Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)

Dovnload 0.67 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)Pagina5/10
Datum28.10.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Getuigen: Marten Donckers, Symon Willem Janssen en Geerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 122-123 Akte 116 Transport 28-03-1618

Jan Mathys Roeffen had op 04-04-1615 voor 10 jaren beleend van Henrick Welt Peter Roeffen als man van Emken dochter van Wauter Daniels, verwekt bij zijn vrouw Helken 'eenen halven hoeybeempt', gelegen aen de Oude Brugge, waarvan de helft toebehoort aan Willem Dandels • e.z.: de erfgenamen van Jan Peters van Stiphout

 • a.z.: Joncker Reynder Suermonts

 • e.e.: de gemeyn Aa aldaer vloeyende

 • a.e.: de 'heyligen geest van Vechel' en Joncker Johan van Lanckvelt met anderen

'Den voirschreven Henrick ende Empken syn huysvrouwe, begaecht wesende met der sieckte der pestilentie vresende voir die doot, hebben begeert wuytelycken aen Gerit Peterssen synen vader ten by wesen ende aenhooren van Gerit Peterssen, wonende tot Uden, ende als schrobber van den sterffhuysen saliger Jan Aertssen Verweteringhe, gelyck sy byde midts desen syn blycken, ende den voirschreven Gerit Peterssen, out ontrent XXXVI jaren hem daer van onder eedt expuergerende midts desen ende doende aen handen des richters synen solemnelycken eedt by voirgaende arrestamente, dat waerachtich is dat saliger Henrick Welten heeft vuytelycken beegeert dat Walraven voirschreven synen vader den voirgenomden Jan Thyssen soude vesten ende opdragen ende bewaren dat hy genoch bewaert waer overmidts het in voorgaende jaren 16.. by hem gecocht ende betaelt'. Heden heeft genoemde Walraven Peter Roeffen de voirschreven 'halven beempt' opgedragen en overgegeven aan Jan Thys Roeffen.

Getuigen: niet genoemd

Veghel R41 fol. 123-124 Akte 117 Transport 31-03-1618

Henrick Jan Wouters heeft opgedragen en overgegeven aan Goert Vrens Claessen 'een stuck eckerlants ende groesvelt', gelegen 'aent Vranckevoert in de Davelser tinde'


 • e.z.: het goed van Jan Thys Jacops

 • a.z.: Welt Peter Roeffen

 • e.e.: de gemeyn straet van Vechel

 • a.e.: het goed van de koper

Het goed is belast met een erfpacht van 1 malder koren aan de heyligeest tot Vechel.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Gerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 124 Akte 118 Belofte 06-04-1618

Peter Aert Peters heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Dinghen weduwe van Jan Claes. De rente wordt betaald uit goed van voorschreven Peter, te weten 'een hoeybemptken', ter plaatse genoemd op Seytert


 • e.z.: Marten Aert Donckers en Aert Ariens

 • a.z.: het goed van Jan Aert Janssen

 • e.e.: op de gemeyn Aa aldaer vloeyende

 • a.e.: het goed van Lambert de Bie

Getuigen: Marten Donckers en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 125 Akte 119 Transport 06-04-1618

Gysbert sone Jan Alaert heeft opgedragen en overgegeven aan Jan Delissen 'een stuck ackerlants', groot ontrent 11 lopensaets, zoals voorschreven Gysbert gekocht heeft van Willem Janssen van Wetten, gelegen op Hemberch, 'midts synen poterye ende werschap daer toebehorende, gelegen ronsom de gemeynt van Vechel, vuytgenomen d' een eynde op erffenisse Marten Meus Janssen'. Het goed is belast met


 • een erfcijns van 27 gulden aan 'den drossert van Cranendonck'

 • een erfcijns van 9 gulden aan Willemken Gilen van Ravensteyn

 • een erfcijns van 3 gulden aan Aert de Becker

 • een erfpacht van 1 mud gerst, te betalen aan 'Onser Lieve Vrouwen autaer tot Vechel'

 • een cijns van 5 1/2 suivers aan de heer van Helmond

Getuigen: Anthonis Jacops en Geerit Handrickx

Veghel R41 fol. 126 Akte 120 Vernaardering 07-04-1618

Arien Henrick Thonis heeft venaarderd 'een bundervelt, gelegen in den Buendersen Hoeck', zoals Lambert Aerts gekocht heeft van Jan Aert Plipes

Getuigen: Anthonis Jacops en Geerit Handrickx

Veghel R41 fol. 126-127 Akte 121 Belofte 14-02-1617

Deze akte is doorgestreept.

