Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)

Dovnload 467.49 Kb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)Pagina5/7
Datum28.10.2017
Grootte467.49 Kb.

Dovnload 467.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Voorschreven Arien krijgt toebedeeld 'een stuck teulants, gelegen teynen den voorschreven huyse'


 • e.z. en e.e.: Dingen Jan Claes

 • a.z.: den voorschreven condivident

 • a.e.: de gemeynt

Ook de helft 'van het voorschreven stuck lants, gelegen rontom in de gemeynt, zyn contingent westwaerts'.


Ook de helft 'van den voorschreven Zytersse ecker, in reengenoten aldaer genoemt, vuytgenomen Gerit Ariens d' een zyde'.
Dit goed is belast met een erfcijns van 5 gulden en 10 stuivers aan Meriken Greven tot Nunen.
Ook krijgt Arien toebedeeld 'het huys op des voorschreven Ariens erffdeel staende'. Hij moet daaruit aan zijn voorschreven broer Henrick een eenmalig bedrag van 37 gulden betalen. Dit goed is belast met:

 • een erfcijns van 24 stuivers aan de pastorye tot Vechel

 • een erfcijns van 28 stuivers aan 'den heyligen geest tot Vechel'

 • een cijns van 3 1/2 oort

 • een eenmalig bedrag van 25 gulden aan Jenneken Jan Tonis

Getuigen: als voor

Veghel R42 fol. 119-120 Akte 143 Accoord 10-08-1621

De broers Henrick en Arien, kinderen van wylen Jan Aert Janssen van Wetten, verwekt bij zijn vrouw Meriken, hebben een acoord gesloten met Hanrick Willemss als voogd over de minderjarige kinderen van voorschreven Jan Artssen, verwekt bij zijn tweede vrouw Jenneken 'belangende de renthens ende pachtkens by hen t' ontfangen ende te beuren ten wedersyden nae doot des voorschreven Jan Artssen. Ze hebben het volgende acoord gesloten. De weduwe Jenneken zal een erfcijns van 36 stuivers en 2 oort beuren, die wordt betaald uit het goed van Lonis Jan Lonis, dat hij nu gekcoht heeft. En daarboven nog een eenmalig bedrag van 6 gulden van voorschreven Hanrick en Arien op Kerstmis aanstaande. 'Ende by hen daer tegens te genieten van gelycken vuyt hen eygen erffgoet' 36 stuivers en 2 oort en de resterende baten en lasten te ontvangen en uit te geven.

Getuigen: Gerit Ariens en Marten Meussen, schepenen

Veghel R42 fol. 121-123 Akte 144 Transport 20-12-1622

Jan Meussen als man van Henricxken, Peter Welten als man van Catalyn, beiden dochters van Willem Tonis, verwekt bij zijn vrouw Joostken, Jan Ariens en Herman Tonis als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Tonis, verwekt bij zijn vrouw Joostken, met name Jan, Matys, Antonisken en Anneken, volgens authorisatie van schepenen van Vechel van 14-11-1622, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Tonis 'zeeckere erffenisse ende landeryen', groot ontrent 6 lopensaets, gelegen aen 't Havelt in de Tillersse tiende • e.z.: de kinderen van Lonis Claessen

 • a.z.: Anna weduwe van Henrick Aerts

 • e.e.: Peter Smits

 • a.e.: de gemeyne straet van Vechel

De verkopers hebben het goed verworven door afstand van het recht op het vruchtgebruik door Willem Tonis op 26-10-1622 ten behoeve van zijn voorschreven kinderen. Het goed is belast met: • een erfcijns van 6 gulden en 5 stuivers aan Arien van Engelen ten Boss

 • een erfpacht van 1 Boss mud rogge aan 't 'capittell van St. Janss kerck ten Boss'

 • een erfcijns van 18 stuivers aan voorschreven 'capittel'

 • een erfcijns van 1 stuiver en 3 oort aan de 'pastorije van Vechel'

 • een erfcijns van 3 gulden aan de 'kercke van Vechel'

 • een erfcijns van 2 stuivers aan 'den selve kercke'

