Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)

Dovnload 0.67 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)Pagina7/10
Datum28.10.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Veghel R41 fol. 180-181 Akte 190 Transport 19-02-1619

Jan sone Herman Arien Leesten, 'mondich wesende', heeft gecedeert, getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Dandel Ariens, 'synen oem', zijn kindsdeel in de goederen die hij erfde van 'syne heercken', met name Arien Jans Leesten, gelegen ter plaatse genoemd het Dorshout.

Getuigen: Antonis Jacops en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 181 Akte 191 Vernaardering 19-02-1619

Jan Henrickx in de Grodonck en Peter Driessen hebben vernaarderd het 1/4 deel in 'eenen hoeybeempt', zoals beschreven in een schepenbrief van 31-10-1618, komende van Willem Anthonissen als man van Gertruyt.

Getuigen: Antonis Jacops en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 182 Akte 192 Transport 24-02-1619

Aert Geritssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Arien Peterss 'een hoekxen van een heyvelt', gelegen ter plaatse genoemd de Bukeler steghde in de Varenberchsche tiende


 • e.z.: het goed van Aert Geritsen

 • voorts: het goed van Jan Ariens, de koper

Getuigen: Marten Aert Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 182-183 Akte 193 Transport 08-03-1619

Henrick Jacops, Wyn Jan Ceelen en Jan Lambers, als borgemeesters van Vechel, hebben uit 'crachte van hender comissien ende procuratien hen van de schepene ende gemeyne naeburen van Vechel gegeven, met consent van Marten Aert Donckers, onse mede scepene, ende Aert Arien Donckers, als naeste geërffden', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aelcken Willem Ariens voor het vruchtgebruik en aan haar kinderen voor het erfrecht ontrent 5 roeyen van de gemeynte, gelegen aen 't Seytert


 • e.z.: de gemeynte

 • voorts: het goed van de koopster

'Dies sal den coopersse moegen omgraven de schuer met een graeffken ende sal moegen vullen van de gemeynte een graff gelegen aen schuer'.

Getuigen: Gerit Hendricx en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 183 Akte 194 Transport 08-03-1619

Voorschreven borgemeesters hebben 'met consent van den naburen Henrick Martens ende Jacop Rulens als naeste geërffden', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Arien Lenars 19 roeyen van de gemeynte, gelegen ter plaatse genoemd de Kempkens


Getuigen: Gerit Hendricx en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 183-184 Akte 195 Transport 08-03-1619

Voorschreven borgemeesters hebben 'met consent van den naburen Jan Gerit Joerdens en Willem Aertssen als naeste geërffden', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Huybers ontrent 9 roeyen van de gemeynte, gekegen ter plaatse genoemd den Doorenhoeck in de Vierlaerse (lees: Wielrotse) tiende


 • e.z.: de gemeynte van Vechel

 • voorts: het goed van de koper

Getuigen: Gerit Hendricx en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 184 Akte 196 Transport 11-03-1619

Aert Wauters heeft verkocht, gecedeerd, getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Henrick Ariens 'een stuk eckerlant ende heylant', dat hij van zijn ouders heeft geërfd, groot ontrent 4 lopensaets, gelegen aen de Hey, genoemd het Schoerken


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Claes Leeners

 • a.z.: 'eenen graeff gemeynelyck genompt den Boengraeff'

 • e.e.: de Kollerse hoeve

 • a.e.: het goed van den Jngen Jan Tonis

Getuigen: Marten Donckers, Gerit Hendrickx en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 185 Akte 197 Accoord 15-03-1619

'Alsoe sekere questie ende verschille syn geweest' tussen Willem Thomassen aan de ene zijde en Anthonis Cornelissen aan de andere zijde over 'seker vernaerderinge by hen beyde gedaen van sekere erffenis, huys, hoff, et cetera, metten landeryen dien aengaende', gelegen int Torshout, waar tegenwoordig Aert Willem Corsten op woont. Het kwam tot een proces voor de schepenbank van Den Bosch, maar voordat er een uitspraak kwam is er een accoord gesloten. Willem Thomas doet afstand van zijn vernaardering van het voorschreven goed ten behoeve van voorschreven Anthonis. Willem Thomas is getrouwd met Hilleken.

