijk tot een mooi resultaat te komen zijn er een flink aantal activiteiten die je (deels individueel en deels in je groep) gaat ondernemen. Deze stappen zijn uitgeschreven in een stappenplan. Het advies is om dit stappenplan nauwgezet te volgen. Je weet dan zeker dat je niets vergeet.

Stap 1 (individueel) WEEK 1


 1. Open je subjectief concept met betrekking tot groepen, groepsdynamiek en groepsprocessen en de mogelijkheden die je als leerkracht hebt om groepsprocessen te beïnvloeden. De voorlopige uitwerking van je subjectief concept krijgt vorm in een, systematisch uitgewerkte, mindmap waarin zichtbaar is wat je, vóór aanvang van de periode, al weet op dit gebied.
 1. Vorm je eerste ideeën met betrekking tot het opzetten van een eigen weblog.
  Daarvoor krijg je inspiratie tijdens de eerste ICT les van periode 3. In die les krijg je aanbod met betrekking tot (werken met) weblogs. Verschillende mogelijkheden worden aangereikt. Je kiest zelf het type weblog waar je mee wilt werken.

  Bespreek de ideeën die je hebt met groepsgenoten en bepaal, mede op basis van het bekijken van een aantal weblogs, hoe je wilt dat je weblog er in structuur en opmaak uit komt te zien.


 1. Vraag feedback aan je klassendocent over je ideeën met betrekking tot voorgenomen structuur en opmaak van je weblog.
 1. Maak je eigen weblog aan.Stap 2 (hoofdzakelijk) groep WEEK 1


 1. Deel in je teamworkgroep je subjectief concept (mindmap) met betrekking tot groepen, groepsdynamiek en groepsprocessen en de mogelijkheid die je als leerkracht hebt om groepsprocessen te beïnvloeden. 2. Maak een gezamenlijk subjectief concept op basis van bijdragen van de individuele groepsleden.
 1. Plaats dit (voorlopige) gezamenlijke subjectief concept op je eigen weblog.Stap 3 (individueel) WEEK 1 - 7
Bestudeer theorie, volg lessen en maak opdrachten om je zo goed mogelijk inhoudelijk te laten inspireren. Zet ook een ‘OGP-bril’ op als je naar de stage gaat.
Parallel aan deze stap ga je aan de slag met stap 4, stap 5, stap 6, stap 7 en stap 8

Stap 4 (hoofdzakelijk) individueel WEEK 2/ 3


 1. Typeer je eigen groep zo treffend mogelijk. Wat betreft opzet van en specifieke aandachtspunten bij de typering van je stagegroep krijg je ondersteuning tijdens de eerste PPO lessen.
  Plaats deze eerste typering op je weblog 2. Vraag aan tenminste één van je medestudenten op je weblog te reageren op de bijdrage waarin je de eigen groep zo treffend mogelijk typeert. Stel op basis van deze feedback je aanvankelijke typering bij. 3. Plaats de bijgestelde typering van je stagegroep op het weblog


Stap 5 (hoofdzakelijk) individueel WEEK 3


 1. Schrijf een kritische analyse waarbij je stil staat bij de vraag op welke wijze specifieke (gedragsmatige en groepsdynamische) kenmerken van jouw groep (zie stap 4) van belang zijn bij hierna te maken keuzes als het gaat om het ontwerpen van lessen. De aansturing voor deze stap krijg je in de PPO lessen. 2. Vraag aan tenminste één van je medestudenten op je weblog te reageren op je kritische analyse. Stel op basis van de gegeven feedback je aanvankelijke analyse bij. 3. Vraag feedback aan de domeinexpert PPO (zie bijlage 1). Plaats deze feedback op je weblog. 4. Stel de kritische analyse bij op basis van de feedback van de domeinexpert PPO en plaats de uiteindelijke analyse je weblog.Stap 6 (hoofdzakelijk) individueel WEEK 3/ 4


 • Maak voor elk van de betrokken vakgebieden tenminste één lesontwerp, inclusief toelichting.

In elk van de lesontwerpen en (vooral ook) in de toelichting laat je zien dat je:

  • kennis over de kinderen (pedagogisch en vakdidactisch) expliciet verwerkt in de omschrijving van de beginsituatie in je groep;

  • in de formulering van de lesdoelen en de opbouw van je les rekening houdt met de specifieke vakdidactiek van het betreffende basisschoolvak. Zichtbaar wordt ook dat je (enige) kennis hebt van leerlijnen;

  • werk- en groeperingvormen afstemt op je groep (zie kritische analyse in stap 5) én op vakdidactiek;

  • deze werk- en groeperingsvormen bewust inzet om je lesdoelen te behalen;

  • bewust met de kinderen terugblikt op het behalen van de lesdoelen. De keuze voor vormen die je t.b.v. de terugblik gebruikt wordt mede bepaald door de kritische analyse (stap 5) en (eventueel) specifieke vakdidactiek van het betreffende basisschoolvak.

