Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)

Dovnload 0.67 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)Pagina3/10
Datum28.10.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Willem Tomas krijgt toebedeeld 'een stuck lants', met de rechten en poteryen, gelegen aldaar


 • e.z.: het goed van Anthonis Jacops

 • a.z.: Dirck Willem Henrickx

 • e.e.: Aert Willem Corsten

Het goed is belast met een cijns van 1/2 stuiver aan de heer van Helmond.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 60-61 Akte 059 Transport 26-10-1617

Marten Meus Janssen en Jan Roeloffen, als voogden over de nagelaten kinderen van wylen Dirck Henrickx Roeffen, verwekt bij zijn vrouw Alida dochter van wylen Bartholomeus Janssen, verklaren dat een 'ecker tuellants', gelegen aen 't Havelt, 'die Mathys Peters in syn gebruyck tegenwoerdich is hebbende, den onmundigen kynderen respective is toebehoerende ende henne aenverstoerven van hunne ouderen ende grootvadere Bartholomeus Janne', en dat de 'ecker' voor de minderjarige kinderen beter verkocht dan gehouden te worden, omdat die zwaar is belast. De schepenen stemmen toe dat de voogden deze 'ecker' verkopen, mits de opbrengst wordt gebruikt voor het aflossen van de schulden van de minderjarige kinderen.

Getuigen: Marten Donckers, Symon Willems, Jan Thonis en Eymbert Willems

Veghel R41 fol. 61-62 Akte 060 Deling 08-10-1616

De broers Daniel en Roeloff, nagelaten kinderen van wylen Jan Dandels van Kilsdonck, verwekt bij zijn eerste vrouw Margriet, en de meerderjarige Dirck sone Jan Dandels voorschreven, verwekt bij zijn derde vrouw Heylken, delen goed.


Daniel sone wylen Jan Dandels van Kilsdonck krijgt toebedeeld het 1/3 deel in 'eenen hoeybempt', gelegen ontrent der Strate

 • e.z.: het goed van Abraham Thomas

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van Peter Roeloffs met anderen

 • e.e.: het goed van Jan van Hoeck

 • a.e.: die gemeyn A aldaer vloeyende

Dit deel is belast met het 1/3 deel van een erfcijns van 7 stuivers aan de daartoe gerechtigden.


Ook 'een stuck tuelants genompt den Beeckacker', gelegen aent Bloemegaet in de Nederboxe tinde'

 • e.z.: een gemeynen vaerwech

 • a.z.: die Ryt

Ook een erfcijns van 5 gulden en 15 stuivers die Willem Schuppen schuldig is te betalen.


Ook een eenmalig bedrag van 50 gulden van zijn mede-condividenten.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 62 Akte 061 Deling 08-10-1616

Zijn broer Roeloff Jan Dandels van Kilsdonck krijgt toebedeeld 'eenen halven hoybempt, rydende jaerlycx oft stilliggende tegens Daniel, synen broedere, ende Jenneken naegelaten weduwe Simon Peter Roeloffs, onder henne beyde voir d'ander helchte'.


Dit goed is belast met de helft van een erfcijns van 7 stuivers aan de daartoe gerechtigden.
Ook 'een stuck ackerlants', groot ontrent 2 lopensaet, gelegen in de Nederbiesche thiende, met 'een hoyveltken daer aen gelegen genompt de Ryt'

 • het goed van de erfgenamen van Peter Roeloff Henrickxen

 • a.z.: Ruelens Streep

 • e.e.: de Ryt

 • a.z.: het goed van Daniel Janssen, gekomen van de erfgenamen van Jan van Dunghen

Dit goed is belast met een erfpacht van 6 vaten rogge aan 'den heyligheest tot Vechel'.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 63 Akte 062 Deling 08-10-1616

Hun halfbroer Dirck krijgt toebedeeld het 3/4 deel in 'een hoybempt', waarvan Aert Peters, 'mulder tot Erp', het andere 1/4 deel toebehoort, gelegen in de Akertse thiende


 • e.z.: het goed dat Ruth Jan Willemssen heeft gekocht van de erfgenamen van wylen Willemken Jan Dirckx

 • a.z.: het goed van Gysbert Jan Alers

 • e.e.: die A aldaer vloeyende

 • a.e.: het goed van de erfgenamen van Henrick Thonis van Rysinghen

Ook 'een stuck eckerlants', gelegen ontrent de molen, groot ontrent 4 lopensaet • e.z.: de Bolcken toebehorende aan mijn heere van Erp ende Vechel

