Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Raadsvoorstel

Dovnload 108.86 Kb.

RaadsvoorstelDatum01.08.2017
Grootte108.86 Kb.

Dovnload 108.86 Kb.


RAADSVOORSTEL

Onderwerp :

Kredietaanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting

Raadsvergadering :

4 juli 2005

Raadscommissie :

SCE

d.d.

14 juni 2005

Agendapunt :

14

Portef.houder :

wethouder Adema

Voorstelnummer :

2005.09299

BenW-besluit d.d. :

17 mei 2005

Sector :

Welzijn, Cultuur en Onderwijs
Voorstel

  1. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs de op bijlage 1 vermelde voor-zieningen in de huisvesting onderwijs vast te stellen;

  2. In verband met de realisering van de voorzieningen op de onder besluit 1 vastgestelde bijlage kredieten beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 1.972.798,--;

  3. De kapitaallasten voortvloeiende uit de kredieten bedoeld onder besluit 2 ten laste te brengen van de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs;

  4. Vast te stellen het ontwerpbesluit tot wijziging van de gemeentebegroting 2005.


1. Inleiding

Vanaf 1997 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de zorg voor de huisvesting van de scholen voor primair- en voortgezet onderwijs overgedragen aan de gemeenteraden. Dat betekent dat de gemeenteraad elk jaar uiterlijk op 31 december een programma en een overzicht met huisvestings-voorzieningen voor het jaar daaropvolgend moet vaststellen. Het programma voor het jaar 2006 zal in november of december aanstaande kunnen worden vastgesteld.


In dit voorstel wordt nu een aantal voorzieningen los van deze jaarlijkse cyclus goedgekeurd, omdat verder uitstel de voortgang van het onderwijs op de verschillende scholen kan belemmeren. Het betreft enerzijds de toekenning van aanvragen van schoolbesturen die al een of meerdere keren zijn aangehouden en anderzijds de toekenning van enkele aanvragen met een spoedeisend karakter.
2. Kader

Alle toe te kennen voorzieningen zijn beoordeeld aan de hand van de Verordening voorzieningen huis-vesting onderwijs. Voor zover van toepassing voldoen de aanvragen bovendien aan de Beleidsmaatregel Brandveiligheid dan wel aan de Beleidslijn “Aanpassingen als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen Gemeente Deventer”.


3. Beoogd resultaat

De scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs een adequate huisvesting te bieden.


4. Argumenten

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de argumenten voor de toe te kennen voorzieningen.


4a. De Sleutel (Schalkhaar), de Hagenpoortschool en De Windroos (Binnenstad)

De aanvragen van deze basisscholen tot uitbreiding van de schoolgebouwen zijn al in 2003 ingediend. Voor al deze scholen geldt dat de verzoeken tot uitbreiding het gevolg zijn van een groei van leerlingen die niet uit het voedingsgebied van de school afkomstig zijn. In verband hiermee zijn de aanvragen een aantal malen aangehouden (Sleutel en Hagenpoort) dan wel is een verwijzing naar leegstand elders gegeven (De Windroos).


In 2004 zijn in overleg met alle schoolbesturen de criteria vastgesteld waaraan aanvragen voor aanpas-singen als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen door de gemeente worden beoordeeld en vast-gelegd in de Beleidslijn “Aanpassingen als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen Gemeente Deventer”.

Een van de onderwijskundige vernieuwingen is het realiseren van een volwaardige school, dat wil zeggen een school met lokalen voor de groepen 1 tot en met 8. De aanvragen van De Sleutel, Hagenpoortschool en De Windroos voldoen aan dit criterium. Het voorstel is dan ook de schoolgebouwen van genoemde scholen uit te breiden met één permanent lokaal.


Bij de Hagenpoortschool is sprake van een inpandige aanpassing van het schoolgebouw, terwijl het bij de De Windroos en De Sleutel een uitbreiding van het schoolgebouw betreft.
De uitbreiding van de Hovenschool is nodig als gevolg van een stijging van het aantal leerlingen en de uitkomsten van de prognosecijfers. Bij de Hovenschool is sprake van groei van de leerlingen uit het voedingsgebied van de school.

