Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)

Dovnload 0.67 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)Pagina1/10
Datum28.10.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Rechterlijk Archief Veghel – inv. nr. R41 (1616-1621)

Regesten door Martien van Asseldonk
Inventaris nummer 41 werd tot en met fol. 239 geschreven door Gerrit van Heessel de Jonge, die secretaris was van 1616 tot 1620. Hierna neemt Peter van Kempen (Peter à Kempis) het over. De laatste aantekening van Gerit van Heessel (op folio 46) dateert van 20 april 1620. De eerste akte geschreven door Peter van Kampen dateert van 15 mei 1620.
Sommige folio's ontbreken en hier en daar zijn folio's door elkaar geraakt. Bij het maken van de regesten is de juiste volgorde van de folio's zoveel mogelijk hersteld. Ook na deze reconstructie van de oorspronkelijke volgorde van het register blijft de volgorde van de aktes niet strikt chronologisch. Tussen de akten uit 1618 duiken bijvoorbeeld geregeld akten uit 1617 op. De gereconstrueerde volgorde is:


 • Fol. 1-185 staan op volgorde, behalve dat we fol. 8-15 tussen fol. 1 en fol. 2 hebben geplaatst.

 • Het laatste deel, fol. 216-314, staat op volgorde.

Vooral de folios van 186 tot 215 zijn door elkaar geraakt. We kunnen deze in zes blokken verdelen, waarvan de folio's op volgorde zijn geplaatst op bais van akten die over meerdere folio's heen lopen. Die blokken zijn vervolgens op basis van datum in de volgende volgorde gezet.
 • Fol. 194-195 17-03-1619 tot 18-03-1619
 • Fol. 210-213 08-05-1619 einde akte ontbreekt
 • Fol. 186-189 02-11-1619 tot 12-12-1619

 • Fol. 214-215 12-12-1619 tot 30-12-1619

 • Fol. 196-197 30-12-1619
 • Fol. 190-193 08-06-1619 tot 02-01-1620
 • Fol. 202-203 16-04-1619

 • Fol. 198-201 24-04-1619 tot 18-01-1620
 • Fol. 206-207 13-11-1619

 • Fol. 204-205 13-11-1619

 • Fol. 208 Geen datum

Regesten:


Veghel R41 fol. 1 Akte 001 Transport 17-06-1616

Jan van Ghestel heeft ten behoeve van zijn zoon Handrick afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van al zijn goederen die hij erfde van wylen zijn vrouw Ariken dochter van Willem Handrickx.

Getuigen: Marten Donckers en Goert Laurinssen

Veghel R41 fol. 8-9 Akte 002 Deling 12-11-1616

Ghijsbert sone wijlen Pauwels Goortssen, Cornelis Janssoen alias Roijen, als man van Cornelis, Simeon Willem Janssen als man van Geertruijen, met Willem Martens en Peter Willem Janssen als voogden over zijn vrouw Maria, Goijaert Pauwels Gortssen, met Jacob Mathijs zijn voogd, allen erfgenamen en kinderen van wijlen Pauwels Gortssen voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Ercken, hebben goed gedeeld.
Willem Martens en Peter Willem Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlem Simeon Willem Janssen, verwekt bij zijn vrouw, krijgen toebedeeld 'een huijs, hoff metten bomgaert metten eycken hout (by) den hoff staende, onder conditie dat dit loot voor den boomgaert moet betalen aen het loot van den schuer 50 gulden. Het 'huijs' is gelegen ter plaatse genoemd den ..., 'den halven missie recht wuijt tot op de gemeynt, te weten van den voorschreven straet streckende op de willighe beneffen den post daer 't hecken aen toegaet, soe sy dat voorts met malcanderen sullen steecken. Ende het lot van de schuer met het huijs sullen malcanderen het hecken helpen onderhouden, ende d'lot van den schuer met het lot ..ende de poterye elck nae syns erff naest staende tot behouden'.
Ook 'een acker tuelants, gelegen aen de missie met het heyvelt daer aen liggende'.
Ook 'een streep lants genoempt den ... daer teynden aen malcanderen'.
Ook een 'stuck lants genoempt den Honts ecker', gelegen aldaar


 • e.z.: het goed van Peter ..

 • a.z.: het goed van Dierck Arien Dierx

 • e.e.: ...

