Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)

Dovnload 467.49 Kb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)Pagina4/7
Datum28.10.2017
Grootte467.49 Kb.

Dovnload 467.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Veghel R42 fol. 83-85 Akte 110 Authorisatie 03-07-1622

'Copye van authorisatie ende decreet van den voorschreven momboiren op 3 mey 1622. Aen mynen eerwaerde heeren schepenen der heerlicheyt ende dinghbancke Dinter'. Bartholomeus Antonissen, Rover Antonissen, Claes Henricxen en Lambert Henricxen met de voogden over de minderjarige kinderen van Rutger Antonis Rovers, verklaren dat voorschreven Rutger Antonisse is overleden, 'latende zijn weduwe ende kynderen belast met vele ende verscheyde schulden', waaronder onder andere een bedrag van 200 gulden. Daarom is het nodig om het 1/3 deel in een erfpacht van 30 vaten rogge, 'maete van Vechel oft Helmont', te verkopen. Ook het 1/6 deel van 'een huys in Vinckel gelegen'. Zij vragen hiervoor toestemming.
De naasten van vaderlijke en moederlijke zijde worden op 17-07-1621 door de schepenen van Dinther om toestemming gevraagd. Getuigen: Jan Goyaertssen, Jan Joosten en Antonis Artssen, schepenen. R, Mooren, 1621
Jan Antonis Rovers, vaderlijke oom van voorschreven minderjarige kinderen en Henrick Willem Henricx, moederlijke neef van voorschreven minderjarige, verklaren dat het veel beter is genoemd goed te verkopen dan gehouden, om de schulden af te lossen. Het 1/6 deel van het voorschreven 'huys in Vinckel' zal zeer weinig opbrengen. Actum 22-07-1621. Getuigen: Jan Goortssen, Jan Joosten en Antonis Aert, Jan Tonis Rovers en Henrick Willemssen.

Veghel R42 fol. 85 Akte 111 Testament 10-12-1615

Jenneken dochter van Jan Pauwels, tegenwoordig vrouw van Lambert Hanricx op de A, maakt samen met haar man Lambert haar testament op. Jenneken vermaakt aan haar man de goederen die zij samen tijdens hun huwelijk hebben verworven van de erfgenamen van Jan Alers, en het deel dat hij van zijn ouders erfde in een erfpacht van 30 vaten rogge. Lambert vermaakt aan zijn vrouw een eenmalig bedrag van 200 gulden, te nemen uit het goed afkomstig van haar ouders.

Getuigen: Aernt Beyss, vicarius perpetuus in Dinter.

Veghel R42 fol. 86-87 Akte 112 Belofte 18-06-1622

'Alsoe Jan Joosten ende Luytgen zyne huysvrouwe over veele jaeren genoten hebben de spynden ende ordinarie portien van de taeffele des heyligen geest van Vechel, gelyck sy alnoch syn genietende, ende soe zy voorschreven beddegenoten noch ennige erffelycke goederen syn hebbende, waer van zy eertyts hebben voor den notaris Tyboss ende getuygen gedisponeert, welcke testamentaire dispositie ende maecxsselen hoedanich dat is, oft zoude moegen wesen zy voorschreven beddegenoten Jan ende Luytgen hebben gerenoceert, gecasseert, renoceren ende casseren nits desen, zoe verre 't selve maecxsselen tot prejudicie ende achterdeel soude moegen strecken van 't ghene alhier by desen wordt gepasseert. Ende overmits de proviseurs der voorschreven taffele des heyligen geest ende hennen raeth bevynden ongefundeert te wesen hen voorschreven beddegenoten de daegelycxe ende gewoonlycke spynden langer vuyt te reycken, overmits zy noch tamelyck van ettelycke erffgoederen syn versien, ende zoe zy voorschreven beddegenoten hen in de dagelycxe ende gewoonlycke aelmoesen gerne soude willen continueren, soe zyn de voorschreven Jan Joosten ende Luytken gecompareert voor schepenen in Vechel, ende hebben ter cause van henne voorschreven genoten aelmoessen ende noch te genieten wittelyck ende erffelyck gelooft, gelyck zy geloven mits desen, aen Henrick Henricxen Houbraken ende Jan Artssen den Ouden, proviseurs der voorschreven taffele des heyligen geest, tot behoeff der selver taffelen, eenen jaerlycxe ende erffelycxe rente van vier gulden jaerlycx goets ganckbaer gelts, tot XX stuycers den gulden gerekent, betaelt ende voldaen te worden naer hen beyde voorschreven beddegenoten afflyvicheyt ende lichtmisse ierstcomende naer hen beyde afflycicheyt den iersten, ende vuyt een huys hoff ende landt aen malcanderen liggende, drie lopensaets lants oft ontrent groot zynde', gelegen op Ham • e.z.: het goed van Joncker Jan van Lancvelt