 • een cijns van 3 oort en 2 penningen aan de heer van Helmond

 • een erfcijns van 30 stuivers aan Meus Tonis Rovers

 • een rente van 3 gulden aan Lysken Dirck Pennincx tot Dinter

 • een rente van 30 stuivers aan Dircxken Claessen

 • een obligatie van 23 gulden aan Lyntken zaliger weduwe Gerit Ariens

 • een bedrag van 27 gulden aan de koper

 • een bedrag van 28 gulden aan Cornelis den Ryer

Getuigen: Gerit Ariens en Goort Vrenssen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 124-128 Akte 145 Deling 01-07-1622

De broers Lonis en Jan zone wylen Geerlingh Lonis van Helmont, verwekt bij zijn vrouw Deliken, Peter Arien Ryckers als man van Peterken, dochter van wylen Geerlingh en Deliken voorschreven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader en moeder.
Jan Geerlincx krijgt toebedeeld een 'stuck ackerlants ende stuck groesvelts', samen groot 5 lopense en 30 1/2 royen, gelegen zen de Leest, genoempt de Clockhoven


 • e.z. en e.e.: het goed van Jan Goort Joordens

 • a.z.: de erfgenamen van Wouter Willems

 • a.e.: de gemeyne straet van Vechel

Ook 'een hoecxken cluytvelts naest Marten Donckers berch gelegen, welck cluytvelt zal wegen 't loot van Lonis Geerlincx, mede condivident in deze, ende 'tselve met zyne beesten nyet moegen weyen'. Dit deel is belast met: • een rente van 8 gulden en 5 stuivers aan de weduwe van Jan Scheffers

 • een rente van 4 gulden en 5 stuivers aan Arien de Cuyper

 • een bedrag van 50 gulden aan Henrick Verdussen

 • 50 gulden aan elk van zijn mede condividenten

Dit lot moet Jan Wouters wegen.

Peter Arien Ryckers krijgt toebedeeld een 'huys, hoffstadt ende hoff met het halff groesvelt', groot samen 3 lopense en 13 1/3 royen, gelegen opten Berch


Dir zal zal 50 gulden beuren van het vorige lot van Jan Geerlincx. Het goed is belast met: • eem rente van 6 gulden

 • een 'gebuerchyns van Vechel' van 7 stuivers

 • 'dith looth zal tot chyns te winnen geven negen gulden eens'

Lonis Geerlincx Lonis van Helmont krijgt toebedeeld de andere helft van 'den voorschreven erffenis opten Berch, schietende op een gehoeyt willichsken, d'welck dit loot van den naest voorschreven loot is scheydende, tot welcke hellicht oyck ingerekent is d' ander hellicht van 't voorschreven groesvelt', groot samen 3 lopense en 13 1/2 roij, gelegen opten Berch. Dit lot zal van het eerste lot 50 gulden beuren. Dit lot is belast met een gewincijns van 3 pond was aan 'den hoogen rentmeester van den domeynen'. Ook moet dit lot 'd' est ruymen, staende opten gront van den voorschreven Peter Ariens ende den oven te laten staen tot behoeff van 't huys. Ende d' aude hoffstadt staende op Peters voorschreven looth ofte deel zal Lonis Geerlincx, te weten zyn loot naesten berch van Marten Donckers, vergunnen te moegen een huijs daer op setten ofte timmeren'.

Getuigen: Gerit Arians, Gisbert Jan Aelerts en Goert Laurinssen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 128 Akte 146 Transport 01-07-1622

Jan Geerlincx en Peter Arien Ryckers hebben de loten die zij toebedeeld hebben gekregen met elkaar geruild.

Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen

Veghel R42 fol. 129 Akte 147 Transport 01-07-1622

Emken weduwe van Marten Willem Gijben heeft afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van 'seeckere stuck erffenisse, wesende landerijen, zynde 't derde part van een stuck erffenisse gelegen binnen de parochie van Vechel aen den Dorenhoeck, rontom in de gemeijnt vanVechel, haer aengecomen van haren voorschreven man zaliger, ende dat tot behoeff van Willem, Aert, Jan ende Thonis, haere vier kynderen verweckt bij Marten Willem Gyben, haeren man zaliger voorschreven, mits noch tot behoeff van Anneken onmundige dochtere van den voorschreven wylen Marten Willem Gyben, verweckt bij Emken', voor wie haar broers Willem, Aert, Jan en Thomas optreden.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Jan Aert Dierckx