Arien Jan Heeseckers heeft beloofd te betalen aan Dirck Jan Heeseckers een erfcijns van 5 gulden, te betalen uit een 'huys, hoff, bomgaert, eckerlant, hoyvelt ende weyvelt', gelegen op Sontvelt, waar hij tegenwoordig woont.

Getuigen: Marten Donckers en Anthonis Jacops


Bijschrift: op 27-02-1620 is deze belofte afelost door Arien Jan Heesackers. Getuigen: Antonis Jacops en Gerit Henrickx. G. Heessel de Jonghen, secretaris

Veghel R41 fol. 127 Akte 122 Belofte 14-02-1617

Deze akte is doorgestreept.

Nadere voorwaarden bij de vorige akte.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 127 Akte 123 Vernaardering 18-04-1618

Anthonis Wynen als man van Margriet heeft op haar verzoek vernaarderd goed gelegen op Ham dat haar broer Gysbert Jan Alerts opgedragen heeft aan Jan Delissen, (in marge: en dat Geysbert had gekocht van Willem van Wetten), en dat hij gekocht heeft van Delis Aert Loeyen.

Getuigen: Anthonis Jacops en Symon Willem Janssen


Bijschrift: op 07-05-1618 heeft Anthonis Wijnen het goed dat hij van Jan Delissen had vernaarderd wederom overgegeven aan Jan Delissen, en dat Geysbert Jan Alaers had opgedragen. Getuige: Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 128 Akte 124 Transport 18-04-1618

Deze akte is doorgestreept.

Lambert Jan Dirckx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Willems als man van Meriken, verwekt bij Lysken Tys Dandels 'een hoeybemptken', groot ontrent 2 dachmaet, gelegen aent Havelt • e.z.: het goed van Jan van de Velde

 • a.z.: de Appelenwert

 • e.e.: het goed van Daniel Janssen

 • a.e.: de gemeijn straet van Vechel

Getuige: Anthonis Jacops
Bijschrift: dit goed is 'met wil van den voirschreven Jan Willems' op 28-04-1618 wederom overgegeven aan de verkoper Lambert Jan Dirckx. Getuigen: Marten Donckers en Symon Willemss

Veghel R41 fol. 128 Akte 125 Transport 20-04-1618

Henrick Meussen van Erp heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Claes Meussen zijn kindsgedeelte dat Henrick van zijn vader Meus van Erp geërfd heeft en nog zal erven van zijn moeder Heylcken Meussen, met toestemming van voorschreven Heylcken volgens contract tussen haar en haar kinderen van 12-02-1614.

Getuigen: Anthonis Jacops en Eymbert Willens

Veghel R41 fol. 129 Akte 126 Transport 31-01-1617

Jenneke weduwe van Symon Jan Peters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Roeloff Jan Dandels van Kilsdonck het 1/6 deel van 'eenen hoeybeempt', gelegen de Strate, rijdende met Roeloff, de koper en Daniel Janssen van Kilsdonck, broer van de verkoopster • e.z. en e.e.: Jan Thyssen van Hoeck

 • a.z.: Meriken Dirck Henrickx de Greff met haar kinderen en anderen

 • a.e.: de gemeyn Aa daer beneffens vloeyende

Getuige: Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 129-130 Akte 127 Transport 21-04-1618

Jan Roloffens en Peter Peterssen als voogden over de minderjarige kinderen van Aert Meussen, te weten de broers Symon en Peter, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten Anthonissen en Dandel Henrickx, uit 'crachte' van een deling voor de schepenen van Veghel gedaan, 'een stueck heyvelts gelegen aen de Heij achter Aert Henrick Roffen, welk goed afkomstig is van hun grootvader

'Ende vordts sal den voertssen den achtersten moeten wegen doir Aert Henrick Roeffen velt aent eynde Aert Joncker Walraven, heere tot Erp ende Vechel, velt'.