Ook 'het halff eussel, gelijk het tselve aldaer ... staet ende tegens sijne mede condividenten te deylen'.


Het 1/3 deel in 'eenen hoijbempt', gelegen aldaar

Dit deel is belast met: • een erfpacht van 12 vaten rogge aan 'den convent van den Carthuijsers tot Vucht

 • 100 gulden aan de kinderen van Arien van Duersen

 • 50 gulden aan heer Henrick (bijschrift: betaald in januari 1617)

 • een cijns van 2 stuivers en 1/2 oort aan de heer van Helmond

Getuigen: Marten Donckers, Marten Meuss Janssen, Anthonis Jacobssen en Gerit Henricxen, schepenen in Vechell
Bijschrift: op 08-03-1617 zijn deze 50 gulden door Simeon Willem Martens als voogd betaald. Ut attestor Anthonij Thibos.

Veghel R41 fol. 9 Akte 003 Deling 12-11-1616

Gijsbert Pauwels Ploech krijgt toebedeeld 'een schuer met die strepen daer teijnden liggende, gelegen aldaar


 • e.z.: het eussell

 • a.z.: het goed van zijn mede-condivident

 • e.e.: de straet

Ook 'enen acker lants genoempt het Hennestuck, met enen acker genoempt het Hoffken, gelegen aldaar, gelegen rondom aan 'syns selfs eussel'.


Ook 'een stuxken lants, gelegen over de straet in den hoijbempt ter plaetsche voorschreven, ende drie voeten rontsomme den ecker aff te maken tesamen graven oft een pael steken staende lanx den hoybempt'.
Ook het 1/3 deel in voorschreven 'hoybempt, jaerlyx te hoijen ende te deijlen met het voorschreven onmundich kynt ende Jan Lambers mede-condivident'.
Ook 'het halff eussel te weyen opgedeylt tegen het onmundich kynt als mede con-divident, gelyck het affgepaelt is ende malcanderen te wegen onbecront'.
Dit deel is belast met 100 gulden aan Aert Aernts (bijschrift: is betaald op ...1617).

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 10 Akte 004 Deling 12-11-1616

Jan Lambers als man van Maria dochter van Pauwels Gortssen, verwekt bij zijn vrouw Ercken, krijgt toebedeeld 'eenen ecker tuelants, groot omtrent ... lopensaet', gelegen adaar, de Colaert genoemd


Het ... deel in voorschreven 'bempt', te hooien en te delen met zijn mede-condividenten, het kind van Simeon Willens, verwekt bij Geertruijt en Gijsbert Pauwes Ploech.


Dit lot moet geven 25 gulden aan Cornelis Janssen Roijen en 25 gulden aan Pauwels Ploch.

Getuigen: Marten Donckers, Marten Meussen, Anthonis Jacobssen en Gerit Henricxen, schepenen in Vechell


Bijschrift: de twee maal 25 gulden heeft Jan Lamberts betaald. Ut attestor op 26-09-1617. Anthonij Thibos, notaris

Veghel R41 fol. 10-11 Akte 005 Deling 12-11-1616

Goijaert Pauels Ploech met zijn voogd Jacob Mathijs krijgt toebedeeld 'een huijs, hoff metten schopken', gelegen ter plaatse genoemd de Gemeyn Strate


 • e.z.: het goed van de minderjarige kinderen van wijlen Anthonis Dierck Rombouts, verwekt bij zijn vrouw ...

 • a.z.: het goed van ... Jan van Gestel

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a..e: Anthonis Wijnen

Ook 'eenen halven hoijbempt daer teynden aen liggende, dat jaerlyx rijt tegens Henrick Jan Peters cum suis' • e.z.: het goed van de weduwe genaempt Meriken Greven

 • e.e.: die ghemeyn straet

Ook 'een Bos sestersaet lants', gelegen ter plaatse genoemd de Bockt • e.z.: het goed van Arien Claessen

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Willem Henrick Jan Emonts

 • e.e.: het goed van Reynder Suermonts

Ook 'een hoijbemptken gelegen op Ham, jaerlyx rijdende tegens Boudewijn Peters ofte sijnen laeten'.