Daarnaast geldt dat je in de lesontwerpen van tenminste 3 vakgebieden samenwerkend leren in het lesontwerp integreert.

Let op: Het is prima als je samen met medestudenten lessen ontwerpt. Het is wel van belang dat je in de gaten houdt dat een les(ontwerp) voor de ene stagegroep nooit exact hetzelfde zal zijn als een les(ontwerp) voor een andere stagegroep. Immers: elke stagegroep heeft haar eigen specifieke kenmerken waarmee jij in (het ontwerpen van) je onderwijs rekening moet houden (zie stap 5)

 • Plaats elk van de gemaakte lesontwerpen, inclusief toelichting, op je weblog.
 • Vraag aan medestudenten op je weblog te reageren op je ontworpen lessen en de toelichting daarop. Medestudenten gebruiken in hun feedback het correctiemodel dat ook door vakdocenten wordt gehanteerd (zie bijlage 2)


 • Pas je lesontwerpen en de toelichting aan op basis van de gegeven feedback.


Stap 7 (individueel) WEEK 4

 1. Leg de verbeterde lesontwerpen, inclusief de toelichting, voor aan betreffende vakdocenten en vraag gerichte (tussentijdse) feedback (zie bijlage 2). Plaats deze feedback op je weblog
  Let op: in veel gevallen zullen de vakdocenten niet elk ontwerp afzonderlijk beoordelen maar worden één of enkele lesontwerpen, gedurende een feedbackbijeenkomst, exemplarisch besproken. Deze bespreking moet iedere student voldoende in handen geven om het eigen lesontwerp te verbeteren


 2. Pas de lesontwerpen en toelichting aan op basis van de (tussentijdse) feedback van betrokken vakdocenten en plaats de definitieve versies op je weblog
 3. Voer de lessen uit en reflecteer kritisch op de uitgevoerde les(sen) STAGEWEEK

Vraag gerichte feedback aan je werkplekbegeleider op het lesontwerp en op de uitvoering ervan.

Plaats je reflecties en de feedback van de werkplekbegeleider op je weblog.Stap 8 (individueel) WEEK 5-7


 1. Maak op grond van elk van de lesontwerpen (inclusief toelichting), de -uitvoering én je eigen reflectie en de feedback van de werkplekbegeleider op betreffende les een gerichte sterkte-/zwakte analyse. Concreet betekent dit dat je stilstaat bij de vraag welke 2 of 3 doelen met name en overduidelijk aandacht hebben gehad in betreffende vakspecifieke uitwerking en welke 2 of 3 doelen binnen betreffende uitwerking nog niet voldoende tot hun recht zijn gekomen (zie bijlage 3).
  Plaats deze analyse voor élk vakgebied op je weblog. 2. Ga in gesprek met toe te wijzen (en dat zijn niet persé alle) domeinexperts over je analyses.
  Schrijf een korte reflectie op elk van de gesprekken. In deze reflectie staan de antwoorden op twee vragen centraal:

  1. Wat waren belangrijke aandachtspunten tijdens het gesprek?

  2. Waar zou je een volgende keer anders aan – of oppakken? 3. Plaats bovengenoemde korte reflecties op je weblog.
Stap 9 (hoofdzakelijk) groep WEEK 5-7


 1. Achterhaal binnen je eigen stageschool wat de visie is op het terrein van het pedagogisch klimaat. Vertaal deze visie naar een overzichtelijke en gestructureerde mindmap. Plaats deze mindmap op je weblog. 2. Bespreek in je teamworkgroep de verschillende mindmaps en maak één gedeelde mindmap waarin je ‘het goede’ van de verschillende stagescholen bij elkaar brengt. Plaats de gedeelde mindmap op je weblog en geef daarbij aan hoe de gedeelde mindmap je oorspronkelijke individuele mindmap heeft verrijkt. 3. Werk, op basis van bovengenoemde gedeelde mindmap, in je teamworkgroep een gezamenlijke visie uit op het pedagogisch klimaat én op de mogelijkheden tot beïnvloeding ervan. In de uitwerking betrek je tenminste het aanbod van PPO én de ervaringen die je hebt opgedaan in de praktijk.In de uitwerking van de visie worden in ieder geval onderstaande vragen beantwoord:

  • Wat is, naar jullie idee (een goed) pedagogisch klimaat? Sta daarbij zeker stil bij:

   • kenmerken van leerkrachtgedrag

   • kenmerken van krachtige, rijke leersituaties waarin samenwerkend leren van kinderen centraal staat en het verbeteren van het pedagogisch klimaat doel is.

