Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)

Dovnload 467.49 Kb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)Pagina3/7
Datum28.10.2017
Grootte467.49 Kb.

Dovnload 467.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Deze akte is niet afgemaakt

Gysbert Jan Alers als voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Jacob Jan Alers, verwekt bij zijn vrouw Peterken, dochter van Arien Rombouts, met name Jacob en Daniel, voor 2/8 deel, Jan Welten als man van Meriken dochter van voorschreven Jacob voor 2/8 deel, waarvan hij 1/8 deel heeft geerfd van voroschreven Arien Rombouts en 1/8 deel door ruil heeft verkregen van Peter Arien Spirincx, halfbroer van zijn vrouw ...

Veghel R42 fol. 58-59 Akte 076 Transport 07-02-1622

Lambert Lambert Janssen als man van Deenken, Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn, Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken, met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken, hebben 'naer drie sondaechsche kercke veylinge ter behoirlycke plaetsen gedaen' verkocht, opgedragen en overgegeven aan Antonis Jan Wynen 'een huys, hoff, schuer, bomgaert metten aengelegen landerijen, 'alles dat daer inne is nagelvast ende aertvast, zoe weylant als corenlant by den voorschreven huyse toebehoirende, met allen anderen gerechticheden van poterijen ende dergelycke dyen aengaende, ende vuijtgenomen ettelycke opgaende bomen aldaer, nu gesmet staende, zoe binnen als buyten volgens de copecedulle', samen groot ontrent 10 lopensaets, gelegen aen de Kemkens

Het goed is belast met: • een erfpacht van 1 mud rogge, reducibel, die wordt betaald met 5 gulden, aan 'den h. geest tot Vechel'

 • een cijns van 4 stuivers en 2 oort aan 'de naburen van Vechel'

 • een jaargeld van 1 1/2 stuivers aan 'den pastorye van Vechel'

 • een grondcijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond

Ook 2 'hoybeemkens, genoempt Jacob Meuss Kempken, gelegen aldaar • e.z. en e.e.: die gemeynt

 • a.z.: Ryckert Rutten

 • a.e.: het eussel van de verkopers

Dit goed is belast met de helft van een jaargeld van 35 stuivers aan de erfgenamen van Dirck Goorts opte Couveringe, te betalen in Den Bosch.

Getuigen: Gerit Ariens en Jan Aert Dierckx

Veghel R42 fol. 59 Akte 077 Transport 07-02-1622

Voornoemde verkopers hebben verkocht en opgedragen aan Antonis Jan Wijnen 'een stuck teulants genoempt den Thomas ecker', groot ontrent 7 lopensaets, gekegen int Hellicht, 'metten poteryen ende gerechticheyt van dyen


 • e.z.: Marten Aert Donckes

 • a.z.: het goed van de verkopers

 • e.e.: het goed van de kinderen van Marcelis Henricx en zijn broer Evert

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Di goed is belast met een grondcijns van 5 oort.

Getuigen: Gerit Ariens en Jan Aert Dierckx

Veghel R42 fol. 59-60 Akte 078 Transport 07-02-1622

Voornoemde verkopers hebben verkocht en opgedragen aan Antonis Jan Wynen 'een stuck lants', groot 7 lopensaets, gelegen int Hellicht


 • e.z.: den Thomas ecker

 • a.z.: Rut Jacobs

 • e.e.: Rut Jacobs en Mathys Goorts

 • a.e.: de gemeynt

Het goed is belast met: • de helft van een grondcijns van 1 oude groot 'tot 1 stuiver' aan de heer van Helmond

 • de helft van een cijns van 3 oort aan de landsheer

 • een cijns van 2 stuivers, half aan de heer van Helmond en half aan de landsheer

 • een erfcijns van 2 gulden en 15 stuivers aan Henrick Jans opte Voort

Getuigen: Gerit Arians en Jan Aert Dierckx

Veghel R42 fol. 60 Akte 079 Transport 07-02-1622

Voornoemde verkopers hebben verkocht en opgedragen aan Antonis Jan Wynen 'eenen heycamp', gelegen opte Cuylen


 • e.z. en e.e.: Goossen Ariens

 • a.z. en a.e.: Evert Henricx

Getuigen: Gerit Arians en Jan Aert Dierckx

Veghel R42 fol. 60-61 Akte 080 Transport 09-02-1622

Henrick Jan Lonis heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes Meuss het 1/6 deel in 'eenen halven Aabeempt', gelegen in de Akersse beemden


 • e.z.: de gemeyne Aa

 • a.z.: de weduwe van Aert Evers cum suis

 • e.e.: de weduwe van Meuss Janssen van Erp

 • a.e.: de gemeyne Aa

Henrick heeft dit goed door koop verkregen.

