Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)

Dovnload 0.67 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)Pagina8/10
Datum28.10.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Getuigen: Anthonis Jacops en Symon Willem Janssen

Veghel R41 fol. 201 Akte 222 Transport 18-01-1620

Deze akte is doorgestreept.

Jan Aertssen den Auden en Claes Jan Claessen, 'als boirgemesteren van Vechel, hebben vuyt crachten van hender commissie ende procuratie hen van den schepenen ende gemeyne naebueren van Vechel gegeven', en met 'consent van den naeste geërffden' verkocht, opgedragen en overgegeven aan Symon Willem Janssen, 'onse mede schepen, een parcheel van den Grauwer Gemeynte gelegen binnen der prochie van Vechel ter platssen genompt aen de Hey' • e.z.: het goed van Jenneke Thonis van Reysinghen

 • a.e.: het goed van Lambert Willems de Becker

 • voorts: aen de gemeynte

'Ende aen de syde ofte eyndt van Jenneken Henrick Tonis sal de wech houden vier roeyen breet teynden (r)oeyen landt wyt'. 'Noch te houden eenen voedtpadt oft degene die daer over gewecht zyn teynden Lambert de Becker landt'.

Getuigen: Marten Meus Janssen en Gerit Hendrix
Bijschrift: 'dese veste is gedosert ende staen op protocol van den secretaris Peter van Kempen in bywesen van Gerit Ariens ende Gerit van Dieperbeck en mij present'.

Veghel R41 fol. 206-207 Akte 223 Deling 13-11-1619

Hans soene wylen Henrick Jan Ariens, Aert Janssen van Erp als man van Delia, de nagelaten kinderen van wylen Thonis Deenen, verwekt bij zijn vrouw Jennen, en Lysken dochter van Henrick Jan Ariens, kinderen en erfgenamen van wylen Henrick Jan Ariens, verwekt bij Meriken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Lysken minderjarige dochter van Henrick Jan Arienssen krijgt toebedeeld 'de huysplatssen metten bomgaert ende landt daer teynden liggende', groot wezende 60 1/2 roeyen, gelegen aent Vranckevoirt', met de poteryen


 • e.z.: Aert Janssen mede condivident

 • a.z.: de minderjarige kinderen van Thonis Deenen mede condivident

 • e.e.: Willem Meussen

 • a.e.: opte gemeyn straeten van Vechel

Dit deel is belast met: • een erfcijns van 2 1/2 gulden aan het 'capittel van St. Jans tot Shertogenbosche'

 • een cijns van 3 stuivers aan de heer van Helmond

 • een ballinckchyns van 1/2 stuiver aan die van Vechel

Getuigen: als hierna

Veghel R41 fol. 207 Akte 224 Deling 13-11-1619

Thonis Deenen als vader over zijn voorkinderen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken, krijgt toebedeeld 'een stuck tuellants', zoals het is afgepaald, groot 66 1/2 royen, gelegen aldaar


 • e.z.: het goed van Lysken, mede condivident

 • a.z.: Hans Henrick Jan Ariens, mede condivident

 • e.e.: Willem Meeussen

 • a.e.: de gemeynte

Getuigen: als hierna

Veghel R41 fol. 204 Akte 225 Deling 13-11-1619

Hans Henrick Jan Ariens krijgt toebedeeld 'een stuck tuellant, wesende eenen geerhoeck', groot 71 1/2 roeyen, zoals het is afgepaald, gelegen aldaar


 • e.z.: de minderjarige kinderen van Tonis Deenen, nede condivident

 • a.z.: Huybert Peter Roeffen

 • e.e.: Willem Meeussen

 • a.e. de gemeyn straet

Getuigen: als hierna

Veghel R41 fol. 204 Akte 226 Deling 13-11-1619

Aert zone wylen Janssen van Erp als man van Delia krijgt toebedeeld 'een stuck tuellant', groot 66 1/2 roeyen, zoals het is afgepaald, gelegen aldaar


 • e.z.: de minderjarige kinderen van Jan Ariens Verhelvoert

 • a.z.: het goed van Lisken Henrick Jan Ariens, mede condivident

 • e.e.: Willem Meussen

 • a.e.: die gemeynte

Dit deel zal aan Hanssen, mede condivident, 12 gulden geven.