Schepenen: Marten Aert Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 130-131 Akte 128 Belofte 24-04-1618

Aert Dirckx heeft beloofd een erfcijns van 3 gulden te betalen aan Anthonis Jacops uit 'een stuck landts genompt den Quadencoop', groot omtrent 6 loepensaets, zoals Aert dat gekocht heeft van Jan Arien Peeters


 • e.z.: het goed van Henrick Jacop Rulens

 • a.z.: het goed van Peter Aerts

 • e.e.: den Quadencoop

 • a.e.: het goed van voorschreven Aerts

Getuigen: Marten Donckers en Symon Willemssen

Veghel R41 fol. 131-132 Akte 129 Belofte 24-04-1618

Deze akte is doorgestreept.

Heymen Peters van de Wiel heeft beloofd een erfcijns van 12 Carolus gulden te betalen aan Dinghe weduwe van Jan Claes, uit een 'huys, hoff, hoffstadt ende erffenisse daer aen liggende', zoals Heymen dat van zijn vrouw Annelen heeft geërfd, gelegen aen den Biesen • e.z.: het goed van Symen Delis

 • a.z.: het goed van de minderjarige kinderen van Geert Meus

 • e.e.: het goed van Lambert Jan Denen

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Janssen
Bijschrift: Jan Lambert Lathouwers, inwoner van Bruegel, als koper van de helft van de voorgenoemde erfcijns, verklaart dat deze aan hem is afgelost door Luijtien weduwe van Jan Heijmen Peters. De andere helft staat op naam van Jan Peter Janssen, die was getrouwd met Jenneken Jan Leesten, ook erfgenaam. Deze andere helft is afgelost op 17-06-1691. Getuigen: C. van der Hagen en J. Goorts. H. Bijmans, substituut-secretaris.

Veghel R41 fol. 132-133 Akte 130 Accoord 27-04-1618

'Alsoo sekere dispuet, questie ende differentie was geresen' tussen Anthonis Lambert Anthonissen, man geweest van Metken, aan de ene zijde, en Jan Thys Roeffen en Willem Daniels als voogden over de minderjarige kinderen van wylen Henrick Thys Roeffen, verwekt bij zijn vrouw (Euc)helken, over het verkopen van goederen gelegen aen den Buckeler steghde ontrent 1613, 'ende overmidts parteyen in henne sedtcoopen ende voldoen des selffs de geloefte daer van gepasseert nijet en hebben cunnen voldoen'. De partijen zijn overeen gekomen dat de voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Thys Roeffen 'wederom soude aenverden het voirschreven halff erffenis' en het geld te resitueren. Anthonis Janssen van Houdt als voogden over de minderjarige kinderen van Thonis Lambers voirschreven, en met hem Anthonis, hebben het voorschreven 'halff erffeniss' opgedragen en overgegeven aan de voogden.

Getuigen: Anthonis Jacops en Geert Henrickx

Veghel R41 fol. 133 Akte 131 Deling 27-04-1618

Doorgestreept fragment.

Op voornoemde datum hebben de voorschreven erfgenamen het voorschreven goed gedeeld. Jan Thys Roeffen en Willem Dandel Henrickx als voogden over de minderjarige kinderen van wylen Dandel Henrick Gordts krijgen toebedeeld ...

Veghel R41 fol. 133-134 Akte 132 Belofte 27-04-1618

Deze akte is doorgestreept.

Lonis Lonissen heeft beloofd een erfcijns van 3 gulden te betalen aan Dingen weduwe van Jan Claes, uit een 'huys ende hoff', dat hij toebedeeld heeft gekregen • e.z.: het goed van Alcken Willem Ariens

 • a.z. en e.e.: Art Gerlinx

 • a.e.: de gemeynte

Getuigen: Marten Aert Donckers en Eymbert Willems
Bijschrift: deze belofte is gecasseert aan handen Dilis Wilms op 22-10-1661. Getuigen: G. Roeffen en Jacop van der Hagen, schepenen

Veghel R41 fol. 134 Akte 133 Transport 02-05-1618

Gysbert sone Jan Alaert heeft opgedragen en overgegeven aan Henrick Goert Matheyssen 'eenen hoeybeempt', gelegen int Aabroeck


 • e.z.: het goed van 'de kynde Arien Leesten'

 • a.z.: het goed van Matheys Gordts cum suis

 • e.e.: het goed van Claes Geritssen en Aert de Cuyper

 • a.e.: het goed van Jan Lamberts, gekomen van Erck Ploechen

Getuigen: Gerit Hendrickx en Symen Willemssen

Veghel R41 fol. 135 Akte 134 Vernaardering 12-05-1618

Maximiliaen Janssen, 'woenachtich tot Gemert', heeft vernaarderd 'een huys, hoff, bomgaert mitten aengelegen lande', gelegen aen den Bueckeller steghde, zoals Aert Geerdtssen dat heeft gekocht van Aelbert Bardoel.

