Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)

Dovnload 0.67 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R41 (1616-1621)Pagina9/10
Datum28.10.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dirck had dit goed geërfd van zijn ouders.

Getuigen: Gerit Henricx en Anthonis Jacobss, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 250-252 Akte 259 Transport 15-06-1620

Melchior Jan Alers heeft gecedeert, getransporteerd, en overgegeven aan Rut Jan Willemss 'eenen acker tuellants', groot ontrent 3 lopensaets, gelegen over de brugge


 • e.z.: het goed van Anthonis Jacobs

 • a.z.: het goed van Zeger Donckers

 • e.e.: den Grooten Teunis ecker

 • a.e.: de gemeyn straet

Melchior Jan Alars had deze 'ecker tuellants' op 15-06-1620 gekocht.

Getuigen: Gerit Henricx en Anthnis Jacobss, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 252 Akte 260 Verklaring 15-06-1620

Deze akte is doorgestreept.

Rut Jan Willemss heeft verklaard 485 gulden schuldig te zijn aan Melchior Jan Alers, voor eem 'zeeckeren ecker tuelans', die Rut van Mechior heeft gekocht.

Getuigen: Gerit Hendrix en Anthonis Jacobssen, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 252 Akte 261 Verklaring 22-04-1621

Later bijgeschreven akte, die is doorgestreept.

Rut Jan Willems heeft 284 gulden betaald aan Antonis Wynen in plaats van Mechior voorschreven.

Ondertekend: Antonis Jan Wijnen

Veghel R41 fol. 253-254 Akte 262 Transport 01-07-1620

Peter zone wijlen Jan Peters heeft opgedragen en overgegeven aan Jan zone wylen Geerlingh Leunis de helft van een 'huys, hoff, bomgaert ende landerijen dijen aenliggende', groot ontrent 8 lopensaet landts, gelegen in de Wielrootse thiende aldaer


 • e.z.: Jan Anthonis van Bercheyck

 • a.z.: de gemeyne straet

 • e.e.: het goed van Willem Goortssen van Ravesteijn

 • a.e.: de gemeyne straet

Peter heeft dit goed van zijn ouders geërfd.

Getuigen: Merten Meussen en Gerit Ariens, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 254-255 Akte 263 Transport 01-07-1620

Deliken dochter van wylen Jan Aertssen heeft, met toestemming van haar tweede man Pauwels Maessen, afstand gedaan op haar recht op het vruchtgebruik op goederen die zij met haar eerste man Geerlingh Leunis samen heeft verworven, te weten het kindsdeel dat Jan zone wylen Geerlingh Leunis van zijn vader erfde.

Getuigen: Merten Meussen en Gerit Ariens, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 254-257 Akte 264 Transport 18-07-1620

Willem zone wylen Jan Aertssen van Uden als man van Luytken dochter van Bastiaen Bastiaens Vos, en erfgenaam van de Jongen Peter Verheyden, heeft opgedragen en overgegeven aan Gerart zone Henrick Dircx, 'onse mede schepen', de helft van 'een stucxsken hoybeempts', groot ontrent 1 dachmaet, gelegen int Achterste Aabroeck, genoemd de Helle • e.z.: het goed van Gerit Henrick Gerits tot Dinter

 • a.z.: Abraham Thomas met anderen

 • e.e.: het goed van Anneken weduwe van Willem Goossens tot Dinter met haar kinderen

 • a.e.: het goed van Peter Arien Mols

De verkoper heeft dit goed geërfd van de ouders van zijn vrouw.

Getuigen: Simon Willens en Teunis Jacobs

Veghel R41 fol. 257-259 Akte 265 Transport 19-08-1620

Jan Aertssen van der Mee als man van Meriken heeft verkocht en overgegeven aan Jan Jan Dircx Peterssen 'een huys, schuer, hoff, bomgaert, metten aengelegen landerijen', groot ontrent 2 mudsaets lants, 'zoe weylant als heyvelt', gelegen binnen de palen van Vechel ter plaatse genoemd op Creijtenborch, 'd' welck gemeynlyck genoempt Nunenxs Hoeff, met alle syne poteryen ende en gerechticheyt dijen aengaende', gelegen met een zijde aan het goed van Elen Peter Elens. Jan Aertssen had dit goed gekocht.
Het goed is belast met:


 • een erfcijns van 24 gulden aan Henrick Merten Simons van der Vest

 • een erfcijns van 6 gulden aan Claes Peters

 • een erfcijns van 12 gulden aan Cornelis den Rijer ten Bossche

 • een cijns van 7 stuivers en 5 penningen aan rentmeester Fierlants (= aan de landsheer)

Getuigen: Anthonis Jacobssen en Gerardt Aryens, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 259-260 Akte 266 Transport 25-08-1620

Seger Aert Donckers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goort Dircxssen 'een stucxsken heyvelts' groot ontrent een sesterssen lants, gelegen op Ham in de Lanckveltsse thiende


 • e.z.: het goed van Zeger Donckers

 • a.z.: het goed van Willem Peters

 • e.e.: het goed van Jan Aertssen

 • a.e.: de gemeynte van Vechell

Zeger Donckers had dit goed gekocht. De verkoper mag het goed aflossen met 25 gulden, Willem Peters moet over dit goed 'met wagen ende peerde' wegen.

Getuigen: Eymbert Willemss en Anthonis Jacobss.

Veghel R41 fol. 260-261 Akte 267 Transport 16-09-1620

Claes zone wylen Willem Nelis heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck Willem Henricxssen en Cornelis Henrick Cornelissen, ieder voor de helft, het 1/21 deel dat hij toebedeeld heeft gekregen in de goederen van wijlen Claes Willem Jans Craen. Met voorwaarden.

Getuigen: Anthonis Jacobssen en Merten Meussen

Veghel R41 fol. 261-262 Akte 268 Transport 02-10-1620

Gerit Henricx, 'onse mede schepen',heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Dirck Tuenis, 'eenen ecker tyelants', groot 3 lopensaet lants en 20 royen, gelegen in de Heese • e.z.: het goed van de minderjarige kinderen van Marten Peter Daniels

 • a.z. en e.e.: het goed van Hanrick Jan Claes

 • a.e.: het goed van Claes Peter Henricx

Gerit heeft dit goed gekocht. Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 mud rogge aan 'den toffelen des heijligen geests tot Vechel'

 • een erfcijns van 7 pond payment aan voorschreven 'tafelen des heyligen geests'

 • 'eene halve canne wyns aen den kercke tot Vechel'

Getuigen: Anthonis Jacobs, Gerit van Dieperbeeck en Simon Willems Janssen

Veghel R41 fol. 262-264 Akte 269 Transport 15-05-1620

Deze akte is doorgestreept.

Jan sone wijlen Dirck Henrick Roeffen heeft een erfcijns van 12 gulden verkocht aan Gerard sone wylen Anthonis Stoven. De erfcijns wordt betaald uit goed gelegen binnen de parochie van Vechel 'ontrent der kercken aldaer', zijnde een 'huys, hoff, bomgaert metten achtersten brauwhuijs daer aen gelegen' • e.z.: het goed van Roeloff Gielis

 • a.e.: het goed van de kijnderen van wijlen Aert Janssen Cremer

 • e.e.: Joncker Walravens van Erp ende Vechel

 • a.e.: de gemeijn straet

Ook uit het 1/4 deel van 'een stuck lants genoempt den Bloemenhoff', waarvan het andere 1/4 deel toebehoort aan zijn broer Arien, en de andere helft aan Henrick Jan Craen, wonende tot Roij. De verkoper had dit 'stuck lants' met zijn voorschreven broer toebedeeld gekregen van zijn ouders.


Het 'huys' is belast met:

 • een erfpacht van 5 vaten rogge aan 'den heyligen geest van Vechel', die wordt betaald met 2 gulden

 • een erfcijns van 3 1/2 stuivers aan 'den selven heyligen geest'

Het 'stuck lants' is belast met een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers aan 'syn moeijen ten Boss'.

Getuigen: Gerit Handrix, Anthonis Jacops en Symon Willem Janssen
Bijschrift: 'dese veste heb ik te boecke geset gelyc Tuenis Tiboss die hadde geseth ende tussen parthyen gepasseert, zoo hy zeyden'.
Bijschrift: deze erfcijns is op 24-10-1632 afgelost in aanwezigheid van beide partijen. Getuigen: Jan Symons en Goort Aerts van Rullen, schepenen

Veghel R41 fol. 264 Akte 270 Transport 15-05-1620

Deze akte is doorgestreept.