Getuigen: Anthonis Jacops, Gerit Handric en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 205 Akte 227 Accoord 13-11-1619

Voorschreven erfgenamen hebben een accoord gesloten. Hans Henrick Jan Ariens en zijn zus Lysken zullen de achterstallige renten en schulden betalen van wylen Henrick Jan Ariens en zijn vrouw Meriken. daarvoor krijgen ze 'alle muebilen, erff ende haffe'.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 205 Akte 228 Transport 13-11-1619

Voorschreven erfgenamen hebben voor 100 gulden verkocht aan Tonis Deenen 'het huys staende op het goedt van Lysken voirschreven mette balckhauteren daer tegenwordich in zynde'. Hans en Lysken mogen het huis tot aanstaande mei gebruiken. Met voorwaarden.

Getuigen: Anthonis Jacops, Geerit Hendrix en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 208 Akte 229 Deling

Niet afgemaakte akte.

Jan wylen Henrick Huyben, Peter Henrick Huyben, Meriken Henrick Huyben en de kinderen van Lendert Henrick Huyben, verwekt bij zijn nagelaten vrouw Femie, allen erfgenamen en kinderen van wylen Henrick Huyben, verwekt bij zijn vrouw Empken, verklaren hun erfgoederen gedeeld te hebben.

Veghel R41 fol. 216 Akte 230 Transport 14-12-1619

Het eerste deel van de akte ontbreekt.

...

'aen Willem Gortssen tot Ravensteyn, midtsgaders dorpslasten ende nabueren rechten'.Getuigen: Gerit Henrickx en Jan Tonis Roeffen

Veghel R41 fol. 216-217 Akte 231 Transport 21-08-1619

In 1613 hadden Meus Janssen en Jan Roeloffen Verheyden voor schepenen getransporteerd aan Henrick Dandel als voogd over de minderjarige kinderen van wylen Dirck Henrick Roeffen het 1/3 deel in 'eenen heycamp', gelegen aen de Heij. 'Ende overmidts daer in ghen solemniteyt van recht sy gebruyckt oft geuseert', zijn de voogden op 26-01-1615 voor schepenen verschenen, en hebben toen aan genoemde Henrick Dandels het 1/3 deel 'heycamps' getransporteerd. Jan, de oudste zoon van wijlen Dirck Henrick Roeffen behield het recht om dit goed met 50 gulden terug te kopen. Heden doet Jan Dirckx afstand van dat recht ten behoeve van Marten Antonis van Gemeert als man van Empken dochter van voorgenoemde Henrick Dandels.

Getuigen: Marten Donckers en Symon Willem Janssen

Veghel R41 fol. 217-218 Akte 232 Transport 17-03-1619

Henrick zone wylen Lambert Henrickx de Vriese heeft tegen 'sekere eycken opgaende boomen als IIC willighe pooten als ock sekere somme van geld' in een ruil opgedragen en overgegeven aan Gerit Henrickxen, 'onse mede schepen, een stuck eckerlants', groot ontrent 3 lopensaets, gelegen in de Heesse thiende • e.z.: het goed van Henrick Jan Claes

 • a.z.: het goed van de minderjarige kinderen van wylen Marten Peter Dandels

 • a.e.: het goed van Claes Peter Henrickx

Ook een 'stuckxen lants, ontrent 1 roeij breet' • e.z. en a.e.: het goed van de voorschreven minderjarige kinderen

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: het goed van de verkoper

Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 mud rgge, Veghelse maat aan 'de heyligeest tot Vechel'

 • een erfcijns van 4 pond payment en een van 3 pond payment aan 'den zelven heyligeest'

 • jaarlijks een 'halff canne wins' aan 'den kercke van Vechel'

Getuigen: Marten Donckers, Eymert Willemss en Marten Meussen

Veghel R41 fol. 218 Akte 233 Transport 05-07-1619

Anthonis sone wylen Jan Wynen heeft in een ruil tegen 'seckere twe ossen oft beesten ende sekere somme van geldt' opgedragen en overgegeven aan Gerit zone Henrick Dirckxen, 'onse mede schepen, een stuckxen hoeyvelt, groot ontrent een dachmaet', gelegen aen den Waterstechde, rijdende tegen de minderjarige kinderen van Jan Roeffen


 • e.z.: het goed van 'den heyligeest tot Vechel'

 • a.z.: het goed van Peter Thys Jacops

 • e.e.: de gemeynte

 • a.e.: de Lange Bunder

Getuigen: Symons Willem Janssen en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 219 Akte 234 Transport 26-09-1619

Deze akte is doorgestreept.