Getuigen: Marten Meuss en Gerit Arians

Veghel R42 fol. 61 Akte 081 Transport 09-02-1622

Jan Deliss heeft verkocht, opgedrsagen en overgegeven aan Claes Janssen Schoenmaker 'een huijs, hoffstadt ende hoff', groot ontrent 1 lopensaets lants, genoemd de Ploech, gelegen aen de Straet


 • e.z.: Antonis Jan Wynen

 • a.z.: het minderjarige kind van Thomas Dirck Rombouts

 • e.e.: Goyaert Pauwels Ploech

 • a.e.: de gemeyne straet van Vechel

Jan Delis heeft dit goed gekocht van Goyaert Pauwels Ploech.

Getuigen: Marten Meuss en Gerit Arians

Veghel R42 fol. 61-62 Akte 082 Transport 14-02-1622

Thielman Mathijssen, 'wonende in den lande van Cuijck', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Tijssen Roeffen voor de ene helft, en aan Willem Denen als voogd over het minderjarige kind van wylen Henrick Tyssen voor de andere helft, 'een stuck teulants', groot ontrent 4 lopensaets lants, gelegen aen de Hey


 • e.z.: het goed van Jouffrouwe van Brecht

 • a.z.: Thonis Peter Rutten

 • e.e.: voorschreven Jouffrouwe van Brecht

 • a.e.: de gemeijnt van Vechel

Thielman had dit goed geërfd van zijn ouders.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Goert Laurenss

Veghel R42 fol. 61-62 Akte 083 Aantekening 1622

'Schepenen van den jaere 1622


 • Gerit Ariens,

 • Gerit van Dieperbeeck,

 • Jan Aertss van der Eerde,

 • Gysbert Jan Alers,

 • Goort Laurenss,

 • Jacob Tyssen, en

 • Henrick Jacob Ruelens'

Veghel R42 fol. 62 Akte 084 Belofte 23-02-1622

Deze akte is doorgestreept.

Peter Heeseckers heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Jan Aert Peters. De erfcijns wordt betaald uit een 'huys, hoff ende landeryen dyen aenliggende', groot ontrent 8 lopensaets, gelegen in de parochie van Vechel aen 't (C)ackersrot, wezende het kindsdeel van Jan Peters, dat hij erfde van zijn ouders • e.z.: Deen Tonis cum suis

 • a.z., e.e. en a.e.: de gemeynt van Vechel

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Goort Laureynssen, schepenen in Vechell

Veghel R42 fol. 62 Akte 085 Belofte 23-02-1622

Deze akte is doorgestreept.

Jan Peter Heesackers mag deze erfcijns van 6 Carolus gulden aflossen met 100 Carolus gulden.

Getuigen: als voor
Bijschrift: Jan Aertss van der Mee heeft op 12-03-1624 verklaard dat deze erfcijns van 6 gulden is afgelost, door verandering van een andere brief, gepasseerd voor schepenen van Den Bosch. Attestor Ro. Gieliss, secretaris

Veghel R42 fol. 62-64 Akte 086 Transport 25-02-1622

De voorschreven verkopers 'waer tegen dit gelycke teecken staet gelineert #' (verwijzend naar fol. 58, akte 76) hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Wouter Joosten voor de ene helft en Mathus Goyaertss voor de andere helft 'een stuck ackerlants, heyvelt ende weyvelt metten eussel, tsamen malcanderen aenliggende', gelegen ter plaatse genoemd Aabenhoeff


 • e.z. en e.e.: de gemeynte van Vechel

 • a.z.: Antonis Jan Wynen

 • a.e.: het goed van Ryckert Rutten

Het goed is belast met: • een erfcijns van 5 gulden en 15 stuivers aan Lysken Ladthouders tot Dinter