Nadere voorwaarden bij de vorige akte.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 264-265 Akte 271 Transport 20-10-1620

Syken weduwe van wijlen Jan Willemssen van Roosmalen, dochter van wylen Simon Willemssen op Langvelt, heeft verkocht en overgegeven aan haar broer Dirck Simon Willemssen het 1/7 deel dat Sijken geërfd heeft in de goederen van haar zus Geritken dochter van wylen Simon Willemssen.

Getuigen: Merten Meussen en Gerit Ariens

Veghel R41 fol. 265-267 Akte 272 Transport 11-10-1620

Jan Jacobs, Peter Thyssen, Delis Henricx, Dirck Andriessen als man van Deliken, dochter van wylen Henrick Jan Henricx, Henrick Luenis en Lambert Lenis als erfgenamen van wylen Claes Willem Craen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Merten Donckers, hun mede-erfgenaam 'een halff beempken genoempt den Cleijnen Visser', gelegen ter plaatse genoemd den Amer


De verkopers hebben dit goed geërfd van wylen Claes Willems. 'Mits hier inne ondersproken dat de eycken bomen die noch gereserveert zijn generalycken tusschen hem ende zyne condividenten ende mette erffgenamen te deylen, hy Merten Donckers zynen deele ende portie daer aff zal verwachten ende genieten'.

Getuigen: Eymbert Willemss en Gerit Henricx

Veghel R41 fol. 267-268 Akte 273 Transport 11-11-1620

Jan Ghijssen van Hoeck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerit Tonis Stoven en Anthonis Jan Wynen 'een stuck ackerlants', groot 6 lopensaets lants, gemeynlyck genoemd den Heghecker aen 't Blomegaet aldaer


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Rombout Lamberts

 • a.z.: de gemeyne straet

 • e.e.: het goed van de kinderen van Jacob aen 't Hecken en Danel Janssen

 • a.e.: de gemeyne straet

Jan heeft dit 'stuck ackerlants' geërfd. Het goed is belast met een erfcijns van 2 gulden en 2 stuivers.

Getuigen: Gerit Ariens en Gerit Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R41 fol. 268-269 Akte 274 Vernaardering 23-11-1620

Cornelis Willemssen van Duersen heeft vernaarderd 'zeeckere drye gedeelten ende contingenten als Dirck Willem Henricx ende Cornelis Henricx tsamen van Claes Willem Nelis, Aert Willem Nelis ende Jan Willem Nelis gecocht hadden'.

Getuigen: Gerit Henricx en Eymbert Willemss, schepenen in Vechell


Bijschrift: Cornelis Willemssen heeft deze vernaardering overgegeven aan Dirck Willem Henricxss. Getuigen: Merten Meussen en Gysbert Jan Alers, datum: 31-01-1621

Veghel R41 fol. 269-270 Akte 275 Transport 04-12-1620

Jan Aertssen de Ouden en Claes Jan Claessen, 'geswoorens binnen den dorpe van Vechel, hebben vuyt crachte van henre procuratie hen by schepenen ende nabueren van Vechel gegeven', verkocht en opgedragen aan Willem Welten 'een stuck gemeynten', groot 2 lopensaets lants en 32 1/4 roijen, zoals de knecht van rentmeeser Fierlantd het op 15-06-1620 gemeten heeft, gelegen binnen de parchie van Vechell aen d' Eerde


 • e.z.: Willem Welten

 • a.z.: de gemeynte

 • e.e. en a.e.: de gemeynte

Getuigen: Marten Meussen en Gerart Ariens, schepenen in Vechell

Veghel R41 fol. 270-271 Akte 276 Transport 04-12-1620

Jan Aertssen de Ouden en Claes Jan Claessen, 'gesworens binnen den dorpe van Vechel, hebben overgegeven aan Corst Ariens 'een stuck gemeijnten', groot 1 lopensaets lants en 17 roeijen', zoals door de gecommitteerde van rentmeester Fierlants op 15-06-1620 is gemeten, gelegen binnen de palen van Vechel aen d' Eerde


Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 271 Akte 277 Transport 04-12-1620

Jan Aertssen de Ouden en Claes Jan Claessen, als voor, hebben verkocht aan Jan Sijmons 'een stucxken van de gemeynte van Vechel', groot 49 1/2 royen, zoals op 15-06-1620 door de gecommitteerde van de rentmeester Fierlants gemeten is, gelegen aen d' Eerde


