Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)

Dovnload 467.49 Kb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)Pagina1/7
Datum28.10.2017
Grootte467.49 Kb.

Dovnload 467.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Rechterlijk Archief Veghel – inv. nr. R42 (1621-1623)

Regesten door Martien van Asseldonk
Dit register, R42, is geschreven door secretaris Peter à Kempis (Peter van Kempen). Het sluit aan op R41, waarin de laatste akte van 27-02-1621 dateert. Alleen de eerste akte van R42 is van eerdere datum. Voor de titel van dit register houden we het erop dat het register loopt van 1621 tot 1623.
Fol. 37-38 lijkt later toegevoegd te zijn. De akten op folio 37 sluit aan bij die op fol. 36, maar is van latere datum. De keerzijde, fol. 38, is leeg.
De akten staan niet helemaal op chronologische volgorde, maar omdater geen akten voorkomen die op de ene folio afgebroken worden en niet op de volgende folio, maar op een andere folio doorlopen, is in deze regesten de volgorde van de folio's niet gewijzigd.
De laatste datum in dit register is 26 juli 1623.

Regesten:


Veghel R42 fol. 1 Akte 001 Transport 31-10-1620

Jan Jacobs als man van Baetken dochter van wylen Mathys Jan Henricx, Peter Thyssen, Jan Henricx, Delis Henricx, Dirck Andriessen als man van Deliken Henricx dochter van Henrick Jan Henricx, Henrick Luenis en Lambert Luenis, als erfgenamen van wijlen Claes Willem Craen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten zone wylen Aert Donckers 'een stucxken lants ende beemps', genoemd den Amer, gelegen int Dorshoudt • e.z. en e.e.: de gemeynt van Vechel

 • a.z.: Arien Arien Leesten

 • a.e.: de erfgenamen van Jan Willems

De verkopers hebben het goed geërfd van wijlen Claes Willem Craen.

Getuigen: Anthonis Jacobs en Eymbert Willems

Veghel R42 fol. 1-2 Akte 002 Transport 02-03-1621

Marten zone wylen Aert Donckers als man van Lysken dochter van wylen Mathys Jan Hanricx hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien zone wylen Arien Henricx en Peter Laureynss Goortss 'een hoyvelt, vyff vierdendeel buenders oft daer ontrent groot zynde', gelegen binnen de parochie van Vechel


 • e.z.: Arien de Snyder van Uden

 • a.z.: de Geerbunders

 • e.e.: Dirck Ariens op Middegael

 • a.e.: Daniel Henrick Daniels

Het goed is belast met een grondcijns van 3 stuivers aan de heer van Helmond. Het 1/4 deel van voorschreven 'vyff vierdendeel bunders' is van Lysken minderjarige dochter van Lonis Peter Ariens, verwekt bij zijn vrouw Lysken dochter van Henrick Jans Verstegen, mede-erfgenamen van Mathys Jan Henricx, en Jan Peter Lonis, Peter Ariens vader van de minderjarige kinderen, voor wel 1/4 deel voorschreven Merten Donckers, optreedt voor de voorschreven Lysken.

Getuigen: Marten Meussen en Gerit van Dieperbeeck

Veghel R42 fol. 2-3 Akte 003 Transport 02-03-1621

Deze akte is doorgestreept.

Merten zone wylen Aert Donckers heeft beloofd een erfcijns van 3 gulden en 18 stuivers te betalen aan Lonis Peter Ariens, uit het voorschreven 1/4 'hoyvelken', welk 1/4 deel toebehoorde aan Lonis Peter Ariens minderjarige dochter, aflosbaar met 64 gulden en 10 stuivers.

Getuigen: Merten Meussen en Geryt Janssen van Dyeperbeeck
Getuigen: op 03-10-1634 heeft Lijsken dochter van Lonis Peter Ariens en Rut Jan Rutten als man van Lijsken voorschreven 60 gulden ontvangen van Marten Aerts Donckers 'in minderinge op voorschreven somme'. Getuigen: G. de Heessel, secretaris

Veghel R42 fol. 3 Akte 004 Fragment

Doorgestreept fragment

Dirck Willem Henricx heeft in een ruil opgedragen en overgegeven ...

