Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)

Dovnload 0.67 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)Pagina6/10
Datum28.10.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Lysken Wauter Lambers doet ten behoeve van haar kinderen afstand van haar recht op het vruchtgebruik van een erfcijns van 6 Carlus gulden, welke erfcijns zij had geërfd van haar ouders.

Getuige: Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 150 Akte 154 Transport 31-07-1618

Jan zone Wouter Lambers, Lambert Wouter Lambers en Anthonis Janssen als man van Merike, en voorschreven Jan, Lambert en Thonis, mede optredend voor hun twee zussen Jenneken Wouter Lambers en Anneken Wouter Lamberts, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien sone Rombouts een erfcijns van 6 Carolus gulden, die wordt betaald uit 'eenen bunder beempts', gelegen in de Ertsse bunders, zoals in een schepenbrief van 02-04-1562 beschreven staat.

Getuigen: Anthonis Jacops en Eymbert Willemssen

Veghel R41 fol. 150-151 Akte 155 Transport 11-08-1618

Henrick sone Dirckx de Smidt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Gerlinckx een erfcijns van 4 1/2 Carolus gulden, die wordt betaald uit 'eenen halff boybeemptken', waarvan de andere helft toebehoort aan Henrick Martens, gelegen ter plekke genoemd de Valstraet


 • e.z.: Gerit Ariens

 • a.z.: Ja Willems van den Groenendael

 • e.e.: Thonis Claessen

 • a.e.: Arien Donckers met anderen

Voorschreven Henrick Dirckx heeft 'de zelve rente vercocht tot noetroft ende onderhout van zynen lichaem'.

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 151-153 Akte 156 Transport 11-08-1618

De broers Henrick Thonis aan de ene zijde, en Aert Henrick Tonis aan de andere zijde, hebben met elkaar geruild 'sekere stucken landts, gelegen binnen de prochie van Vechel, d'een stueck landts'gelegen te plaatse genoemd den Doeren hoeck, toebehorende aan Henrick Thonis voirschreven, nae afflifficheyt van Margriet Sluyters


 • e.z.: het goed van Dinghen, weduwe van Jan Claes

 • voorts: de gemeynte

'D' ander stuck landts toecomende Aert Henrick Thonis', is gelegen in de Ackerse thiende • e.z.: de gemeyn straet van Vechel

 • voorts: de hoeve van Joncker Jan van Lanckvelt

Arien Henrick Thonis krijgt 'het stuck landts' van Aert Henrick Thonis, en Aert krijgt het 'stuck landts' van Arien.

Getuigen: Marten Aert Donckers en Marten Meus Janssne

Veghel R41 fol. 153-154 Akte 157 Transport 01-09-1618

Roeloff Peter Dirckx heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Henrick Lambert Symons, de helft van Loey Peter Loeyen Camp, gelegen ter plaatse genoemd de Aude Bunders


 • e.z.: beneffen Creyencamp

 • a.z.: het goed van Loey Peter Loeyen

 • e.e.: de Hintelt

 • a.e.: het goed van Lambert Willem Denen, 'wonende op Boeckel'

Getuigen: Marten Aert Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 154 Akte 158 Transport 10-09-1618

Arien Claes Morkens en Jan Arien Gerit Gossens, 'die welcke hem is onderhoudende van sekere syne kosten ende kledere ende vordts hem nodich wesende tot syner lichaem', waarvoor voorschreven Jan Ariens zal gebruiken het erfgoed dat toebehoort aan voorschreven Arien Claessen, en dat voor zolang als dat Jan Ariens 'syn gedeboerseerde penninghe die hy verschoten heeft ende verschieten sullen wordden by hem geloeft sal worden, ende onderhoudt des selffs, mitsgaders ock seckere pachte daer vuyt betaelt te hebben dy den voirschreven Jan Ariens daer van sal gelevert worden quitansie'.
Arien Claessen geeft over aan Jan Ariens 'een stuck landt' dat Claes de Cremer in gebruik heeft, gelegen opte Bockt, en Jan Ariens zal dit 'landt' in pacht gebuiken. Na de dood van Arien Claessen zullen de kinderen van Willem Thonis en Jan Ariens het erfgoed met het voorschreven 'stuck landts' met elkaar delen, ieder voor de helft.