Ook 'een hoijveltken gelegen in de Buenders', achte Dieck Ariens, genoemd die Clueterkens

 • e.z. en a.z.: het goed van Dierck Ariens voorschreven

 • e.e.: de Lange Buenders

Ook een eenmalig bedrag van 40 gulden uit een hoijcamp gelegen in Geffen, die Henrick Jan Tonis in gebruik heeft.


Ook 'twee eycken staende opten Colaert met een smette gesmet hen liedens bekent met het vitsel rotten voorschreven huijse eens te halen in beyde de sijde in de stege'.

Getuigen: als voor


Bijschrift: de 40 gulden zijn betaald op .. 1617. Anthonij Thibos, notaris

Veghel R41 fol. 11-12 Akte 006 Deling 12-11-1616

Cornelis Janssen Roijen als man van Cornelia dochter van Pauels Gortssen krijgt toebedeeld 'enen acker tuelants', gelegen ter plaatse genoemd 't Dorsshout


 • e.z.: het goed van Joncker Herman van Middegael

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Henrixken Rombout Henrixen

 • e.e.: het goed van de weduwe van Dierck Tonis Roeffen en Arien Gielens

 • a.e.: een gemeyn steechde

Ook een bedrag van 25 gulden die wordt betaald uit de 'ecker' gelegen in de Colaert, die Jan Lamberts als man van Maria toebedeeld heeft gekregen.

Getuigen: Marten Donckers, Marten Meussen, Anthonis Jacops en Henrick Henrixen

Bijschrift: de 25 gulden zijn voldaan aan Cornelis. Ut attestor Anthonij Thibos, notaris

Veghel R41 fol. 2 Akte 007 Transport 07-01-1617

Handrick Ariens, Jan Thonis en Jan Dierckx, 'borgemesteren in die heerlyckheyt van Vechel, volmacht van den ghemeynte ende machtichscaep hebbende, ende daer mede inne consenteerende te weten Handrick Lamberdt Simons ende Lambert Symon Willems', hebben verkocht aan Aert Wouters 'een hoeckxken van de ghemeynte', 'om te tiemmeren een huys ende het voirschreven hoeckxken is ghelegen aen de Hey binnen Vechel, ter plaetsse genoempt aen de Voerdt', gelegen rondom aan de ghemeynte, behalve met een zijde aan het eigen goed.

Getuigen: Gherit Haanrickx, Cornelis Goerts en Symon Willem Janss.

Veghel R41 fol. 3-4 Akte 008 Deling 10-01-1617

Arien Gheysberts als man van Soffia, Anthonis sone wylen Arien Jan Arienssen als man van Chatarina, en Handrick Peter Hans, allen kinderen en erfgenamen van wylen Peter Janssen van den Ryet, verwekt bij zijn vrouw Elisebet, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Arien Gheysbers als man van Sofia krijgt toebedeeld 'een huys, hoeff, boemgaerde met den aengheleghen laende', gelegen aen Toershout, 'met de gerechtheyt ende poeterye dyen aengaende, gelyck 'tselve affgepaelt is'

Het goed is belast met: • een erfcijns van 9 gulden aan Eercken Strick ten Boes

 • een erfcijns van 5 gulden aan Peter Goerdts tot Hessick

 • doorgestreept bijschrift: een gebuercheyns van 2 blancken aan de nabueren van Vechel

Ook 'een lopensaet landts ende drie roeyen, aff te meten van een stueck landts aen den deyck' • e.z.: het goed van Anthonis Jacophx

 • voorts: de mede-condividenten

Met de voorwaarde 'dat het esthuys op het voirschreven erffeniss staende met den baeckhoeven desen ende Handrick Peter Hans, syne mede-condivident, tsamen onbecrondt syllen gebruycken soe langhe het dueren sal'.