Veghel R42 fol. 3-4 Akte 005 Transport 02-03-1621

De broers van Jan, Goort en Jan zonen van wylen Peter Jans, Danel Jans en Henrick Jan Dirckx als man van Sophie en Luijtken, zussen, dochters van wylen Peter Jans voorschreven, Henrick Henricxen Houbraken en Willem Meuss 'als heyligeest meesteren tot Vechel', mede optredend voor Aelken dochter van Peter Jans voorschreven hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goossen Ariens 'een huys, hoff, hoffstadt, boomgaert, hoff, groesvelt ende landeryen dyen aenliggende', groot ontrent 5 lopensaets, gelegen in Abenhoeff • e.z. en e.e.: Ryckert Rutten

 • a.z.: Aelken weduwe van Herman Ariens

 • a.e.: de gemeyn straet

De verkopers hebben dit goed geërfd van hun vader. Het goed is belast met: • een erfpacht van 4 vaten rogge, 'mate van Ste. Oeden Rode', aan de 'pastorije van Eerschot tot S. Oeden Rode'

 • een erfcijns van 3 gulden aan Tonis Gerits en zijn broer Michiel

Getuigen: Symen Willem Janssen en Gerit Ariens

Veghel R42 fol. 4-5 Akte 006 Transport 02-03-1621

Goossen Ariens heeft beloofd een erfcijns van 4 gulden 2 stuivers en 2 oort te betalen aan Henrick Henricxen Houbraken en Willen Meussen 'als heyligeest meesteren tot Vechel', uit een 'huys, hoffstadt ende hoff, bomgaert, groesvelt ende landeryen dijen aenliggende', groot ontrent 5 lopensaets lants', gelegen in Abenhoeff


 • e.z. en e.e.: Ryckert Rutten

 • a.z.: Aelken, weduwe van Herman Ariens

 • a.e.: die greven ende straet

Deze erfcijns is afkomstig van Aelken dochter van wylen Peter Janssen. Het goed is belast met: • een erfpacht van 4 vaten rogge, 'mate van Ste. Oeden Rode', aan de 'pastorij van Eerschot tot St. Oeden Rode'

 • een erfcijns van 3 gulden aan Tonis Gerits en zijn broer Michiel

Getuigen: Symen Willem Janssen en Gerit Ariens

Veghel R42 fol. 5 Akte 007 Transport 02-03-1621

De erfcijns is aflosbaar met 75 gulden.

Getuigen: Symen Willem Janssen en Gerit Ariens

Veghel R42 fol. 5-6 Akte 008 Verklaring 02-03-1621

Goossen Ariens heeft verklaard 150 gulden schuldig te wezen aan Daniel Jans en Henrick Jan Dircx als voogden over de zussen Sophia en Luijtken, minderjarige kinderen van wijlen Peter Jans voor 'zeeckeren vercochten erffenisse'.

Getuigen: Gerart Ariens en Symen Willem Janss, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 6 Akte 009 Verklaring 02-03-1621

Goossen Ariens heeft verklaard 100 Carolus gulden schuldig te zijn aan Jan zone wylen Jan Peters den Jongen, voor 'zeeckeren vercochten erffenisse'.

Getuigen: Gerart Ariens en Symen Willem Janss, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 7 Akte 010 Transport 02-03-1621

Delis zone Aert Loijen als man van Meriken dochter van Aert Verweteringe heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Melter Jan Alers het 1/3 deel in een 'huys, hofstat ende hoff, bomgaert, groesvelt ende landeryen dijen aenliggende', gekomen van Aert Verweteringe, gelegen aen 't Bueckelaer • e.z.: Welt Peter Raessen

 • a.z.: het goed van Jan Dirck Huybers

 • e.e.: het eussel van Jouffrouwe van Brecht

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

De verkoper heeft dit goed verworven via zijn vrouw Mariken dochter van Aert Verweteringe.

Getuigen: Marten Meussen en Geraert Ariens

Veghel R42 fol. 7 Akte 011 Verklaring 02-03-1621

Melter Jan Alers heeft verklaard 500 gulden schuldig te zijn aan Delis zone Delis Aert Loijen voor de koop van het 1/3 deel in 'eenen erffenissen ende landerijen'.

Getuigen: Marten Meussen en Geraert Ariens, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 7 Akte 012 Verklaring 09-08-1621

Later bijgeschreven akte.

Deze obligatie van 500 gulden heeft Delis voorschreven opgedragen aan Antonis Jan Wijnen.

