Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


R. A. Kampen 19-5-1602, n

Dovnload 42.01 Kb.

R. A. Kampen 19-5-1602, nDatum28.10.2017
Grootte42.01 Kb.

Dovnload 42.01 Kb.

CANNEMAN
Matrimonium en Genealogische aantekeningen

Kampen en Hasselt uit de 16e, 17e en 18e eeuw.


A

I Wolter Jansz.; overl. voor 19 mei 1602; tr. Hille Lamberts.


Recht.Arch. Kampen 25-8-1584, nr. 61:

Dit echtpaar verkoopt aan Berent Aertzens, slachter, een huis en erf in Hoff Straete.

Kinderen:

1. Albertgen.

2. Johan, volgt II.

3. Dochter, overl. vóór 19-5-1602; tr. Henrich N., waaruit;

a. Claesken Henrichs.


R.A.Kampen 19-5-1602, nr. 126:

Gerrijt Arentsz en mr Johan Sael voogden over de kindren van Hilleken Lamberts en wijlen Wolter Jansz. Kanneman: Albertgen, Johan en over Claesken henrichs,” hoer zal. dochters kijndt”.
N.B: Of de hierachter onder B genoemde Lambert Canneman eveneens een zoon is van Wolter is (nog) niet gebleken.
II Johan Woltersz. Canneman; tr. Grietjen N.
Kinderen van hem kunnen zijn

1. Wolter, volgt IIIa.

2. Hermen, volgt IIIb.

3. Trijne; tr. Jan Passer, zn. van Claes Passer.4. Niessien, volgt IIIc.
IIIa. Wolter Janssen Canneman, begr. Kampen 24 dec. 1694, tr.1. Kampen (Geref.Kerk) Kampen 20-4-1645 Aeltien Hindrichs, van Kampen † voor 10 april 1657; tr. 2. Kampen, (ondertr. 3-4-1657) 22-4-1657 als wedn. van Kampen Marrigijn Arendts, van Kampen.
R.A.Kampen 10-4-1657, nr. 130:

Henrick Fraanssen, veerschipper, en Hermen Janssen Canneman voogden over de kinderen van Wolter Janssen Canneman en wijlen Aeltien Henrix.
IIIb Hermen Jansen Canneman, overl. Kampen 1 feb. 1665; tr. vóór 1-12-1665 Hillichjen Passer, dr. van Claas Passer, overl. vóór 10-10-1703.
R.A.Kampen 7-2-1651, nr. 129:

Hermen Janssen Cannemen en Hermen Kempe voogden over de kinderen van Sijmon Lambertsen Canneman en Aeltien Kempe: Lambert, Jan, Dedele, Wolter en Geertruydt.
R.A.Kampen 1-12-1665, nr. 141:

Testament van Hermen Jansen Canneman en Hillegien Claes Passer, eheleiden te Campen. Zijn erfgenamen zijn zijn broeder Wolter Jansen Canneman, zijn zuster Trijne Jans Canneman, huisvrouw van Jan Claessen Passer, en de nagelaten kinderen van zijn zuster Nijsien Jans. Canneman: Jan, Lukas, Jennichjen en jonge Jan Canneman. Haar erfgenamen zijn: Haar broeder Jan Claassen Passer, haar zuster Jennichjen Claes Passer, huisvrouw van Lambert Canneman, de kinderen van haar zuster Golde Claesdr. Passer, de kinderen van Hendrick Claes Passer, de zoon van Otto Claes Passer en de kinderen van Thonis Claesen Passer.
R.A.Kampen 10-10-1703, nr. 69:

Arent Weijdeman en Jan Canneman, lasthebbers van de erfgenamen van wijlen Hermen Janszn. Canneman, en Simon Passer als lasthebber van de erfgenamen van Hillighjen Jans (lees: Claas) Passer, in leven ehelieden, verkopen aan Jan Pannebacker en zijn vrouw Jannichjen Borculoo een derde deel van vier kuipen en drie kalken, gelijk mede het huisje, gelegen in de Groene Straate.
R.A.Kampen 30-11-1703, nr. 69:

Helmich Passer voor zich en de erfgenamen van Roelof Claeszn. Passer, en Simon Canneman voor zijn vader Lambertus Canneman, en Helmich Passer en Simon Canneman voor de erfgenamen van wijlen Hillichjen Claes Passer, verkopen aan Anna van de Weerdt, wed. van Henrick Backer, een huisje in de Blaauwe Brandts Steege, genaamd de Reijsende man.
R.A.Kampen 29-3-1706, nr. 70:

Hinrick Morre, geh. met Catharina Canneman, Hinrick Crouwel, geh. met Geesjen Canneman, Engeltjen Dops, wed. van Jan Canneman, Jan Wijersen Smidt, Claas Passer, Zeijlemaker, en Arent van Olst, gehuwd geweest met Reijntjen Wijersen, gezamenlijke erfgenamen van wijlen Hermen Janssen Canneman en Hillichjen Claas Passer, in leven ehelieden, verkopen aan Menso van der Heijde en zijn huisvrouw Maria Suirman een huis en hof in de Groene Straate.
R.A.Kampen 15-4-1706, nr. 70:

Curatoren in de boedel van wijlen Lambert Canneman, Claas Passer, Ailtjen en Catharina Canneman, en Batjen Passer, erfgenamen van wijlen Hillichjen Claas Passer, verkopen aan Hinrickjen Bongardts, wed. van Simon Canneman, een huis, erf en where in de Ernst Smits Steege, hetwelk 11-2-1706 Simon Canneman gerechtelijk door koop was aangekomen.
IIIc Niessien Jansdr. Canneman, overl. vóór 1-12-1665; tr. Geref.Kerk Kampen 17-10-1630 Jan Pieters, van Hasselt, schuytevoerder, overl. vóór 1-12-1665 en waarsch. al vóór 9-2-1659.
Kinderen, allen gedoopt in de Nederduits Herv. Kerk te Hasselt:


  1. Grieten

  2. Jan

  3. Lucas, ged. Nederduits Herv.Kerk te Hasselt 3-11-1663, volgt IV.

4. Eilleke, ged. id. 7-2-1636

5. Jennichjen.

6. Jan; tr. Henrickjen Jans.
Peter Jansen en Alijt laten te Hasselt op 4-1-1599 een zoon Jan dopen
Boek van momberstellingen R.A.Zwolle nr. 3202, fol. 373v, 9-2-1659:

neffens Jan Simons als momber erweelet over Jan Pieters kinderen Willem Kyrs.
N.B: Het doopregister te Hasselt der Nederduits Gereformeerde Kerk heeft hiaten tussen 1602-1613 en 1637-1648; het trouwboek begint pas in 1671. .
IV Lucas Jansz. Canneman, ged. Hasselt Nederduits Herv.Kerk 3-11-1633, in 1669 schuijtvaerder op Kampen, schepen, raad en burgemeester van Hasselt, overl. 17-1-1704; tr. Catharina (Trientie) Bogerman(s).

Kinderen, allen gedoopt te Hasselt:

1. Jan, ged. 24-1-1658, volgt V.

2. Niesie(n), ged. 27-7-1659.

3. Willem, ged. 27-1-1661, in 1684 te Utrecht als student ingeschreven. Een kleindochter van hem is: Johanna Canneman, ged. Zwolle 19-9-1726; tr. Peter Wennink.