 • e.z.: de kopers

 • a.z.: de gemeijnt en het goed van Tonisken weduwe van Jan Dircx

 • voorts: de gemeynte

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 272 Akte 278 Transport 04-12-1620

Jan Aertssen de Ouden en Claes Jan Claessen, als voor, hebben verkocht en opgedragen aan Gerit Jacobs van Donck 'een stucxken van de gemeynte van Vechel', groot 37 1/2 royen, gemeten als voor, gelegen ter plaatse genoemd de Wuellevershoeck by Abenhoeff


 • e.z.: het goed van de koper

 • voorts: de gemeynte

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 272 Akte 279 Transport 04-12-1620

Jan Aertssen de Ouden en Claes Jan Claessen, als voor, hebben verkocht en opgedragen aan Arien Ermers 'een dyck liggende teynden zyn lant binnen Vechel', aen de Hooch Heije


 • e.z., a.z. en e.e.: de gemeynte van Vechel

 • a.e.: Dirck Arien Gilis

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 273-274 Akte 280 Transport 04-12-1620

Jan Aertssen de Ouden en Claes Jan Claessen, 'geswoorens binnen den dorpe van Vechel, hebben vuyt crachte van procuratie hen van schepenen ende naburen van Vechel gegeven', verkocht en opgedragen aan Symen Willem Janssen, 'onse mede schepen van Vechel', 'een stuck gemeynten', groot 11 lopensaets lants oft heyvelts en 2 1/4 roeyen, zoals het op 15-06-1620 is gemeten bij de gecommitteerde van rentmeester Fierlants. De 'gesworenen ende schepenen van Vechel' staan toe dat 'den grave die rontom is geleeght opte gemeynte is mede gecocht als halff erff', gelegen aen de Heij bij Uden


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Henrick Tuenis van Reysinge

 • a.z. en e.e.: de gemeynte van Vechel

 • a.e. Lambert de Becker

De koper moet 'den voetpat die door 't voorschreven stuck gemeynten tegenwoordelyc is gaende altijt daer door zal moeten wegen. Ende mits den coper voorschreven is ingesetenen der voorschreven dorpe van Vechel is vergunt ende van den voorschreven gesworenen gepemitteert ende toegelaten opt voorschreven stuck gecochte gemeynte te mogen timmeren zoe hem gelieven zal'.

Getuigen: als voor

Veghel R41 fol. 274-275 Akte 281 Transport 16-12-1620

Meriken weduwe van Jan Willems van Gruenendael heeft getransporteerd en opgedragen aan Anthonis Mathyssen, 'haeren swager', een erfcijns van 3 gulden, te betalen uit goed gelegen aen 't Havelt in Tillair, dat Gerit zone Jan Rovers had verkocht aan Melchior Jan Henricxen van Tillair, zoals blijkt uit een Bossche schepenbrief van 06-10-1569. Meriken had deze erfcijns geërfd.

Getuigen: Merten Meusen en Gerit Ariens, schepenen

Veghel R41 fol. 275 Akte 282 Vernaardering ..-12-1620

Meriken Henricx Cornelis met haar man Dirck Willem Henricx heeft vernaarderd het 1/7 deel in het 1/3 deel van 'zeeckere versterff aenverstorven Aert Dirix van wijken Claes Willem Craen, en welk deel Anthonis Merten Meussen had gekocht van Aert Dircxen.

Getuigen: Merten Meussen en Gerit Ariens

Veghel R41 fol. 276 Akte 283 Belofte 07-01-1621

Deze akte is doorgestreept.

Corst Arien Smits heeft beloofd een erfcijns van 3 gulden te betalen aan Jan Henricx Willems en Jan Sijmen Janssen, 'als capelmeesteren van St. Anthonis capelle aen d' Eerde binnen de parochie van Rode tot behoeff ende reparatie der zelver capellen'. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck gecochte gemeynte oft stuck groesvelts', groot 1 lopensaets lants en 17 roijen, gelegen aen d' Eerde • e.z., e.e. en a.e.: de gemeynte van Vechel

 • a.z.: het goed van voorschreven Corst Ariens

Getuigen: Gerit van Dieperbeeck en Anthonis Jacobs, schepenen
Bijschrift: deze rente is met toestemming van Jan Sijmonys afgelost. Attestor Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R41 fol. 277 Akte 284 Transport 18-01-1621