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Symen Willem Janss, schepenen

Veghel R42 fol. 9 Akte 013 Transport 03-03-1621

Aert zone wylen Dirck Peters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Tonis Marten Meussen zijn rechten en goederen die hij erfde van Claes Willem Craen. Het goed is belast met het 1/7 deel van een erfacht van 1 mud rogge aan 'Ons L. Vrouwen altaer tot Vechel', welke erfpacht wordt betaald met 4 gulden en 15 stuivers.

Getuigen: Merten Meussen en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 9-10 Akte 014 Transport 03-03-1621

Anthonis Merten Meussen heeft in een ruil tegen het 1/4 deel 'in een erffenis ende een ander stuck ackerlants' opgedragen en overgegeven aan Dirck Willem Henricx het 1/7 deel in de goederen en rechten die Tonis gekocht heeft van Aert zone wylen Dirck Peters, welk goed Aerd had geërfd van Claes Willem Craen. Het goed is belast met het 1/7 deel in een erfpacht van 1 mud rogge aan 'Ons L. Vrouw altaer in de kercke van Vechel', welke erfpacht wordt betaald met 4 gulden en 15 stuivers.

Getuigen: Merten Meussen en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 10-11 Akte 015 Transport 03-03-1621

Dirck Willem Henricx heeft in een ruil tegen het 1/7 deel in de goederen en rechten die Tonis gekocht heeft van Aert Dircx, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Marten Meussen het 1/4 deel in 'een erffenisse oft stuck ackerants, den Blaffaert genoempt', groot int geheel ontrent 1 mauwersaets lants, gelegen in de Vuytcampense thienden aen de Kempkens, genoemd in den Dorenhoeck • e.z. en e.e.: Dingen Jan Claes

 • a.z. en a.e.: de gemeynte van Vechel

Dirck heeft dit deel geërfd van Tonis Roeffen. Het goed is belast met het 1/4 deel van: • een cijns van 1/2 stuiver aan de heer van Helmond

 • een heychyns van 3 stuivers aan de 'naeburen van Vechel'

 • een erfcijns van 7 stuivers en 2 oort aan 'Ste. Achten altaer in de kercke van Vachel'

 • Getuigen: Merten Meussen en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 11 Akte 016 Transport 05-03-1621

Arien zone wylen Arien Janssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Daniel Ariens zijn deel in de goederen en rechten die hij erfde van wijlen zijn vader. Dit deel is belast met het 1/8 deel van:


 • een erfcijns van 14 gulden en 8 stuivers te betalen aan Peter Thonis ten Boss

 • een cijns van 2 stuivers aan de heer van Helmond

 • een cijns van 1 moorken aan de heer van Helmond

Getuigen: Marten Meus en Gysbert Jan Alers

Veghel R42 fol. 12 Akte 017 Transport 05-03-1621

Claes zone Jan Gerits als man van Cathalyn dochter van Mathys Daniels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan de broers Claes Jan Claes en Henrick Jan Claes, ieder voor de helft, 'eenen acker tuelants', groot 3 lopensaets lants, gelegen opte Hooch Bockt


 • e.z.: Dingen Jan Claes

 • a.z.: Luycas Delis

 • e.e.: Henrick Verdussen

 • a.e.: de erfgenamen van Arien Claessen

De verkoper heeft dit goed via zijn vrouw verworven.

Getuigen: Marten Meuss, Gerit Henricx en Syen Willemss, schepenen

Veghel R42 fol. 12-13 Akte 018 Transport 02-04-1621

Albert Bardoll als man van Jouffrouwe Emerentiana van Langvelt heeft gecedeerd en getransporteerd aan Dirck Willem Henricx zijn rechten in de rente van een kapitaal van 150 gulden staande op de 'domeynen van Brabant'. De 150 gulden is het 1/8 deel van een groter bedrag afkomstig van de erfgenamen van Antonis Roeffen

getuigen: Gerit Ariens en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 13 Akte 019 Transport 02-04-1621

Anthonis Jan Wijnen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Delis zone Delis Aert Loyen 'een huijs, hoff ende hoffstadt metten landeryen dyen t' samen aenliggende', groot 1 sestersaets lants, gelegen opte Cruijsstraet • e.z.: het goed van Abraham Thomas

 • a.z.: Jan Arien Peters

 • e.e.: de gemeyne straet

Antonis had dit goed gekocht.