Getuigen: Maerten Meus Janssen, Thonis Jacops en Symon Willems, schepenen

Veghel R41 fol. 4-5 Akte 009 Deling 10-01-1617

Handrick Peter Hans van der Reydt krijgt toebedeeld 'een stuec ackerlandts met syne poteryen, soe dat teghen Arien, syne mede-condivident, affghepaelt is, schietende recht wuyt over den deyck nae den broeck westwaerdts geleghen', ter plaatse genoemd aent Toershoudt


 • e.z.: het goed van Arien, mede-condivident en Jan Willems van den Gruenendael

 • a.z.: het goed van Wouter Melis van der Santvoerdt en Cornelis Handrick Nelis van Duerssen

 • e.e.: het goed van Jan Willems van den Gruenendael en Dirck Jan Claessen

 • a.e.: de gemeynte van Vechel

Dit deel is belast met: • een erfpacht van 1 mud rogge aan de heilige geest van Vechel, dat wordt betaald met 4 gulden

 • een erfcijns van 3 gulden aan Joncker Handrick Munickx

 • een gebuercijns van 2 blancken aan de naebueren van Vechel

 • een eenmalig bedrag van 30 gulden 'aen het loedt aen den deyck'

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 5-7 Akte 010 Deling 10-01-1617

Thonis Arien Hanssen als man van Chatalyn krijgt toebedeeld 'een acker tuellandts', gelegen 'ontrent ter kercke ter plaetse genoempt aen den deyck', groot ontrent 4 lopensaets en 26 roeyen, 'tot behoeff van den huysen'


 • e.z.: het goed van Joncker Walraven van Erp, 'heere tot Erp ende Vechel'

 • a.z.: het goed van Anthonis Jacophx en Arie, mede condivident

 • e.e.: een gemeyn steechde

 • a.e.: de gemeyne straete, met de schuer op d' erffenis staende

Dit deel is belast met: • een erfcijns van 2 gulden aan Dierck Aerdts Toelinckx

 • een erfcijns van 18 1/2 stuivers aan Matheuys in de Kettin

 • een erfcijns van 2 pond payment aan Jan van de Laer de Joenghe

 • een erfcijns van 4 gulden aan Jan Delis tot Roey

 • een erfcijns van 4 gulden aan Jan Symons Jan Loesbroeck

Dit lot krijgt een eenmalig bedrag van 35 gulden van Handrick Peters, syne mede-condivident.

Getuigen: Maerten Meus Janssen, Anthonis Jacops en Symon Willem Janssen

Veghel R41 fol. 7 Akte 011 Transport 27-12-1616

Handrick Ariens Jan Thonis en Jan Dierckx, 'boirgemesteren in de heerlyckheyt van Vechel, voelmacht ende machtichschap hebbende ende de naebuerens daer mede inne consenterende Peter Kuypers ende Aert Handrick Thonis', hebben verkocht en opgedragen aan Maerten Meus Janssen 'een hoeckxken van de gemeynte', 'tot een schuere te tiemmeren'

Maerten Meus Jannsen, de koper, belooft om 'de voedtpaedt droeghe sal hauden om daer over te gaen'.

Getuigen: Gerit Laureynss en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 16 Akte 012 Transport 10-01-1617

Mari weduwe van Jan Peters van Stiphout heeft ten behoeve van haar kinderen afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van een 'stuecken landst, groot ontrent een sestersaet', gelegen in 'de Wierlasse (lees: Wielrotse) tynde'


 • e.z.: de gemeyn straet

 • a.z. en e.e.: het goed van Marten Meus Hanssen

 • a.z.: de koper

Getuigen: Maerten Meus Hanss en Theunis Jacophx

Veghel R41 fol. 16 Akte 013 Transport 10-01-1617

Haar nagelaten kinderen, met name Peter Jan Peters en zijn broer Hendrick, en Jan Gelinckx als man vam Margriet, Hermen Thonis als voogd over de minderjarige kinderen nagelaten door Jan Peters en zijn vrouw Mari, met name Heylcken en haar broer Roef, hebben opgedragen en overgegeven aan Peter Huippert, 'haeren swaegher' als man van Chatelyn, 'een stuecken landts', groot omtrent 1 sestersaet, zoals in de vorige akte beschreven staat.

Getuigen: Maerten Meus Hanss en Anhonis Jacops

Veghel R41 fol. 17 Akte 014 Transport 18-10-1616

Wauter Jan Wauters, zijn broers Handrick en Jan, Goyaert Laurens Claessen en Matheus Janssen hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerit Jans van Dieperbeeck 'een stuck eckerlants', groot intrent 36 roeyen tuellants, gelegen ter plaatse genoemd het Russelt, 'ende is geweecht over een stueck ackerlants genoempt den Spuelhuevel, gelyck alst over dertich oft vertich jaeren geweest is, eertyts toebehoirt hebbende Willem Lamberts' • e.z.: Gerit, de koper

 • a.z.: Mariken weduwe van Peter Jan Lamberts met haar kinderen

 • e.e.: Heylken weduwe van Steven Gielens met haar kinderen

 • a.e.: Willem Marten Ariens

De verkopers hebben dit 'stueck landts' geërfd van hun ouders.