Getuigen: 'int bywesen van Jan Meussen, den swager van Willem Thonis', ens chepenen Marten Donckers en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 155 Akte 159 Transport 08-10-1618

Jan Ariens Verhelvert heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Thyssen 'een stechxsken', gelegen aent Bueckelaer in de Varenberchse thiende • e.z., a.z. en e.e.: het goed van Jan Thys Toeffen, de koper

 • a.e.: het goed van Willem Henrick Willems en Weldt Peter Roeffen

Ende verder laten wegen wie over het 'stechxen' mag wegen, en moet onderhouden 'de heckens aen het eussel'.

Getuigen: Gerit Henrickx en Marten Aert Donckers

Veghel R41 fol. 155-156 Akte 160 Transport 08-10-1618

Thys Peter Spierinx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Henrickxen Houbracken een erfcijns van 3 Carolus gulden, te betalen uit 'een hostadt ende erffenisse', groot omtrent 3 mauwersaet 'eckerlandt met noch een eussel oft weyvelt tsamen aen een liggende', gelegen op Ham


 • e.z. en a.z.: het goed van Anna weduwe van Jan Joerdens

 • e.e.: het goed van Peter Roeloffs met anderen

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Getuigen: Symon Willemss en Marten Donckers

Veghel R41 fol. 156-157 Akte 161 Transport 28-10-1618

Peter sone Jan Ariens als man van Elisabet dochter van wylen Cornelis Gordts, verwekt bij zijn vrouw Delia, en nagelaten vrouw van van wylen Marten Laurenssen van Heynsberch, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Janssen, getrouwd met Anna zijn zus, het 1/10 deel dat hij erfde in de goederen van wylen Marten Laurenssen van Heynsberch en zijn vrouw Delis.

Getuigen: Anthonis Jacops en Eymbert Willems

Veghel R41 fol. 157-158 Akte 162 Transport 05-11-1618

Arien Janssen als man van Anna dochter van Cornelis Gordts. Herman Cornelis, Lendert Ardts van Balgoeyen, man van Jutken allen erfgenamen en kinderen van wylen Marten Laurenssen van Heynsberch, verwekt bij zijn vrouw Delia, en Anthonis Weyenen, die zijn deel gekocht heeft van Aert Gordt Cruyserdt, ook erfgenaam van voorschreven Marte Laurenssen, verwekt bij Delia, (bijschrift in marge: 'Anthonis Wynen heldt syn deel aen syn selven'), hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan sone Lambert Dandels, 'henne mede-condivident, een stuck tuelant ende hoffstadt', groot ontrent 3 lopensaets, gelegen ter plaatse genoemd de Cruysstraet, zoals zij geërfd hebben van hun ouders • e.z., e.e. en a.e.: de gemeyn straet van Vechel

 • a.z.: Jan Arien Peters met zijn mede-condividenten

Het goed is belast met een ballinscheyns van 1/2 stuiver.

Getuigen: Marten Donckers en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 159-160 Akte 163 Transport 05-08-1618

Jan Lambers Dandels als man van Jenneke dochter van Cornelis Gordts, Herman Cornelis, Lendert Aerdts van Balgoijen als man van Jutken, allen erfgenamen en kinderen van wylen Laurens van Heysberch, verwekt bij zijn vrouw Delis, en Anthonis Wynen voor het 1/10 deel dat hij gekocht heeft van Aert Gordts Cruysserts, ook erfgenaam van voorschreven Marten en zijn vrouw Delis, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Janssen, 'mede erffgenaem', een 'huys, hoff, hoffstadt, bomgaerdt', met ontrent 8 lopensaets landts, zoals zij dat van hun ouders geërfd hebben, gelegen in de Nederbiest


 • e.z.: het goed van Jan Ariens, 'henne mede-condivident'

 • a.z.: Jan van Hoeck en Jan Arien Peters

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: Jan van Hoeck en de minderjarige kinderen van Rombout Lammers Willems

Dit goed is belast met een erfcijns van 14 stuivers aan St. Chatalynen autaer binnen de parochie van Vechel.