4b. Aanvragen o.g.v. Beleidsmaatregel Brandveiligheid

Als gevolg van de gerealiseerde uitbreidingen van de basisschool Het Slingerbos te Diepenveen en de Nicolaasschool te Schalkhaar hebben schoolbesturen een nieuwe gebruikersvergunning bij de brandweer moeten aanvragen. In dit kader heeft de brandweer een aantal aanpassingen voorgeschreven in het bestaande gebouw. Deze aanpassingen konden niet binnen het budget voor de desbetreffende uitbreidingen worden gerealiseerd. Met dit voorstel worden gelden vrijgemaakt om de kosten van deze aanpassingen aan de gebouwen in het kader van brandveiligheid te kunnen dekken.


4c. Facelift schoolgebouwen

Voor het programma 2006 hebben de schoolbesturen van de Deventer Circuitschool, De Horizon en Borgloschool aanvragen ingediend voor een zogenaamde facelift van de schoolgebouwen. Aan de schoolgebouwen van deze scholen is al jaren minimaal onderhoud verricht. Dit heeft alles te maken met de plannen voor vervangende nieuwbouw dan wel renovatie van deze schoolgebouwen omstreeks het jaar 2010. Het lijkt geen reële optie om nog eens 5 jaar lang niets aan deze gebouwen te doen. De uitstraling van de schoolgebouwen kan dan leiden tot het wegtrekken van leerlingen naar andere scholen, die meestal buiten het eigen voedingsgebied liggen.


Wij stellen dan ook voor op de desbetreffende gebouwen een eenvoudige facelift toe te passen, zodat de scholen er in elk geval nog een paar jaar fris en netjes bij staan en ook het leven in de school geen problemen oplevert.
4d Aansluitkosten glasvezelnetwerk

Het project Schoolglas is een gezamenlijk project van alle schoolbesturen, waarbij alle locaties van scholen voor primair onderwijs in de gemeente worden voorzien van een aansluiting op glasvezel. Hierdoor kunnen op korte termijn alle scholen gebruik maken van geavanceerde breedbandtechnieken voor het onderwijs. In Deventer gaat het om 52 aansluitingen waarvan de kosten per aansluiting


€ 3.818,70 bedragen.
In het op overeenstemming gerichte overleg van 3 februari 2005 is afgesproken dat de schoolbesturen deze kosten bij de gemeente kunnen declareren. De aansluiting op het glasvezelnetwerk kan worden gezien als een collectieve onderwijskundige vernieuwing. Het totaalbedrag wordt dan ook ten laste gebracht van het budget voor aanpassingen in verband met onderwijskundige vernieuwingen.
4e. Voorbereidingskrediet permanente dislocatie in Colmschate Noord (Spikvoorde)

Op basis van een door Onderzoek en Statistiek uitgevoerde prognose van het aantal leerlingen in Colmschate Noord kan worden geconstateerd dat de huisvestingsbehoefte van de scholen in dit voedingsgebied de capaciteit zal overschrijden. Het omslagpunt hiervoor ligt in het schooljaar 2006/2007. In de periode 2008-2017 zullen minimaal 10 lokalen bovenop de bestaande capaciteit nodig zijn.

Een deel van deze behoefte (5 lokalen) kan worden opgevangen in reeds beschikbare semi-permanente huisvesting op het Andriessenplein nabij de hoofdlocatie. Voor het overige deel van de behoefte is in samenwerking met woningbouwcorporatie Rentre/Landstad een plan ontwikkeld voor een permanente dislocatie in Spikvoorde. Het plan voorziet in de realisatie van een schoolgebouw met 8 lokalen en een speellokaal. Hiermee is een volwaardige schoolgebouw gecreëerd. Het ontwerp is gericht op de mogelijk-heid om op termijn het gebouw een andere functie te geven (bv. welzijn of wonen). Door 3 lokalen meer te realiseren dan volgens de prognoses strikt noodzakelijk is het tevens mogelijk in het scholencomplex aan het Andriessenplein (hoofdlocatie) nevenruimten te creëren in het kader van onderwijskundige ver-nieuwingen.
De totale investeringskosten zijn geraamd op € 1,6 miljoen op basis van de Verordening Huisvesting Onderwijs. Het project bevindt zich momenteel in de Initiatieffase. Omdat er kosten gemaakt gaan worden voor architect en adviseurs stellen wij voor een voorbereidingskrediet van € 128.000,-- beschikbaar te stellen (8% van investeringskosten). Dit voorbereidingskrediet zal worden betrokken bij de kredietaan-vraag voor de totaalinvestering.
4f. Openbare schoolspeelplaatsen en groenonderhoud basisonderwijs

In oktober 2004 is het concept beleidsplan 'Spelen in Deventer' in de gemeenteraad van Deventer besproken. De gemeenteraad heeft in de vergadering ingestemd met de voorgestelde beleidskaders. Onderdeel van het beleidsplan is het transformeren van een aantal schoolpleinen tot openbare schoolspeelplaatsen. Deze transformatie is gebaseerd op een bijdrage van gemeente en schoolbesturen.