Getuigen: Marten Aert Donckers en Goeyaert Laurenss, schepenen

Veghel R41 fol. 18-19 Akte 015 Transport 24-11-1616

Jan sone Jan Peters Cluytmans had opgedragen en overgegeven aan Anthonis Jan Wynen 'sekere huys, hoff ende erffenisse', groot omtrent 1 lopenssaet lants, gelegen 'ter platsse genoempt de gemeyn strate'


 • e.z.: het goed van wylen Goyaert Paeules Ploechen

 • a.z.: het minderjarig kind van Baestiaen Willemss

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: het goed van Jan Handrickx Vreynssen

Jan had dit goed geërfd van wylen zijn vrouw Ariken dochter van Willem Handrickx sone en hun kinderen, zoals het hem door 'deylinghe teghens den voirschreven Bastiaen Willemss te deel is gevallen'. Het goed is belast met een erfcijns van 6 gulden aan Jan Geritsen Cuyper 'tot Shaertoeghenbossche'.


Jan sone Jan Peters Cluytmans, 'gebortich van St. Michelsgestel', heeft verklaard opgedragen en getransporteerd te hebben aan Anthony Jan Wynen 'sekere huys, hoff ende erffenisse', groot omtrent 1 lopensaet lants, gelegen ter plaatse genoemd de Gemeyn Straet

 • e.z.: het goed van wijlen Goyaert Paules Ploech

 • a.z.: het minderjarige kind van Bastiaen Willemss

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: het goed van Jan Handrickx Vreynsen

Jan had dit goed geërfd van zijn vrouw Ariken dochter van Willen Handricks en hun kinderen, en zoals hij door 'deylinghe tegens den voischreven Bastiaen Willens ten deel is gevallen'. Het goed is belast met een erfcijns van 6 gulden aan Jan Geritsse Cuyper tot Hertogenboessche.

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Hanss
Bijschrift: de 'schepenen quitantie' van de verklaring dat Jan van Gestel van deze veste is voldaan staat geschreven op het protocol van secretaris G. de Heessel, fol. 165, actum 25-08-1634.

Veghel R41 fol. 20 Akte 016 Verklaring 24-11-1616

'Jan binnen den gepresigneerden tyt van vier jaeren wilde vercopen aen aenderen sal daer gehouden wesen te betaelen twehondert ende vyftich gulden, hen by den voirschreven Anthonis gedeborsseert ofte gestelt'.

Getuigen: Maerten Aert Donckers en Goeyaert Laurenssen, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 20 Akte 017 Verklaring 24-11-1616

'Ende is noch ondersproecken dat Anthonis voirschreven het selve huys ende goet sal moeghen ghebruycken den tyt van twe jaeren'. Met voorwaarden.

Getuigen: als voor
Bijschrift: Jan Peter Cluytmans heeft afstand gedaan van zijn rechten 'op all sulcken lossinge als den voirschreven Jan in desen coop hadde gereserveert' en dat ten behoeve van Anronis, de koper, onder voorwaarde dat de koper 25 gulden moet betalen aan Goert Geerdts, die verklaart het bedrag ontvangen te hebben. Actum: 18-04-1618. Getuigen: Anthonis Jacops en Geert Henrickx.

Veghel R41 fol. 20-21 Akte 018 Transport 13-12-1616

Wouter Jan Handrickx, man van Leysken dochter van Hermen Dierx Hoebraecken, 'woenende op Boeckel in den laende van Ravensteyn', heeft opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Daendel Maessen het 1/6 deel van een erfcijns van 7 Carolus gulden, die hij van zijn vrouw geërfd heeft, te betalen uit goed gelegen ter plaatse genoemd den Biessen


 • e.z. en e.e.: het goed van Beert weduwe van Gerit Delis en anderen

 • a.z. en a.e.: de gemeynte van Vechel

Het goed is nu toebehorende aan de kinderen van Goert Jan Bertmeus, met name Jan en zijn zus Metken.