Getuigen: Marten Donckers en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 160-161 Akte 164 Transport 05-11-1618

Aert Gordt Cruyssarts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Weynen zijn kindsdeel dat hij erfde van zijn ouders, te weten Marten Laurenssen en zijn moeder Delia'

Getuigen: Marten Donckers en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 161-163 Akte 165 Transport 07-11-1618

Symon Delissen als man van Aelcken dochter van wylen Gerit Delis, verwekt bij Bertken, voor 3 delen, en voorschreven Symon als voogd - volgens authorisatiebrief van schepenen van 25-09-1618 - over de minderjarige kinderen van wylen Jan Geysbertssen, verwekt bij Meriken dochter van Gerit Delissen, voor 1/4 deel, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Cornelis Tiebos een 'huys, hoffstadt, eesthuys' met ontrent 28 'lopensaet landts, soe heyveldt ende weyveldt ende tuellandt', gelegen ter plaatse genoemd aen den Biesen • e.z.: het goed van Heymen Peters

 • a.z.: het goed van Gielen Jochims en Lambert Jan Deenen

 • e.e.: het goed van Henrick Martens

 • a.z.: 'de gemeyn straet'

'Met alle syne potereye ende gerechticheyt daer toebehorende'. Het goed is belast met: • een erfpacht van 9 vaten rogge aen de capelle aent Havelt

 • een erfpacht van 8 vaten rogge aen de Capittel ten Bosse

 • een erfcijns van 9 gulden aan Heymen Peters

 • een erfcijns van 5 gulden aan Henrick Ariens

 • een erfcijns van 6 gulden en 5 stuivers aan Ruet Cholen tn Bossche

 • een erfcijns van 3 gulden aan Jan Arien Peters

 • een erfcijns van 7 stuivers aan 'den custerye van Vechel'

 • een gebuerscheyns van Vechel van 3 stuivers

 • een cijns van 1/2 blanck 'int boeck van Den Bosche' (= aan de landsheer)

Getuigen: Marten Aert Donckes en Antonis Jacops

Veghel R41 fol. 163 Akte 166 Transport 31-10-1618

Willem Antonissen als man van Gertruyt, en Jan Wauter Donckers, 'geswageren', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dandel Ariens het 1/4 deel in 'eenen hoeybempt', geegen ter plaatse genoemd den Amer


 • e.z.: het goed van Jan Symons met de zijnen

 • a.z.: het goed van Henrick Henrickx Houbraecken

 • e.e.: de gemeyn Aa aldaer vloeyende

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Getuigen: Eymert Willems en Symon Willem Janssen

Veghel R41 fol. 164 Akte 167 Transport 11-12-1618

'Ick ondegeschreven bekennen vervuecht ende betaelt te syn van Antonis Jochims van een somme van' 24 gulden en 10 stuivers, 'ende dat van sekere bewyst van Jacop Adriaens, welcke voirschreven somme Antonis schuldich was gebleven syn maentelycke contributie aen Jacopen voirschreven, borgemester in synder tyt, ende oyck dat Antonis voirschreven hem hadde bueten voluntarye laten condemneeren in de stadt Sertogenbossche. Scheldende nochtans midts desen den voirgenoemde Anthonissen van alles quyt en bedancke mij van synders goeder betalinghe midt alnoch by den voirgenomden Antonis oyck betaelt hebbende alle de costen van recht daer omme gedaen'. Ondertekend door Lambert Lambert Antonissen.

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 164-165 Akte 168 Transport 14-12-1618

Seger Aert Donckers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Marten Aert Donckers 'een stuck ecker landt met een cluytveldeken, gelegen ter plaatse genoemd den Berch • e.z.: de erfgenamen van Gerlinck Lonis

 • e.e.: Lambert Jan Aerts

 • voorts: de gemeynte van Vechel

Getuigen: Marten Meus Janssen en Gerit Henrickx

Veghel R41 fol. 165 Akte 169 Transport 18-12-1618

Tomas Alberts heeft op verzoek van Jan Aerts van der Mee en zijn zoon Peter Jans verklaard dat zijn goed dat hij in deze heerlijkheid heeft liggen, belast is met 450 gulden.

Getuigen: Marten Meus Janssen, Gerit Henrickx en Symon Willemsen.