Jan Peters en Jaspar Everts als man van Euphema dochter van wylen Peter Janssen hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Luenis Jan Lonis 'een stuck tuelants', groot ontrent 1 sestersaet lants, gelegen in den Dorenhoeck


 • e.z.: Jan Aertssen

 • a.z.: 'den convent van St. Geertruyt tot Shertogenboss'

 • e.e.: die gemeijnte van Vechel

 • a.e.: Dingen Jan Claes

'Met alnoch een cluijtvelt ende hoyvelt', gelegen in de Heyenssche Bunders • e.z.: Lys Maessen

 • a.z.: Peter Jans de Smit cum suis

 • e.e.: de erfgenamen van Aert Meussen

 • a.e.: Willem Denen

Jan Peters en Jaspar Everts hebben dit goed gekocht van Peter Aert Henricx. Het voorschreven 'stuck ackerlants' is belast met: • een erfcijns van 2 gulden aan Tonis Peter Tielens

 • een erfcijns van 2 gulden aan Jan Aert Janssen

Getuigen: Gerit Ariens en Gysbert Jan Alers, schepenen

Veghel R41 fol. 278-279 Akte 285 Transport 18-01-1621

Peter Aert Henricx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jasper Everts en Jan Peteren Heesackers 'een stuck tuelants', groot ontrent 1 sestersaets lants, gelegen in den Dorenhoeck


 • e.z.: Jan Aertssen

 • a.z.: 'den convent van St. Geertruyt tot Shertogenboss'

 • e.e.: die gemeijnte van Vechel

 • a.e.: Dingen Jan Claes

'Met alnoch het weeedeel in eenen halven bunder hoyvelts ende moervelts', gelegen • e.z.: Lys Maessen

 • a.z.: Peter Jans de Smit cum suis

 • e.e.: de erfgenamen van Aert Meussen

 • a.e.: Willem Deenen

Peter heeft dit goed verkregen 'van zyns smoeders wegen'. Het voorschreven 'stuck ackerlans' is belast met: • een erfpacht van 4 vaten rogge, Helmondse maat, aan Henrick Joris ten Boss, en aldaar te leveren

 • een erfcijns van 2 gulden aan Tonis Peter Tielens

 • een erfcijns van 2 gulden aan Jan Aert Janssen

Getuigen: Gerit Ariens en Gysbert Jan Alers, schepenen

Veghel R41 fol. 279-280 Akte 286 Transport 26-01-1621

Willem zone wijlen Meuss Willems Raymaker als man van Elizabeth dochter van wylen Thys Danels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Peters 'een stuck ackerlants', groot ontrent 3 lopensaets, gelegen ter plaatse genoemd de Hooch Boeckt


 • e.z.: het goed van Heilken weduwe van Henrick Dirckx met anderen

 • a.z.: het goed van Arien sone wylen Dirck de Cuyper met anderen

 • e.e.: het goed van Claes Janssen van den grave

 • a.e.: tot op de gemeyne straet van Vechel aldaer

Willem heeft dit goed geërfd van zijn vrouw Lysken Thys Danels. 'Ende t weechsken van de gemeynen straet aff tot Arien Cuijpers lant toe by den coper daer over te moeten wegen die daer van rechts wegen over geweeght zijn'.

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Gerart Henricx

Veghel R41 fol. 280-281 Akte 287 Transport 27-01-1621

Arien Willemss Verstegen en Merten Donckers, optredend namens de afwezige Jan Claessen, hebben ten behoeve van Meriken dochter van Henrick Huijben, weduwe van Gysbert Joosten afstand gedaan van de koop van 'eenen halffven hoff lants', gelegen binnen de parochie van Vechel, zoals Arien Verstegen voor de ene helft, en Jan Claessen voor de andere helft van Jan Hanrick Huijben gekocht hadden. Lois Peters van Erp en Merten Donckers hebben beloofd namens Meriken weduwe van Gijsbert Joosten dat zij Arien Verstegen en Jan Jan Claessen 'coseloos ende schadeloos' van dit transport zullem houden.