Getuigen: Marten Meussen en Antonis Jacops

Veghel R41 fol. 194 Akte 198 Belofte 17-03-1619

Cornelis Henrick Nelissen heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Aert Jan Ariens. En voor de rente stelt Cornelis in handen van Aert Jan Daniels 'eenen hoeybeempt, geleghen binnen den dorppe van Scheyndel' • e.z.: Knotten Camp

 • a.z.: het goed van Corlis Dirckx de ...

 • e.e.: op het gemeyn broeck van Scheyndel

 • a.e.: op de Buecken

Cornelis Henrick Nelissen had dit goed beleend van Joffrouwe Margriet Suermonts.

Getuigen: Marten Aert Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 194-195 Akte 199 Belofte 18-03-1619

Willemken Cornelis Jans met haar zoon Peter, die mede optreedt namens zijn zussen, heeft beloofd een erfcijns van 6 gulden te betalen aan Peter Verdussen uit goed gelegen op Sontvelt, een 'huys, hoff medt synen aengelegen landeryen'


 • e.z.: het goed van Meus van Erp

 • a.z.: de weduwe van Phlips Hans Peters

 • e.e.: de erfgenamen van Phlips Hans Peters

 • a.e.: de gemeynt

Met voorwaarden.

Getuigen: Marten Aert Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 210-212 Akte 200 Transport 08-05-1619

Arien Aert Donckers en Jan Henrick Huybers als voogden over de nagelaten kinderen van wylen Lendert Henrick Huybertss, verwekt bij zijn vrouw Femia, met toestemming van genoemde Femia, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aersseb van Eert 'een stuck tuellants mette potereye daer toebehorende, groot ontrent een sesteraet', gelegen ter plaatse genoemd de Donck


 • e.z.: het goed van de weduwe van Aert Dircken van Eert

 • a.z. en e.e.: de weduwe van Jan Janssen alsias Coop

 • a.e.: de gemeynte van Vechel

Het goed is belast met een cijns van 1/2 blanck aan de (pastoer) tot Vechel.

Getuigen: Marten Aert Donckers en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 210-212 Akte 201 Deling 08-05-1619

Jan Henrick Huybers en Meriken Henrick Huybers (doorgestreept bijschrift: met Marten Donckerss en Lonis Peters als voogden over de minderjarige kinderen van wylen Gysbert Joesten, verwekt bij zijn vrouw Maryken, dochter van Henrick Huybers) hebben goed gedeeld dat zij toebedeeld hadden gekregen van hun overleden ouders, te weten een 'huys, hoff, bomgaert, eesthuys, backhuys mette landeryen ende poteryen daer toe behorende', gelegen aent 't Seytert.
Meriken krijgt toebedeeld 'het voirhuys, groot twe gebont metten sulder, kelder ende torffschop, vuytcamer een alinge (liest) beneffen het Lyssen Cempken mette landeren ende poteryen soe het affgepaelt is', gelegen aldaar


 • e.z.: het goed van Aert Donckers

 • a.z.: het goed van Joncker heer en Jan, mede condivident

 • e.e.: het goed van Aert Geerlinckx

 • a.e.: de gemeyn straet

Dit deel is belast met: • een erfpacht van 1 mauwer rogge aan 'mijn heer van Erp'

 • een erfcijns van 12 1/2 stuivers aan het 'Cauwater cloester tot Balcomp'

 • een erfcijns van 7 stuivers aan het 'capittel van St. Oeden Roeij'

 • een 'heyceyns' van 1 1/2 stuiver

 • een cijns van 1 1/2 stuivers aan 'de kercke van Vechel'

Henrick Huybers krijgt toebedeeld 'het achter huys met die schouwe, een gebont, sulder naest die scshouwe, die seyelduer met beyde die duer gebonden ende dueren, het backhuys met syn toebejoerte, mette de poteryen gelyck tegen syn erff ende byt syn erffe staende, ende landeryen soe het affgepaelt is', gelegen aldaar


Dit deel is belast met: • een erfpacht van 1 malder roggen Veghelse maat, aan 'myn heer van Erp'

 • een erfcijns van 2 gulden en 12 1/2 stuivers aan het 'Cauwater cloester tot Balcom'