Getuigen: Symen Willem Janss en Gysbert Jan Alers, schepenen

Veghel R42 fol. 14 Akte 020 Transport 20-04-1621

Mathys Goyaerts als man van Anneken dochter van wylen Jan Willes van Gruenendael heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Henricxs 'eenen acker teulans', groot ontrent 1 Boss sestersaets, gelegen int d' Orshout

Mathys heeft dit goed geërfd van de ouders van zijn vrouw.

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Jan Artss van der Eerde

Veghel R42 fol. 14 Akte 021 Vernaardering 16-04-1621

Jan Lambert Henricx heeft in aanwezigheid van Gysbert Jan Alers en Jan Aertss van der Eerde, 'schepenen in Vechel', vernaarderd een 'stuck ackerlants, hoijvelt ende cluytvelt', gelegen binnen Vechel, zoals Luenis Janssen had gekocht van Jasper Evers en Jan Peters.

Getuigen: Gysbert Jan Alerts en Jan van der Eerde

Veghel R42 fol. 15 Akte 022 Transport 24-04-1621

Jan Lambert Henricx heeft gecedeerd en getransporteerd aan Luenis Jan Luenis zijn rechten in de vernaardering van 'zeecker stuck ackerlants, hoyvet ende cluytvelt', gelegen binnen Vechel, zoals hij op 16-04-1621 vernaarderd heeft van Luenis Jan Luenis.

Getuigen: Gerit Henricx en Gysbert Jan Alers

Veghel R42 fol. 15 Akte 023 Transport 24-04-1621

Rover Tonis Gerits heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Dirck Symen Willemss 'eenen halven bunder hoijvelts', gelegen de heerlijkheid binnen Vechel in de Vier Buenders


 • e.z.: Abraham Tomassen

 • a.z.: Dirck Symens

 • e.e.: d' Oude Bunders

 • a.e.: de gemeyn stege

Rover had dit goed gekocht.

Getuigen: Gerit Janssen van Dyeperbeeck en Gysbert Jan Alers, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 16 Akte 024 Transport 10-05-1621

Delis Delissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacob Jacobs 'een stuck lants', groot ontrent 1 lopensaets lants, gelegen opte Cruystruyt (lees: Cruysstraet)


 • e.z.: Jan Arien Peters

 • a.z.: de verkoper

 • e.e.: Abraham Thonas

 • a.e.: die gemeyn straet

Delis heeft dit goed gekocht van Antonis Wynen.

Getuigen: Gerit Ariens en Marten Meus

Veghel R42 fol. 16-17 Akte 025 Verklaring 10-05-1621

Jacob Jacobss heeft verklaard 250 gulden schuldig te wezen aan Delis Deliss voor de koop van 'een stuck lants'.

Getuigen: Marten Meuss en Gerit Ariens, schepenen in Vechel


Bijschrift: Delis Deliss heeft van Jacob van dit bedrag 100 gulden ontvangen, 'die welcke Jan Henrick Frenssen heeft overgetelt'. Actum 04-02-1622.

Veghel R42 fol. 17 Akte 026 Transport 11-06-1621

Goyaert Pauwels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Welt Peters 'een stuck ackerlants', groot ontrent 1 Boss sestersaets lants, gelegen opte Hoock Boeckt


 • e.z.: de erfgenamen van Thys Denen

 • a.z.: Jan Arien Gerit Goossens met de zijnen

 • e.e.: Reynder Surmonts

 • a.e.: 'een gemeyn syeechsken oft vaerwechsken'

Goyaert Pauwels heeft dit goed van zijn ouders geërfd.

Getuigen: Symon Willem Janssen en Gisbert Jan Aelers

Veghel R42 fol. 17-18 Akte 027 Verklaring 11-06-1621

Deze akte is doorgestreept.

Jan Welt Peters heeft verklaard 76 gulden en 10 stuivers schuldig te zijn aan Goijaert Pauwelss voor een 'zeecker stuck ackerlants', zoals in de vorige akte beschreven.

Getuigen: Symon Willem Janssen en Gisbert Jan Aelers
Bijschrift: Goort Pauwelss verklaart dat Jan Welten het hele bedrag aan hem heeft betaald in aanwezigheid van Gysbert Jan Alers, schepen 'ende my als secretaris'. Actum: 25-02-1622

Veghel R42 fol. 18-19 Akte 028 Transport 11-06-1621

Goijaert Pauwelss Ploech heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Delissen 'een huys, hoffstadt ende hoff', groot ontrent 1 lopensaets lants, 'gemeynlyck de Ploech genaempt', gelegen aen de Straet


 • e.z.: het goed van Antony zone Jan Wynen

 • a.z.: het goed van het minderjarige kind van Thonis Dirck Rombouts

 • e.e.: het goed van de verkoper

 • a.e.: de gemeyne straet van Vechel

Goyaert heeft dit goed van zijn ouders geërfd.