 • a.z.: het goed van Dirck Arien Dirckx

 • e.e.: de ghemeyn straet

 • a.e.: het goed van Marcelis de Smit

Getuigen: Meus Janssen, Gerit Henrickx en Cornelis Gortssen

Veghel R41 fol. 64 Akte 063 Transport 13-10-1616

Daniel sone wylen Jan Daniels van Kilsdonck als broer van Roeloff Janssen, kinderen van wylen Jan Daniels, verwekt bij zijn vrouw Margriet, en hun broer Dirck, hebben getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan hun broer Roeloff 'seeckere huys, hoff, bomgaert metten brauhuis dien aengelegen, als waer Jan Daniels hennen vadere is bestorvem', gelegen ontrent der kercken in de Strate


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Jacob Gossen Smidts

 • a.z.: het goed van Gerit Anthonis

 • e.e.: de gemeijn straet

 • a.e.: het goed van Joncker walraven van Erp, heere tot Erp ende Vechel

Het goed is belast met: • een erfcijns van 6 gulden aan Tryn van Oorten met Anna, 'sustere des convents van Oirten'

 • een erfcijns van 35 stuivers aan Lambert de Bie

Getuigen: Marten Meeus Janssen, Gerit Henricx en Cornelis Gortssen

Veghel R41 fol. 65 Akte 064 Transport 02-01-1618

Deze akte is doorgestreept.

De weduwe van Henrick Jans Versteghen en haar zoon Jan Henrickx, heeft uit 'crachte van testamente' van 01-07-1617 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Willem Jan Peters 'een hoeybeempt, groot ontrent eenen halven Hollantsen mergen lants', gelegen ter plaatse genoemd het Havelt • e.z. en e.e.: het goed van Jan van Lanckvelt

 • a.z.: het goed van Daniel Janssen met anderen

 • e.e.: de gemeyn A aldaer vloeyende

 • a.e.: het goed van Marten Meus Janssen

Getuigen: Marten Meus Janssen, Marten Aert Donckers en Geerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 66 Akte 065 Transport 02-01-1618

Deze akte is doorgestreept.

Als voorschreven weduwe het geld 'weder over telden dat Arien voorschreven daer voir getelt heeft', wezende 200 gulden, en dat binnen 10 jaren, dan krijgt ze de beemd weer terug.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Geerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 66 Akte 066 Vernaardering 30-01-1618

Deze akte is doorgestreept.

Henrick Franssen heeft vernaarderd 'een hoyvelt', gelegen achter Ham • e.z.: het goed van Baudewyn Peters van Santvoerdt

 • voorts: het goed van de erfgenamen van Jan

Weyndel Willem Henrickx had dit goed op 30-01-1617 verkocht aan Lambert Aerdtssen.

Getuigen: Marten Donckers en Gerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 67-68 Akte 067 Transport 22-01-1618

Jan Willem Sanders en Dirck Dirck Otters als man van Heylcken dochter van wylen Willem Sanders, verwekt bij zijn vrouw Lyntken hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Enken Jacop Ruellens, verwekt bij zijn vrouw Heylcken, 'een stuck eckerlants ende heyvelt', samen groot ontrent 1 sestersaet, zoals zij geërfd hebben van hun ouders, gelegen aan de Hoeghen Biesen


 • e.z.: het goed van Jan Simons

 • a.z.: het goed van Jacop Roeloffs

 • e.e.: de gemeyn straedt van Vechel

 • a.e.: het goed van Goert Jan Claes

Het goed is belast met een erfcijns van 2 blancken 'aent capittel van St. Oeden Roeij'.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 68 Akte 068 Transport 30-01-1618

Henrick Franssen 'presenteert mits desen Lamberden Aerdts all het geene dat hy ter oersaken van den beempt voir genoempt betaelt heeft te voldoen in heel ende deel'.

Getuigen: Marten Donckers en Geerdt Henrickx

Veghel R41 fol. 68 Akte 069 Verklaring 31-01-1618

Marten Meus Janssen, 'onse mede schepenen' lost met 50 gulden een erfcijns van 3 gulden min een stuiver af aan Heylcken Stevens Gielens en haar voogden Aert Geerlinckx en Arien Donckers. De erfcijns wordt betaald uit het goed van Meus Janssen aent Havelt.