Veghel R42 fol. 130-131 Akte 148 Transport 01-07-1622

De broers Willem, Aert, Jan en Thomas, kinderen van wijlen Marten Willem Gyben, verwekt bij Marten's vrouw Empken, en de vier broers samen optredend voor hun minderjarige zus Anneken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick Willem Gysbers 'zeeckere stuck erffenisse, wesende landeryen, zynde 't derde part van een stuck erffenisse, groot drie lopense of daer ontrent', gelegen 'aen den Dorenhoeck, rontom in de gemeynte van Vechel'. De verkopers hebben dit goed verworven van hun ouders en Hanrick Willems heeft het goed 'lange jaere in beleeninge' gehad. Het goed is belast met jaarlijks 4 pond payment aan Henrick Henricxen Houbraken.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Jan Aert Dierckx

Veghel R42 fol. 131 Akte 149 Aantekening

'Schepenen van den jaere 1623 • Gerit Ariens

 • Goort Laureynssen

 • Gysbert Jan Alers

 • Jacob Mathyssen

 • Hanrick Jacob Roeloffs

 • Rut Jan Rutten Cluytmans

 • Jan Tonis den Jongen

Veghel R42 fol. 132-133 Akte 150 Transport 11-01-1623

Jan Hanrick Vrenssen, Aert Arien Donckers, Willem Meussen en Jan Dircxen, 'borgemeesteren der heerlicheyt Vechel hebben vuyt crachte van procuratie hen by schepenen ende naburen van Vechel gegeven' verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Arien Ryckers 'een stuck van de gemeynten', groot 54 roijen, gelegen aen de Donck of de Leest

De koper moet 'onderhouden den dijck teynen 't voorschreven stuck van vercochte gemeynte aenliggende, zoe dat daer geen water over en loopt nae de Donck'. En dit alles met toestemming vn naburen, met name Marten Donckers, Jan Wouters, Marten Meussen, Peter Huybers, Hanrick Denissen, Jan Goort Joordens, Daniel Jan Tonis, Jan Geerlincx, Antonis Marten Meussen 'ende meer andere naburen aldaer present'.

Getuigen, Gheryt Janssen van Dyeperbeeck, Goert Laurenssen, Jan Aert Dierckx en Jacob Tyssen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 134 Akte 151 Verklaring 20-12-1622

Deze akte is doorgestreept.

Peter Tonis heeft verklaard 125 gulden schuldig te wezen aan Seger Aert Donckers, vanwege geleend geld. Peter Tonis stelt als onderpand 'een stuck ackerlants', groot 3 lopense, gelegen in de Davellerse thiende • e.z.: Hilleken weduwe van Jacob Tonis

 • a.z.: Mateus van Londen

 • e.e.: Berber Tonis

 • a.e.: de gemeyn straet

Getuigen: Gerit Ariens en Goort Laureynssen, schepenen
Bijschrift: dit bedrag is door Peter Thonis op 03-02-1624 afgelost in aanwezigheid van Jan Jan Thonis en Thonis Peter Thielens, schepenen. Attestor: Ro. Gielissen, secretaris in Vechel

Veghel R42 fol. 135-136 Akte 152 Schenking 13-01-1623

'Alzoe Peter Aertssen, toecoemende bruijdegom, sich in houwelyckse staet begeert te begeven met Meriken Dirck Ariens, jonge dochtere, toecomende bruijt'. Peter Aerts heeft aan Meriken 200 gulden gegeven, welk bedrag Peter heeft gekregen in het testament van zijn eerste vrouw, gemaakt op 19-08-1622.

Getuigen: Goert Laurinssen en Gerit Arians, schepenen

Veghel R42 fol. 136-137 Akte 153 Transport 22-04-1621

Dirck Willem Hanricx heeft een erfcijns van 12 Carolus gulden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dircx. Dirck heeft deze erfcijns verkregen door 'accoorde tusschen hem ende Luijtgart Jan Marcelis Colen dochtere, nagelaten weduwe wylen Hanrick Willem Hanricx, ende by affgaen van tochte denselven', zoals beschreven in een schepenbrief van Aerle van 28-12-1616. De erfcijns wordt betaald uit een 'huijs, schuer, hoffstadt ende hoff metten seylanden ende poteryen met zynen toebehoirten daer aen liggende, genaemt den Werffecker, gelegen binnen de parochie van Vechel aen 't Havelt, rontom in de gemeynt'.