Getuigen: Gerardt Ariens en Gysbert Jan Alers, schepenen

Veghel R41 fol. 281-282 Akte 288 Transport 27-01-1621

Meriken, weduwe van Gysbert Joosten, dochter van wylen Henrick Huyben, met Merten zone wijlen Aert Donckers, welke Meriken de helft van 'eenen halffven hoff lants' toebehoort en de andere helft had verkregen Arien Verstegen voor de ene helft, en Jan Claes voor de andere helft, 'ende totten zelven voer een rente van vierhondert gulden capitaels die zy Meriken haren leven lanck ter tochten, ende Gysbert hare onmundige zone ten erffrechte op den dorpe ende gemeijnte van Vechel is heffende, ende genootsaeckt is te lichte ende de selve tot betalinge van den hellicht van den voorschreven hoff t' emploijeren, zoe is de voorschreven Meriken, ende Merten Donckers met haer gevuechts als toesiender, wederom tot securiteyt ende guarande van den voorschreven rente tot onderpande stellende den geheelen voorschreven hoff lants, om daer vuyt by den voorschreven onmundigen zone oft zyne naeste vrinden de selve rente te heffene'. Met voorwaarden.

Getuigen: Geraert Ariens en Gysbert Jan Ariens, schepenen

Veghel R41 fol. 282-285 Akte 289 Transport 27-01-1621

Willem zone wylen Gerit Peters had per testament en met toestemming van zijn vrouw Hillegonda een erfcijns van 4 gulden vermaakt 'tot behoeff, reparatie ende goodtsdienste van den capelleken staende binnen onser parochie van Vechel aen de Heije, gemeynlyck genoempt in de Hooch Heysse thiende, vuyt onderpanden, huijs, schuer, hoffstadt ende hoff metten saylande ende heyvelde, geegen tsamen binnen den prochie voorschreven ter plaetse genoempt aen de Hey', uitvoeriger beschreven in het testament van 1582. Dirck Jan Peters bezit tegenwoordig het vruchtgebruik van genoemde onderpanden, en de rente is enkele jaren onbetaald gebleven.
'Zoe eest nochtans gebeurt dat onsem eerwaarde heere pastoir, Daniel Henrick Daniels en Rut Peter Rutten als capelmeesters van den zelve voorschreven capelle, door consent van mijne eerwaerde heere mijnheere den bischop van Shertogenbossche, metten voorschreven Dirck Jan Peters ende Jan Gerit Jan Gerits, ende Henrick Fransen zijne swageren, ende Jan Dirck Janssen zynen wittigen zoene, hebben van den zelve rente ende acherstel van dien gemaeckt ende aengegaen een minnelyck accoirt'.
Dirck Jan Peters of zijn kinderen zullen jaarlijks een losrente van 5 gulden betalen uit het onderpand, gelegen


 • e.z.: het goed van Rut Peters

 • a.z.: het goed van Teunis Peter Tielens

 • e.e.: de Kueldersse hoeve

 • a.e.: de gemeyne straet aldaer

Getuigen: Geraert Ariens en Gysbert Jan Alers, schepenen

Veghel R41 fol. 285-286 Akte 290 Transport 28-01-1621

Wylen Lambert zone wylen Jan Danels betaalde jaarlijks aan Heylken weduwe van wijlen Steven Gilisdochter van wylen Geerlinx Aert Gerits een rente van 2 gulden en 2 stuivers uit een 'hoffstadt ende erffenisse gelegen in de Biesen', groot ontrent vier lopensaets. Meriken weduwe van Lambert Jan Dandels heeft deze rente afgelost aan voorschreven Heylken.

Getuigen: Merten Meussen en Gerart Ariens

Veghel R41 fol. 286-288 Akte 291 Transport 30-01-1621

Meriken dochter van wylen Peter Roeloffs, weduwe van Dirck Henricx de Greve, geassisteerd door Jan Jan Dircx en meester Gilis de Greven, 'haer twee mundige kynderen', heeft uit 'crachte van testamente op 10-02-1613 tusschen haer ende Dirck Hanricx de Greve, haer wittigen man zaliger, gemaeckt', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Meussen 'twee stucken ackerlants', groot ontrent 2 1/2 lopensaets, gelegen ter plaatse genoemd Davelaerss thiende, 'het een stucxken Dircxsen Jan Roeffen Streepken, ende d' ander 't Clootken gemeynlyck genoempt'. Het eerste perceel is gelegen • e.z.: het goed van Dirck Jacobs

 • a.z.: het goed van Heesken weduwe van Henrick van Heeswyck

 • e.e.: een hoyveldeken genoemt de Ryt
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.67 Mb.