Getuigen: Geert Henrickx en Eymbert Willems, schepenen


Bijschrift: Maximiliaen Janssen verschijnt voor schepenen en geeft 'zyne loessinghe' over aan Aert Geritssen op 08-11-1618.

Veghel R41 fol. 135 Akte 135 Belofte

Doorgestreept fragement

Jan Arien Peters heeft beloofd een erfijns van 6 gulden te betalen aan Jenneken weduwe van Jan Ariens.

Veghel R41 fol. 135 Akte 136 Belofte 12-05-1618

Jan Arien Peters heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Jenneken weduwe van Jan Ariens. 'ende dat ter cause van houwelyckxe verwaerdt'.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Eymbert Willems

Veghel R41 fol. 136 Akte 137 Transport 10-05-1618

Goert sone Vrenssen de Sneyder heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Wouter Jans 'een hoeyvelt', groot omtrent 'drie vierdel buenders halff', gelegen ter plaatse genoemd de Langhe Bunders


 • e.z.: het goed van Aert de Cuyper

 • a.z.: het goed van Aert Aerdtssen met de zijnen

 • e.e.: het goed van Arien Dirckx op Middegael

 • a.e.: de gemeyn straet van Vechel

Getuigen: Gerit Henrickx en Jan Thonis

Veghel R41 fol. 136-137 Akte 138 Transport 14-05-1618

Jan Wouter Donckers heeft voor 125 gulden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert sone wylen Jan Dirck Henrickx al zijn rechten en goederen die hij erfde van zijn zoon Welt en zijn vrouw Ariken dochter van Mathys Daendels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, te weten het 1/4 deel on een goed gelegen aent Haevelt aen de capell aldaer, 'ronsom in de gemeijnt van Vechel'.

Getuigen: Marten Donckers en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 137-138 Akte 139 Transport 14-05-1618

Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dirckx, het 1/4 deel in een goed gelegen aent Havelt, te weten schuer, hoff ende bomgaert', met de aangelegen landen, 'ronsom de gemeynte van Vechel'.

Getuigen: Anthonis Jacops en Geert Handrickx

Veghel R41 fol. 138 Akte 140 Vernaardering 15-05-1618

Peter Ariens heeft vernaarderd 'elff eycken boemen' die Dandel Hansen gekocht heeft van Arien Rombouts, staande aen de Kempkens.

Getuigen: Anthoni Jacops en Eymbert Willems

Veghel R41 fol. 139-140 Akte 141 Deling 11-03-1617

De broers Henrick, Dirck en Jan, Geert Jans van Dieperbeeck als man van Aelcken, kinderen van Gerit Dirck Claes, verwekt bij Lysken, hebben het gedeeld een 'huys, hoff, hoffstadt ende bomgaert, eckerlandt ende groesvelt', dat zij erfden van hun ouders.


De broers Dirck en Jan krijgen toebedeeld 'het woenhuys met den aengelegen landen ende een hoeybeempt, met syne poteryen dien aengaende', gelegen in de Elssen in Muelen tiende

Ook 'een eussel daer aen gelegen' • e.z.: het goed van Gerdt Janssen, mede condivident

 • a.z.: Dirck Claessen voirschreven

 • e.e.: de gemeyn straet

'Ende het huys moet het hecken houden aen den straet ende den deyck mette neyen graeff commende by den voirschreven huys, ende den deyck sal moeten wegen de Boedonck, ende malcander eens helpen graven de weyde van sueven hamer voedt'.