 • een 'gebuerchyns' van 2 stuivers

 • een grondcijns van 2 stuivers aan de landsheer

Getuigen: Jan Aert Dircx en Gerit Ariens, schepenen

Veghel R42 fol. 65 Akte 087 Transport 11-03-1622

Aert Dirck Tonis heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Tonis Dirck Tonis de helft van 'vyffvierdendeel bunders', gelegen in de parochie van Vechel, waarvan de andere helft toebehoort aan Jochim, 'swager' van de verkoper


 • e.z.: Walraven van Erp

 • a.z.: Dirck Arien Gilis

 • e.e.: het eussel van Jan Welten

 • a.e.: de kinderen van Welt Peter Roeffen

Getuige: Goert Laurenss, schepen in Vechel

Veghel R42 fol. 65 Akte 088 Transport 12-03-1622

Deze akte is doorgestreept.

Arien Aelberts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Dircx 'een stuck ackerlants ende groesvelts metten houdtwassche ende poterye daer aen ende toebehoirende', gelegen int Leech Creytenborch, groot ontrent 2 1/2 loopensaets • e.z., a.z. en e.e.: Lysken Baltus Dircx, ''t selve aldaer metten eenen eynd aldaer is affgepaelt, te weten metten eenen eynde schietende op haeren erffwech'

 • a.e.: Jacob Ruelens

Doorgestreept: 'Vuytgenomen dat den voorschreven copere gehouden zal zyn te wegen Lysken Baltus Dircx een roy breyd lopende in haer coeyweye teynen te weits door 't voorschreven stuck lants'.

Getuigen: niet genoemd

Veghel R42 fol. 65-66 Akte 089 Transport 12-03-1622

Arien Aelberts (heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Dircx) 'een stuck ackerlants ende groesvelts metten houdtwassche ende poterye daer aen ende toebehoirende', gelegen int Leech Creytenborch


 • e.z. en a.z.: het goed van Lysken Baltus Dircx

 • e.e.: het goed van Jacob Ruelens

 • a.e.: 'den erffwech van Lysken voorschreven, zoe den selven wech daer is affgepaelt'

Groot ontrent 2 1/2 lopensaets. De verkoper heeft dit goed gekocht van heer Claes Willems.

Getuigen: Goort Vrenssen en Jan Aertssen van der Eerde, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 66 Akte 090 Transport 14-03-1622

Deze akte is doorgestreept.

Daniel Janssen heeft een erfpacht van 6 vaten rogge, Veghelse maat, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Henricxen Houbraken, wezende het 1/3 deel van een erfpacht van 18 vaten rogge, die wordt betaald uit een 'huys, hoffstadt, hoff ende landeryen dyen aenliggende', gelegen opt Sontvelt • e.z.: Aert Dircx

 • a.z.: Hanrick Jacob Roeloffs met anderen

 • e.e.: de gemeynt van Vechel

 • a.e.: Arien Wilms Verstegen

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Gerit Arians

Veghel R42 fol. 67-68 Akte 091 Belening 20-03-1622

Deze akte is doorgestreept.

Antonis Jacobs en Jan Delis op Ham hebben voor 3 jaren beleend voor 225 gulden van Delis Aert Loyen 'eenen hoybeempt', gelegen ter plaatse genoemd d'Eertsche Buenre, genoemd den Mortel • e.z.: den Corsten Camp

 • a.z.: de gemeyn Aa

 • e.e.: d'Asdonck

 • a.e.: den Langen Buenre

Met voorwaarden.

Getuigen: Gheryt Janssen van Dyeperbeeck, Jan Aert Dierckx en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 68-69 Akte 092 Belening 07-02-1622

Engelken dochter van wylen Willem Henrick Roeffen, geassisteerd door haar voogd Jan Jacob Ruelens, heeft dat Antonis Jacobs als man van wylen zijn eerste vrouw Anneken aan haar een erfcijns van 3 gulden heeft afgelost. De erfcijns is afkomstig van Willem Henrick Roeffen, en werd betaald uit een 'huys ende hoff', gelegen 'aen de Straet, neffen den kerckhoff'.