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Ook uit een 'huys, hoff ende een ackerken daer aen liggende', groot ontrent 1 1/2 lopensaets, gelegen aldaar • e.z., a.z. en e.e.: het goed van Jan Aert Philipssen

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Getuigen: Gerit Ariens en Gerit van Dieperbeeck, schepenen

Veghel R42 fol. 88-89 Akte 113 Belofte 13-07-1622

Deze akte is doorgestreept.

Henrick Peters Verputten heeft beloofd een erfcijns van 9 gulden te betalen aan Gerit Antonis Stoven. De erfcijns wordt betaald uit een 'huys, hoff, hoffstadt ende landeryen dyen aenliggende', groot ontrent 1 mauwersaets lants, gelegen aen de Putten aen 't Hooch Dorshout • e.z.: Wouter Melis en Cornelis Henick Nelis

 • a.z.: de gemeynte straet

 • e.e.: het goed van Meriken Jan Willens

 • a.e.: opte gemeynte van Vechel

Het goed is belast met: • een erfcijns van 9 gulden en 10 stuivers aan Eerken weduwe van Adriaen Janssen Strick

 • een erfcijns van 4 gulden aan den Heyligen Geest tot Vechel

 • een erfcijns van 3 gulden

Getuigen: Goert Laureynss en Jacob Tyssen

Veghel R42 fol. 89 Akte 114 Belofte 13-07-1622

Deze akte is doorgestreept.

Deze erfcijns mag afgelost worden met 150 Carolus gulden.

Getuigen: Goert Laureynss en Jacob Tyssen

Veghel R42 fol. 89 Akte 115 Verklaring 23-07-1622

Deze akte is doorgestreept.

Arien Willemss Versteegen heeft verklaard 100 Carolus gulden schuldig te wezen aan Jan Aertssen van der Mede.

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Gerit Ariens, schepenen in Vechel
Bijschrift: deze 100 gulden heeft voorschreven Arien Willems betaald. Actum 17-09-1626. Attestor Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R42 fol. 90 Akte 116 Transport 27-07-1622

Antonis Teuwens als man van Eerken dochter van wylen Arien Jan Denen (van Arien en zijn vrouw Anna), geassisteerd door voorschreven Anna weduwe van Arien Denen, moeder van zijn vrouw, heeft verkocht, opgedragen en overgegegeven aan Arien Janssen de helft van 'twee hoybeempkens', gelegen int d' Abroeck


 • e.z.: het goed van Peter Gysben

 • a.z.: Jan Arien Peters en Cornelius Henrick Nelis

 • e.e.: de gemeyn Aa aldaer vloyende

 • a.e.: (niet ingevuld)

De verkoper heeft dit goed verworven van de ouders van zijn vrouw.

Getuigen: Gheryt Jansen van Dyeperbeeck en Gisbert Jan Aelerts, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 91 Akte 117 Transport 06-08-1622

Arien Janssen heeft de voorschreven twee helften 'hoybeemps' wederom verkocht en overgegeven aan Hanrick Peters Verdussen, zoals hij die op 27-07-1622 van Antonis Teuwens had gekocht.

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Gerit Ariens, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 91 Akte 118 Transport 16-08-1622

Henrick Jan Lonis Donckers heeft verkocht aan Claes Meussen het 2/3 deel dat hij deels erfde en deels gekocht heeft, in een halve 'Aabeempt', gelegen in de Akersse beempden • e.z.: de gemeyne Aa

 • a.z.: de weduwe van Aert Evers cum suis

 • e.e.: de weduwe van Meus Janssen van Erp

 • a.e.: de gemeyne Aa

Getuigen: Goort Vrenssen en Gerit van Dieperbeeck

Veghel R42 fol. 92 Akte 119 Transport 26-07-1622

Lambert Hanricx als man van Beelken dochter van Jan Lonis Donckers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes Meussen het 1/6 deel in 'een weyvelt ende heyvelt 't Boss genoempt, gelegen opt Sontvelt'


Getuigen: schepenen in Vechel (niet met name genoemd)

Veghel R42 fol. 92 Akte 120 Transport 26-07-1622

Lambert Hanricx heeft verkocht en opgedragen aan Hanrick Jan Lonis Donckers het 1/6 deel in 'een stucxken Aabeempt, gelegen in de Akersse beempden achter de Schopecker'.