Getuigen: Marten Aert Donckes en Eymbert Willemssen

Veghel R41 fol. 69 Akte 070 Transport 31-01-1618

Marten Aert Donckers heeft beloofd een erfcijns van 30 gulden te betalen aan Aert Arien Gielens, die wordt betaald uit goed gelegen aen de Donck, namelijk een 'huys, hoff, hoffstadt metten aengelegen laenden', groot tsamen ontrent 8 lopensaet


 • e.z.: het goed van Lambert Jan Aert

 • a.z.: het goed van Jan Wauters

 • e.e.: het goed van Jan Janssen van der Eynden

 • a.e.: de gemeyn straet van Vechel

De cijns is aflosbaar met 550 gulden.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Eymbert Willemssen


Bijschrift: op 03-04-1630 is een deel deze cijns met 150 Carolus gulden afgelost, er resteert nog een erfcijns van 20 Carolus gulden. Getuige: Symen Willemssen

Veghel R41 fol. 69-71 Akte 071 Belofte 31-01-1618

Arien Rombouts heeft 100 Carolus gulden voorgeschoten aan Helcken Stevens geassisteerd door haar voogden Aert Gerlinkx en Arien Aert Donckers. Helcken belooft hiervoor een jaarlijkse rente van 6 Carolus gulden te betalen.

Getuigen: Marten Aert Donckers en Eymbert Willemssen

Veghel R41 fol. 71 Akte 072 Transport 31-01-1618

Aert Arien Donckers neemt over een erfcijns van 6 gulden, aflosbaar met 100 gulden, van Marten Donckers, 'zynen oome', te betalen aan Neesken, weduwe van Dirck Thonis. De erfcijns wordt betaald uit goed gelegen aen de Donck, te weten een 'huys, hoeff ende erffenisse, die aan Marten toebehoort. De erfcijns is deel van een grotere erfcijns.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Geerit Handrickx

Veghel R41 fol. 72 Akte 073 Transport 08-01-1618

Roeloff zone wylen Gielis Roeloffssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Daniel Henrick Daniels 'eenen hoeybemt', groot ontrent 3 voeder hoywas, gelegen in het Achterste Aabroeck


 • e.z.: het goed van Arien Rombouts Henrickx en Gerit Henrickx

 • a.z.: het goed van Aert Jan Danielssen

 • e.e.: de Aa aldaer vloeyende

 • a.e.: het goed van Peter Arien Mols, genoemd de Equinckel

Getuigen: Geerit Handrickx en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 72-73 Akte 074 Transport 24-07-1617

Jenneken weduwe van Willem Sijmon Jan Peters met haar aanstaande man Jan Ariens, met wie zij in ondertrouw is, transporteren samen aan Willem Thonis Arien Arien 'eenen ecker tuelants met syn toebehoerte, gemeynelycke genoempt den Domecker', groot ontrent 5 lopensaets, gelegen in de Bocxse thiende


 • e.z.: het goed van 'den heijlingen geest van Vechel'

 • a.z.: het goed van Jacop Thyssen

 • e.e.: het goed van Dinghen Jan Claes met haar kinderen

 • a.e.: de gemeyn straet

Getuigen: Marten Donckers en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 73-74 Akte 075 Transport 31-03-1618

Henrick sone Peter Rutten als man van Marey dochter van wylen Jacop Goert Lambers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Wouters 'een stuck tuellants oft ackerlants', groot ontrent 9 loepensaets, gelegen aen de Hey, genoemd den Doercamp, gelegen in de Heysse tiende


 • e.z.: het goed van Joncker Wassenhoeven

 • a.z.: de gemeyn straet van Uden

 • e.e. en a.e.: het goed van Jacop Jan Claessen

Getuigen: Gerit Henrickx en Jan Thonis

Veghel R41 fol. 74 Akte 076 Vernaardering 02-04-1618

Ruet Peter Rutten heeft vernaarderd 'alsulcken ecker tuellants als Henrick Jan Wouters had gekocht van zijn broer Henrick Peter Rutten.

Getuigen: Gerit Henrickx en Jan Thonis

Veghel R41 fol. 74-75 Akte 077 Belening 26-05-1618

Anthonis Jacops en Aert Henrick Thonis belenen met 100 gulden voor 6 jaren 'eenen hoeybeempt', toecomende aan de weduwe van Jan Willms. De beemd is gelegen achter Toershout • e.z.: naast de Aa aldaer vloeyende

 • a.z.: het goed van Jenneken Jan Ariens

 • e.e.: het goed van Anthonis Cornelis

 • a.e.: het goed van Joncker Middegael

Met voorwaarden.