Ook uit 'een stuck lants genoemt die Vellich metten steechsken daer aen liggende', gelegen int Akert

 • e.z.: de erfgenamen van Wouter Raessen

 • a.z.: de erfgenamen van Aert Lonis Verhorst

Ook uit 'een sreepken lants met een cleyn streepken daer aen liggende', groot samen 3 lopensaet, gelegen ter plaatse genoemd die Hoge Bockt • e.z.: Willem Gysbert Joris

 • a.z.: Dirck Jan Daendels

Ook uit 'een stuck lants', groot 2 1/2 lopensaet, gelegen aldaar • e.z.: Symen Willem Symons

 • a.z.: de erfgenamen van Henrick Houbrakens

Ook uit 'eenen halven abeempt genoempt Hilleken Verheyen beempt • e.z.: heer Cornelis die Leeuw genoempt den Appelenwert

 • a.z.: de erfgenamen van Wouter Raessen

Zoals in een Veghelse schepenbrief van 11-04-1592 beschreven staat.

Getuigen: Gysbert Jan Alers en Gerit Ariens, schepenen in Vechel
Bijschrift: op 02-02-1628 heeft Jan Aertssen als man van Ercken in aanwezigheid van schepnen de helft van deze rente van 12 gulden afgelost aan Lambert Jan Diricx. Attestor Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R42 fol. 138-139 Akte 154 Verklaring 17-01-1623

Jan Gerit Delis en Heymen Peters als man van Anneken dochter van Gerit Delis hebben verklaard dat Goort Jan Claes aan Arien Hanrick Tonis de 100 gulden heeft terugbetaald, die Arien Hanrick Tonis eertijds had voorgeschoten aan Bertken Gerit Delis, van wege de erfgenamen van Gerit Delis zaliger, op voorwaarde dat Goort Jan Claes 'by maniere van beleeninge zoe lange eenen hoycamp gelegen binnen Schyndel genoemt Coppen camp in zyn gebruyck hebbende zoude als hem de voorschreven hondert gulden van den erffgenamen Gerit Delis, oft iemant van henne wegen, wederom zullen gegeven wesen, in alles volgens de conditien gelyck Arien Henrick Tonis den selven hycamp in beleeninge heeft gehadt, welke acte van beleeninge ende allen recht hem Goorden Jan Claes inne desen competerende verclaert hy Goert overgegeven te hebben aen Henrick Peters Verdussen, int welcke overgeven hy Jan Gerit Delis ende Heymen Peters voorschreven hebben op huyden datum deses geconsenteert, te weten op zulcker vuegen gelyck Goort Jan Claes 't selve was veraccordeert'.

Getuigen: Goort Laureynssen en Gderit Ariens, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 139-140 Akte 155 Verklaring 17-01-1623

Jan Gerit Delis heeft verklaard door Heymen Peters als man van Anneken, zus van Jan Gerit Delis betaald te zijn voor de koop van het kindsdeel van Jan Gerit Delis, dat Jan heeft verkocht aan zijn zus Anna, en dat hij had geërfd van zijn vader en moeder. Jan had lange tijd 50 gulden geleend van zijn zus Anna, volgens een obligatiebrief van Sint-Oedenrode.

Getuigen: Goort Laurinssen en Gerit Arians

Veghel R42 fol. 141-143 Akte 156 Deling 17-01-1623

Gysbert en Bastiaen, zonen van wijlen Peter Arien Hermans (zonen van Peter en van zijn vrouw Peterken, dochter van Gysbert Driessen), Wouter Tijssen en Dirck Jan Dircx als voogden over Lijsken, minderjarige dochter van Delis Peters (dochter van Delis en zijn vrouw Meriken), Peter Arien Ryckers en Gijsbert Peters als voogden over de drie minderjarige kinderen, met name Peterken, Geerlingh en Ariken, kinderen van Lonis Geerlincx als man van zijn eerste vrouw, 'doen zy leeffde', Sijken dochter van Peter Arien Heymans, de broers Gysbert en Bastiaen, zonen van wylen Peter Arien Heymans (van Peter en zijn vrouw Peterken dochter van Gysbert Driessen), Wouter Tyssen en Dirck Jan Dircx als voogden over Lysken minderjarige dochter van Delis Peter Arien Heymans (van Delis en zijn vrouw Meriken, Peter Arien Ryckers en Gysbert Peter Arien Heymanss als voogden over Peterken, Geerlingh en Ariken, minderjarige kinderen van Lonis Geerlincx (van Lonis en zijn vrouw Syken dochter van Peter Arien Heymans, verwekt bij zijn vrouw Peterken), Dirck Jan Dircx als man van Neesken dochter van wylen Peter Arien Heymans, allen erfgenamen van Peter zone wylen Arien Heymans en zijn vrouw Peterken dochter van Gysbert Driessen hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Peter Arien Heymanss en zijn vrouw Peterken zaliger.
Gijsbert Peters krijgt toebedeeld de helft van 'den ecker aen de Hey by 't huys, neffen Jenneken Delis erff gelegen'