Getuigen: Symon Willem Janss en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 19-20 Akte 029 Verklaring 11-06-1621

Deze akte is doorgestreept.

Jan Delissen, 'ingeseten van Vechel', heeft verklaard 250 gulden schuldig te wezen aan Goyaert Pauwels Ploech voor gekocht goed.

Getuigen: Symon Willem Janss en Gijsbert Jan Aelerts
Bijschrift: op 30-11-1626 is dit bedrag betaald in afwezigheid van Thonis Jacops en Goort Aertssen. Attestor: Ro. Gieliss, secretaris

Veghel R42 fol. 20-23 Akte 030 Deling

Deze akte is doorgestreept en niet afgemaakt.

Aert zone wylen Geerlingh Aert Geerlincx en zijn zus Heylken dochter van Geerlingh Aert Gerits (zal moeten zijn: Geerlincx), beiden verwekt bij zijn vrouw Anneken, geassisteerd door haar twee meerderjarige kinderen Gilen en Gerit, verwekt door Steven Michielssen, en Marten Donckers, voogd over Heylken.


Aert en zijn zus Heylken, kinderen van wylen Geerlingh, verwekt bij wylen zijn vrouw Anneken, en Heylken geassisteerd door haar kinderen Gilen en Gerit, en door haar voogd Merten Donckers hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Aert krijgt toebedeeld 'zeecker huijs, hoffstat, hoff, este, backhuijsken metten oven ende torffhuysken', gelegen aen 't Zytert

 • e.z. en a.z.: het goed van de erfgenamen van Lenaert Henrick Huyben met anderen

 • e.e.: Aelken weduwe van Willen Ariens met anderen

 • a.e.: de gemeynte van Vechel

Ook de helft van 'eenen hoycamp in de Lynsse Canpen tot Erp', waarvan de andere helft toebehoort aan zijn zus Heylken Stevens, haar toebehorende vanwege wijlen haar man Steven Michielssen.


Ook 'eenen halven bunder hoyvelts, gelegen in de Heyssche Bunders', rijdende tegen Lysken weduwe van wylen Aert Dircx

 • e.z.: neffens St. Achten Bunder

 • e.e.: op 't Poyervelt

Ook het 1/4 deel in 'eenen hoybeempt', gelegen achter 't Zytert


Ook de helft van 'eenen hoijbeempt gelegen int Aabroeck' • e.z.: Reynder Surmonts

 • a.z.: de erfgenamen van Meriken Peter Ariens met anderen

 • e.e.: die gemeyne Aa

 • a.e.: Marten Meussen

Dit deel is belast met: • een erfpacht van 9 vaten rogge, Veghelse maat, aan 'de toffelen des heyligen geest tot Vechel'

 • een erfpacht van 9 vaten gerst, dezelfde maat, aan 'voorschreven taffele des heyligen geest'

 • een erfcijns van 5 gulden en 10 stuivers aan 'den Groote Griet in Loosbroeck'

 • Aert Geerlincx moet namens zijn zus Heylken 100 gulden betalen aan Hilleken weduwe van Aert Rombouts.

 • Een erfcijns van 4 gulden min1 stuiver aan Heylken Stevens, mede-condivident

 • een grondcijns van 2 stuivers en 1 1/2 oort aan rentmeester Fierlants (= aan de landsheer)

 • een grondcijns van 1/2 braspenning aan de heer van Helmond

Heylken krijgt toebedeeld 'zeeckere schuere staende opten voorschreven hoff', met 25 'eycken bomen staende by het voorschreven huys opte missen ende opte straet met drye esschen bomen staende opte missen voorschreven, waer aff den eenen gehouwen is'.