Getuigen: als voor

Veghel R42 fol. 92 Akte 121 Transport 26-07-1622

Geerling Jan Lonis Donckers, geassisteerd door Claes Meussen, 'zynen momboir', heeft verkocht en opgedragen aan Hanrick Jan Lonis Donckers het 1/6 deel in 'een stucxken Abeemps in de Akersse beempden achter de Schopecker'.

Getuigen: als voor

Veghel R42 fol. 93-94 Akte 122 Verklaring 16-08-1622

Jan zone wylen Henrick Tonis van Rysingen (zoon van Henrick en zijn vrouw Anna dochter van wijlen Deen Tijssen), heeft verklaard dat Lambert Jan Lemmens aan hem een erfcijns van 4 gulden en 4 stuivers heeft afgelost. Jan Henricx beurde deze erfcijns uit het goed van voorschreven Lambert. Hij had deze erfcijns verworven van zijn moeder Anna Deen Tyssen.

Getuigen: Goort Laureynssen en Gysbert Jan Alers, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 94-96 Akte 123 Transport 04-10-1622

Jan en Melis, zonen van wylen Jasper Melis Jacobs, mede optredend voor hun zussen, hebben een erfcijns van 7 Carolus gulden verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Welt Severs, 'wonende tot Megen'. Jasper Melis Jacobs had deze erfcijns gekocht van Jan Janssen Jan Stanssaert, zoals wordt beschreven in een Veghelse schepenbrief van 10-06-1566. De erfcijns wordt betaald uit het 3/4 deel in 'eenen huyse, hoffstadt ende hoff' met toebehoren, groot ontrent 2 mudtssen saijlants, gelegen aent Sontvelt • e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanrick Dirck Wouterss met anderen

 • a.z.: het goed van Jouffrouwe weduwe wylen Dobbelsteen en haar kinderen (= de Vrouwe van Jekschot)

 • e.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Willem Bevers

 • a.e.: die gemeynt van Vechel

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Jacob Matyssen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 96-97 Akte 124 Transport 13-10-1622

Roeloff Giliss heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Lambert Janssen 'een stuck ackerlandts', groot ontrent 1 sestersaet lants, gelegen int Akert


 • e.z.: Wouter Melis van der Santvoort

 • a.z.: Arien Henrick Tonis

 • e.e.: Willem Thomas Gyben

Roeloff had dit goed gekocht van Willem Tonis Willemssen, zoals blijkt uit een Veghelse schepenbrief van 17-09-1612.

Getuige: Gerit Arians, schepen in vechel

Veghel R42 fol. 97-98 Akte 125 Transport 22-10-1622

Willem zone wylen Thomas Gysberts als erfgenaam van zijn broer en zus Aert en Gysbertken Thomas, heeft opgedragen aan Jouffrouwe Margriet dochter van Joncker Jacob Surmons, weduwe van wylen Joncker Henrick Monincs 'zeeckere hysinge met zyne toebehoirten gestaen in de parochie van Vechel ter plaetsen genoempt het Dorshoudt, d' erffgenamen wylen Jouffrouwe Elisabeth Surmons ten westen, ende de gemeynte van Vechel ten oisten, suijden ende noorden'. En dat volgens een accoord dat zijn broer Aert Thomas op 27-02-1601 had gemaakt met voorschreven Jouffrouwe Elizabeth Zurmons, weduwe Van Dript zaliger. Willem heeft daarvoor van voorschreven Jouffrouwe Maria Surmons 90 gulden ontvangen. Willem en zijn broer en zus doen hiermee afstand van hun rechten op 'd' affgebroken huysken gestaen hebbende opt ront hoeffken'.

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Goort Laureynssen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 98-99 Akte 126 Verklaring 24-10-1622

Joncker Walraven van Erp, 'heere tot Erp ende Vechel' verklaart in aanwezigheid van Peter à Kempis, secretaris tot Vechel, 140 gulden schuldig te wezen aan Jan Hanrickx, 'mijnen pachter van myne windmolen tot Vechel', omdat Jan Hanricx aan hem dat geld heeft voorgeschoten en betaald aan de weduwe van Goort Gerits van den Graeff in den Blauwen Leeuw opten Vuchteren Dyck tot Shertogenbossche. Met voorwaarden.