 • e.z.: het goed van Jenneken weduwe van Delis Jacobs

 • a.z.: het goed van voorschreven minderjarige kinderen van Lonis Geerlincx

 • e.e. en a.e.: de gemeyne straet

Ook 'twee stucxkens in Beydelsvelt' onder Nistelroy • e.z.: het goed van Henrick Jaspers

 • a.z.: de minderjarige kinderen van Lonis Geerlincx voorschreven

 • e.e.: het goed van Jan Dirck Ariens

 • a.e.: de gemeyne straet

Ook 'een heyvelt genoempt 't Vorste Heyvelt, gelegen onder Nistelroij'


Ook 'een heyvelt' genoemd den Eusselhorck onder Nistelroij • e.z.: de erfgenamen van Jacob Jan Weltgers

 • a.z.: Henrick Gerits

 • e.e.: Thomas Peter Deckers

 • a.e.: voorschreven Leygraeff

Ook 'eenen halven bunder hoijvelts aen de Hintelt gelegen onder de prochie van Vechel' • e.z.: Arien Aerts

 • a.z. en e.e.: de gemeynt

 • a.e.: Jan Fredericx

Dit lot zal 75 gulden beurden van de minderjarige kinderen van Lonis Geerlincx die ''t huys' toebedeeld hebben gekregen. Dit lot is belast met: • een erfpacht van 1 malder rogge, Veghelse maat

 • een erfpacht van 5 vaten rogge, Bossche maat

 • een cijns van 1 blanck

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 143-145 Akte 157 Deling 17-01-1623

Bastiaen Peters krijgt toebedeeld 'een huys, hoffstadt ende hoff metten landerijen daer aen liggende', gelegen op Vorstenboss


 • e.z.: het goed van Lambert Lonis

 • a.z.: de erfgenamen van Jacob Jan Wetgers cum suis

 • e.e.: het goed van Peter Tyssen

 • a.e.: de gemeyn straet

Ook 'een stuck lants 'Cruijs genoempt, gelegen onder Uden' • e.z.: het goed van Evert Jan Evers

 • a.z.: Dirck Hanricx

 • e.e.: Corst Peter Corsten

 • a.e.: de gemeyne straet

Ook 'eenen beempt genoempt 't Rietbeempken, gelegen onder den Nistelrootssen Vorstenboss' • e.z.: Rombout Romboutssen

 • a.z. en e.e. de gemeyne straet

 • a.e.: Lenert Bogaerts

Ook 'een stuck lants', gelegen aldaar • e.z. en e.e.: Lenert Bogaerts

 • a.z.: Peter Deckers

 • a.e.: de gemeyne straet

Ook 'een vierdendeel bundervelts, hoyende met Arien Aerts, gelegen aen de Hintelt' • e.z.: Jan Fredericx

 • a.z.: de minderjarige kinderen van Lonis Geerlincx voorschreven

 • e.e.: een gemeyne steeghde

 • a.e.: Arien Aerts

Ook 'een heyvelt in de Nistelrootsse hey'. Dit lot s belast met • een erfpacht van 9 1/2 vaten rogge, Bossche maat, te betalen tot Hoydonck

 • een erfpacht van 6 vaten rogge, Bossche maat, aan Marcus van Auwen

 • een cijns van 2 blancken en 2 penningen tot Uden

 • een cijns van 12 1/2 stuives een aan 'den heere van Erp'

 • een heychyns van 2 blancken

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 145-146 Akte 158 Deling 17-01-1623