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Janssen.

Bijschrift: op 22-05-1621 is deze belening afgelost

Veghel R41 fol. 75 Akte 078 Deling

De akte is niet afgemaakt.

Goert en Catalyn, minderjarige voorkinderen van Cornelis Goerdts, verwekt bij zijn vrouw Heylcken, dochter van Arien Symons, Lysken weduwe van Cornelis Gordts, Jacop, Heylken en Meriken, minderjarige kinderen van wylen Cornelis Gordts, verwekt bij zijn vrouw Lysken voorschreven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden vanhun ouders.

Veghel R41 fol. 79 Akte 079 Transport 13-03-1619

'De Edele Heere Joncker Walraven van Erp, heere tot Erp ende Vechel', heeft verkocht en opgedragen aan Dirck Willem Henrickx en Gysbert soene wylen Jan Alaertssen 'een stuck tuellants', genoemd den Thys camp, groot ontrent 18 loopensaet, met de poteryen


 • e.z.: het goed van Claes Peter Henrickx

 • a.z.: het goed van Dierck de koper, waarvan het vruchtgebruik nu toebehoort aan Emerentiana weduwe van meester Jan Willemssen

 • e.e.: de gemeyne straet

 • a.e.: het goed van Jacop de Molder

Het goed is belast met:Getuigen: Marten Donckers en Marten Meeussen, schepenen

Veghel R41 fol. 80-81 Akte 080 Deling 03-01-1618

De broers Daniel Ariens, Jan, Arien en Thonis, kinderen van Arien Jan Ariens Leesten, verwekt bij zijn vrouw Lyntken, en 'hunne neeve' Jan Hermans, 'wonende tot Oss', hebben het gedeeld een 'huys, hoff, schuer, schop, landt ende groese', dat zij van hun ouders geërfd hebben.
Daniel Ariens krijgt toebedeeld 'een stuck tuelants met zyn poyeryen dien aengaende ende de oeft boemen daer op staende, ende metgaders d' een helcht van twee d' achterste beemptkens met syne mede condivident Jan hermans tsamen te hoeyen oft te weyen, te hacken ende te houwen metten de poteryen op het Broeck Westwarts vuyt schietende, met den halven dyck naest Lyntken Dirckx te houwen ende wederom op te pooten', het 'stuck lants' is gelegen


 • het goed van de minderjarige kinderen van Mery Lambers int Vossenhool

 • a.z.: Jan Hermans, mede- condivident

 • e.e. en a.e.: de gemeynte van Vechel

Ook 'de halff schuer met de helcht van de weerscap, met Jan Hermans mede condivident tsamen te genyeten'.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Eymbert Willems

Veghel R41 fol. 81-82 Akte 081 Deling 03-01-1618

Jan Hermans krijgt toebedeeld 'de schuerplats met de schuer van het beelbomken affgepaelt, recht over den heckenpost vuyt beneffen het keerssbompken teynde op de willige die gesnet is tussen het huys ende dit lot voorschreven, met de oftbomen daer op staende'


 • e.z.: Dandel, mede-vondivident

 • a.z.: zijn broer Arien, mede condivident, en het goed van het minderjarige kind va Willem Cranen

Ook de helft van 'twee achterste bemptkens met zyne mede condivident Dandel Arien te hoeyen ende te weyen, te hacken ende te houwen, mette poteryen dien aengaende, ende ock de poteryen opten deyck naese weteringhe ende ock de helcht van den poteryen op het Broeck westwarts'.


Ook de helft van 'het schueken ende weerschap'.
Dit deel is belast met een jaarlijks bedrag aan 'heer Henricken oft aen St. Achts autaer'.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 82-83 Akte 082 Deling 03-01-1618

Arien Ariens Leesten krijgt toebedeeld 'het huys, schop, ende den backoven in het backhuys staende, sal blyven staen XX jaren lanck, ende die op het erffenis binnen sullen tsamen dier tyt ombecroent backen, mitsgaeders de poteryen daer tegen staende op de gemeynt, affgepaelt van den eycken heester recht duer het backhuis lynen recht tot op den graff kant naest Claes Willems velt, daer den pael gesteken staet' • e.z.: het goed van het minderjarige kind van Willem Cranen

 • a.z.: de gemeynt van Vechel

 • e.z.: het goed van Thonis, mede condivident

 • a.z.: Jan Hermans, mede condivident

Dit deel is belast met: • een erfcijns van 14 gulden aan Peter Thomas ten Bos

 • een cijns van 2 stuivers en 1 moerken aan de heer van Helmond

'Ende voirt het geen dat nagelvast ende erdtvast sal blyven in het huys'.