4. Marta, ged. 14-12-1662

5. Peter, ged. 4-12-1664.

6. Peter, ged. 15-7-1666.

7. Esebelle, ged. 15-3-1668.

8. Catrijna, ged. 4-11-1669.


N.B: In 1630 komt voor een echtpaar Peterus Bogermans, latijnse schoolmr. en Geertien Steergots. De ouders van Catharina Bogermans(?).
R.A.Kampen 5-12-1685, nr. 68:

Alexander Vaet voor zich en als volmacht voor zijn vrouw Catharina van Mullen, beiden als erfgenamen van Dirckien Scherp, laatst wed. van zal. Warner Ruytinck, verkopen aan Lucas Canneman, oud-regent van Hasselt en zijn erfgenamen:

1.twee zesde deel in het huis en where in de Hofstraat achter de Gouden Engel,

2.idem in een huis en where in de Clocksteeg,

3.idem in twee huisjes in de Seepsiederssteeg.
Op een glasruit uit 1689 (in bezit van E.W.Canneman te Den Haag) worden de kinderen Jan, Niesien, Willem en Catrijna vermeld alsmede Janna Canneman. Hieruit kan worden afgeleid, dat de andere kinderen toen overleden waren.

V Jan (Johannes) Canneman, ged. Hasselt 24-1-1658, overl. Kampen 1-9-1704; ondertr. Kampen 18-5-1683 Engeltje Dops, van Kampen, ged. ald. 7-9-1664, overl. 5-10-1716, dr. van Matthijs Jacobs Dop(s) en Maria Stoffels. Dit echtpaar huwde te Kampen 3-9-1662, beiden van 'Sobernheim in de Palts’.


Kinderen, allen gedoopt te Kampen:

1. Catrijna, ged. 17-2-1684, overl. vóór 1690.

2. Nycolaes, ged. 8-8-1686, overl. Jong.

3. Maria, ged. 17-2-1688; lidmaat Geref.Kerk Kampen van het Bovenkwartier 21-9-1708; tr. Geref.Kerk Kampen 19-12-1714 Claas van Dijck, van Kampen.

4. Catrijna, ged. 7-2-1690; lidmaat Ger.Kerk 29-9-1712; tr. 25-4-1714 Joost Tebbertman(s), (Tibbitman) van Kampen.

5. Anna, ged. 19-4-1693.

6. Luckas, ged. 3-5-1696, jong overl.

7. Nyssien, ged. 6-5-1698; lidmaat Geref. Kerk 29-9-1717; tr. Kampen 6-5-1722 Frerik de Bruyn, van Kampen.

8. Lucas, ged. 21-9-1701, jong overl. (waarsch. 25-3-1706).

9. Jan, ged. 19-10-1704, volgt VI.


R.A.Kampen 12-4-1717, nr. 130: Joost Tebbertman en Klaas van Dijck voogden over de kinderen van Jan Canneman en Engeltjen Dops, Neessijn en Jan.

N.B: Sobernheim ligt ±35 km. van Bingen a.d. Nahe (Rheinland-Pfalz).
VI Jan Canneman, ged. Kampen 19-10-1704, lidmaat Geref. Kerk Bovenkwartier Pasen 1724, begr. Bovenkerk 2-10-1779; tr. (ondertr. 12-4) Kampen (Bovenkerk) (ondertr.12 april) 1-5-1726 Hillegien van der Kamp, afkomstig uit het graafschap Bentheim, begr. Kampen (Bovenkerk) 7 nov. 1767.
Kinderen, allen gedoopt te Kampen:

1. Johannes, ged. 2-3-1727, overl. Den Haag 25-11-1775, begr. Kloosterkerk 1 dec. 1775, koopman in loterijloten; tr. (ondertr. 22 jan.) Hoogduitse kerk 5 febr.1747 Aaltje van Zuylichem, van Waardenburg en Neerrijnen; zij hertr. (ondertr 15 april) Scheveningse kerk 1 mei 1781 Hendrick Cornelis van Echten, van Rijswijk.

