Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Protestantse gemeente huissen 21-8-2016 10e zondag van de zomer

Dovnload 240.64 Kb.

Protestantse gemeente huissen 21-8-2016 10e zondag van de zomerPagina1/2
Datum22.05.2018
Grootte240.64 Kb.

Dovnload 240.64 Kb.
  1   2


PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN

21-8-2016 10e zondag van de zomer


David en Jonathan
Thema: wat wilt u dat ik u doen zal?

Voorganger dr. J.G. te Lindert


Organist Hennie Klaasen - Bos

*****************DE V O O R B E R E I D I N G
Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager we beginnen deze viering door samen stil te worden…..


Stilte

Muziek


Drempelgebed:

v: Op de drempel van deze dag , van deze viering

zoeken wij U

a: KOM BIJ ONS LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN


(gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

a: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN

v: De Eeuwige die naar ons omziet

a: IN ZIJN LIEFDE MOGEN WIJ LEVEN

v: Wij groeten elkaar

a: IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON

EN DE HEILIGE GEEST. AMEN.


Lied 100: 3 en 4
3 Treed statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Hef hier voor God uw lofzang aan:

Gebenedijd zijn grote naam.

4 Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.(gemeente gaat zitten)
Kyrie en Gloria

Glorialied: 274


1 Wij komen hier ter ere van uw naam

rond de verhalen die geschreven staan,

wij schuilen weg als vogels in het riet

zoekend naar warmte, naar een ander lied.


2 Ontferm u God, kyrie eleïson,

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,

kom met uw vrede, uw barmhartigheid,

zonder U raken wij de liefde kwijt.


3 Wij zingen samen van uw gloria,

dank voor het leven, dank U voor elkaar,

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,

leg zo uw glimlach over ons bestaan.


Moment met de kinderen
DE SCHRIFTEN

Gebed
Zingen: 802: 1, 3.


1 Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

‘Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.’


refrein

Here God, wij zijn vervreemden

door te luisteren naar uw stem.

Breng ons saam met uw ontheemden

naar het nieuw Jeruzalem.
3 Menigeen ging zelf op pad

daar hij thuis geen vrede had.

Eeuwig heimwee spoort hem aan

laat ook hem het woord verstaan.


Lezingen: Samuel 20: 1-5
Lucas 13: 22-30.
Acclamatie 339a:1

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.


Overweging

Stilte en/of Muziek

Zingen: 838: 2, 3
2 Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.


3 Leer ons het goddelijk beleid

der liefde te beamen,

opdat wij niet door onze strijd

uw goede trouw beschamen.

Leg ons de woorden in de mond

die weer herstellen uw verbond.

Spreek zelf door onze daden

van vrede en genade.


Gebeden - Stil Gebed – Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijken de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
Collecte

Slotlied 864: 1, 4 en 5

  1   2

  • DE V O O R B E R E I D I N G
  • DE SCHRIFTEN

  • Dovnload 240.64 Kb.