Ook eem 'eckerken genompt den Spuelvelt', en daaruit te betalen een erfpacht van 1 mud gerst aan het 'Ons Lieves Vrouwe autaer tot Vechel'

 • e.z.: het goed van Lenertssen Dirck Arien Dirckx

 • a.z.: Peter Arien Henrickx

 • e.e.: het goed van Peter Arien Henrickx

 • a.e.: de gemeyn straet

Het goed is belast met: • een erfcijns van 11 gulden aan Henrick Franssen ten Bosch

 • een erfcijns van 6 gulden en 5 stuivers aan 'het gaesthuys ten Bos'

 • een erfcijns van 17 1/2 gulden 'ten Bos achter de Tolbrugge aent cloester'

 • een erfcijns van 7 gulden 'aent cappittel aen St. Jans'

 • een erfcijns van 3 gulden aan Peter Henrick Gerits

 • een erfcijns van 4 gulden aan Baltus van Balen

 • een erfcijns van 8 stuivers aan 'St. Joris autaer van Vechel'

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 140-141 Akte 142 Deling 11-03-1617

Gerit Janssen van Dieperbeeck als man van Aelcken krijgt toebedeeld 'een stueck landt genompt de Boedonck, met alle syne gerechticheyt ende wersscap dien aengaende, ende een eyndt beempts totten paelen toe over een eussel totten nieuwen graeff toe beseyden de Boedonck, met noch een cleyn beemptken', gelegen in den Elssen in de Muelen tiende


 • e.z.: beneffen de Oerbemdt genompt met de laecke

 • a.z.: de gemeyn straet

 • e.e.: het goed van Dirck en Jan, gebroeder, mede condividenten

 • a.e.: de erfgenamen van Handrick Dandels en 'de kynde Lambert Dirckx'

Dit deel is belast met: • een cijns van 21 1/2 stuivers aan de heer van Helmond

 • een erfcijns van 5 gulden en 5 stuivers aan Arien Neijhoff ten Bos

'Den voirschreven condivident sal moegen varen ofte drieven oever den deyck tot de gemeyn straet toe ende voirdts die daer van rechtswegen schuldig is te wegen, ende Gerit voirschreven sal moeten wegen over syn eussel voorschreven'.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 141-142 Akte 143 Deling 11-03-1617

Henrick Gerit Dirckx krijgt toebedeeld het 1/8 deel 'in den Oerbeempt, ofte het vierdendeel aent een eynde gelegen lanckx de Aa aldair vloeyende'


 • e.z.: het goed van mijnheer van Erp

 • a.z.: de erfgenamen van Willem Geyben

Ook 'een stueck eckerlandts', gelegen op de Bockt • e.z.: het goed van Claes Gerdts

 • a.z.: het goed van de weduwe van Aert de Cremer

 • e.e.: het goed van Seger Aert Donckers

 • a.e.: de gemeyn straet

Ook 'een stuck lants', gelegen int Toershout • e.z.: het goed van 'de weduwe Jan meester Ariens van Creyelt'

 • a.z.: het goed van Dirck Lambers

 • e.e.: de weduwe van Nesken Dirck Thonis

 • a.e.: het goed van Aert Henrick Thonis Jacops en Jan Willems

Dit deel is belast met een cijns van 7 of 8 stuivers aan de daartoe gerechtigden.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 142 Akte 144 Transport 19-05-1618

Wauter Willems als man van Meriken dochter van Marten Laurenssen van Heynsberch, verwekt bij zijn vrouw Delia heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Lambers, 'synene swager', het 1/3 deel in de helft dat hij heeft geërfd in een 'huys, hoffstadt, bomgaert metten aengelegen erffenis hoedanich dat gelegen is', gelegen ter plaatse genoemd de Cruysstraet


 • e.z. en e.e.: de gemeyn strate van Vechel

 • a.z.: het goed van Jan van Hoeck

 • a.e.: de erfgenamen van Rombout Willem Lambers

Getuigen: Gerit Hendrickx en Symon Willem Janssen, schepenen

Veghel R41 fol. 143 Akte 145 Transport 19-05-1618

Deze akte is doorgestreept.

Jan Lambers heeft beloofd een erfcijns van 6 gulden te betalen aan Wauter Willems. De erfcijns wordt betaald uit een 'huys, hoffstaedt ende hoff, landt ende erffenis voir verhaelt'.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 143 Akte 146 Transport 19-05-1618

Deze akte is doorgestreept.

Nadere voorwaarden bij de vorige akte.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 144 Akte 147 Transport 08-06-1618

Deze akte is doorgestreept.