Ondertekend door: Walraven van Erp en P. à Kempis, secretaris

Veghel R42 fol. 100 Akte 127 Belofte 26-10-1622

Henrick Jan Dircx heeft beloofd een erfcijns van 3 gulden te betalen aan Aelken, weduwe van wylen Philips Jan Peters. Voorschreven Philips Hans Peters had deze erfcijns gekocht van, 'waervan egeenen brieff vinbaer en is'. De erfcijns wordt betaald uit een 'huys, hoff ende landt dijen aenliggende, groot ontrent een mudtsaets lants', gelegen op Sontvelt


 • e.z.: het goed van Lysken weduwe van Henrick Jans

 • a.z.: Heylken weduwe van Meuss Janssen

 • e.e.: Peter Aerts

 • a.e.: de gemeynt van Vechel

Getuigen: Gerit Arians en Jacob Mathyssen

Veghel R42 fol. 101 Akte 128 Verklaring 26-10-1622

Deze akte is doorgestreept.

Lenert Tonis Willems heeft verklaard 41 gulden en 10 stuivers schuldig te wezen aan Aelken weduwe van Philips Hans Peters, welke schuld Lenert 'te laste geleeght' is in de erfdeling van de goederen van Willem Hans Peters.

Getuigen: Goert Laureynssen en Gheryt Janss van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 102 Akte 129 Transport

Deze akte is doorgestreept en niet afgemaakt.

Willem zone wijlen Tonis Jan Dircx heeft 'mont tegens mont vercocht' zijn recht op het vruchtgebruik in 'ettelycke landeryen', gelegen aen 't Havelt


Willem Tonis heeft dit goed van zijn vader Antonis Jan Dircx geërfd. Jan Meussen als man van Henicxken dochter van voorschreven Willem Tonis ...

Veghel R42 fol. 103-106 Akte 130 Transport 26-10-1622

Willem zone wijlen Tonis Jan Dircx heeft voor 118 gulden 'mont tegens mont vercocht' aan zijn kinderen Jan Meuss als man van zijn dchter Henricxken, Peter Welten als man van Cathalyn, allebei dochters van Willem Tonis voorschreven, en aan Jan Ariens en Herman Tonis als voogden over de minderjarige kinderen van Willen Tonis voorschreven, verwekt bij zijn eerste vrouw Joost, met name Mathijs, Antonisken, Anneken ende Jutken, zijn recht op het vruchtgebruik in 'landeryen aen malcanderen gelegen', aen 't Havelt


Willem Tonis heeft dit goed van zijn vader Antonis Jan Dircx geërfd. Er is onder andere bepaald dat 'den voorschreven Willem Tonis de huysinge ende timmeringe opte voorschreven landeryen staende ende de goederen in de voorschreven huysinge wesende zal moegen affbreken, affnemen ende daer mede zynen wille doen als zyn eygen goet'. De kinderen zullen namens Willem Tonis aan wylen Lijntken vrouw van Gerit Ariens een obligatie van 25 gulden betalen. Ook een obligatie van 27 gulden aan Peter Tonis. Met nog meer voorwaarden.

Getuigen: Gerit Ariens en Jacob Tyssen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 106-107 Akte 131 Transport 27-10-1622

Deze akte is doorgestreept.

Jan Wouter Goyaerts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Mathys Wemmers een erfcijns van 3 Carolus gulden, die hij geërfd heeft van zijn vader Wouter en zijn moeder Elizabeth, en hem is toebededeeld in een erfdeling met zijn broer Goyaert. De erfcijns wordt betaald door Lonis Loniss met zijn zus uit het 1/4 deel van 'eenen bunder hoyvelts', gelegen in de Eertse Lang Bunders • e.z.: het goed van Arien Jan Willems

 • a.z.: Peter zone Jan Willems

 • e.e.: de gemeyn Aa aldaer vloyende

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: Goert Laurenss en Jan Aert Dierckx
Bijschrift: Jan Deckers, 'wonende tot St. Odenroij' heeft als lasthebber van namens Meriken Wemmers, 'wonende tott Vechel', zoals op 15-07-1670 is gebleken, verklaard dat deze erfcijns van 3 gulden aan hem is afgelost. Actum: 21-07-1670. Getuigen: Wouter van der Santvoert en Sijmon Jan Sijmons, schepenen

Veghel R42 fol. 107-108 Akte 132 Transport 17-11-1622

Deze akte is doorgestreept.