2. Engeltje, ged. 2-5-1728, lidmaat Bovenkwartier Kerstmis 1749, begr. Bovenkerk 21-9-1793.

3. Gerrit, ged. 21-9-1729, begr. Bovenkerk 1-3-1738.

4. Catharina, ged. 28-12-1732, lidmaat Bovenkwartier pasen 1749, begr. Bovenkerk 11-9-1779.

5. Maria ged. 10-10-1734, jong overl.

6. Maria, ged. 19-8-1736, lidmaat Bovenkwartier 24-6-1752; att. naar Hattem jan. 1800.

7. Gerrit, ged. 19-3-1741, volgt VII.

VII Gerrit Canneman, geb. Kampen 16 maart 1741, ged. ald. in de St.Nicolaas- of Bovenkerk 19 maart 1741, lidmaat Bovenkwartier 24-6-1756, uit het Kinderhuis, att. naar Amsterdam 31-8-1758,

koopman ald., overl. ald. 27-10-1784, begr. Bovenkerk te Kampen 3-11-1784; tr. Steenwijk 23-5-1774 Gesina Alida van der Souw, geb. Zwartsluis 17-5-1775, overl. De Bilt 9-10-1830, dr. van Ds Elias van der Souw en Lidia ten Hoven, zij hertr. Sloterdijk 20 nov. 1785 Gerardus Abraham Sevenhuysen.


Kinderen, allen geboren te Amsterdam

1. Hilletje, geb 21 aug. 1775.

2. Elias, geb. 25 jan. 1777.

3. Lydia Catharina, geb. 12 oktober 1779, lidmaat Bovenkwartier Pasen 1797, att. naar Amsterdam 25 juni 1798.

4. Johanna, geb. 21 maart 1781

5. Johannes, geb. 15 jan. 1784, begr. Bovenkerk 29-6-1785.CANNEMAN
B

I Lambert Canneman, tr. N.N.


N.B: Niet gebleken is of deze Lambert een zoon is van de hiervoor onder A genoemde Wolter Janszn. Canneman
II Simon Lambertsen Canneman; tr. Aeltien Kempe gen. Herman, van Kampen.

Kinderen:

1. Lambert, volgt IIIa.

2. Jan.


3. Dedele (Dilia); tr. Kampen 20-4-1663 Engbert Helmichsz Eyckelboom.

4. Wolter, volgt IIIb.

5. Geertruydt (de dochter, die op 6-8-1643 in de Geref.Kerk te Kampen wordt gedoopt?); ondertr. Kampen 11-5-1666, tevens ondertr. Amsterdam 4 juni 1666 (beiden won. te Kampen) Gerrit Roelofszn. Passer, van Kampen.
R.A. Kampen 7-2-1651, nr. 129:

Hermen Jansen Canneman en Hermen Kempe voogden over de kinderen van Sijmon Lambertsen Canneman en Aeltien Kempe: Lambert, Jan, Dedele, Wolter en Geertruyd.
Lidmaat Geref.Kerk Kampen: Geertruydt Kannemans, vr. van Gerrit Roelofse Passer

5-10-1666.
Archief Kampen, Boek van overdrachten 17-6-1676:

Geertruydt Canneman, wed. van Gerrit Roelofs Passer, Lambert en Lucas Canneman verkopen aan Peter Lucassen, lijndraaier, huis, erve en where aan de Nieuwstraat, strekkende voor aan de straat tot achter aan de where van Simon Koen.
IIIa Lambert Canneman, in 1650 als student te Utrecht ingeschreven, begr. Bovenkerk Kampen 22-11-1705; ondertr. 26-9, tr. 19-10-1651 Jannetje Passer, dr. van Claes Passer, van Kampen, begr. Kampen 15-9-1702.

Kinderen, ged. te Kampen:

1. Aaltje, ged. 18-8-1652, lidmaat juni 1669, begr. Buitenkerk Kampen 25 april 1711.

2. Claes, ged. 23-12-1654.

3. Claes, ged. 1-8-1656.

4. Symon, ged. 21-2-1658, volgt IV.

5. Catharina, ged. 8-5-1663.

6. Catharina, ged. 25-6-1665, lidmaat Pasen 1684; tr. 25-10-1705 Hendrik Morre, wedn. van Kampen, overl. vóór 7-5-1707.

7. Geertruydt, ged. 15-5-1668.

8. zeer waarschijnlijk Geesje, lidmaat juni 1680; tr. 27-11-1703 Hendrik

K(C)rouwel, van Kampen.
Archief Kampen, Inventaris der Gasthuizen en Armenkamer, nr 34, 30 mei 1668:

Provisoren en kerkmeesters van het H.Geest Gasthuis verkopen een huis aan de Burgwal bij de “Lage Brugge”, Henrick Franssen ter ene en Henrick Brants ter andere zijde voor 100 goud gulden aan Lambertus Canneman.
R.A.Kampen nr. 70, 29-3-1706.