Attestor: G. Heessel de Jonge

Veghel R41 fol. 166 Akte 170 Transport 19-12-1618

Dirck zone wylen Willem Henrickx heeft getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Roeff Jan Dandels het 1/3 deel in 'eenen hoeybeempt', waarvan het 2/3 deel toebehoort aan de koper


 • e.z.: Abraham Thomas

 • a.z.: het goed van Mariken de Greeff

 • e.e.: het goed van Jan van Hoeck

 • a.e.: de gemeyn Aa aldaer vloeyende

Dirck heeft dit goed van wijlen zijn vader geërfd. Het goed is belast met het 1/3 deel van een erfcijns van 7 stuivers aan de 'pastorey van Vechel'.

Getuigen: Anthonis Jacops, Gerit Henrickx en Marten Meussen

Veghel R41 fol. 167 Akte 171 Transport 09-01-1619

De schepenen gezien het verzoek en de verklaring van getuigen over het testament en de verklaring van de naebueren van de suppliant, en staan toe dat de suppliant in overeenstemming met het testament van zijn vrouw Syken 'het huys, hoff, poteryen ende landt' verkoopt, onder voorwaarde dat de opbrengst wordt belegd voor zijn vruchtgebruik en zijn voorkinderen voor het erfrecht.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 167-169 Akte 172 Transport 14-01-1619

Goyart Laurenssen Gordtssen van den Eynde heeft 'uit crachte' van het testament van zijn eerste vrouw Syken Willem Ariens, en met toestemming van schepenen van Vechel van 09-01-1619, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Cornelis Henrick Nelissen een 'huys, hoff, bomgaert' met ontrent 7 lopensaet landt ende poterye daer toe behorende, gelegen ter plaatse genoemd de Donck • e.z. en e.e.: het goed van Jan Goert Joerden

 • a.z.: de gemeyn straet van Vechel

 • a.e.: het goed van Henrick Roeffen

De verkoper heeft dit goed deels op 05-02-1606 gekocht van zijn broer Lendert Laurenssen, een andere deel op 12-01-1619 gekocht van zijn broer Jan Laurenssen, en het resterende 1/3 deel geërfd van zijn ouders. Het goed is belast met: • een erfcijns van 14 stuivers aan 'den Heylingheest tot Dinter'

 • een cijns van 1/2 stuiver aan de heer van Helmond

 • een cijns van 2 1/2 oort aan de heer van Helmond

 • een erfcijns van 15 gulden aan de erfgenaemen van Baetken Baddewins

 • een bedrag van 100 gulden aan Dirck Aertss Toellinckx

 • een bedrag van 200 gulden aan Jan Laurens Gordtssen

Getuigen: Anthonis Jacops en Gerit Henrickx

Veghel R41 fol. 169-170 Akte 173 Vernaardering 14-01-1619

Meriken Aelbert Jan Aelbers, zus van Aert Geritssen heeft vernaarderd 'een stuck lants ofte tuellants', te weten de helft die haar vader en moeder nagelaten hebben en zoals zij 'tegen malcanderen affgepaelt hebben ende affgegraven hebben', gelegen aent Heeselaer 'aen St. Peters Stockxen, in de Bolcke tiende', groot ontrent 3 1/2 lopensaets. Aert Geritssen had dit goed op 04-02-1618 verkocht aan Gerit Henrickxen.

Getuigen: Marten Donckers en Eymert Willems


Bijschrift: Aelbert Jan Alberts en zijn vrouw Meriken heeft deze vernaardering overgegeven aan Aert Gerit Henrickx. Actum: 28-06-1619. Getuigen: Jan Tonis en Eymert Jan Tonis.

Veghel R41 fol. 170 Akte 174 Verklaring 19-01-1619

Goyart Laurns en Ariens Gordtss verklaren dat Dirck Willem Henrickx en Cornelis Henrick Nelis gekocht hebben een 'huys, hoff metten landeryen daer aen geleeghen' en daarvoor betaald hebben.

Getuigen: Marten Donckers en Symons Willems

Veghel R41 fol. 171 Akte 175 Transport 31-01-1619

Dirckxen Claes Dierxen heeft ten behoeve van haar twee kinderen, met name Thonis en Dirck, afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van 'eenen heijcamp', gelegen in de Hoeve • e.z.: het goed van Jacop Artssen

 • a.z.: het goed van Dirckxen voirschreven

 • e.e. en a.e.: de minderjarige kinderen van Marten Peter Deenen

Getuige: Gerit Henrickx

Veghel R41 fol. 171-172 Akte 176 Belofte 31-01-1619

Deze akte is doorgestreept.