Ook het 'vordts beemptken in syn reengenoten doe het affgepaelt is'

 • e.z.: het goed van Jan Hermans, mede condivident

 • a.z.: het goed van Dandel Ariens en Han Hermans, mede condivident

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 83 Akte 083 Deling 03-01-1618

Thonis Ariens krijgt toebedeeld 'het landt in alle syne grotte, soe het affgepaelt is mette poteryen dien aengaende', gelegen aent Toershout


 • e.z. en e.e.: het goed van Claes Willemssen

 • a.z.: het goed van Arien Ariens, mede condivident

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Ook een erfcijns van 3 gulden min 5 stuivers die wordt betaald uit het goed waar Aert Janssen Cuyper tegenwoordig op woont.


Dit deel is belast met een erfcijns van 3 gulden aan Joncker Munikx.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 84 Akte 084 Deling 03-01-1618

Jan Ariens krijgt toebedeeld het goed aen de Donck 'mette poteryen daer op staende' • e.z.: het goed van Arien Donckers

 • a.z. en e.e.: het goed van Lambert Jan Aerts

 • a.e.: op de gemeynte van Vechel

'Dae sal by wesen het backhuys staende op het deel van Thonis, mede condivident'.


Ook een erfpacht van 12 vaten rogge, die wordt betaald uit goed op 't Sontvelt.
Ook het 1/3 deel in 'eenen hoeybempt, te hoeyen tsamen met Daniel Janssen'

 • e.z.: Henrick Dirckx Smidt

 • a.z.: de erfgenamen van Henrick Melis cum suis

 • e.e.: aen den Kerckenbempt van Vechel

 • a.e.: het goed van Lysken Aert van Eerd of haar kinderen

Ook het 1/4 deel in 'eenen hoeybempt', waarvan twee andere delen toebehoren aan Henrick Arien Lenaers, en het andere 1/4 deel met Delia Jan Janssen • e.z.: Dingen Jan Claes

 • a.z.: Henrick Martens en Henrick Roffen

 • e.e.: den Appelenwert

 • a.e.: het goed van de weduwe van Dirck Thonis Roffen en Aert Henrick Lonis cum suis en Jan Willems

'Dit deel moet wegen den ecker van Jan Willems wuyt in de Valstraet'.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 85 Akte 085 Transport 03-01-1618

Jan zoene wylen Henrick Janssen als man van Catelyn heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Melchior Jan Alers en Aert Geritssen 'een moervelt', gelegen aen de Heye opt Venne by Henrick Denen naest de buenre aldaer'


 • e.z.: de erfgenamen van Jan Jacops, 'de molder gewest tot Vechel'

 • a.z.: Henrick Jan Peters

 • e.e.: 'op water wuyt schietende'

 • a.e.: een bundervelt toebehorende aan verscheidene personen

De verkoper heeft dit goed geërfd van wylen Henrick Welten en zijn vrouw Enneken.

Getuigen: Symon Willens en Gerit Henrickx

Veghel R41 fol. 85-90 Akte 086 Transport 12-01-1618

Deze akte is doorgestreept.

