Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)

Dovnload 467.49 Kb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)Pagina6/7
Datum28.10.2017
Grootte467.49 Kb.

Dovnload 467.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Ook 'een stuck hoyvelts, d' achterste blocxken, genoempt de Helle, gelegen int Abroeck • e.z.: Dirck ariens

 • a.z.: Thys Goorts, rydende

 • e.e.: het minderjarige kind van Dielis Peters

 • a.e.: Peter Ariens Mol

Dit deels is belast met een cijns van 1 blanck aan rentmeester Fierlantd (= aan de landsheer).

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Gheryt Janssen van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 151-153 Akte 161 Verklaring 17-01-1623

'Hier volgen de brieffven de voorschreven erffgenamen Peter Arien Heymans toecomende.'
Een Veghelse schepenbroef van 13-02-1587, waarin genoemd wordt het 1/4 deel van 'eenen hoijbeempt', gelegen int Abroeck, die Jan Dirck Arien Symons met zijn broer Delis verkocht had aan Peter Gysbert Driessen.


 • e.z.: Jan Janssen de Snyder

 • a.z.: Jan Willessen van Duerssen cum suis

 • a.e.: de gemeyne Aa

Een Veghelse schepenbrief van 17-01-1587 waarin genoemd wordt een erfcijns van 3 Carolus gulden, die wordt betaald uit 'eenen camp lants, eensdeels saylant ende eensdeels heylant', groot 2 mudssen, gelegen int Heylicht • e.z.: Arien Rombout Hanricx

 • voorts: de gemeynt

Gerit Janssen van Dieperbeeck de Jonge had deze erfcijns verkocht aan Hanrick sone wylen Adriaen Aert Heymanss.

Een Veghelse schepenbrief 06-03-1501 waarin genoemd wordt een erfcijns van 3 Carolus gulden die Margriet dochter van wylen Willem Wouters van Coelen verkocht heeft aan Marie dochter van wylen Hanrick Janssen van Wetten, weduwe van Dirck zone wylen Jan Wille Wouters voor het vruchtgebruik en aan haar drie dochters eertijds verwekt door voorschreven Dirck voor het erfrecht. De erfcijns wordt betaald uit een 'huys ende hoff ende erffenisse daer toe behoirende ende daer by ende aen liggende', gelegen in de Heseleir, groot omtrent 9 lopensaets


 • e.z. en e.e.: de gemeynt

 • a.z.: Margriet, der verkoopster

 • a.e.: Hanrick Jan Claessen

Een Veghese schepenbroef van 11-03-1592 waarin genoemd wordt 'een stuck ackerlants metten poteryen aen d'een eynde daer tegens staende, genoemt de Vorste Stucken', groot ontrent vyff lopensaets, gelegen aen Ste. Joost Stock • e.z. en e.e.: Jouffrouwe Margriet van Berckel

 • a.z.: de Hese

 • a.e.: de gemeynt

Joncker Walraven van Erp had dit goed aan Peter Gysbert Driessen verkocht uit 'crachte van procuratie hem van Joncker Walraven ende Joncker Goorden, hen sterck makende voor Joncker Jannen, domheer binnen Luyck'.

Ook een Veghelse schepenbrief van 20-04-1564 waarin genoemd wordt een erfcijns van 4 gulden, die wordt betaald uit een 'huys, hoff ende erffenisse daer toe behoirende', groot 9 lopensaets, gelegen aen 't Heseleir. Peter Gysbert Driessen had deze erfcijns verkocht aan Melchior Jan Hanricx van Tillair.

Ook een Bossche schepenbrief van 25-10-1607 waarin genoemd wordt de 'vuytcoop van Jenneken dochtere Goyaert Joost Horcx ende Hanrick Reynders als man ende momboir Lysken zyne huysvrouwe'.

Veghel R42 fol. 154 Akte 162 Transport 31-01-1623

Peter Arien Ryckers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lonis Geelrincx 'een hoecxken cluytvelts, gelegen opten Berch naest Marten Donckers Berch aenliggende'. Peter Ariens heeft dit goed door ruil van hun toebedeelde delen op 01-07-1621 verkregen van Jan Geerlincx.

Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen

Veghel R42 fol. 154-155 Akte 163 Verklaring 31-01-1623

Deze akte is doorgestreept.

Peter Arien Ryckers heeft verklaard 50 gulden schuldig te wezen aan Lonis Geerlincx, deels voor de koop van voorschreven 'cluytvelt' en deels 'anderssins'.

Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen
Bijschrift: Lonis Geerlincx heeft verklaard dit bedrag van 50 gulden ontvangen te hebben van Peter Arien Rijckers. Actum in januari 1629, attestor Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R42 fol. 155 Akte 164 Verklaring 31-01-1623

Deze akte is doorgestreept.

Peter Arien Ryckers heeft verklaard 100 gulden schuldig te wezen aan Hanrick Peters Verdussen.

Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen
Bijschrift: Henrick Peters Verdussen heeft verklaard dat Peter Arien Rijckers dit bedrag van 100 gulden heeft afgelost. Attestor Ro. Gielissen, secretaris in Vechel, acrum: 07-01-1629.

Veghel R42 fol. 156 Akte 165 Verklaring 31-01-1623

Lonis Geerlincx, Jan Geerlincx en Peter Arien Ryckers als man van Peterken hebben verklaard 'volcomelyck van malcanderen te wesen volmecht ende voldaen ter cause van henne erffdeylinge ende diergelycke andere questien ende geschillen, egeen vuytgescheyden, die zy tusschen ende met malcanderen waeren hebbende, scheldende malcanderen van alles geheelycken quyt.' Behalve dat Peter Arien Ryckers aan Jan Geerlincx 20 gulden zal betalen.

Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen


Bijschrift: op 08-02-1624 heeft Peter Arien Rijckers deze 20 gulden aan Jan Geerlincx betaald. Attestor Ro. Gielissen, secretaris. Getuigen: Gerit Ariens en Jan Delis, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 157 Akte 166 Belofte 11-02-1623

Jan zone wylen Hanrick Tonis van Rysingen heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Zeger Aert Donckers. De erfcijns wordt betaald uit zijn kindsdeel dat hij erfde van zijn vader Hanrick Tonis van Reysingen.

Getuigen: Goert Laurinssen en Gerit Arians, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 157-158 Akte 167 Belofte 11-02-1623

Jan Hanrick Tonis mag deze erfcijns aflossen met 100 Carolus gulden.

Getuigen: Goert Laurinssen en Gerit Arians, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 158 Akte 168 Aantekening

'Schepenen in den jaere 1623


 • Gerit Ariens

 • Goort Laureynssen

 • Gysbert Jan Alers

 • Hanrick Jacobs

 • Jacob Matyssen

 • Rut Jan Rutten Cluytmans

 • Jan Tonis den Jongen

Veghel R42 fol. 162 Akte 169 Transport 14-03-1623

Lenert Martens als man van Wilmken dochter van Laureyns Goort Lenssen, verwekt bij zijn vrouw Anneken, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Arien Leesten het 1/6 deel in 'een erffenisse saylant, weyvelt ende hoyvelt, 't samen aen malcanderen liggende', ter plaatse genoemd den Amer, wezende het kinsdeel van de vrouw van de verkoper.

Getuigen: Goort Laurinssen en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 162 Akte 170 Belofte 14-03-1623

Daniel Ariens heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Lenert Martens voor voorschreven 'erffcoop'. Arien Arien Leesten heeft beloofd zijn broer Daniel Ariens van deze belofte 'costeloos ende schadeloos' te houden.

Getuigen: Goort Laurinssen en Gisbert Jan Aelerts
Bijschrift: 'op dese geloofte heeft Hanrick Dircx geschoten vyfftich gulden aen Lenert Martens, ende heeft Lenert dese geoofte overgegeven aen den voorschreven Henrick Dircx in presentie van schepenen ondergeschreven' op 20-04-1623. Getuige: Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 163-164 Akte 171 Transport 24-01-1623

Hanrick Ariens, Willem Meussen, Aert Arien Donckers en Jan Dircx, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, hebben vuyt crachte van procuratien hen by schepenen ende naburen van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henrick Huijben 'een stuck van de gemeynte van Vechel', groot 28 roijen, gelegen 'aen 't Havelt, by Peters voorschreven erffve aengelegen, ende voorts rontom in de gemeynt van Vechel'. De koper moet 'den wech neffen voorschreven aengecochte gemeynte gaende' onderhouden, zodat 'men daer over gaen ende varen can'. 'Ende dit is geschiet int bijwesen ende met consent van ondergschreven naburen: Delis Aert Loyen, Peter Jan Aerts, Henrick den Raymaker, Hanrick Willems ende meer anderen'.