Ook 'eenen ecke teulants', groot 6 lopensaets', gelegen op 't Zijdert

 • e.z.: (niet ingevuld)

 • a.z.: Meriken weduwe van Gysbert Joosten

 • e.e.: Marten Donckers

Ook 'een hoffstadt ende tuelants', groot 4 lopensaets, gelegen in de Bruggen • e.z. en e.e.: Jan Dirck Willems

 • a.z. en a.e.: de gemeyne straet

Ook de helft van 'eenen hoybeemt, gelegen int Aabroeck' • e.z.: Reynder Surmonts

 • a.z.: Meriken weduwe van Peter Ariens cum suis

 • e.e.: de gemeyne Aa

 • a.e.: Marten Meussen cum suis

Ook het 1/4 deel in 'eenen bunre hoyvelts gelegen in de Schyndelssche Bunders' • e.z.: de Seven Bunders

 • a.z.: St. Antonis Buenre

 • e.e.: Hens Michiels camp

 • a.e.: (niet ingevuld)

Ook 'een halve bunre hoijvelts', waarvan de andere helft toebehoort aan voorschreven Aert Geerlincx, gelegen in de Schyndelssche bunders • e.z. en e.e.: Willem Jan Claes

 • a.z.: (niet ingevuld)

 • e.e.: de gemeynte van Schijndel

Ook het 1/4 deel in 'eenen hoybeempt achter 't Zytert' • e.z.: Henrick Marten Symens

 • a.z.: Marten Meussen met de zijnen

 • e.e.: de gemeyne Aa

 • a.e.: Gerit Ariens

Dit deel is belast met een cijns van 1 blanck aan de heer van Helmond.

Veghel R42 fol. 23-25 Akte 031 Transport 31-07-1621

'Alzoe van wegen Daniel Ariens ende Herman Jacob Ghenen als momboiren van Herman Jans van Wetten' op 08-05-1621, 'was requeste gepresenteert aen de heeren schepenen van Vechel, waer mede zy te kennen gaven hoe dat zy gedelibereert waeren den voorschreven Herman met alle zyne goederen, hebbende ende vercrygende, egheen vuytgescheyden, aen de proviseurs van taffelen des heylige gheest tot Vechel over te geven ende transporteren, met laste dat de voorschreven proviseurs den zelven Herman zynen leven lanck zouden in alles onderhouden. D' welck gesien hebbende de voorschreven heeren schepenen, pastoir ende heyligeest meesteren van Vechel hebben by zeeckere apostille Willem Janssen van Wetten ende Goris Janss Cuys geordodonneert om den voorschreven Herman binnen acht dagen naer datum dyen naer hun te nemen, mits stellende borge suffichante van de voorschreven taffele des heylige gheest altyt t' ontlasten oft by faute van dijen zoude de voorschreven taffelen des heylige gheest den voorschreven Herman inne vuegen voorschreven aenvangen, welcke volgende zijn Willem Janss, Goris Janss, Michiel Damen, halff broederen ende geswageren des voorschreven Herman Janss van Wetten, Daniel Ariens ende Herman Jacob Ghenen als momboiren' op 15-05-1621 verschenen voor schepenen van Vechel, 'ende hebben naer rype deliberatie den voorschreven Herman met allen zyne goederen de voorschreven tafele des heylige gheest opgedragen. Zoe eest dat den voorschreven Willem Janss van Wetten sich naerder bedacht hebbende heeft gepresenteert oidtmoedige supplicatie aen mynen eerwaerde heeren myn geere den bisschop van Shertogenbossche om den voorschreven Herman Janssen voorschreven selffs met alle zijne goederen t'onderhouden, om redenen ende motyffven in de voorschreven supplicatie naerder verhaelt'. De bisschop geeft na advies van de pastoor, schepenen en heiligegeestmeesters op 28-06-1621 toestemming. Henrick Henricxen Houbraken en Willem Meussen, 'heligeestmeesteren tot Vechel', hebben 'door crachte van hunder gegevender machte' voorschreven Herman Janssen van Wetten met al zijn goederen, zoals die aan voorschreven proviseurs waren getransporteerd, 'wederom aen Willem Janssen van Wetten overgegeven, gecedeert ende getransporteert' ten behoeve van voorschreven Willem.

Getuigen: Marten Meuss em Gysbert Jan Alers, schepenen

Veghel R42 fol. 26-27 Akte 032 Transport 31-07-1621

Willem Janssen van Wetten, 'gehauden zynde te stellen sufficiante borge, zoe hy zelffs verclaerden, aen den taffele des heylige geest tot Vechel ter cause van zeecker transporte van Herman van Weyyen, zynen broeder, ende van des Hermans goederen'. Voornoemde Willem stelt zich met zijn goederen borg. Ook Jan Delissen stelt zich met zijn goederen borg. Met voorwaarden.

  1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 467.49 Kb.