Jan zoon van wylen Henrick Tonis van Reysinghen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis zoon van wylen Peter Rutten het 1/3 deel van een erfcijns van 12 gulden, die wordt betaald uit het goed van Willem Henrick Jan Emonts, zoals hij heeft geërfd van zijn ouders.

Getuigen: Marten Donckers en Symon Willemss

Veghel R41 fol. 219 Akte 235 Transport 26-09-1619

Jan Arien Peters heeft voor schepenen ten behoeve van Rut Willen Jan Petersen, 'synen swagere', afstand gedaan van het recht op het vruchtgebruik, zodat Rut 15 gulden mag opnemen op een goed gelegen aen den Dorenhoeck in de Keselaersse tiende, 'te weten een gewerden hostadt', welk goed Aert Henrick Thonis tegenwordig huurt, en wel goed Jan Arien Peters geërfd heeft van zijn vrouw Heylcken Henrick Thonis.

Getuigen: Marten Donckers en Geerit Henricx

Veghel R41 fol. 220 Akte 236 Belofte 26-09-1619

Rut soene wylen Jan Peterss heeft beloofd ten behoeve van Jenneken weduwe van Jan meester Ariens, dochter van Lambert Willems, een erfcijns van 6 gulden te betalen uit 'eenen gewerde hostadt', gelegen aen de Dorenhoeck • e.z.: het goed van Jan Thonis van Vercheyck

 • a.z.: het goed van Mariken Jan Willems

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: het goed van Jan Claes cum suis

Getuigen: Marten Donckers en Geerit Henricx

Veghel R41 fol. 221 Akte 237 Transport 09-10-1619

Claes Jan Claessen en Jan Aertssen den Auden, 'als borgemeesters van Vechel, ende hebben vuyt crachte van hender comissien ende procuratien hen van schepenen ende gemeyne naeburen van Vechel gegeven, met consent van Jan Aertssen van Eerdt ende Cornelis Henrick Nelis als naeste geërffden', verkocht aan Ferit Janssen van Diperbeck ontrent 11 roeyen van de gemeynte, gelegen aen den Donck


 • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: de gemeynte van Vechel

 • e.e.: het goed van Cornelis Henrick Nelis cum suis

 • a.e.: de gemeynte aldaer

Getuigen: Eymert Willems, Jan Tonis en Geerit Hendrix

Veghel R41 fol. 222 Akte 238 Transport 09-10-1619

Peter Huybertssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerit Stevens 'eenen ecker tuellants', gelegen in de Valstraet


 • e.z.: het goed van Arien Henrick Thonis

 • a.z.: het goed van Peter Huyberssen

 • e.e.: het goed van Marten Meeus Janssen

 • a.e.: de gemeyn straet

Getuigen: Gerit Hendrix en Symon Willem Janssen

Veghel R41 fol. 222-223 Akte 239 Transport 09-10-1619

Claes zone wylen Meus Janssen als man van Heylcken, verwekt bij ...my Peterssen, heeft vekocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Huybertss, 'synen swagher, een ecker tuellants', groot ontrent 2 1/2 lopensaet, gelegen in de Valstraet, in de Vierlaersse (= Wielrotse) thiende


 • e.z.: het goed van Marten Meeus Janssen

 • a.z.: de gemeyn straet

 • e.e.: het goed van Peter Huybers voorschreven

 • a.e.: het goed van Henrick Thonis

Getuigen: Gerit Hendrix en Symon Willem Janssen

Veghel R41 fol. 223 Akte 240 Transport 31-01-1620

Peter Huijberssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Gerlink Aert Gerlinckxen 'een stuck tuellants', groot ontrent 2 1/2 lopensaets, gelegen in de Valstraet in de Vierlaersse (= Wielrotse) tiende


 • e.z. en e.e.: het goed van Marten Meeus Janssen

 • a.z.: het goed van Gerit Stevens

 • a.e.: de gemeyn straet

Getuigen: Gerit Hendricx en Symon Willem Janssen

Veghel R41 fol. 224 Akte 241 Transport 31-01-1620

Deze akte is doorgestreept.