 • een erfcijns van 7 stuivers aan het 'capittel tot St. Oeden Roey'

 • een 'heycheyns' van 1 1/2 stuivers aan 'die van Vechel'

 • een cijns van 1 1/2 stuivers aan de 'kercke van Vechel'

Getuigen: Antonis Jacops en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 212-213 Akte 202 Transport 08-05-1619

Jan Roeloffs Verheyden aan de ene zijde, en Dandel Henrick Dandelss aan de andere zijde hebben met elkaar 'eenen hoeybempt ende een stuck eckerlants' geruild. De hoeybeempt van Jan is gelegen aent Havelt op Ham. Jan had dit goed op 08-10-1610 gekocht van Henrick Lambers


 • e.z.: het goed van Anthonis Jscops

 • a.z.: het goed van Lambert Aertssen

 • e.e.: de erfgenamen van Peter Roeloffs

 • a.e.: die gemeyn Aa aldaer vloeyende

Het 'stuck lants' is van Dandel Hanrick Dandels die het heeft geërfd van zijn 'heerken' Bartholomeus Janssen, gelegen aent Havelt • e.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Meeussen

 • a.z.: de gemeyn straet

 • e.e.: Marten meussen

 • a.e.: het minderjarige kind van Bastiaen Willems

Jan Roeloffs krijgt het 'stuck tuellants', en Dandel Henricks Dandels krijgt de 'hoeybeemt'. De 'beempt' weegt over een 'hoeyvelt' toebehorende aan Henrick Heymans en Jan Aert Joseps.

Getuigen: Marten Aert Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 213 Akte 203 Transport

De folio met het laatste deel van de akte ontbreekt.

De schepenen staan toe dat Dandel Aertssen de Leest en Aert Rut Aertssen als voogden over de minderjarige kinderen van wylen Rut Aertssen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken, verkopen ...

Veghel R41 fol. 186 Akte 204 Transport 02-11-1619

Joncker Walraven van Erp, 'heere tot Erp ende Vechel', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Thys Roeffen 'een stuck heyvelts ende groesse', gelegen ter plaatse genoemd de Heesse in de Vaerenberchsen thiende • e.z.: Jan Thyssen, de koper, met anderen

 • a.z. en e.e.: voorschreven Joncker

 • a.e.: Joncker Goeyaert van Erp

'Soe het tselve affgepaelt is midtgaders dat Jan Thyssen noch genieten zal vier den halven voeten van den erffve Joncker Walraven voirschreven, om een graef daer doer te graven, dies eynde sal Jan Tyssen moeten onderhouden altyt den vreye sonder last van mynheer vercooper voirscreven'.

Getuige: Jan Tonis

Veghel R41 fol. 186-187 Akte 205 Transport 28-11-1619

Aert Janssen als man van Chatalina dochter van Willem Henrick Aert Janssen, verwekt bij zijn vrouw Metken, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Aert Janssen, 'synen oom', haar kimdsdeel dat zij toebedeeld heeft gekregen, 'te weten de werschap metten grondt daer het huys op staet metten hoff ende bomgart metten erffenissen daer aengelegen', gelegen in de Valstraet


 • e.z.: de gemeyn straet

 • a.z. en e.e.: het goed van Henrick Denis van Scheyndel

 • a.e.: 'scherp vuyt op de gemeynt'

Het goed is belast met: • een erfcijns van 9 gulden en 10 stuivers aan Hermen van Welten

 • een erfpacht van 1 mud rogge, 'wesende reducibel', aan 'den heyligeest tot Vechel'

 • een erfpacht van 1 vat gerst, Veghelse maat, aam 'den pastoreij alhier'

 • een erfcijns van 2 1/2 gulden aan 'een manne gasthuys ten Bosche'

 • een cijns van 1/2 blanck en 1/2 stuiver aan de heer van Helmond

Getuigen: Anthonis Jacops en Eymbert Willems

Veghel R41 fol. 187-188 Akte 206 Transport 27-11-1619

Deze akte is doorgestreept.