Lambert Jan Dirckxen heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Gerit Ariens en Gerit Janssen van Dieperbeeck, 'provisoeren en heyligeestmeesteren der taeffelen van den heyligeest der heerlyckheyt van Vechel'. 'Ende te betalen by den voirschreven Lambert in die goede wecken voir Pachen om daer mede te onderhouden te speynde die men gewoonlyck is te speynden op Paess avont. Ende die voirschreven L gulden syn gemackt by Arien Rombouts om den selven intrest te speynden'. Lambert stelt als onderpand 'eenen ecker tuellants', gelegen ter plaatse genoemd het Havelt ontrent der Capelle aent Aavelt • e.z.: het goed van het minderjarige kind van Ersken Matheys Dandels

 • voorts: de gemeynte van Vechel

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Janssen
Bijschrift: ik heb deze 50 gulden ontvangen van Lambert Jan Dirix en Wilm Meussen als man van Mericken dochter van Lambert voirschreven. Arien Rombouts had deze 50 gulden aan de armmeesters geschonken voor een speynde in zijn testament 'onder Anthonis Tibosch, notaris berustende'. In presentie van Gysbert Jan Alers en Gerit van Dieperbeeck, schepenen in Vechel, actum: 11-03-1622. Joannes Ghijssels, pastoir tot Vechel.

Veghel R41 fol. 172 Akte 177 Transport 31-01-1619

Aert Henrickx heeft getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Dirckx de helft van 'een stuck hoeyvelts', gelegen aen de Hey, genoemd de Mortel


 • e.z.: het goed van Dandel Henrickx

 • a.z.: Dirck Jan Dirckxen

 • voorts: de gemeyn straet van Vechel

Getuigen: Marten Donckers, Gerit Hendrickx en Marten Meussen

Veghel R41 fol. 173 Akte 178 Accoord 05-02-1619

'Alsoe sekere questie ende geschiel was geresen thussen Dinghen weduwe Jan Claes ter eenre, ende Dandel Ariens Leesten ter aendere zyde belanghende de voorschreven questie dat de voirschreven Dandel eerteyts is beloeft geweest by de voirschreven Dinghen voir een vuytsetsel van hare dochter die de voirschreven Dandel getrout heeft gehadt, ende nu sonder wittige gebuerten overleden. Ende soe syn die voirscreven comparanten int minnen met malcanderen verleken ende verackordeert'. Dinghen moet 100 Carolus gulden betalen aan voirschreven Dandel. Dandel verklaart dat bedrag ontvangen te hebben. Dandel moet restitueren 2 'bewys brieffkens' elk van 9 Carolus gulden. Dinghen zal alle schulden die haar dochter Cathalyn heeft gemaakt aan Dandel vergoeden.

Getuigen: Marten Donckers en Gerit Hendricx

Veghel R41 fol. 174 Akte 179 Transport 07-02-1619

Gerit Meussen als man van Tonisken heeft gecedeerd, getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Jan Aertssen van Eerden 'een stuck tuellants', gelegen op de Boeckt • e.z.: het goed van het minderjarige kind van Mathys Dandels

 • a.z. en e.e.: Dinghen, weduwe van Jan Claes

 • a.e.: het goed van Willem Meussen

Het goed is belast met een erfpacht van 1/2 vat rogge aan 'den heyligen heest van Vechel'.

Getuigen: Anthonis Jacops en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 174-175 Akte 180 Transport 07-02-1619

Gerit Meussen als man van Tonisken dochter van Claes Janssen, verwekt bij zijn vrouw Dingen, heeft gecedeerd, getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Dirck Claessen, 'synen swager, een stuck heyvelts, gelegen aent Havelt in de Davelerse thiende


 • e.z.: de minderjarige kinderen van Marten Peters

 • a.z. en e.e.: Jacop Aerts

 • a.e.: de weduwe van Dirck Jan Claes

Getuigen: Anthonis Jacops en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 175-176 Akte 181 Transport 11-02-1619

