Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Protocol tussen de Federale Staat enerzijds en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap anderzijds

Dovnload 151.37 Kb.

Protocol tussen de Federale Staat enerzijds en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap anderzijdsPagina1/3
Datum26.06.2017
Grootte151.37 Kb.

Dovnload 151.37 Kb.
  1   2   3


26/06/2014 12:12


Protocol tussen de Federale Staat enerzijds en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap anderzijds betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden betreffende de tewerkstellingsmaatregelen en sociale economie


Protocole entre l'Etat fédéral, d'une part et d'autre part, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine des mesures de mises à l'emploi et l'économie sociale

Tussen

De Federale Regering, vertegenwoordigd in de persoon van mevrouw Maggie De Block, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie;
Entre

Le Gouvernement fédéral, , représenté en la personne de Madame Maggie De Block, Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale;

En

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, in de persoon van de heer Kris Peeters, Minister-President van de Vlaamse Regering;
Et

La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de monsieur Kris Peeters, Ministre-Président du Gouvernement flamand ;Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van de heer Rudy Demotte, Minister-President van de Waalse Regering, mevrouw Eliane Tillieux, Minister van Sociale Actie, en de heer Jean-Claude Marcourt, Minister van Economie;


La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en les personnes de monsieur Rudy Demotte,Ministre-Président du Gouvernement wallon, madame Eliane Tillieux, Ministre de l'Action sociale et monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre de l'Economie ;Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van de heer Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en mevrouw Céline Fremault, Minister van Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek;


La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, en les personnes de monsieur Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale et madame Céline Fremaut, Ministre de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique;De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van de heer Karl-Heinz Lambertz, Minister-president;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement, en la personne de monsieur Karl-Heinz Lambertz, Ministre-Président;Wordt het volgende overeengekomen:

Est convenu ce qui suit:


Algemene doelstelling

 1. Definities

Voor de toepassing van dit protocol dient te worden verstaan onder :

-Overgangsperiode : de periode die begint op 1 juli 2014 tot 31 december 2014 of, overeenkomstig artikel 75, §2 van de Bijzonder Financieringswet, tot de datum van inwerkingtreding van het KB houdende nominatieve overdracht van personeel indien deze gelegen is na 31 december 2014, of, overeenkomstig artikel 75, §2 van de Bijzonder Financieringswet, tot de datum waarop de gefedereerde entiteit operationeel in staat is de betreffende bevoegdheid uit te oefenen, zonder dat dit evenwel later kan zijn dan 31 december 2015. Deze datum wordt na overleg vastgesteld per gefedereerde entiteit en per overgedragen bevoegdheid,voor zover de voorwaarden voorzien in artikel 3 worden vervuld.

-De gefedereerde entiteiten : de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet.

- De Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijk Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie : De POD Maatschappelijke Integratie

-Administratieve autoriteit in de zin van artikel 1: een rechtstreekse administratieve verantwoordelijkheid

-Functionele autoriteit in de zin van artikel 1: een rechtstreekse gezagsrelatie bij het dagelijks uitoefenen van het ambt

-overleg van technische aard in de zin van artikel 11 : het externe overleg met een technische draagwijdte betreffende de materies bedoeld in het huidige protocol.

- Punctuele statistieken in de zin van artikel 14: het betreft statistieken die zijn gedaan op verzoek van een gefedereerde entiteit.

- Opvolgingscomité: deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ondertekenende partijen en die worden belast met de opvolging van het huidige protocol.


 1. Algemene Doelstelling en werkingssfeer

Dit protocol heeft betrekking op de uitvoering en de toepassing van de bevoegdheden inzake het domein van de tewerkstelling en sociale economie tijdens de overgangsperiode zoals bepaald in artikelen 7 en 22 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming.