Aert zone wylen Gerlinck Aert Geerlinckx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerit zoene wylen Steven Gielenssen 'eenen ecker tuellants', gelegen 'binnen der prochie van St. Oeden Roede ter platssen genoempt in de Valstraet', zoals hij gekocht heeft van Peter Huybertssen • e.z.: het goed van Arien Henrick Thonis

 • a.z.: het goed van Peter Huybers

 • e.e.: het goed van Marten Meus Janssen

 • a.e.: de gemeyn straet

Getuige: Marten Meeus Janssen

Veghel R41 fol. 188-189 Akte 207 Transport 12-12-1619

Anthonis zoene wylen Jan Wynen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan zoene wylen Dirck Willemssen het 1/6 deel in 'vyff gedeelten in den Rullekens beembt', zoals de verkoper heeft gekocht van Faes zoene wylen Jan van Vechel, gelegen tusschen de twee bruggen in de Doncker beemden


 • e.z.: het goed van Jan Thonis van Bercheyck

 • a.z: het goed van Dirck Willems Henrickx

 • e.e.: Henrick Dirck de Smidt met anderen

 • a.e.: Claes Willems Craenen

Het goed is belast met een erfcijns van 3 gulden en 10 stuivers aan Jenneken weduwe van Jan Rutten tot Helmont.

Getuigen: Marten Aert Donckers, Anthonis Jacops en Eymert Willemssen

Veghel R41 fol. 189+214 Akte 208 Transport 12-12-1619

Henrick zoene wylen Henrickxen Houbraecken heeft gecedeerd, getransporteerd, opgedragen en overgegeven aan Jan zoon van wylen Dirck Willemssen het 2/5 deel in de goederen van Feyken, zijn moeder. Het goed is gelegen 'thussen de twe brugghen in Doncker beemden'


 • e.z.: het goed van Jan Tonis van Bercheyck

 • a.z.: het goed van Dirck Willems Henrickx

 • e.e.: het goed van Henrick Dirck de Smidt met anderen

 • a.e.: het goed van Claes Willem Craenen

Het goed is belast met een erfcijns van 10 stuivers aan de weduwe van Jenneke Jan Rutten tot Helmont.

Getuigen: Marten Aert Donckers en Antonis Jacops, schepenen

Veghel R41 fol. 214-215 Akte 209 Transport 30-12-1619

Michiell soene wylen Jan Welt Loeyen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mariken weduwe van Jan Ariens van Helvoert alle goederen die hij erfde van Jacopxken, die de vrouw was van Aert Hermans alias Bocht, 'te weeten een stuckxen lants gelegen in de Braeck in het Vranckevoert'


 • e.z.: het goed van Claes Gerits

 • a.z.: het goed van Meriken, de koopster

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: de Vosecker

Getuigen: Marten Meeus Janssen, Gerit Henrickx en Symon Willemssen

Veghel R41 fol. 215+196 Akte 210 Transport 30-12-1619

Jan soene wylen Henrick Jan Arienssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis Dandelssen zijn kindsdeel dat hij erfde, gelegen ter plaatse genoemd 't Vranckevoert


 • e.z.: het goed van Huybert Peter Roeffen

 • a.z.: het goed van Thonis Dandels, de koper

 • e.e.: het goed van Willem Meeussen

 • a.e.: die gemeyn straet

Getuigen: Anthonis Jacops en Geerit Hendrickx

Veghel R41 fol. 190 Akte 211 Accoord 08-06-1619

'Alsoe sekere questie ende geschille waren geresen ende alnoch dachgelyckx waren geschapen te gereysen thussen Jannen sone wylen Goert Joerdens ter ender zyde, ende d' erffgenamen Geerlinck Lonissen van Helmont ter andere seyde, namentlyck Lonis Gerlinckx, Jan Gerlinckx ende Peter Arien de Cuyper, alle erffgenamen Lonis Gerlinckx voirschreven', over 'sekere erffpachten gaende vuyt zekere guederen van Gerlinck Lonissen voirschreven', zoals blijkt uit de deling van 23-06-1589. Er is een accoord gesloten. De erfgenamen van Gerlinck Lonis zullen een erfcijns van 8 gulden en 5 stuivers betalen, zoals zij al eerder deden.