R.A. Kampen 7-5-1707, nr. 70:

Ailtjen Canneman, Batjen Passer, Catharina Canneman, wed. van Hinrick Morre, Engeltje Canneman, wed. van Jan Canneman, Claas Passer, Geesjen Canneman, huisvr. van Hinrick Crouwel en Janna Canneman, allen erfgenamen van wijlen Jan Claassen Passer, verkopen aan Werner Willemsen Reekers en zijn huisvrouw Berentjen Jans een huis, erf en where in de Keijsers Straate.
R.A. Kampen 31 jan. 1708, nr. 70:

Curatoren in de boedel van Lambert Canneman verkopen aan Henrikus Steenhouwer en zijn huisvrouw Henrikijn Boomgaarts, laatst wed. van Simon Canneman, een huis, erf en where op de hoek van de Kerck Steege en de Buijten Nieuw Straate.
R.A. Kampen 31 jan. 1708, nr. 131:

Cornelis van Dijck in plaats van Jan Kock curator over de boedel van wijlen Lambert Canneman.
R.A. Kampen 25 okt. 1714, nr. 130:

Hendrick van Nes curator over de boedel van Lambert Canneman.
R.A. Kampen 2 dec. 1715, nr. 130:

Elias Valkenijr en Antoni van Suyren curatoren over de boedel van Lambert Canneman om de belangen van hun pupillen, de kinderen van Andries Bos, waar te nemen.
IIIb Wolter Canneman, lidmaat Pasen 1662; tr.1e Kampen (ondertr. 13-9) 16-10-1661(tevens vermeld te Amsterdam 30 sept. 1661, beiden wonende te Kampen) Niesje (Nesien) Hendrichs, van Kampen † voor 3 april 1666, 2e Kampen ondertr. 6-4-1666 Sara Veltkamp, dr. van Lucas Veltkamp, overl. vóór 30-4-1677.

Kinderen uit (1):

1. Aaltje, ged. 16-9-1664, lidmaat Ger. Kerk 20 juni 1679, begr. Buiten Kerk 25 april 1711; tr. Kampen 8 juli 1694 (ook vermeld te Amsterdam 25 juni 1694) Hendrick Rabberinck, van Over Eest.

uit (2):


2. Nyssien, ged. 10-5-1667, begr. 7-7-1667.

3. Lucas, ged. 26-7-1668, begr. 9-9-1668.

4. Lucas, ged. 7-11-1669, begr. 27-8-1675.

5. Symon, ged. 16-3-1673, begr. 14-8-1690.


R.A.Kampen 3-4-1666, no. 131:

Lambert Canneman en Jan Hermsen ten Hoeve voogden over de dochter van Wolter C. en wijlen Nesien Henrix.
R.A. Kampen 30-4-1677:

Lambertus C. en Claes Lucassen Veltcamp voogden over de zoon van Wolter C. en wijlen Sara Lucassen Veltcamp, Simon.
Op 8-7-1694 tr. Hendrick Rabberinck van Over Eest met Aeltien Canneman, van Kampen: dr. van Lambertus en Aaltje, die op 25-4-1771 in de Buitenkerk wordt begraven.
IV Simon Canneman, ged. 21-2-1658, begr. Buitenkerk 23-2-1706; tr. Kampen Broederkerk 16-1-1704 Hendrikje Bongers (Bongardts, Boomgaarts). Zij hertr. Hendrikus Steenhouwer.
R.A. Kampen 30 nov. 1703, nr. 69 en 15 april 1706, nr. 70.

Gereviseerd: 8 augustus 2017.

Met dank aan A.J. Mensema en G.W. van Herwaarden.

Dovnload 42.01 Kb.