Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Raadsbesluit 2013

Dovnload 15.9 Kb.

Raadsbesluit 2013Datum01.08.2017
Grootte15.9 Kb.

Dovnload 15.9 Kb.

wam - logo_zwart

Raadsbesluit 2013/…………..Onderwerp

Toeristenbelasting 2014De raad van de gemeente Haarlemmermeer;


gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013,

nummer 2013/


gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2014.

("Verordening toeristenbelasting 2014")Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder verblijf: onder verblijf met of zonder overnachten wordt mede verstaan het kortstondig houden van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam “toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.
Artikel 3 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

a. van degene, die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

b. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
1. De belasting wordt berekend over de vergoeding voor het verblijf in rekening wordt gebracht, de toeristenbelasting daaronder niet begrepen.

2. Als vergoeding wordt aangemerkt het bedrag dat als verschuldigd wegens logies aan de heffing van omzetbelasting is onderworpen.Artikel 6 Belastingtarief
Het tarief bedraagt zes procent van de heffingsmaatstaf.
Artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Aanslaggrens
Belastingaanslagen van minder dan € 50,00 worden niet opgelegd.

Artikel 10 Termijnen van betaling


  1. Een belastingaanslag is invorderbaar twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

  2. In afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 is een voorlopige aanslag welke is opgelegd voor de elfde maand van het belastingjaar, invorderbaar in zoveel gelijke termijnen als er na de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, nog maanden van het belastingjaar overblijven. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

  3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.


Artikel 12 Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de aangewezen inspecteur, zoals bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeentewet.
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De Verordening toeristenbelasting 2013 van 8 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

4. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening toeristenbelasting 2014"

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013.
De griffier, De voorzitter,

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings
vorma aanpassing funcke
Dovnload 15.9 Kb.