Willem Thomas heeft beloofd een erfcijns van 9 gulden te betalen aan Marten Gerit Henrick Roeffen. De erfcijns wordt betaald uit 'een secker stueck tueandts', groot ontrent 2 1/2 loopensaets, gelegen ter plaatse genoemd het Akert, genoemd de Cleyter • e.z.: het goed van Delis Aert Loeyen

 • a.z.: het goed van de Dinghen weduwe van Jan Claes

 • e.e.: het ged van Roeloff Dielis

 • a.e.: de gemeyn straet

Willem Thomas had deze erfcijns in 1612 toebedeeld gekregen van Joris Gerit Henrickx.

Getuigen: Anthonis Jacops en Gerit Hanrickx

Veghel R41 fol. 145 Akte 148 Transport 10-03-1617

Arien Gysbers als man van Sofia heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Ariens, 'synen swager, een stuck tuellans oft eckerlandts', groot 1 lopensaets en 3 roeyen, gelegen aen den deyck in de Dorshoutsse tiende


 • e.z.: Anthonis Jacops

 • a.z. en e.e.: Thonis, de koper

 • a.e.: een gemeyn stechde

De verkoper had dit goed toebedeeld gekregen.

Getuigen: Eymert Willems en Geerit Handrickx

Veghel R41 fol. 145-146 Akte 149 Transport 10-03-1617

Dandel Aerts als voogd over de minderjarige kinderen van Euet Aerts, met Aert Rutten die meerderjarig is, hebben 'nae gemeynen kercke veylinghe ende nae vuytganck der brander kerssen', voor 75 gulden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Willem Corsten 'een schuer', gelegen ter plaatse genoemd aent Toershout, zoals de minderjarige kinderen dat toebedeeld hebben gekregen, en zoals voorschreven Aert tegenwoordig gebruikt. Aet, de koper, moet de 'schuer' voor aanstaande Pinksteren ruimen.

Getuigen: Eymert Willems en Thonis Jacops

Veghel R41 fol. 146-147 Akte 150 Transport 10-07-1618

Anthonis sone Jan Wynen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Roeloff Jan Dandels van Kilsdonck 'een stuck tuellandts', groot ontrent 1 Boss sestersaet, gekegen aent Donckerstraetken • e.z.: het goed van Aerlar Bardoel als man van Emmerentiana van Lanckvelt

 • a.z.: het goed van Abraham Thomas

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: het goed van de koper, 'gemeynelyck genompt de Reyt'

Getuigen: Gerit Henrickx en Symon Willems

Veghel R41 fol. 147-148 Akte 151 Verklaring 15-07-1618

Henrick Franssen 'wonende op Voerdtssenbos onder Nistelroeij' verklaart dat hij op 30 januari laatstleden heeft vernaarderd 'eenen hoeybempt, geproceedeert van Weyndelycken, huyssvrouwe Willem Henrickx, geweest de eygen moeye van hem vernaardere, gecocht by Lambert Aerdtssen'. 'Ende al soe die nyet tegenstaende de voirschreven Lambert Aertssen als cooper nyet ende heeft willen wycken in der vuegen dat den vernaerdinge genoetsaeckt is geweest de penninge te consigneren onder schepenen', heeft de vernaarderaar hierover geprotesteerd, en verklaard dat hij heeft vernaarder 'tot zynere eijgen profeyt ende behoeff ende sonder ennigste inductie dan dat hy van andere wel heeft verstaen dat den coop van den voerschreven hoeylandt te seer cleyenen prysen was gegaen'.

Getuigen: Gerit Handrickx en Jan Thonis

Veghel R41 fol. 148-149 Akte 152 Verklaring 09-06-1618

Anthonis Gysbers Smidt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dandel Jan Janssen 'een stuck eckerlants ofte hoff landt', gelegen ontrent der kercken • e.z.: de gemeyn straet

 • a.z.: het goed van Roeloff Jan Dandels van Kilsdonck

 • e.e.: het goed van Joncker Walraven van Erp, heere tot Erp ende Vechel

 • a.e.: het goed van Anthonis, de verkoper, 'soe het affgepaelt is'

Getuigen: Eymbert Willems en Thonis Jacops

Veghel R41 fol. 149 Akte 153 Transport 31-07-1618

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.67 Mb.