Dandel Henrick Dandels en Aert Gerlincx, als borgemeesters van Vechel, hebben uit 'crachte van hender comissien ende procuratien hen van schepenen ende gemeyne nabueren van Vechel gegeven, ende met consent van Jan Goert Hanrickx, Jan Jacop Gerits en Hensken de Decker als naeste geërffden', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Delissen 17 roeyen van der gemeynte, gelegen op Heemberch


 • e.z.: het goed van de koper

 • voorts: de gemeynte van Vechel

Getuigen: Marten Aert Donckers, Marten Meus Janssen, Anthonis Jacops, Gerit Henickx, Symon Willems, Jan Tonis en Eymert Willems, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 176 Akte 182 Transport 11-02-1619

Voorschreven borgemeesters hebben met consent van den nabueren Jan Thyssen, Dierck Thonis en Lambert Janssen, als naeste geërfden, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Thonissen Claessen 5 1/2 roeij van de gemeynte, gelegen ter plaatse genoemd het Vranckevort


 • e.z.: het goed van de koper

 • voorts: de gemeynte van Vechel

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 176 Akte 183 Transport 11-02-1619

Voorschreven borgemeesters hebben met consent van den nabueren Dirck Thonis en Huybert Peter Roeffen als naeste geërffden, verkocht opgedragen en overgegeven aan Claes Geritssen omtrent 7 roeyen van de gemeynte, gelegen ter plaatse genoemd het Vranckevoert


 • e.z.: het goed van de koper

 • voorts: de gemeynte van Vechel

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 177 Akte 184 Transport 11-02-1619

Voorschreven borgemeesters hebben met consent van Wauter Jan Wauters en Jan Thys Jacops verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Thys Jacops omtrent 4 1/2 roey en 16 voeten van der gemeynte, gelegen aent Vranckevoert


 • e.z.: het goed van de koper

 • voorts: de gemeynte van Vechel

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 177 Akte 185 Transport 11-02-1619

Voorschreven borgemeesters hebben met consent van Wauter Jan Wauters enWelt Peter Roeffen als naeste geërfden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Thys Jacops, ten eerste 3 roeyen en 5 voeten, en ook nog 3 roeye min 3 voeten, samen groot 6 roeden en 2 voeten van der gemeynte, gelegen ter plaatse genoemd het Vranckvoert in de Daveleser tiende, 'streckende beyde de voirschreven coopen aen erffenissen den cooper ende de gemeynte van Vechel'.

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 177-178 Akte 186 Transport 04-02-1619

Heden zijn 'ten huysen Gysbert Jan Alaers', verschenen de schepenen van Vechel aan de ene zijde en Goeyaert Laurenssen Gortssen aan de andere zijde, 'belanghende sekere difficulteyt die den naegenoemde Goeyaert Laurenssen was eysende op onser gemeynte, eens deels van syne vocatie ende vordts van synen dienst die hy gedaen heeft voir onser gemeynte, ende daer aff is hy hem bedanckende van de betalinghe ende de gemeynte daer mede is quidtscheldinghe'.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 178-179 Akte 187 Transport 04-02-1619

Claes Geerit Gordts heeft verklaard 75 Carolus gulden ontvangen te hebben van Jan Arien Gerit Gossens, voor een 'stuck lants', gelegen opte Hoege Boeckt, dat Claes beleend heeft gehad van Willem Thonis Janssen. Jan Arien Gerit Gossens heeft deze belening afgelost.

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 179 Akte 188 Belofte 11-02-1619

Goert Geritssen van Soest heeft beloofd 40 Carolus gulden te betalen aan Jan Corst Janssen.

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 179-180 Akte 189 Belofte 05-02-1619

Aert sone Henrick Aerts en zijn broer Henrick Aerts, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goert Lenaers, hun 'swager, een hoeybeemptken', gelegen in de Scopecker bempt, hooiende met Gerit Gordts en Jan Artssen opten Oert, en rijdende tegen Henrick Jan Claes en Melij Martens en anderen


 • e.z.: het goed van Marten Meus Janssen

 • a.z.: de kinderen van Meus van Erp

 • e.e.: Mathys Gordts

 • a.e.: de gemeyne Aa aldaer vloeyende

Getuigen: Gerit Henrickx en Thonis Jacops

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.67 Mb.