Gerit soene Steven Gielissen heeft opgedragen en overgegeven aan Jan soene Marten Meeussen een erfcijns van 6 gulden die wordt betaald uit 'een stuck tuellants, geegen in de Valstraet in de Vierlaersse (= Wielrotse) thiende • e.z.: Arien Hendrick Thonis

 • a.z.: Aert Gerlinckx

 • e.e.: de gemeyn straet

 • a.e.: Marten Meeus Janssen

Getuigen: Gerit Hendrix en Symon Willem Janssen
Bijschrift: deze rente is op 01-02-1633 afgelost met consent van beide partijen voor schepenen Jan Sijmons en Goijert Aertssen van Rullen.
Veghel R41 fol. 225 Akte 242 Transport 31-01-1620

Deze akte is doorgestreept.

Gerit soene Steven Gielissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heylcken dochter van Henrick Martens een erfcijns van 15 Carolus gulden, die wordt betaald uit 'een stuck tuellants, groot ontrent vier lopensaet', gelegen in de Valstraet in de Vierlaerse thiende (= Wielrotse tiende).

Getuigen: Gerit Hendrix en Symon Willem Janssen


Bijschrift: op 01-02-1633 is deze erfcijns 'gedoceert' in aanwezigheid van beide partijen en schepenen Jan Symons en Goort Aertssen van Rullen.

Veghel R41 fol. 226 Akte 243 Transport 01-02-1620

Henrick soene wylen Gerit Dirckxen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven (in marge: aan Dirck Dirckxen) 'een stuck eckerlants, groot ontrent een Bos sestersaets', gelegen int Thorshoudt


 • e.z.: het goed van Jenneken Lambert Willemssen

 • a.z.: het goed van Dirck Lambertssen

 • e.e.: het goed van Joncker Herman van Middegael

 • a.e.: het goed van Nesken weduwe van Dirck Thonis Roeffen

De koper moet de helft van de dorpslasten betalen die tegenwoordig 'opt voirschreven stuck lants ende heijbemptken' staan.

Getuigen: Gerit Hendrix en Eymert Willems

Veghel R41 fol. 227 Akte 244 Transport 01-02-1620

Deze akte is doorgestreept.

Dirck Dirckxen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis soene wylen Henrick Janssen een erfcijns van 4 gulden en 10 stuivers, te betalen uit 'een stuck tuellants, groot ontrent een Bos sestersaet', gelegen int Torshoudt • e.z.: het goed van Jenneken Lambert Willemssen

 • a.z.: het goed van Dirck Lambertssen

 • e.e.: het goed van Joncker Herman van Middegael

 • a.e.: het goed van Nesken weduwe van Dirck Thonis Roeffen

Met voorwaarden

Getuigen: Gerit Hendrix en Eymert Willems
Bijschrift: deze erfcijns heeft Dierck op 01-02-1621 afgelost aan Anthonis Henrixen voor schepenen Gerit van Dieperbeeck en Gijsbert Jan Alerts. Attestoir Anthonij Thibossch, notaris

Veghel R41 fol. 228 Akte 245 Verklaring 10-02-1627

Latere bijschrift dat verwijst naar de akte op fol. 226.

'Alsoo in de veste bij Henrick Gerit Diricx vercocht ende opgedragen heeft aen Dirck Diricxen een stuck ackerlants als hier voor is gestelt, ende in de vertydinge zijns coopers naeme nijet en was gespecificeert gelijck daer aff de maeniere is, ende nu deselve foute door mij secretaris ondergeschreven tselve in marge gestelt, alwaer de coopere ende vercoopere present zyn geweest, in presentie van Anthonis Jacops ende Jan Jan Diricx, schepenen in Vechel, bij den selven neffens mij onderteeckent. Ro. Gieliss, secretaris

Getuigen: Anthonis Jacops en Jan Jan Diricx, schepenen

Veghel R41 fol. 228 Akte 246 Verklaring 10-02-1627

Lijntken weduwe van Dirck Goort Lensen heeft verklaard dat het geld waarmee het voorschreven 'stuck lants' gelegen int Dorshout door haar zoon Dirick van Henrick Gerit Diricx is gekocht, is betaald met het eigen geld van voorschreven Dirick, zonder dat Lijntken daar enig geld voor heeft uitgegeven.