Thonis Jacops als vader van zijn enige zoon Jan heeft verklaard dat zijn vrouw Anneken, die onlangs is overleden, 'in haer sieck bedde eerstelyck op hem heeft begeert dat hy tot ontlastinge van haer ende hare erffgenamen zielen soude aen den altaer van Onse Lieve Vrouwe in de kercke van Vechel geloven ende gelden eenen sekere rente jaerlycx van 4 gulden X stuyvers oft daer ontrent. Dat ter oorsaken ende respeckt van eenen onsekeren pacht van thien vaet rogs tsjaers den welcken Anneken voorschreven wel hadde hoeren seggen dat haere ouders oft voerouders ennich tyt hadden gegeven aen den voirschreven altaer, ende nochtans in haer beste kennisse ende wetentheyt anders nyet ende wist dan dat den zelven in voorleden tyden gelost mocht wesen, aengesien dat zy daer noeyt in haer leven aff gemoeyt en is geweest, noch oock hare mombaren, ende dat sy genoch verasumert van hare goestvruchtighe ouders saliger memorie dat zy sulcx den voirschreven altaer niet ende souden begeeren onthouden te hebben, te meer omdat de selvige hare auders voir haer doot den zelven autaer oock hebben beneficieert ende wel gedaen, welcken pacht van tien vaten roggen aen de kennisse ende memorie van Anneken voirschreven (soo zy wederom hadde van hooren seggen) betaelt worden met 4 [gulden en] 10 stuivers jaerlycx oft daer ontrent. Item soe verclaerden Anthonis voirschreven dat de meyninghe van Anneken voirschreven is geweest, ingeval ofter noch eenich bescheit tsy van den altaer voerschreven oft den recht over desselfs worden gevonden daer in van desen oft dies gelycken pacht in gementioneert wordden presentatie sal dienen tot voldoeninghe desselfs, ende dat een seker schaet wesende, dat dese hare gewilligen condemnatie sal dyenen tot voeldoeninghe de selffs, ende dat een seker legaet, wesende een coeralen paternoster, geredimeert tot behoeff van Anneken voorschreven met vyfftich gulden ende by testament van zekere aen zelven autair wederom gelegateert sal doeden ende tenyet doen allen achterstellen oft verloopen pachten die in sulcken geval van haer erffgenamen soude moegen geëyst woorden'. Met meer voorwaarden.


De mede-voogden zijn Dirck Rutten en Arien Henrick Thonis. De rente zou moeten worden betaald uit het 'huys ende hoeff daer Thonis voorschreven tegenwordich in woendt', gelegen by de kercke van Vechel. Maar dit goed mag vanwege het minderjarige kind niet belast worden. Daarom wordt het goed dat van zijn vrouw afkomstig is erbij betrokken, 'te weeten den acker int Russelt neffen de Aude Brughstraet'. De rente van 4 gulden en 10 stuivers wordt vermeerderd tot 6 gulden, 'ende dat ten respecten van al sulcken augementatie het voirschreven legaet soude van den wasmesters des selffs autaers worden gerestilineert tot behoeff van Jannen voirschreven als een memoriael ende juweel van zyn auders hercommende, waer in de wasmeester van Onse L. Vrouwe te weten den eersamen heer Jan Groesius ende den eersamen Jan Henrick Vrenssen hebben geaccordeert ende geconsenteert'.
'Onder stondt al dus: by my Anthonis Jacops, dit is het merck van Dirck Rutten, by my Arien Henrick Thonis, Joannes Groesius, pesbyter, Jan Henrick Laurenssen, ita testor qui presens vidi est intesui Joannes Gysselius, pastor Vechelensis, p. in dignus facta collatione et concordat cum principali, attestor G. Heessel'
Thonis soene Jacop Thonis als weduwnaar van Anneken, dochter van Jan Joerdens, verwekt bij Jenneken, heeft beloofd ten behoeve van het 'Onse Lieven Vrouwen autaer binnen Vechel' een rente van 6 gulden te betalen, uit 'eenen huijsen, schuer, hoff ende brouhuijs', gelegen ontrent de kercke

 • e.z. en e.e.: de gemeyn straet

 • a.z.: het goed van Roeloff Dielis en Daniel Janssen

 • a.e.: het goed van Joncker Walraven van Erp, heere tot Erp ende Vechel

Ook uit 'eenen ecker tuellants', gelegen aent Russelt, groot omtrent 5 lopensaets • e.z.: het goed van Dirck Jan Claes

 • a.z.: de gemeyn Aude Brugstraet

 • e.e.: het goed van Henrick Martens

Getuigen: niet genoemd
Bijschrift: deze rente van 6 gulden is met toestemming van de wasmeesters van het O.L. Vrouwen altaer alhier, te weten heer Jan Groesius en Jan Henricks Frenssen, afgelost, omdat gebleken is dat de genoemde erfpacht van 10 vaten rogge niet toekomt aan het altaar van O.L.Vrouw, maar aan de rector van dit altaar, die daarvoor jaarlijks 4 gulden en 10 stuivers beurt. En wat betreft de verhoging 'ter oorsaken van den choraelen pater noster' heeft Theunis Jacops aan de 'waschmeesters' 25 gulden betaald. Datum: 25-01-1624. Getuigen: Gysbert Jan Alers en Rut Jan Rutten, schepenen. Ita est Joannes Ghijssels, pastor in Vechel

Veghel R41 fol. 90 Akte 087 Transport 12-01-1618

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.67 Mb.