  • In hoeverre is aandacht voor het pedagogisch klimaat van belang? En waarom is dat zo?

  • Wat kun je als leerkracht doen om het pedagogisch klimaat te beïnvloeden?


Plaats de visie op je weblog.

 1. Vraag feedback aan de domeinexpert PPO (bijlage 4) en verwerk de feedback van de domeinexpert in het bij te stellen document. Plaats de feedback van je domeinexpert op je weblog alsmede het bijgestelde visiedocument.


Stap 10 (hoofdzakelijk) groep WEEK 7/ 8


 1. Maak samen een digitale presentatie waarin jullie visie op het pedagogisch klimaat in de klas in kaart gebracht wordt. Geef hierbij ook de mogelijkheden weer die je als leerkracht hebt om dat pedagogisch klimaat te beïnvloeden. Tijdens de laatste ASV les van deze periode (voltijd: 17 april, deeltijd: in overleg met klassendocent) worden de presentaties gedeeld. 2. Plaats de digitale presentatie op je weblog.

.

Stap 11 individueel WEEK 7/ 8


 1. Maak, individueel, een kritische reflectie waarin je, uitgaande van de doelen van de periode, stil staat bij de vraag hoe de activiteiten die je in deze periode hebt uitgevoerd bijdragen aan je groei naar goed leraarschap. Tip: neem je aanvankelijke spin van de ‘ideale leerkracht’ (periode 1) er nog eens bij. 1. Vraag feedback aan je SLB. Verwerk deze feedback. 1. Plaats de reflectie op je weblog.


Stap 12 (hoofdzakelijk) individueel WEEK 7/ 8


 1. Maak een kritische analyse waarin je jóuw toegevoegde waarde van samenwerking voor (het werk van) medestudenten benoemt. 2. Maak een kritische analyse waarin je de toegevoegde waarde van medestudenten voor de kwaliteit van jouw werk zichtbaar maakt. 3. Vraag de kritisch analyse (b) van medestudenten in je groep op voor zover deze gaat om de toegevoegde waarde die jij voor hen/ hun werk hebt gehad. Koppel hun waardering aan je eigen kritische analyse (a). Wat valt je op?
 1. Plaats de analyses op je weblog.Stap 13 individueel WEEK 8/ 9


 1. Check je eigen weblog op toegankelijkheid, transparantie en taalgebruik! Laat ook een ander met je meekijken. Pas aan wat beter kan!
 1. Breng je klassendocent op de hoogte van het feit dat je weblog gereed is voor beoordeling. Uiterste datum en tijd hiervoor (zowel voor voltijdse als voor deeltijdse studenten) is maandag 21 april om 09.00u.

Je weblog en de bijdragen op je weblog moeten uiteindelijk aan n@tschool worden gekoppeld. In één van de ASV lessen komen we er nog op terug wat dit van je vraagt aan aanvullende acties.


3.Toetsing van de opdracht
Wat wordt er getoetst?


 • Het weblog:

  • Toegankelijkheid en transparantie.

  • Aanwezigheid van bijdragen die tenminste worden verwacht (zie opsomming bij ‘opdracht’ OGP3).

  • De kwaliteit van uitwerking van de diverse bijdragen.


Hoe wordt er getoetst?
In het kort komt het er op neer dat je:

 1. Vóór de start van de toetsweek het weblog gereed maakt voor beoordeling.

 2. Weblog wordt bekeken door de klassendocent én een uitvoerende domeinexpert. In de beoordeling van het weblog wordt het beoordelingsformulier gebruikt dat is terug te vinden in de bijlage 5.

 3. Een definitieve beoordeling ontvangt van je klassendocent. De definitieve beoordeling wordt vastgesteld op basis van de feedback van de betrokken domeinexperts én op basis van de kwaliteit van het weblog in totaliteit. Elke student ontvangt een eigen individuele beoordeling.


4. Beoordeling van de opdracht
De klassendocent stelt, op basis van voorgaande, de eindbeoordeling vast. De eindbeoordeling wordt uitgedrukt in ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De klassendocent kent bij een voldoende score de 8 ECTS toe.

5. Criteria beoordeling OGP3
Zie bijlagen

6. Credits
OGP 3-opdracht: 8 credits

7. Domeinen met leerarrangementen
PPO

Rekenen/ wiskunde

Taal

KO – BVO


KO – muziek

OJW – geschiedenis

OJW – Nao

OJW - Levensbeschouwing


Generiek ICT (ondersteunend)

Generiek Onderzoek (ondersteunend)


  1   2   3   4

 • 2.De opdracht
 • 3.Toetsing van de opdracht
 • 4. Beoordeling van de opdracht

 • Dovnload 250.74 Kb.