Wouter Tyssen en Dirck Jan Dircx als voogden over Lysken minderjarige dochter van Delis Peters krijgen toebedeeld een 'huijs, hoffstadt ende hoff met landeryen daer aen liggende', gelegen aen 't Heseleir


 • e.z. en e.e.: het goed van Jan Arien Peters

 • a.z.: Goortken Marcelissen cum suis

 • a.e.: Dilis Goossen Ariens

 • e.z. en e.e.: het goed van Goortken Marcelissen

 • aan de derde zijde: de gemeyn straet

Ook 'een smael stuck in Beyndelsvelt, gelegen onder Nistelroij' • e.z.: het goed van Jan Fredericx

 • a.z. en e.e.: Gyb Symens

 • a.e.: de gemeyne straet

Ook 'een hoyvelt int Abroeck, wesende de middelste klempken' • e.z.: het goed van Dirck Ariens cum suis

 • a.z.: Daniel Janssen

 • e.e.: Dirck op Sant cum suis

 • a.e.: Marten meussen

Ook een erfcijns van 4 gulden en 2 stuivers, die wordt betaald door Peter Aerts op Sontvelt.


Ook een erfpacht van 1 sester rogge, Bossche maat, die wordt betaald door Empken weduwe van Dieliss alias Snip op den Dinterssen Vorstenboss. Dit lot is belast met een erfcijns van 12 1/2 stuivers aan 'den heylige geest tot Vechel'.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 146-148 Akte 159 Deling 17-01-1623

Peter Arien Ryckers en Gysbert Peters als voogden over Peterken, Geerlingh en Ariken, kinderen van Lonis Geerlic, verwekt by Syken, krijgt toebedeeld een 'huijs, hoffstadt ende hoff mette helfft van d' lant daer aen liggende, wesende d'ander weerdeel van den loothe dat Ghysbert Peters, mede condivident, te deel gevallen is', gelegen aen de Hey • e.z.: Jan Henricx op d' Erpt

 • a.z.: het weerdeel van Gysbert Peters

 • e.e. en a.e.: de gemeyn straet van Vechel

Ook 'twee stucken in Beyndels velt onder Nistelroy gelegen' • e.z.: Henick Gerits

 • a.z.: Gysbert Peters, mede condivident

 • e.e.: Jan Dirck Ariens

 • a.e.: de gemeyn straet

Ook 'een heyvelt genoempt d'Achterste Heyvelt, oyck onder Nistelroy gelegen' • e.z.: het goed van Thomas Deckers

 • a.e. en e.e.: de gemeyne Leygraeff

 • a.e.: Hanrick Gerits

Ook 'eenen halven bunder hoyvelts aen de Hintelt' • e.z.: Arien Aerts

 • a.e.: de gemeyne straet

 • e.e.: Jan Fredericx

 • a.e.: de gemeyn straet

Dit lot is belast met: • een erfpacht van 1 malder rogge, Veghelse maat, aan Willem Thomas

 • een erfpacht van 5 vaten rogge, Bossche maat, aan Maricus van Auwen ten Boss

 • een cijns van 1 blanck aan de heer van Helmond

 • een bedrag van 75 gulden aan Gysbert Peters, mede condivident

Dit zal dit lot gehouden zijn ''t voorschreven huijs dat dit deel te loothe gevallen is te ruijmen ende te setten op zyns selffs erff' voor aanstaande Pinksteren over een jaar. Dit lot en het anagreznende lot moeten ieder over de eigen grond wegen. Het aanliggende lot van Gysbert Peters 'zal moegen timmeren wanneer 't hem gelieft'.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 148-150 Akte 160 Deling 17-01-1623

Dirck Jan Dircx als man van Neesken krijgt toebedeeld 'een ecker teulants', gekegen aen 't Heseleir


 • e.z. en e.e.: Gysbert Jan Alers

 • a.z.: Jenneken weduwe van Arien Claessen

 • a.e.: de gemeyne straet

Ook 'twee stucken lants in Beyndels velt gelegen onder Nistelroy' • e.z. en e.e.: Jan Fredericx

 • a.z.: de erfgenamen van Jacob Jan Wetgers

 • a.e.: de erfgenamen van Thomas Peter Deckers
1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 467.49 Kb.