Getuigen: Gheryt Janssen van Dyeperbeeck en Jan Aert Dierckx

Veghel R42 fol. 69-70 Akte 093 Transport 20-04-1622

Eijmert Dorck Tonis, Antonis Corneliss als man van Lysken, Rut Jan Willemss van der Hagen als man van Mariken, dochters van Dirck Tonis voorschreven, Aert Arien Donckers als man van Jenneken, dochter van Symen Lamberts, verwekt bij Heylken, ook dochter van voorschreven Dirck, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Antonis Marten Meuss en zijn broer Henrick, de helft van 'eenen acker teullants', 'met de poterijen daer toebehoerende', genoemd den Blaffert, groot int geheel 8 lopensaets lants, gelegen in den Dorenhoeck • e.z. en e.e.: de gemeyne straet van Vechel

 • a.z.: voorschreven erfgenamen

 • a.e.: Dingen Jan Claes

Getuigen: Gisbert Jan Aalerts en Goert Laurenssen

Veghel R42 fol. 70-71 Akte 094 Belofte 20-04-1622

Deze akte is doorgestreept.

Antonis Marten Meussen en zijn broer Hanrick Marten Meussen, hebben beloofd een ercijns van 17 Carolus gulden en 10 stuivers te betalen aan Eymbert Dirck Tonis. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck ackerlants', genoemd den Blaffaert, groot ontrent 8 lopensaets lants, gelegen in den Dorenhoeck • e.z. en e.e.: de gemeyn straet van Vechel

 • a.z.: de erfgenamen van Antonis Roeffen

 • a.e.: Dingen Jan Claes

Getuigen: Gisbert Jan Aalerts en Goert Laurenssen

Veghel R42 fol. 71 Akte 095 Belofte 20-04-1622

Deze akte is doorgestreept.

Nadere voorwaarden bij de vorige akte.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Goert Laurenssen
Bijschrift: op 01-02-1625 hebben de broers Thonis en Henrick deze erfcijns afgelost. Attestoir Ro. Gieliiss, secretaris

Veghel R42 fol. 71-72 Akte 096 Transport 20-04-1622

Wouter Melissen als man van Lysken dochter van wylen Henrick Janssen zaliger, verwekt bij zijn vrouw Heylken, hadden een aantal jaren gleden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Gysbert Driessen 'twee stucxkens ackerlants, hoecx teynen malcanderen liggende, d'een Moster genoempt', gelegen in de Hantforsche thiende aen 't Heseleir


 • e.z. en e.e.: Jan Arien Peters

 • a.z.: Goortken Marcelis en de gemeyn straet

 • a.e.: de erfgenamen van Peter Gysbers zaliger

'Ende zoe 't prothocolle waer in 't voorschreven stuck lants gevest was door brant oft anderssins gedemanneert is ende onvinbaer bevonden, alleen den voorschreven ciere daer vuyt eenen erffbrieff gelicht heeft, zoe is den voerschreven Melis andermael op date ondergeschreven gecompareert voor schepenen in Vechel' en hij heeft verklaard dat hij het voorschreven 'stuck lants' aan voorschreven Peter Gijsbert Driessen heeft verkocht, en dat hij daarvoor betaald is. Het goed is belast met jaarlijks 12 stuivers en 2 oort aan de h. geest tot Vechel.

Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurenssen

Veghel R42 fol. 72-73 Akte 097 Belofte 26-04-1622

Antonis Arien Leesten heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Jan Artssen van der Mee. De erfcijns wordt betaald uit een 'huys, hoff, metten aengelegen landeryen', groot ontrent 1 sestersaets lants, gelegen int Dorshout


 • e.z.: het goed van Daniel Ariens

 • a.z.: het goed van Dirck Willems

 • e.e.: Marten Donckers

 • a.e.: de gemeyne straet van Vechel

Het goed is belast met een erfcijns van 2 gulden en 15 stuivers aan Jouffrouw Monincx.

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 73 Akte 098 Belofte 26-04-1622

Voornoemde erfcijns is aflosbaar met 100 gulden.

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 73-74 Akte 099 Belofte 26-04-1622

Meester Jan Willems heeft beloofd een erfcijns van 3 gulden te betalen aan Segert Aert Donckers. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck lants', groot ontrent 2 lopensaets, gelegen in de Neerboecxe thiende, genoemd de Voortecker • e.z.: Daniel Willems

 • a.z.: Meriken weduwe van Arien Verhelvoirt

 • e.e.: Evert Willems

 • a.e.: Seger Donckers

Het goed is belast met een erfcijns van 3 gulden en 10 stuivers aan Daniel Willems.