De lijst van tewerkstellingsmaatregelen en sociale economie waarop het huidige protocol van toepassing is, wordt in bijlage vermeld (cf. bijlage 1). 1. Algemene werking

Teneinde de gefedereerde entiteiten toe te laten de overgedragen materies operationeel te beheren en om de continuïteit met betrekking tot de overgedragen bevoegdheden te garanderen, komen de partijen overeen dat de POD Maatschappelijke Integratie gedurende de overgangsperiode belast wordt met de operationele uitvoering van de overdragen materies overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dit protocol en dit gedurende de overgangsperiode.

Gedurende de overgangsperiode wordt er binnen de POD Maatschappelijke Integratie binnen elke dienst die betrokken is bij de overdracht van bevoegdheden een contactpersoon per taalrol aangewezen (cf. bijlage 2). De gefedereerde entiteiten kunnen hun vragen aan deze personen stellen.

Gedurende dezelfde periode zullen de gefedereerde entiteiten eveneens een contactpersoon binnen elke dienst die betrokken is bij de overdracht van bevoegdheden aanwijzen.

De POD Maatschappelijke Integratie deelt zo snel mogelijk de nodige informatie mee aan de gefedereerde entiteiten, met het oog op het opnemen van hun nieuwe verantwoordelijkheden.

De gefedereerde entiteiten kunnen een of meerdere personeelsleden aanduiden die tijdens de overgangsperiode bij de POD Maatschappelijke Integratie kennis met betrekking tot de overgedragen materies zullen kunnen verwerven.


 1. Materiële bevoegdheid

Voor wat betreft de overgedragen materies, zal de plaats waar het OCMW gelegen is wat de tewerkstellingsmaatregelen betreft of de plaats waar de vestigingseenheid van de werkgever gelegen is wat betreft de sociale economie, de respectievelijke bevoegde gefedereerde entiteit bepalen.

 1. Delegaties

Alle personeelsleden van de POD MI die op 30 juni 2014 overeenkomstig de federale regelgeving zijn aangesteld om de overgedragen bevoegdheden van de POD MI toe te passen, alsmede de personeelsleden die tijdens de overgangsperiode worden aangesteld ter vervanging of ter aanvulling van deze personeelsleden, worden ingevolge de delegatie verleend door elke regering van de gefedereerde entiteiten tijdens de overgangsperiode in hun opdrachten bevestigd en blijven hun taken uitoefenen binnen de administratieve hiërarchische structuur die op 30 juni op hen van toepassing was.

De personeelsleden behandelen de dossiers, nemen administratieve beslissingen en stellen alle handelingen omtrent de overgedragen bevoegdheden als gemachtigde van de bevoegde minister van de gefedereerde entiteit.
Objectif général

 1. Définitions

Pour l'application du présent protocole, on entend par :

-Période transitoire : la période qui prend cours le 1er juillet 2014 jusqu’au le 31 décembre 2014 ou, conformément à l'article 75 §2 de la loi spéciale de financement, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal relatif au transfert nominatif de personnel quand il a lieu après le 31 décembre 2014 ou conformément l’article 75 §2 de la loi spéciale de financement, jusqu’ à la date où l’entité fédérée se trouve dans un état opérationnel d’exercer la compétence concernée sans que cela n' excède le 31 décembre 2015. Cette date est fixée après concertation par entité fédérée et par matière transférée, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 soient remplies.

-Les entités fédérées : les Régions et la Communauté Germanophone, en cas d'application de l'article 139 de la Constitution.

- Le Service public fédéral de programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté : SPP Intégration sociale

-autorité administrative au sens de l'article 1er : une responsabilité administrative directe

-autorité fonctionnelle au sens de l'article 1er : une relation d'autorité directe par l'exercice quotidien de la fonction

-Les concertations externes à portée technique au sens de l'article 11 : les concertations externes à portée technique sur les matières visées par le présent protocole.

-Les statistiques ponctuelles au sens de l'article 14 : il s'agit des statistiques qui sont faites à la demande d'une des entités fédérées.