Getuigen: Gerit Ariens, Gheryt Jansen van Dyeperbeeck, Goert Laurinssen en Jan Aert Dierckx, schepenen, en verder ondertekend door: Delis Aert Loyen, Hanrick Raymaker, Peter Jan Aerts en Hanrick Willems

Veghel R42 fol. 165 Akte 172 Transport 25-01-1623

Claes Hanricx op d'Aa, als man van Anneken, en Wynant Geritss als man van Lemken, dochters van wylen Laureyns Goort Lenssen en zijn vrouw Anneken, hebben opgedragen en overgegeven aan Arien Ariens het 2/6 deel in ''t goet, zoe korenlant, hoijlant, weylant', genoemd den Amer, wezende het kindsdeel dat zij van hun ouders hebben geërfd.

Getuigen: Gerit Arians, Gheryt Janssen van Dyeperbeeck en Goert Laurinssen

Veghel R42 fol. 166-167 Akte 173 Belening 31-01-1623

Deze akte is doorgestreept.

Jan Dirck Goossens als man van Claesken dochter van Dirck Claes Driessen heeft voor twee jaren vor 150 gulden in belening overgegeven aan Aert Jan Daendels zijn 1/3 deel in de helft van een 'huys, schuer, backhuys ende erffenisse dyen aen liggende, ongescheyden ende ongedeylt, weylant ende hoylant nyet vuytsgescheyden', in het geheel 4 mauwersaets groot, gelegen op Middegael, 'daer Aert Jan Daendels voorschreven op woont'.

Getuigen: Goert Laurinssen en Gerit Arians
Bijschrift: op 31-01-1625 'is dese geloofte gedoot ende op obligatie gestet in presentie van Dirck Willem Henricx ende Thonis Jacops, schepenen. Attestoir Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R42 fol. 167-168 Akte 174 Transport 31-01-1623

Marten zone wylen Aert Donckers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Antonis Marten Meussen, 'zynen schoonzoene, een stuck ackerlants', groot ontrent 1 sesterdaets lants, gelegen aen d' Aude Brugge


 • e.z: Heylken Stevens met haar kinderen

 • a.z.: Hanrick Jan Claes cum suis

 • e.e.: Meriken Peter Jan Lambers met haar kinderen

 • a.e.: de gemeyne straet van Vechel

Getuige: Goert Laurinssen

Veghel R42 fol. 168 Akte 175 Verklaring 03-02-1623

Lambert Hanricx van Oss, getrouwd met Beelken dochter van Jan Lonis Donckers, heeft Claes Meussen en Lonis Geerlincx bedankt als voogden over zijn vrouw Beelken.

Getuigen: Gerit Arians en Gheryt Janss van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 168-169 Akte 176 Borgstelling 03-02-1623

Lonis Janssen heeft zich borg gesteld voor de 200 gulden die Claes Meussen voorgeschoten heeft aan Lambert Hanricx van Oss voor Beelkens kinsdeel dat Claes Meuss had gekocht.

Getuigen: Gerit Arians en Gheryt Janss van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 169 Akte 177 Belofte 03-02-1623

Lambert Henricx van Oss heeft beloofd Lonis Janssen van zijn borgstelling, 'als hy tot synen mundige dage gecomen zal wesen, van alles dyen aengaende costeloos ende schadeloos te'ontheffen'.

Getuigen: Gerit Arians en Gheryt Janss van Dyeperbeeck

Veghel R42 fol. 170-171 Akte 178 Belofte 04-02-1623

Hanrick zone wylen Aert Janssen heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Henrick Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wylen Jan Aert Janssen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken, voor het erfrecht en genoemde Jenneken voor het vruchtgebruik. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck ackerlants', groot 3 lopensaets, gelegen opt Zytert • e.z.: het goed van Marten Donckers

 • a.z.: het goed van Gerit Ariens

 • e.e.: Peter Aerts hoijbeempt

 • a.e.: Marten Donckers streep

Getuigen: Gerit Ariens en Jacob Tyssen

Veghel R42 fol. 171 Akte 179 Belofte 04-02-1623

Henrick Jan Artssen mag deze erfcijns met 100 Carolus gulden aflossen.

Getuigen: Gerit Ariens en Jacob Tyssen

Veghel R42 fol. 172 Akte 180 Verklaring 04-02-1623

Gerit Ariens en Gijsbert Jan Alers, 'schepenen in Vechel', verklaren dat Marten Gerit Hanricx Roeffen en Lyntken weduwe van Marten Claessen 'ontrent halff vasten lestleden hebben procuratie, last ende volcomen machtichschap gegeven aen Dircken Symens om van den onmundige naekynderen Cornelis Doorts ende Lysken zyn huysvrouwe t' ontfangen' de 100 gulden die Hanrick Peters Verdussen voorgeschoten had van wegen Marten Hanrick Gerit Roeffen aan Cornelis Goorts zaliger voorgenoemd.