Getuigen: Jacob Matyssen en Gort Laurynssen

Veghel R42 fol. 74-75 Akte 100 Verklaring 02-05-1622

Jan Antonissen heeft verklaard 400 Carolus gulden schuldig te wezen aan Peter Henrick Huyben. voor 'een gecochte olij slach(ruxl)en', die de voorschreven Jan Tonissen van Peter heeft gekocht.

Getuigen: Goort Laureynssen en Jacob Mathyssen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 75-76 Akte 101 Transport 11-05-1622

Jan Meussen en Gysbert Heymericx hebben verkocht, gecedeerd, opgedragen en overgegeven aan Elisabet dochter van Meuss Janssen, zus van voorschreven Jan, een erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat, te betalen uit 'een huyse, hostadt ende hoff metten erffenisse daer toebehoirende', groot ontrent 2 mudsen lants metten hoyvelden daer by ende aen, gelegen opt Sontvelt • e.z.: Henrick Geerlincx

 • a.z.: Willen Dirck Stansaerts

 • e.e.: die gemeynt

 • a.e.: Ceel Symonssoen van Auwenhuys

Het goed is belast met: • een grondcijns van 4 1/2 gulden

 • een erfcijns van 3 Bosse ponden payments

 • en erfpacht van 9 vaten togge, Veghelse maat

 • een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat

Getuigen: Gerit Ariens en Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 76-77 Akte 102 Weerschap 17-05-1622

Goossen Ariens verzoekt de schepenen en borgemeesteren van Vechel om een weerschap die hij bezit op goed 'aen de Wulvershoeck gelegen onder Aabenhoeff' te mogen verhuizen naar een 'andere hem beter gelegen plaetse', die hij van de gemeynt van Vechel heeft verkocht, gelegen 'aen de Wuelvershoeck'. Dit wordt toegestaan met toestemming van twee 'naeburen', namelijk Rut Jacobs en Antonis Jan Wijnen'. De weerschap blijft gelijk, 'te weten aengaende de bestialen te mogen houden een pert, drije koeijen, twee oft drie maelen oft leegh beesten ende nijet meer, maer de resterende te moeten verdinghen'. Op het goed waaraan nu geen weerschap is verbonden mag in de toekomst geen huis worden gezet zonder toestemming van de voorschreven regeerders van Vechel'.

'In presentie der heelen schepenen, borgemeesteren ende voors naebueren van Vechel'. Ondertekend door: Gerit Ariens, Gisbert Jan Aelerts, Jacob Mathyssen, Gheryt Janssen van Dyeperbeeck en Henrick Jacobs, (schepenen), Willem Meussen, Jan Hendrick Vrenssen, Aert Arien Donckers en Jan Dircx (borgemeesters), en Rut Jacobs, Antonis Jan Wynen en Jan Aert Dierckx (naebueren)

Veghel R42 fol. 78 Akte 103 Verklaring 22-05-1622

Albert Rut Teuwens van Ossch als man van Willemken Jans van Dieerbeeck heeft verklaard dat Gerit Janssen van Dieperbeeck aan hem een erfcijns van 6 gulden heeft afgelost. De erfcijns werd betaald uit goed van voorschreven Gerit Janssen van Dieperbeeck, gelegen aen de Donck.

Getuigen: Jan Artssen van der Eerde en Goert Lauvrenssen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 78-79 Akte 104 Transport 31-05-1622

Antonis Janssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Reynder Wouters 'twee hoeffkens', gelegen opt d'Erpt, 'met het leedich velt de Rijt genaemt by elck hoeffken aen ende toebehoirende. Het ene is gelegen


 • e.z.: het goed van Arien Ermers

 • a.z. en e.e.: de gemeynt van Vechel

 • a.e.: Jan Jacobs

Het andere 'hoefken' is gelegen • e.z. en e.e.: de gemeynt van Vechel

 • a.z.: Henrick Gerits

 • a.e.: Jan Henricx

De verkoper heeft dit goed van de kant van zijn moeder geërfd.

Getuigen: Gysbert Jan Ales en Goort Laureynssen, schepenen in Vechel
Bokschrift: op 03-02-1628 heeft Thonis Janssen verklaard dat Reynder Wouters hem voor deze koop betaald heeft. Attestor Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R42 fol. 79 Akte 105 Transport 31-05-1622

Deze akte is doorgestreept.

Henrick Denis heeft verklaard 128 gulden schuldig te wezen aan Jan Dircxen, voor 'gecochte hoppe'.

