Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


R agenfredis Geen bedevaartkarakter. Ontmaskerd

Dovnload 5.96 Kb.

R agenfredis Geen bedevaartkarakter. OntmaskerdDatum10.01.2019
Grootte5.96 Kb.

Dovnload 5.96 Kb.

Veur: Ragenfredis


Geen bedevaartkarakter. Ontmaskerd.
De kapel die in de buurt van Schakenbos stond, heeft in de literatuur voor nogal wat verwarring geleid. De kapel was toegewijd aan Agatha, en niet zoals nogal eens wordt gesuggereerd, aan Ragenfredis. Het bestaan van een middeleeuwse kapel die aan Ragenfredis was gewijd, werd in het verleden klakkeloos aangenomen, maar berust naar alle waarschijnlijkheid alleen op onbetrouwbare geruchten in de literatuur. Er bestaan alleen veronderstellingen. In de kohier van de 10e penning van het ambacht van Voorschoten vigeert geen Ragenfrediskapel. Kalmeijer besluit in zijn overzichtsartikel uit 1978: `De conclusie ligt voor de hand: het bestaan hebben in Veur van een Ragenfredis-kapel naast een Agatha-kapel moet naar het rijk der fabelen worden verwezen'.
Geraadpleegde literatuur:

H.F. [van] Heussen], Historia episcopatuum foederati Belgii (...), dl. 1 (Antwerpen: J.B. Verdussen, 1733) p. 490; R. Bakker, De Nederlandsche stad- en dorp-beschryver, dl. 7 (Amsterdam: H.A. Banse, 1799) p. 10-12 (Voorschoten); S. Muller, Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart, dl. 1 ('s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1921) p. 279; C.P.M. Holtkamp, Register op de parochiën, altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen dom, dl. 4 (Haarlem: St. Jacobs-Godshuis, 1932) p. 116-117; Lexikon für Theologie und Kirche, dl. 8 (Freiburg: Herder, 1963) k. 970; C.A. Kalmeijer, `De kapellen te Veur', in: Jaarboek Die Haghe XXX (1978) p. 162-182.


PJMI, bin-dossier Veur, nr. XXX.
Jeroen M.M. van de Ven.


Dovnload 5.96 Kb.