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 173-174 Akte 181 Belofte 04-02-1623

Dirck Symens en Hanrick Peters Verdussen hebben beloofd aan Jan Jacob Gerit Meussen en Dirck Jacobs als voogden over de minderjarige kinderen van wylen Cornelis Goorts, verwekt bij zijn vrouw Lysken, dat ze deze voogden 'zullen vrijen ende weiren van allen commer' en lasten van de 100 gulden die deze voogden genoodzaakt zijn namens de minderjarige kinderen voor te schieten aan Dirck Symens voorschreven, afkomstig van wegen Marten Henrick Geryt Roeffen en bij Hanrick Peters Verdussen voorgeschoten aan Cornelis Goorts zaliger voorgenoemd. Met voorwaarden.

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 175 Akte 182 Transport 04-02-1623

Jan Hanrick Vrenssen, Willem Meussen, Aert Arien Donckers en Jan Dircxen, 'borgemeesteren ende gesworenen des dorps van Vechel, hebben vuyt crachte van procuratie hen by schepenen ende naburen van Vechel gegeven' verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick Lambert de Vriese 'een stucxken van den gemeynten van Vechel', groot ontrent 2 roijen, gelegen 'int Davellaer by zyns copers erffenisse aenliggende aen de missie, vuijtschietende opten graeff neffen 't cleijn huijsken'.

Getuigen: Gerit Arians en Gheryt Janssen van Dyeperbeeck'

Veghel R42 fol. 176-177 Akte 183 Transport 21-02-1623

Antonis Peters als man van Wilmken natuurlijke dochter van Peter Jan Lamberts, Roeloff Corstiaens als man van Anneken dochter van Wilm Hanrick Peters, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Symen Wilm Hanssen Petersen getrouwd met Engelken, het 2/3 deel in een erfcijns van 17 gulden en 10 stuivers. De erfcijns wordt betaald uit een 'huys, hoff, hoffstadt, saylant, heyvelt ende weyvelt daer aen gelegen opte Voort


 • e.z.: Jan Peter Lambers

 • a.z. en e.e.: de gemeynt van Vechel

 • a.e.: de erfgenamen van Dirck Goort Horcx

Zoals blijkt uit een Veghelse schepenbrief van 19-04-1570. Het 1/3 deel heeft Wilmken gekregen in het testament gemaakt te Cuijck op van 24-10-1604.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Rut Jan Rutten Cluytmans

Veghel R42 fol. 177-178 Akte 184 Testament 24-10-1604

'Copie van den voor gementioneerde testamente'. Peter Henricx Cognomme Slaeten en Wilm Martens, schepenen van de hoofdbank van Cuijck verklaren dat voor hen is verschenen Heylken weduwe van Wilem Hanrick Peters met haar voogd Peter Hanricx Henricx. Ook Gerit Lenerts als man van Lysken Willems, wezende de voorschreven Anneen en Lijs, kinderen van voorschreven Heylken, verwekt door voorgenoemde Wilm Hanrick Peters. De twee vrouwen geven aan het minderjarige kind genoemd Wilmken Peters, verwekt door Peter Jan Lemkens zaliger bij voorgenoemde Heylken, het 1/3 deel in een erfcijns die Heylken voorgenoemd beurt uit goed gelegen in den dorpe van Vechel genoempt opt Sompfelt ofte Voort. Het kind mag niet meedelen in de andere goederen. Ook schenken ze na de dood van Heylken 1 stuiver aan de 'kerck tot Vechel'.

Attestor P. A. Kempis, notaris ende secretaris in Vechel

Veghel R42 fol. 179 Akte 185 Belofte 04-02-1623

Deze akte is doorgestreept.

Henrick Jan Artssen heef beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan Jan Hanrick Lauvrenssen. De erfcijns wordt betaald uit de helft van 'een kempken lants', groot ontrent 1 sestersaets lants', gelegen 'aen 't Zijtert, rontom in de gemeynt van Vechel'.

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 179-180 Akte 186 Belofte 04-02-1623

Hanrick Jan Artssen mag deze erfcijns aflossen met 50 Carolus gulden.