-Le comité de suivi : il est composé d'un représentant des parties signataires et est chargé du suivi du présent protocole.


 1. Objectifs généraux et champs d'application

Le présent protocole concerne l'exécution et l'application, pendant la période transitoire, des compétences dans le domaine des mises à l'emploi et de l'économie sociale telles que stipulées dans les articles 7 et 22 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat

La liste des mesures de mise à l'emploi et d'économie sociale concernées par le présent protocole figure en annexe (cf. Annexe 1). 1. Engagements généraux

Afin de permettre aux entités fédérées de gérer les matières transférées de manière opérationnelle et en vue d'assurer la continuité dans le cadre des compétences transférées, les parties conviennent que le SPP Intégration sociale est chargé, pendant la période transitoire, de l'exécution opérationnelle des matières transférées conformément aux modalités prévues dans le présent protocole, durant la période transitoire.

Durant la période transitoire, il est désigné une personne de contact, par rôle linguistique, au sein du SPP Intégration sociale dans chaque service concerné par le transfert de compétences (cf. Annexe 2). Les entités fédérées peuvent poser leurs questions à ces personnes.

Durant cette même période, les entités fédérées désignent également une personne de contact dans chaque service concerné par le transfert de compétences.

Le SPP Intégration sociale communique, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires aux entités fédérées en vue d'assumer leurs nouvelles responsabilités.

Les entités fédérées peuvent désigner un ou plusieurs agents qui, durant la période transitoire, pourront acquérir des connaissances sur les matières transférées, auprès du SPP Intégration sociale.


 1. Compétence matérielle

Pour ce qui concerne les matières transférées, le lieu où le CPAS est situé pour l'activation ou le lieu où l'établissement de l'employeur est situé pour l'économie sociale, détermine respectivement les entités fédérées compétentes.

 1. Délégations

Tous les membres du personnel du SPP Intégration sociale qui, au 30 juin 2014, conformément à la réglementation fédérale, sont engagés pour appliquer les matières transférées du SPP Intégration sociale, de même que les membres du personnel qui sont engagés en remplacement ou en complément de ce personnel, pendant la période transitoire, sont confirmés dans leurs tâches, conformément à la délégation accordée par tous les gouvernements des entités fédérées et continuent à les exercer dans la structure hiérarchique administrative qui leur était applicable au 30 juin 2014.

Les membres du personnel traitent les dossiers, prennent les décisions administratives et font tout ce qui est nécessaire concernant les matières transférées, en tant que mandataire du ministre de l'entité fédérale compétente.
Personeel

Artikel 1

De personeelsoverdracht zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en naar het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.

Tussen 1 juli 2014 en de datum van inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit betreffende de nominatieve overdracht van het personeel, blijft dit personeel onder de administratieve autoriteit van de federale Minister en onder de functionele autoriteit van de regionale Ministers voor wat betreft de overgedragen bevoegdheden.

Benoemingen, aanwervingen en bevorderingen van niveau of klasse worden voor akkoord voorgelegd aan de gefedereerde entiteiten. De bevorderingen door verhoging in weddeschaal worden verder uitgevoerd en ter informatie meegedeeld aan de gefedereerde entiteiten. Alle beslissingen (met inbegrip van beslissingen tot opstarten van aanwervings-of bevorderingsprocedures) met betrekking tot personeelsdossiers worden voor akkoord voorgelegd aan de gefedereerde entiteiten.

Inzake het administratief statuut en de bezoldigingsregeling blijven de bij de bevoegdheidsoverdracht betrokken personeelsleden tot aan de datum van inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit houdende nominatieve overdracht van het personeel, onderworpen aan het federale statuut. Over de concrete toepassingen van deze bepalingen zal een overleg worden voorzien.