Getuigen: Goert Laurinss en Geerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 21-22 Akte 019 Transport 31-01-1617

Jan Henrixen, man geweest van Henrixken dochter van Jan Segerssen, verwekt bij zijn vrouw Beelken, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Aerdtssone en Jan Delissen 'eenen heycamp oft bempt', gelegen op Ham


 • e.z.: het goed van de minderjarige kinderen van wylen Roeloff Peter Roeloffs

 • a.z.: die ghemeyn Aa aldaer vloeyende

 • e.z.: het goed van Jan Roeloffsen Olislaeger

 • a.e.: het goed van Anthonis Wynen 'tot Erp wonende'

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meussen

Veghel R41 fol. 22-23 Akte 020 Transport 04-02-1617

Handrick Ariens, Jan Thonis en Jan Dirckx, 'borgemesters in de heerlycheyt Vechel, voelmaecht ende machtichscap hebbende van den gemeynte ende met vonsent van den naebueren, te weten Thonis Jacophx ende Wiellem Meussen' hebben verkocht aan Jan Lambersts 'een hoexken van de gemeynt, groot ontrent een halff roeye', gelegen aen Haeffert (lees: Havelt)


 • e.z.: de koper

 • a.z.: de gemeynt

Getuigen: Marten Meus Hanssen en Geerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 23-24 Akte 021 Transport 07-02-1617

Thomas Hermans als man van Claesken dochter van Jan Jan Melis, verwekt bij zijn vrouw Anna, meerderjarig wezende, en met hem zijn vader Herman, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn oom Jan Aert Phlipsch 'syn huys, hoff, hostat metten aengheleghen erffeniss, soe ackerlant, weyvelt ende heybemden', met poteryen, gelegen op Ham 'daer Jan Melis hunnen vader in bestorven is'


 • e.z.: Jan Aert Phlipsch

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Melis Gerdt Evers cum suis

 • e.e. en a.e.: de gemeynt van Vechel

Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 mud gerst

 • een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers aan Handrick Joesten

 • een erfcijns van 3 gulden te betalen 'bynnen Sertogenboesse'

 • jaarlijks 30 stuivers aan 'de pastorey van Vechel'

 • jaarlijks 25 stuivers 'aen Sint Thonis capelle van Vechel'

 • jaarljks 30 stuivers 'aen den vicarius ofte cappelaen tot Gemert, genampt heer Aert'

 • jaarlijks 30 stuivers te betalen 'tot St. Oeden Roey'

 • een eenmalig bedrag van 13 gulden aan Baelken

 • de rente van 450 gulden aan Lambert Aerdts

 • jaarlijks 7 stuivers aan 'den kuesterey tot Vechel'

 • jaarlijks 3 gulden aan Arien Handrick Thonis

Getuigen: Marten Donckers, Marten Meus Hanss en Geerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 24-25 Akte 022 Transport 11-02-1617

Ruet Peterss en Jan Handirckx zijn 'hier ten huysen' verschenen om 'een rentken te doceeren van eenen gulden jaerlyckx, hercommende van haer heercken Dandel Thyssen, dat Thonis Jacophx was geldende vuyt erffenisse geleghen in de Straet op de Hoeck'.

Ondertekend door: Geerit Hanrickx, Marten Donckers, Jan Handrick Thonis, Ruet Peters en G. Heessel de Jonghen, secretaris

Veghel R41 fol. 25-26 Akte 023 Verklaring 23-02-1617

Jan Jan Craenen van Roey, den soen van Jan Craenen, heeft verklaard betaald te wezen voor een rente van 30 stuivers, die wordt betaald uit een goed van Jan Jan Melis, gelegen op Ham, nu toebehorende aan Jan Aerdt Philips.

Getuigen: Anthonis Jacops en Geerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 26 Akte 024 Transport 23-02-1617

Dinghen Jan Claes draagt op en geeft over aan Handrick Martens de helft van 'vyff vierden del buenders, gelegen in de Vyff Vierdel Buenders'


 • e.z.: Joncker Walraven van Erp, 'heer van Erp ende Vechel'

 • a.z.: het goed van Jan Theyssen en Hanrick Aert Dierckx

 • e.e: het goed van Welt Peter Roeffen, 'wesende leengoedt onder de heer van Keersberghen'

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.67 Mb.