Antonis zone wijlen Jan Toniss (van Jan en zijn vrouw Neesken) heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Reynder Wouters zijn erfrecht in de helft van 'een hoijvelt', groot 'vyffvierdendeel bunders', rijdende tegen Gyb van Leyden, gelegen in de Lang Bunders • e.z.: Gysbert van Leyden

 • a.z.: Antonisken weduwe van Peter Henricx

 • e.e.: Jan Welten eussel

 • a.e.: Welt Peter Roeffen

Ook 'een vierdendeel bunders', gelegen • e.z.: (niet ingevuld)

 • a.z.: (niet ingevuld)

 • e.e.: Lemmen Sijmens eussel

 • a.e.: (niet ingevuld)

Neesken, zijn moeder, behoudt het vruchtgebruik van dit goed.

Getuigen: Goert Laureynss en Jan Aert Dierckx, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 109 Akte 133 Transport 17-11-1622

Deze akte is doorgestreept.

Voorschreven Antonis Jan Tonis heeft ook verkocht aan voorschreven Reynder Wouters zijn erfrecht in 'een stuck weyvelts', gelegen onder Nistelroij • e.z.: Jan Deliss

 • a.z.: Henrick Francen

 • e.e.: Jan Vrenssen

 • a.e.: 'de gemeyne steechde genoempt d' Erpsse steechde'

En belooft dit goed voor schepenen van Nistelroy op te dragen en te transporteren. ZIjn moeder behoudt het vruchtgebruik van dit goed.

Getuigen: Goert Laureynss en Jan Aert Dierckx

Veghel R42 fol. 109-110 Akte 134 Verklaring 27-11-1622

Peter Tonis heeft verklaard 100 Carolus gulden schuldig te wezen aan Jan Henrick Jan Ariens.Peter Tonis stelt als onderpand 'zynen bunder hoyvelts geegen opte Waterstege, maer zal den voorschreven Peter Tonis 't selve moegen gebruycken, te weten jaerlycx hoyen ende tot IIII oft vijff voeder torffven'.

Getuigen: Goert Laureynss en Jan Aert Dierckx, schepenen


Bijschrift: op 03-02-1625 heeft Peter Thonis deze 100 gulden afgelost aan Aert Jan Daendels en Thonis Daendels, 'ende provisoiren der ermen van Vechel, blijckende bij testamente bij Jan Henrick Jan Ariens gemaeckt' op 21-08-1624. Ro. Gielissen, secretaris.

Veghel R42 fol. 110 Akte 135 Verklaring 27-11-1622

Voorschreven Peter Tonis heeft verklaard 50 gulden schuldig te wezen aan Lysken Henrick Jan Ariens vanwege geleend geld.

Getuigen: Goert Laureynss en Jan Aert Dierckx


Bijschrift: op 03-02-1625 heeft Peter Thonis deze 50 gulden betaald in aanwezigheid van Jan Thijs Jacops als man van voorschreven Lysken. Getuigen: Dirick Willem Henricx en Thonis Peter Thielens, schepenen, attestoir: Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R42 fol. 111-112 Akte 136 Transport 28-11-1622

Peter zone wijlen Tonis Janssen van Bercheyck (zoon van Tonis en Elsken) heeft een erfpacht van 1 mud rogge verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Toniss. De erfpacht is deel van een erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat, die wordt betaald uit een 'huijs, hoffstadt ende hoff ende een stuck weyvelts aen malcanderen liggende', gelegen aen de Hogestraet, ter plaatse genoemd 't Bredelaer, zoals in een Bossche schepenbrief van 19-8-1492 en 6-3-1493 beschreven staat


 • e.z.: het goed van wijlen Gerit Bachensoen

 • a.z.: het goed van de erfgenamen van wylen Aelbert Rutgers

De erfpacht wordt betaald door Lonis Geerlincx met anderen. Peter Tonis heeft deze erfpacht van zijn ouders toebedeeld gekregen.

Getuigen: Jan Aert Dierckx van der Eerde en Goert Laureynss

Veghel R42 fol. 112-113 Akte 137 Transport 28-11-1622

Deze akte is doorgestreept.