Getuigen: Anthonis Jacops en Gerit Hendricx

Veghel R41 fol. 190-191 Akte 212 Transport 14-06-1619

Jan sone wylen Aert Luijckassen als man van Lysken dochter van Peter Ariens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick sone Arien Lenaerssen het 1/4 deel in 'eenen hoeybeempt', gelegen ter plaatse genoemd d' Abroeck, rijdende tegen Nelis Henrick Nelis met de zijnen • e.z.: het goed van de erfgenamen van Peter Geysbers met anderen

 • a.z.: Jacop Brod tot Uden met de zijnen

 • e.e.: die gemeyn Aa aldaer vloeyende

 • a.e.: opten Equinckel

Het goed is belast met een erfcijns van 6 gulden min 5 stuivers aan Lysken Henrick Jans.


Getuigen: Marten Meus Janssen en Jan Tonissen

Veghel R41 fol. 191 Akte 213 Transport 27-07-1619

Joncker Walraven van Erp, 'here tot Erp ende Vechel' heeft voor schepenen Anthonis Jacops en Gerit Henrickx met de vorster Dandel Jan Janssen gerechtelijk gevraagd 'wadt hy op het platsken wil timmeren dat hy gecocht heeft van Tonis Geysberts de Smidt. Ende heeft voir antwordt gegeven dat hy daer wil timmeren een schuer. Ende oft gebuerden dat syn huysinge die hy in de Straedt is hebbende affbranden, daer in soude intrecken'.

Getuigen: Anthonis Jacops en Geerit Hendrix

Veghel R41 fol. 191-192 Akte 214 Transport 02-01-1620

Jan Aertssen den Ouden en Claes Jan Claessen, 'als borgemesters van Vechel, hebben vuyt crachte van hender comissien ende procuratien hen van den schepenen ende gemeyne naebueren van Vechel gegeven', met consent van Aert Arien Arts, Aert Delis Jacops en Hanrick Ariens, 'als naeste geërffden', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien sone wylen Ermert Geritssen 7 roeyen min 5 voeten van de gemeynte, gelegen aen den Hoeghe Heij • e.z.: de gemeynte van Vechel

 • voorts: het goed van de koper

Getuigen: Jan Jan Thonis en Eymbert Willems

Veghel R41 fol. 192-193 Akte 215 Transport 02-01-1620

Lysken dochter van Henrick Jan Ariens, verwekt bij zijn vrouw Meriken, en met haar Jan Henrick Jan Ariens en Jan Thys Jacops als voogden, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis Dandelssen haar kindsdeel dat zij van haar ouders heeft geërfd, gelegen ter plaatse genoemd 't Vranckevoert


 • e.z.: het goed van Thonis Dandels, de koper

 • a.z.: het goed van A.. Janssen van Erp

 • e.e.: het goed van Willem Meussen

 • a.e.: opte gemeynte aldaer

Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 malder rogge, 'reducibel, aent capittel van St. Jans tot Shertoghenbosche'

 • een erfcijns van 3 stuivers aan de heer van Helmond

 • een gebuurcijns van 2 oort aan die van Vechel

Getuigen: Jan Tonis en Eymbert Willemssen, schepenen

Veghel R41 fol. 202 Akte 216 Transport 16-04-1619

Goeyart Pauwels Ploch heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck Ariens 'een hoeyvelts metten houtwassen daer toebehorende genampt die (Cloerkens)', groot ontrent een vierdel bunders hoeyvelts, gelegen binnen de parochie van Vechel


 • e.z.: Jan Tyssen Jacops en Peter Ariens

 • voorts: het goed van de koper

Getuigen: Antonis Jacops en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 202+203+198 Akte 217 Accoord 15-01-1613

Op 17-02-1589 was voor de Veghelse schepenen Huybert Willem Janssen en Mathys Dandels tussen Marten Arien Aert Gorts en Paulus Gort Paulessen, 'geswageren', ieder getrouwd met een dochter van Geysbert Henrick Driessen, als erfgenamen van Truycken, zus van hun vrouwen, het goed gedeeld dat ze van Truycken geërfd hadden. 'Ende dats mits inegaliteyt van dien tot verlyckinghe der poersie voirschreven Marten aen Paulessen synen swager hadde overgelaeten sekere stuckxen lants met d'een helcht der oeftbomen daer op staende, gelegen binnen der prochie van Vechel straet'