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 180-182 Akte 187 Belofte 04-02-1623

Jan Jacob Gerit Meussen en Dirck Jacobs als voogden over de drie minderjarige nakinderen van wylen Cornelis Goorts, verwekt bij zijn vrouw Lysken, hebben beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Jan Hanrick Laureynssen, Peter Arien Mols en Dirck Arien Dircx als voogden over de minderjarige kinderen van Arien van Duersen, verwekt bij zijn vrouw Lyntken. De erfcijns wordt betaald uit een 'huys, hoff, hoffstadt ende landeryen dijen aenliggende', groot drye lopensaets of daer ontrent, gelegen op Hamme


 • e.z. en e.e.: het goed van Anneken van Helmont

 • a.z.: het goed vanJan Gerits Mulder

 • a.e.: de gemeyne straet

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 182 Akte 188 Belofte 04-02-1623

Jan Jacob Gert Meussen en Dirck Jacobs mogen deze erfcijns van 6 gulden aflossen met 100 Carolus gulden.

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 183 Akte 189 Verklaring 09-02-1623

Deze akte is doorgestreept.

Rut Jacobs heeft verklaard 50 gulden schuldig te zijn aan Jan Peter Arien Mols voor geleend geld.

Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen

Veghel R42 fol. 184 Akte 190 Verklaring 09-02-1623

Jan Lamberts heeft verklaard 100 gulden schuldig te zijn aan Lambert Symens voor geleend geld.

Getuigen: Goert Laurinssen en Gerit Arians

Veghel R42 fol. 185 Akte 191 Transport 13-02-1623

Aert Phlips heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Ariens een 'huys, hoffstadt, hoff ende boomgaert mette groese ende poteryen ende gerechticheden daer aen ende toebehoirende', gelegen aen 't Havelt genoemt Heemberch


 • e.z. en e.e.: de gemeynt van Vechel

 • a.e. en a.e.: het goed van de verkoper

Ook 'een eusselvelt, eensdeels lant ende eensdeels groes, gemeynelyck genoempt 't Voorgeborcht', gelegen aldaar • e.z. en e.e.: de gemeijnt van Vechel

 • a.z.: Hensken de Decker en Willem Peters

 • a.e.: Jan Joosten streep

De verkoper had dit goed gekocht, zoals in een Veghelse schepenbrief uit 1610 beschreven staat.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Goert Laurinssen

Veghel R42 fol. 186 Akte 192 Transport 17-02-1623

Rut Peter Rutten heeft een erfcijns van 24 stuivers en 2 oort verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck Claessen. De erfcijns wordt betaald uit een 'huijs, hoffstadt ende hoff, gelegen aen 't Havelt, rontom in de gemeynt van Vechel'.

Getuigen: Goert Laurinssen en Jan Tonis den Jongen

Veghel R42 fol. 186 Akte 193 Transport

Doorgestreept fragment

Rut Peter Rutten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Hanrick Vrenssen ...

Veghel R42 fol. 187 Akte 194 Verklaring 20-02-1623

Deze akte is doorgestreept.

Gysbert Gysbert Claessen heeft verklaard 50 gulden schuldig te zijn aan Heijlken Arien Henricx voor geleend geld.

Getuige: Goort Laureynssen
Bijschrift: op 08-02-1625 heeft Gijsbert Gijsberts voorschreven dit bedrag van 50 gulden gerestitueerd aan Willem Jacops als man van Hilleken dochter van Heijlen Ariens voorschreven, in presentie van Thonis Jacops en Dirick Willem Henricx, schepenen. Attestor Ro. Gielissen, secretaris in Vechel

Veghel R42 fol. 188-189 Akte 195 Transport 21-02-1623

Deze akte is doorgestreept.

Antonis Peters als man van Wilmken, natuurlijke dochter van Peter Jan Lamberts, en Roeloff Corstiaens als man van Anneken, dochter van Wilm Hanrick Peters, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Sijmen Wilm Hans Peters het 2/3 deel van een erfcijns van 17 gulden en 10 stuivers, die wordt betaald uit een 'huys, hoff, hoffstadt ende saylant, heyvelt ende weyvelt daer aen', gelegen opte Voort • e.z.: Jan Peter Lambers

 • a.z. en e.e.: de gemeijnt van Vechel

 • a.e.: de erfgenamen van Dirck Goort Horcx

Zoals beschreven in een Veghelse schepenbrief van 19-04-1570. Wilmken had 1/3 deel van deze erfcijns geregen in het testament gemaakt voor schepenen van Cuijk op 24-10-1605.