Ondertekend door: Henrick Henricxen Houbraken en Peter A. Henricx 'als getuygen ende als poorteren der stadt Shertogenbosse'

Veghel R42 fol. 80 Akte 106 Transport 14-06-1622

Aert Arien Donckers, Jan Dircx en Willem Meussen, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel' in 1622, hebben 'met consent van veele nabueren van Vechel alhier present', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Henrick Vrenssen 'een stucxken gemeynten of een groesveldeken', groot ontrent 29 roijen, gelegen aen 't Buecklaer


 • e.z.: het goed van de koper met de zijnen

 • a.z.: de gemeynte van Vechel

 • e.e.: het goed van Henrick de Vries

 • a.e.: de gemeyne straet

Getuigen: Gerit Ariens en Goort Laurenss

Veghel R42 fol. 80 Akte 107 Transport 14-06-1622

'De voorschreven naebueren hierinne consenterende, namentlyck Henrick Jan Claes, Henrick Lambers de Vries, Gysbert Gysberts, Antonis ende Aert Dircx, gebroederen, Claes Geritssen van Zoest, Lenaert Laureynssen, dese voorschreven genomineerde personen hebben hierinne geconsenteert voor schepenen ondergeschreven'.

Getuigen: Gerit Arians en Goert Laureynss

Veghel R42 fol. 81 Akte 108 Fragment

Doorgestreept fragment

'Lambert Henricx op d' Aa, vuyt crachte van testamente tusschen hem ende wylen Jenneken dochtere Jan Pauwelss voor de vicarius tot Dinter' op 10-12-1615 gemaakt, 'voor ons schepenen in Vechel gebleken, Peter Willem Peters als man ende momboir'...

Veghel R42 fol. 81-83 Akte 109 Transport 03-07-1622

Lambert Henricx op d' Aa voor 1/3 deel, vuyt crachte van testamente tusschen hem ende wylen Jenneken dochtere Jan Pauwelss zynre huysvrouwe voor de vicarius tot Dinter' op 10-12-1615 gemaakt, Peter Willem Peters als man van Deliken dochter van Henrick Lamberts op d' A voor het andere 1/3 deel, Jenneken weduwe van wylen Rut Tonis Rovers, dochter van wylen Henrick Lamberts op d' Aa, geassisteerd door haar oudste zoon Antonis Rutten, met Claes Henricx, Lambert Henricx voorschreven, Meus Tonis Rovers, Rover Tonis Rovers haar voogden, uit 'crachte van decrete ende authorisatie voor schepenen in Dinter gepasseert' op 17-07-1621, voor 1/3 deel in een erfpacht van 30 vaten rogge, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven een erfpacht van 30 vaten rogge, Veghelse maat, aan Henrick Henricxen Houbraken voor de ene helft en aan Jan Delissen voor de andere helft, zijnde deel van een erfpacht van 3 mud rogge, Veghelse maat, 'blyckende by schepenbrieven van Vechel' van 01-04-1513. De erfpacht wordt betaald uit 'eene ho(echie)', gelegen op Ham


 • e.z.: het goed van de erfgenamen van Wouter Eelkens

 • a.z.: het goed van meester Voss

 • e.e.: de gemeyne Aa alder vloyende

 • a.e.: de gemeynte van Vechel

Getuigen: Gysbert Jan Alers, Goort Layrenss en Jan Aertssen van der Eerde, schepenen in Vechel
Bijschrift: 'compareerde voor schepenen der heer president Adriaen van der Hagen uit graeffschap Megen', die heeft verklaard van deze erfpacht voor 7 1/2 vaten rogge, als erfgenaam van het 1/3 deel, hem toegedeeld van Adriaen Jan Dircks en Jenneken Welt voor 2/3 deel, in kapitaal ontvangen te hebben, die genoemde Van der Hagen van voornoemde Arien Jan Dircks en van Jenneken Welten voldaan is. Datum: 14-03-1696. Getuigen: V. van der Hagen en Aert Goijaerts. H, Bijmans, substituut secretaris.
Bijschrift: op 29-09-1622 heeft voorschreven Jan Delis de voorschreven gekochte helft van de erfpacht van 30 vaten rogge getransporteerd en overgegeven aan Antonis Jacobs'. Getuugen: Gerit Arians en Gysbert Jan Aelerts

1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 467.49 Kb.