 • e.z.: het goed van Weyndel Willem Henrickx

 • a.z.: het goed van voorschreven Marten Ariens

 • e.e.: de straet

 • a.e.: 'eenen beempt' van de erfgenamen van Jan Lambers

Mids dat Paulus 112 gulden zou betalen. Er is weer een geschil obtstaan tussen de kinderen en erfgenamen van voorschreven condividenten, met name Jacop Thyssen getrouwd met Truycken dochter van Marten Arienssen aan de ene zijde en Ercksen weduwe van Paukes Gorts met haar kinderen aan de andere zijde. Er is een accoord gesloten tussen Jacop Thyssen en Willem Mathys Martens aan de ene zijde en voorschreven Erckxen geassisteerd met Geysbert Paulessen en Symon Willemssen als man van Truycken Paules, 'hare respective sone ende swager', mede optredend voor hun andere broers en zussen, aan de andere zijde. Voorschreven weduwe en haar kinderen zullen 60 gulden betalen aan voorschreven Jacop Thyssen cum suis, welk bedrag Jacop verklaart ontvangen te hebben. De weduwe en haar kinderen zullen de goederen behouden die ze van Paulus Goertssen toebedeeld hebben gekregen met voirschreven 'stuckxen lants'. 'Achtervolgende desen accorde gedaen synde opten XV january 1613 soe sy verclaren parteyn alsdoen gedaen synde hebben .. tselve op huyden datum ondergeschreven alsoo geadvoeert.

Actum schepenen in Vechel ende was ondertekent by Antonis Cornelissen ende Dirck Henrick Roeffen

Veghel R41 fol. 198 Akte 218 Transport 24-04-1619

Willem sone wylen Marten Arienssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacop Mathyss, 'synen swagher', het 1/3 deel in 'een stuck tuellants', gelegen opte Boeckt, zoals hij dit heeft toebedeeld gekregen op 10-07-1600


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Mathys Danielss

 • a.z.: 'een stuck lants genompt de Domecker'

 • e.e. de gemeynstraet

 • a.e.: 'op den Auden Kerckhoff'

Getuigen: Marten Donckers en Marten Meeus Janssen

Veghel R41 fol. 199 Akte 219 Belofte 26-04-1619

Deze akte is doorgestreept.

Gerit Janssen van Dieperbeeck heeft beloofd een erfcijns van 6 1/2 gulden te betalen aan 'den heyligeest van Vechel', uit 'eenen hoeycamp', gelegen op Middegael • e.z.: het goed van de erfgenamen van Arien Dirckx

 • a.z. en e.e.: de gemeynt van Vechel

 • a.e.: Dirck Willem Henrickx en Alart Bardoel

Met voorwaarden.

Getuige: Jan Tonis Roeffen
Bijschrift: op 30-06-1626 is deze erfcijns afgelost in aanwezigheid van Anthonis Jacobs en Jan Jan Dircx, schepenen. Quod attestor ego subscriptus P. Joannis, notaris.

Veghel R41 fol. 199-200 Akte 220 Transport 02-05-1619

Jan Aertssen den Auden en Claes Jan Claessen, 'borgemesters des jaers 1619 van Vechel, hebben vuyt crachte van hender comissien ende procurarien hen van den schepenen ende gemeyne naeburen van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Willen Henrick Jan Emonts 'een gerick hoexken van den eenen graeff tot den anderen, groot ontrent een roey van XX voeten van onser gemeynte oft dair ontrent begrepen, gelegen ter plaatse genoemd 't Havelt


 • e.z.: de gemeynte

 • voorts: het goed van de loper

Getuigen: Marten Aert Donckers en Marten Meus Janssen

Veghel R41 fol. 200-201 Akte 221 Transport 18-01-1620

Gerit zoone wylen Henrick Dirckxen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Cathalyn weduwe van Jan Roeffen 'een stuck hoeyveldts', groot ontrent een dachmaet, gelegen aen den Watersteghde


 • e.z.: het goed van 'den heyligeest van Vechel'

 • a.z.: het goed van Peter Thys Jacops

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: de Langhe Bunders

De verkoper heeft dit goed door ruil verkregen van Thonis Wynen.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.67 Mb.