Getuige: Gerit Ariens
Bijschrift: Symen en zijn tegenwoordige vrouw Engelken hebben dit geld ontvangen.
Bijschrift: 'dit voorschreven is nog eens van woort tot woort overgeset mits de vuytdoende ende deleten sess folio voor'. (Zie fol. 176-177.)

Veghel R42 fol. 189-190 Akte 196 Transport 21-02-1623

Rut zone wylen Peter Rutten als man van wylen Anneken heeft, uit 'crachte van testament alhier binnen deser heerlycheyt van Vechel voor notaris Antonis Tyboss te zyne prothocolle blyckende ende getuygen gepasseert' op 28-02-1620, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Hanrick Laureynssen een erfcijns van 12 gulden, waarvan 4 gulden zijn afgelost, zodat er nog een erfcijns van 8 gulden overblijft, die wordt betaald uit een 'huys, schuer, hoffstadt ende hoff, saylande ende poterye daer toe behoirende', groot 9 lopensaet, gelegen aen 't Havelt, zoals de verkoper op 09-04-1592 toebedeeld heeft gekregen. Rut heeft met de opbrengst van deze verkoop een schuld van 150 gulden afgelost aan Peter Jan Fredericx, en daarmee de goederen gekocht waarvan hij tegenwoordig het vruchtgebruik heeft.

Getuige: Gerit Ariens

Veghel R42 fol. 191 Akte 197 Verklaring 23-02-1623

Deze akte is doorgestreept.

Arien Wilms Verstegen heeft verklaard 100 gulden schuldig te zijn aan Arien Gilens voor geleend geld.

Getuigen: Goort Vrenssen en Gerit Ariens, schepenen in Vechel


Bijschrift: 'dese geloofte heeft Jan Arien Willems ende Gielen Sleeuwens cum suis gequeten ende gelost in presentie van Jan Sijmons ende Thonis Henricx, schepenen. Attestor Ro. Gielissen, secretaris'.

Veghel R42 fol. 191-192 Akte 198 Transport 02-03-1623

Meuken weduwe van Jan Jan Wilms den Jongen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Henrick Tonis haar deel in 'een stuck lants, den Blaffaert genoempt', dat zij verworven heeft van Anthonis Roeffen, gelegen aen den Dorenhoeck


 • e.z.: Marten Meussen

 • a.z.: Amtonis Marten Meussen

 • e.e.: de gemeynt

 • a.e.: Dingen Jan Claes

Het goed is belast met een heychyns van 3 1/2 stuivers.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Rut Jan Cluijtmans

Veghel R42 fol. 192-193 Akte 199 Belofte 14-03-1623

Henrick Heymans heeft beloofd 75 Carolus gulden te betalen aan Joncker Godart van Lancvelt, 'scholtis van Hees, Leend ende Gelderop', als rest van een obligatie van 365 gulden en 19 stuivers op 09-02-1613 voor schepenen van Vechel gepasseerd, en dit 'tot ontlastinge van Jan Delis als principael gelover van den voorschreven hooftsomme' van 300 gulden en 19 stuivers, aan voorschreven Van Lancvelt op 09-02-1613 beloofd.

Getuigen: Gerit Arians en Gisbert Jan Aelerts

Veghel R42 fol. 194 Akte 200 Belening 16-03-1623

Aert Delissen heeft met 23 gulden voor 3 jaren beleend van Jan Peters 'een bundervelt, toecomende den selven Jan Peters', gelegen in de Nieuwe Bunders • e.z.: den heyligen geest tot Vechel

 • a.z.: Huijbert Rouwers

 • e.e. en a.e.: de gemeynte van Vechel

Getuigen: Rut Jan Cluijtmans en Jan Tonis den Jongen, schepenen in Vechel

Veghel R42 fol. 195 Akte 201 Transport 01-04-1623

Henrick Arien Aerts heeft een erfcijns van 12 gulden, 7 stuivers en 2 oort verkocht aan Jan Fredericx. De erfcijns wordt betaald uit een 'huijs, hoff, hoffstadt, bomgaert ende landerijen daer aen liggende ende toebehoorende', groot samen ontrent 9 lopensaets, gelegen aen de Hooch Heije


 • e.z.: de gemeynt van Vechel

 • a.z., e.e. en a.e.: het goed van Gerit Jan Gerits en Lambert Sijmons

Ht goed is belast met:1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 467.49 Kb.