Getuigen: Anthonis Jacops en Jan Jan Diricx, schepenen

Veghel R41 fol. 230 Akte 247 Transport 23-02-1620

Anthonis zoene Jan Wynen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck sone wylen Willem Henrickxen het 1/8 deel in de Oerbeemden • e.z.: het goed van de erfgenamen van Gerit Dirckxen

 • a.z.: de gemeyn Aa aldaer vloeyende

 • e.e.: het goed van Joffrouwe Margriet Suermonts

 • a.e.: het goed van Joncker Walraven van Erp, 'heere tot Erp ende Vechel', met anderen

Anthonis heeft dit goed op 20-02-1620 door ruil verkregen van Henrick soene wylen Gerit Dirckxen.

Getuigen: Antonis Jacops en Eymert Willemssen, schepenen

Veghel R41 fol. 231 Akte 248 Transport 23-02-1620

Anthonis soene wylen Jan Wynen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert soene wylen Gerit Willemssen de helft van 'een hoeyveldt', gelegen aent Heesterveldt


 • e.z.: het goed van Joncker Walraven van Erp, 'heere tot Erp ende Vechel', en zijn broer Joncker Goert

 • a.z.: het goed van Henrick Jan Claessen en Marten Peters of zijn erfgenamen

 • e.e.: het goed van Abraham ...

 • a.e.: het goed van Wouter Jan Wouters met anderen

Getuigen: Antonis Jacops en Eymert Willemssen

Veghel R41 fol. 232 Akte 249 Transport 27-02-1620

Gerit soene wylen Delis Loeyen heeft verkocht, opgedragen en vergegeven aan Jan soene wylen Herman Janssen 'een cluijdyveldt', gelegen in de Venne bij Dandel Henrick Dandels aen de Heij, zoals hij gekocht heeft van Hendrick Dandelssen


 • e.z. en e.e.: het goed van de erfgenamen van Dandel Henrick Dandels

 • e.e.: het goed van Jan Ariens met de zijnen

Getuigen: Marten Meeus Janssen en Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 232-233 Akte 250 Transport 27-02-1620

Jan soene wylenHerman Janssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert soene wylen Gerit Willemssen het voorschreven 'cluytveldt'.

Getuige: Anthonis Jacops

Veghel R41 fol. 234-235 Akte 251 Accoord 15-02-1620

Anthonis Laureijnssen, 'inwondere binnen der vrijheyt van Oirschot', had voor de schepenen van deze vrijheid op 02-05-1609 verkocht, opgedragen en 'gerenuncieert' al zijn rechten in de goederen die hij erfde van Jacopsken dochter van wijlen Jan van Helvoirt, ten behoeve van Jan van Helvoirt als man van Meriken dochter van wijlen Jan Dierx Kuijper.


'Soe is nyet tegenstaende alhier gecompareert de voorgenoemde Anthonis, willende pretenderen alsdat hij noch soude hebben in het voorscreven vercopen gereserveert eenighe actie, ende besundere dat 't voorschreven opgedragen ende renuntieren is gepasseert voor de schepenen in Oirschot, d'welck niet en cost noch ende vermochten te weesen bestandt, overmidts de goederen binnen deser heerlijckheyt sijn gelegen, ende dat men eghenen erffgoederen noch gronden van erffen en mach vertransporteren, vest noch opdracht doen, dan daer de selve sijn gelegen ofte in de hooftstadt. Is dijen volgende gecompareert de voorgenoemde Anthonis alhier ter eenre, ende Gerit Henricken ende Henrick Lamberts als momboiren van den onmundighen kynderen wylen Jan Ariens voorschreven met hen gevuecht de vooscreven Meriken', en hebben een accoord gesloten. Meriken 'sal aenleggen ende betalen nu terstont een koeij oft mael ende een malder roggen, die welcke hij midts desen bekent duechelijcken ontfangen te hebben vuijt handen Merikens voorschreven', waarmee Anthonis afstand doet van zijn rechten.

Getuigen: Marten meus Janssen en Gerit Ariaens

Veghel R41 fol. 240-241 Akte 252 Transport 09-06-1620

Welt zone wylen Peter Roeffen, heeft in een ruil overgegeven aan Jan Thys Roeffen 'een stuck hoylandts, geegen in den Bunderssen hoeck tot Vechel, gemeynlyck genoempt Corstken Coenen Camp', groot ontrent een buendervelts. • e.z.: het goed 'der toffelen des heyligen geests tot Vechel'

 • a.z.: het goed van Wouter Jan Wouters en Henrick Gerits van Uden

 • e.e.: het goed van Jan Thijs Roeffen

 • a.e.: het gemeijn broeck aldaer

En dat tegen 'zeecker stuck hoylants', gelegen int Bundervelt • e.z.: het goed van de h. geest tot Vechel

 • a.z.: het goed van Henrick Mertens

 • e.e.: het Poyervelt

 • a.e.: Lambert Henricx

Jan Thyssen krijgt van Welt nog 38 gulden bij. Jan Thys Roeffens moet uit zijn verkregen goed een erfcijns van 15 stuivers betalen aan Arien Rombouts.