Peter Tonis als man van Elsken dochter van wylen Matheus Joseps (dochter van van Matheus en zijn vrouw Iken) heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Henrick Lauvrenssen. De erfcijns is deel van van een erfcijns van 6 gulden, die wordt betaald uit een 'huyse, hoffstadt ende hoff metten erffenisse daer toe behoirende', groot ontrent 3 mauwersaets, gelegen aen de Hey in de Horrick • e.z. en e.e.: het goed van Hanrick Peter Hanricx

 • a.z.: torffven

 • a.e.: op een gemeyn straetken

Peter Tonis heeft deze erfcijns verworven van de ouders van vrouw.

Getuigen: Goert Laureynss en Jan Aert Dierckx
Bijschrift: deze erfcijns van 3 gulden is in aanwezeigheid van schepenen afgelost. Attestor: Roeloff Gielis, secretaris

Veghel R42 fol. 114 Akte 138 Transport 19-12-1622

Willem Meussen, Jan Henrick Vrenssen, Aert Arien Donckers en Jan Dircxen, 'gesworens binnen den dorpe van Vechel, hebben vuyt crachte van procuratie hen by schepenen ende naburen van Vechel gegeven', gekocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Janssen alias Bochten', 3 1/4 roeyen van de gemeijnten, 'gelegen voor des voorschreven copers dueren, aen zyn erffenisse aen 't Havelt'


 • e.z.: 'lancx zyns copers erffve'

 • voorts: de gemeynt van Vechel

Getuigen: Goert Laurinssen en Gheryt Jansen van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 115 Akte 139 Transport 19-12-1622

Voorschreven 'gesworenen' hebben opgedragen en overgegeven aan Arien Jan Aertss, 4 1/4 royen van de gemeynten, gelegen aen Zyter


 • e.z.: het goed van voorschreven Arien

 • a.z. en e.e.: de gemeynt van Vechel

 • a.e.: Dingen weduwe van Jan Claessen

Getuigen: Gheryt Jansen van Dyeperbeeck en Goert Laurinssen

Veghel R42 fol. 115 Akte 140 Transport 02-02-1623

Voorschreven 'gesworenen hebben vuyt crachte van procuratien hen by schepenen ende naburen van Vechel gegeven', met toestemming van 'naburen van Vechel namentlyck Jan Tijs Jacobs, Welt Peter Roeffen, Goort Vrenssen Snyder, Claes Gerits alias Cremer en Huybert Peter Roeffen, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mateus Janssen van Londen 'een stuck van der gemeynten', groot 27 royen, gelegen in de Davelaersche thiende


Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Goert Laurinssen

Veghel R42 fol. 117 Akte 141 Deling 11-08-1621

De boers en Henrick en Arien kinderen van wylen Jan Aert Janssen, verwekt bij zijn vrouw Meriken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van zijn ouders.
Hanrick zoon van wylen Jan Artssen krijgt toebedeeld 'twee stucken teulants', gelegen in de parochie van Vechel


 • e.z.: het goed van voorschreven Hanrick, condivident

 • a.z.: Lonis Jan Lonis

 • e.e.: die gemeynt

 • a.e.: zijn voorschreven broer Arien

Ook de helft van 'een kempken lants, gelegen rontom inde gemeynt van Vechel'.


De condividenten moeten elkaar 'hepen onderhouden 't hecken aen 't voorschreven lant ende malcanderen daer door te wegen ende den wech tussen 't voorschreven erffenisse malcanderen te helpen onderhouden'.
Ook de helft van 'eenen ecker teulants gelegen opt Zytert', groot ontrent 4 lopensaets

 • e.z.: 'neffen den Langecker'

 • a.z.: voorschreven Arien, condivident

 • e.e.: Marten Donckers

 • a.e.: Peter Aerts beempt cum suis

Het voorschrevem 'stuck lants gelegen by zynen erffenis aen den huyse ' is belast met: • een erfpacht van 4 vaten rogge

 • een eenmalig bedrag van 100 gulden aan Jenneken weduwe van Jan Artssen, 'syne schoonmoeder'

 • een eenmalig bedrag van 12 gulden en 10 stuivers aan zijn broer Aert

Getuigen: Marten Meussen en Gerit Ariens, schepenen

Veghel R42 fol. 117-119 Akte 142 Deling 11-08-1621

1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 467.49 Kb.