De POD Maatschappelijke Integratie zal aan de gefedereerde entiteiten de nuttige gegevens (weddeschalen, aantal betrokkenen, toekenningsvoorwaarden,...) verstrekken aangaande de bevorderingen door verhoging in weddenschaal evenals de toelagen , vergoedingen en andere voordelen die van toepassing zijn op dit personeel. De POD Maatschappelijke Integratie verzekert de vertegenwoordiging in de adviesorganen in het kader van de materies betreffende het personeel.

De POD Maatschappelijke Integratie bezorgt of opent in overleg zo snel mogelijk de personeelsdossiers van de over te dragen personeelsleden om de gefedereerde entiteiten toe te laten de integratie voor te bereiden.

De terugkerende acties betreffende de ontwikkeling, zoals de voorbereiding op examens voor overgang naar een hoger niveau, de gecertificeerde opleidingen, de seminaries, colloquia en aanvullende opleidingen, worden voortgezet binnen de budgettaire perken. Langdurige opleidingen worden aan de gefedereerde entiteiten voorgelegd voor akkoord.
Personnel

Article 1er

Le transfert du personnel sera réglé conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel

des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Entre le 1er juillet 2014 et la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal relatif au transfert nominatif du personnel, celui-ci reste placé sous l’autorité administrative du Ministre fédéral et sous l'autorité fonctionnelle des Ministres régionaux en ce qui concerne les compétences transférées.

Les nominations, recrutements et promotions de niveau ou de classe sont soumis pour accord aux entités fédérées. Les promotions par avancement barémique continueront à être effectuées et seront communiquées pour information aux entités fédérées Toutes les décisions (y compris les décisions de lancement de procédures de recrutement ou de promotion) relatives aux dossiers du personnel sont soumises pour accord aux entités fédérées.

En ce qui concerne le statut administratif et le régime pécuniaire, les membres du personnel concernés par le transfert de compétences restent soumis au statut fédéral jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal relatif au transfert nominatif du personnel. Une concertation sera prévue sur les applications concrètes de ces dispositions.

Le SPP Intégration sociale communiquera aux entités fédérées les données utiles (échelles barémiques, nombre de personnes concernées, conditions d’octroi...) relatives aux promotions par avancement barémique ainsi qu’aux allocations, indemnités et autres avantages qui sont d’application pour ce personnel . Le SPP Intégration sociale assure la représentation dans les organes d'avis relatifs aux matières de personnel.

Le SPP Intégration sociale transmet ou ouvre en consultation, dans les plus brefs délais possibles, les dossiers des membres du personnel à transférer, afin de permettre aux entités fédérées de préparer l’intégration.

Les actions de développement récurrentes, telles que la préparation à des examens en vue de l’accession à un niveau plus élevé, les formations certifiées, les séminaires, les colloques et les formations complémentaires sont poursuivies dans les limites budgétaires. Les formations de longue durée sont soumises pour accord aux entités fédérées.


Logistiek en ICT

Artikel 2

Gedurende de overgangsperiode blijven de personeelsleden van de POD Maatschappelijke Integratie die betrokken zijn bij de Staatshervorming toegang hebben tot de informatie om hun taken uit te oefenen evenals de hulpmiddelen en de gedeelde informaticadiensten. Het betreft: 1. De volgende informatica-uitrusting:

 • Een vaste of draagbare computer uitgerust met courante softwarepakketten (Ms Windows, Ms Office in de laatste versie zoals gebruikt door de POD Maatschappelijke Integratie), geconfigureerd en werkend voor een normaal gebruik, evenals een toetsenbord, muis en scherm; • Een telefoontoestel of iets gelijkaardigs (koptelefoon…). 1. Een toegang tot een lokaal informaticanetwerk (LAN) - data en telefonie - van de POD Maatschappelijke Integratie, beveiligd volgens de regels vastgelegd door de provider van de POD Maatschappelijke Integratie Shared Services (FEDICT/Kanselarij van de Eerste Minister). 1. De diensten aangeboden door dit netwerk:

 • Een mailbox (MS Exchange), beveiligd met een domeinadres van de POD Maatschappelijke Integratie • Internettoegang • Netwerkbeveiligingsprogramma: firewall, antivirus, antispam, antihackingsystemen, regelmatig geupdatet; • Toegang en diensten van extranet van Sociale Zekerheid (beheerd door Smals) om toegang te hebben tot de toepassingen waar de Staatshervorming betrekking op heeft en die op het portaal van de Sociale Zekerheid staat, in het bijzonder NOVA PRIMA (zie hieronder) 1. Eveneens blijven de personeelsleden genieten van de eerste- en tweedelijnsdiensten van de helpdesk:

 • Tussenkomst in het geval van storingen of IT problemen en dit volgens dezelfde dienstmodaliteiten als voor het geheel van de POD Maatschappelijke Integratie; • Onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen van de toestellen en van het netwerk, met name het updaten en herstellen van de software die hieronder wordt besproken.

Op 1 juli 2014 stelt de POD Maatschappelijke Integratie een geactualiseerde inventaris van het materieel dat voor hun beschikbaar is ter beschikking van de gefedereerde entiteiten. Het materieel blijft in een goed onderhouden staat ter beschikking tot het moment van officiële overdracht.

De definitieve verdeling van de logistieke middelen zal gebeuren ten laatste op het einde van de overgangsperiode en op basis van een inventaris opgemaakt door de POD Maatschappelijke Integratie.
Logistique et ICT

Article 2

Pendant la période transitoire, les membres du personnel du SPP Intégration sociale concernés par la réforme de l’Etat continuent à disposer pour l’exécution de leurs tâches de l’accès aux informations concernées ainsi que des outils et des services informatiques partagés. Il s’agit:    1. Des équipements informatiques suivants:

 • Un ordinateur fixe ou portable équipé avec les logiciels de bureautique standards (Ms Windows, Ms Office dans la dernière version utilisée par le SPP Intégration sociale), configuré et fonctionnant pour un usage normal, avec clavier, souris et écran; • Un poste téléphonique ou ce qui en tient lieu (casque…).    1. D’un accès au réseau informatique local (LAN) - data et téléphonie - du SPP Intégration sociale, sécurisé selon les règles fixées par le fournisseur du SPP Intégration sociale, les Shared Services (FEDICT/Chancellerie du Premier Ministre).    1. Des services offerts par ce réseau:

 • Une boîte aux lettres (MS Exchange) sécurisée avec une adresse du domaine du SPP Intégration sociale • Un accès à Internet • Des outils de sécurisation du réseau: pare-feu, antivirus, anti-spam, système anti-intrusion mis à jour régulièrement • D’un accès et des services de l’extranet de la Sécurité Sociale (géré par SMALS) pour accéder aux applications concernées par la réforme de l’Etat et exposées sur le Portail de la Sécurité sociale, en particulier NOVA PRIMA (voir ci-dessous).    1. Les membres du personnel continuent à bénéficier également des services de helpdesk de première et de seconde ligne:

 • Les interventions en cas de panne ou de problème IT selon les mêmes modalités de service que pour l’ensemble du SPP Intégration sociale; • Les actions de maintenance et de corrections sur les machines et sur le réseau, notamment les mises à jour et correctifs des logiciels décrits ci-dessus.

Au 1er juillet 2014, le SPP Intégration sociale met à la disposition des entités fédérées un inventaire actualisé du matériel disponible pour les entités fédérées. Le matériel reste à disposition dans un bon état de conservation jusqu'au transfert officiel

La répartition définitive des moyens logistiques sera effectuée au plus tard au terme de la période transitoire et sur la base d'un inventaire établi par le SPP Intégration sociale.


  1   2   3

 • Algemene doelstelling
 • Objectif général
 • Logistiek en ICT
 • Logistique et ICT

 • Dovnload 151.37 Kb.