Getuigen: Tuenis Jacobs en Gerit Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 241-242 Akte 253 Transport 09-06-1620

Voor schepenen in Vechel, Merten Meusen en Gerit Henricx, is verschenen Arien Rombouts, oud omtrent 90 jaren. Hij heeft verklaard 'dat alsulcken vaet ropsaets gequyteert is als Henrick Lamberts aen den h. geest der parochie van Vechel was geldende, welck voorschreven vaet ropsaets de h. heest meester Jan Welten waeren manende, allegerende redenen van welwetentheyt dat hy attestant 't gelt van den gequyteerde rente aen Laureyns Ariens ende Henrick Jans Craen te dyer tyt h. geestmeesters heeft zien overpassen.

Getuigen: Merten Meusen en Gerit Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 242-244 Akte 254 Transport 14-06-1620

Jan zone wylen Arien Peters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Merten Symons een erfcijns van 11 Carolus gulden, te betalen uit een 'huys, hoff, hoffstadt metten landeryen dyen aenliggende ende toebehoirende', groot 12 lopensaets lants, gelegen opt Wielre • e.z.: Jan Claessen

 • a.z.: het goed van Jasper Zuermonts

 • e.e.: 'de gemeyne straet gemeynlyck genoempt de Valstraet'

 • a.e.: het goed van Jan Anthonissen

De verkoper had deze erfcijns gekocht.

Getuigen: Anthonis Jacobs en Gerit Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 244-245 Akte 255 Transport 11-06-1620

Roeloff Dielissen en Henrick Lamberts als voogden over de minderjarige Willem zone wylen Jan Willem Henricx, verwekt bij zijn vrouw Heylken, dochter van wylen Lonis Lonissen, op 22-01-1620 gemachtigd door de schepenen van Vechel, hebben opgedragen en overgegeven aan Zeger Donckers 'eenen acker tuelants, een Boss sestersse lants oft daer ontrent groot zynde', gelegen ter plaatse genoemd 't Havelt in de Nederboecksse thiende


 • e.z.: het goed van Daniel Willem Henrcx

 • a.z.: het goed van Claes Geritssen

 • e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel

Willem had dit goed geërfd van zijn ouders. Het goed is belast met een erfcijns van 2 gulden en 8 stuivers aan de erfgenamen van Peter Rutten den Ouden.

Getuigen: Merten Meussen en Gerit Ariens, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 245-247 Akte 256 Transport 12-06-1620

Jan zone wylen Thonis Claessen als man van Meriken dochter van Lambert Jan Lamberts, heeft opgedragen en overgegeven aan Jan zone Peter Jans, 'wonende tot Uden', 'eenen heycamp', gelegen ontrent de Welsfort


 • e.z.: het goed van Jan Arien Leesten

 • a.z.: Henrick Aert Dircxssen

 • e.e.: het goed van Jan Claessen

 • a.e.: de gemeynte van Vechel

Jan had dit goed geërfd van Lambert Jan Aerts, vader van voorschreven Meriken.

Getuigen: Gerit Henricx en Tuenis Jacops, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 247-248 Akte 257 Belofte 13-06-1620

Peter Roeffen heeft beloofd te betalen aan Jan Arien Peters een erfcijns van 5 gulden en 10 stuivers, te betalen uit een goed groot ontrent 12 lopensaets lants, gelegen in den Bundersen Hoeck


 • e.z.: het goed van Willem Henricx

 • a.z.: het goed van Aert van Weteringe

 • e.e.: het goed van Joncker Goordt van Erp

 • a.e.: de gemeynte van Vechel aldaer

Getuigen: Eymbert Willems en Tonis Jacobs

Veghel R41 fol. 249-250 Akte 258 Transport 15-06-1620

Gysbert Jan Alers, op 06-07-1620 voor schepenen van Heusden gemachtigd door Dirck Jan Alars, heeft gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Melchior Jan Alarts 'een stuck ackerlants', groot ontrent 3 lopensaets, gelegen over de Brugge

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.67 Mb.