Op basis van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs kunnen schoolbesturen normaliter bij de gemeente bekostiging vragen voor werkzaamheden aan de schoolplein (terreinverharding). In het beleidsplan worden 30 schoolpleinen getransformeerd tot openbare schoolspeelplaatsen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ca. € 205.000,-- gemoeid is met het aanpassen van de huidige terreinverhardingen van deze schoolpleinen. Deze kosten hebben betrekking op herstel van straatwerk en het aanbrengen van rubberen tegels onder speeltoestellen. De kosten voor het aanschaffen van speeltoestellen en meubilair worden gedekt uit bijdragen van schoolbesturen en de vrijkomende middelen bij de sector Gemeentewerken als gevolg van het reduceren van het aantal speelplaatsen.
In overleggen hebben schoolbesturen een aantal keren verzocht de transformatie tot openbare school-pleinen te koppelen aan de overheveling van het groenonderhoud van scholen naar de gemeente.

Deze overheveling vindt budgettair neutraal plaats met uitzondering van de kosten voor upgrade en aanvullende investeringen. Totale kostenpost voor upgrade en aanvullende middelen is geraamd op ca.


€ 22.000,--
4g 1e inrichting (inventaris) Ambelt Herfte VSO

De Ambelt-Herfte verzorgt onderwijs aan LZK (Langdurig Zieke Kinderen) in cluster 4 van het voortgezet speciaal onderwijs. Met ingang van 2004 is Deventer opgenomen op het Plan van Nevenvestigingen van het REC Oost Nederland, en daarmee een officiële nevenvestiging van De Ambelt-Herfte. In samenspraak met het schoolbestuur is bepaald dat de nevenvestiging zal worden gestart in de voormalige VO school op het AZC. Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend voor de eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair. Op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs kan een normbedrag van € 50.749,- op basis van vijf groepen beschikbaar worden gesteld.


5. Draagvlak

Het overleg over de voorgestelde voorzieningen met de schoolbesturen heeft geleid tot consensus. De uitvoering van de voorstellen passen eveneens het conceptmasterplan onderwijshuisvesting dat in voorbereiding is. De gedachte van het gebiedsgericht werken (voedingsgebied) wordt ook uitgedragen in de Sociale structuurvisie en Sociaal Programma.
6. Financiële consequenties

In het onderstaande overzicht wordt de berekening van de kapitaallasten weergegeven van de investe-ringen op het tussenprogramma. Uitgegaan is van een rentepercentage van 5%.
kapitaallasten
Voorziening

 

krediet
 1e jaar

Afschrijving

Hagenpoortschool, uitbreiding300.000


22.500

40 jaar

De Sleutel, uitbreiding275.000


20.625

40 jaar

Hovenschool, uitbreiding,248.755


18.657

40 jaar

Borgloschool, facelift hoofdgebouw35.235


8.809

5 jaar

Borgloschool, facelift dislocatie41.935


10.484

5 jaar

Slingerbos, brandveiligheid94.220


9.422

20 jaar

De Windroos, uitbreiding175.000


13.125

40 jaar

Horizon, facelift hoofdgebouw30.356


7.589

5 jaar

Horizon, facelift dislocatie37.398


9.350

5 jaar

Deventer Circuitschool, facelift100.075


25.019

5 jaar

Nieuwbouw Spikvoorde (voorbereidingskrediet)128.000


9.600

40 jaar

basisscholen, schoolpleinen en groen227.000


34.050

10 jaar

basisscholen, glasvezelkabel198.575


59.573

4 jaar

Nicolaasschool, brandveiligheid30.500


3.050

20 jaar

Ambelt, 1e inrichting50.749


7.612

10 jaar

Totaal tussenprogramma1.972.798


259.463
De kapitaallasten van de investeringen in de gebouwen kunnen ten laste worden gebracht van de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs. De stand van deze reserve is op 31 december 2004 € 13,7 miljoen. Als gevolg van de verwachte putting uit de reserve in 2005 in verband met bestaand beleid en de goedkeuring van dit tussenprogramma daalt de geprognotiseerde stand van de reserve per 31 december 2005 naar circa € 12,8 miljoen. Met de toekomstige investeringen, zoals nieuwbouw Panta Rhei/sporthal Zandweerd, wijkvoorzieningencentra in Keizerslanden en Rivierenwijk is nog geen rekening gehouden.

Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris, de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude


RAADSBESLUIT

Onderwerp :

Kredietaanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting

Raadsvergadering :

4 juli 2005

Raadscommissie :

SCE

d.d.

14 juni 2005

Agendapunt :

14

Portef.houder :

wethouder Adema

Voorstelnummer :

2005.09299

BenW-besluit d.d. :

17 mei 2005

Sector :

Welzijn, Cultuur en Onderwijs
De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2005, nummer 2005.09299, sector Welzijn, Cultuur en Onderwijs;

BESLUIT

1. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs de op bijlage 1 vermelde voor-zieningen in de huisvesting onderwijs vast te stellen;


2. In verband met de realisering van de voorzieningen op de onder besluit 1 vastgestelde bijlage kredieten beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 1.972.798,--;
3. De kapitaallasten voortvloeiende uit de kredieten bedoeld onder besluit 2 ten laste te brengen van de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs;
4. Vast te stellen het ontwerpbesluit tot wijziging van de gemeentebegroting 2005.Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2005.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst

drs. J. van Lidth de Jeude
Tussenprogramma huisvestingsaanvragen 2005 (bijlage 1 bij raadsbesluit 05.09299)


versie 0.2. d.d. 3 mei 2005
status: conceptRaads-voorstel

School

Gebouw

Voorziening

goedkeuring

kap.lasten

opmerkingen

4a

Hagenpoortschool

Bagijnestraat

permanente uitbreiding school 8e lokaal

300.000

22.500

afschr.40 jr

4a

De Sleutel

Bakkerskamp Schalkhaar

permanente uitbreiding school 8e lokaal

275.000

20.625

afschr.40 jr

4a

Hovenschool

Langestraat

permanente uitbreiding school 8e lokaal

248.755

18.657

afschr.40 jr

4c

Borgloschool

Groenewold

facelift schoolgebouw

35.235

8.809

afschr. 5 jr

4c

Borgloschool

Kon. Wilhelminalaan

facelift schoolgebouw

41.935

10.484

afschr. 5 jr

4b

Slingerbos

Slingerbos

brandveiligheids maatregelen bestaand gebouw

94.220

9.422

afschr. 20 jr


Totaal

995.145

90.497

Rvs

School

Gebouw

Voorziening

goedkeuring

kap.lasten

opmerkingen

4a

De Windroos

Broederenstraat 16

permanente uitbreiding school 8e lokaal

175.000

13.125

afschr. 40 jr

4c

Horizon

Wittestein

facelift schoolgebouw

30.356

7.589

afschr. 5 jr

4c

Horizon

Kon. Wilhelminalaan

facelift schoolgebouw

37.398

9.350

afschr. 5 jr

4c

Deventer Circuitschool

Enkdwarsstraat

facelift schoolgebouw

100.075

25.019

afschr. 5 jr


Totaal

342.829

55.082

Rvs

School

Gebouw

Voorziening

goedkeuring

kap.lasten

opmerkingen

4e

basisonderwijs vijfhoek

nieuwbouw dislocatie Spikvoorde

voorbereidingskrediet nieuwbouw Spikvoorde

128.000

9.600

afschr. 40 jr


Totaal

128.000

9.600

Rvs

School

Gebouw

Voorziening

goedkeuring

kap.lasten

opmerkingen

4f

basisscholen

diverse gebouwen

openbaar maken schoolpleinen

227.000

34.050

afschr.10 jr

4d

basisscholen

52 gebouwen

glasvezelkabel

198.575

59.573

afschr.4 jr


Totaal

425.575

93.623
School

Gebouw

Voorziening

goedkeuring

kap.lasten

opmerkingen

4b

Nicolaasschool

Pastoorsdijk

brandveiligheids maatregelen bestaand gebouw

30.500

3.050

afschr. 20 jr


Totaal

30.500

3.050
School

Gebouw

Voorziening

goedkeuring

kap.lasten

opmerkingen

4g

Ambelt

Frieswijkerweg

eerste inrichting (inventaris)

50.749

7.612

afschr. 10 jr


Totaal

50.749

7.612

Totalen tussenprogramma 2005
1.972.798

259.463
Dovnload 108.86 Kb.