Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)

Dovnload 467.49 Kb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R42 (1621-1623)Pagina7/7
Datum28.10.2017
Grootte467.49 Kb.

Dovnload 467.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers

 • een erfpacht van 1 sester roogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren

  Getuigen: Goert Laurinssen en Gerit Arians, schepenen in Vechel

  Veghel R42 fol. 196 Akte 202 Transport 01-04-1623

  Voorschreven Hanrick Aerts mag deze erfcijns na 6 jaren aflossen met 225 gulden.

  Getuigen: Goert Laurinssen en Gerit Arians

  Veghel R42 fol. 196-197 Akte 203 Transport 03-04-1623

  Hanrick Janssen als man van Anneken dochter van Jan Claes, verwekt bij zijn vrouw Aelken, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Hanricx zijn rechten in een erfcijns van 5 gulden en 15 stuivers, zijn deel is groot 17 stuivers en 1 oort. De erfcijns wordt betaald uit een 'huijs, hoff, bomgaert ende erffenisse daer aen', groot 12 lopensaets, gelegen aen 't Bueckelaer  • e.z.: de Bueckelaer steechde

  • a.z.: de erfgenamen van Dirck Tonis

  • e.e.: de gemeynt

  • a.e.: Jan Dircx

  Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen

  Veghel R42 fol. 197 Akte 204 Transport 03-04-1623

  Hanrick Janssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Hanricx zijn 1/4 deel in een erfcijns van 4 gulden en 6 stuivers, die wordt betaald uit een 'huijs, hoff ende lant daer aen liggende, gelegen op Sontvelt'


  • e.z.: Hanrick Janssen

  • a.z.: Heyl Meussen

  • e.e.: de gemeynt

  Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen

  Veghel R42 fol. 198-199 Akte 205 Belening 05-04-1623

  Lambert Peter Peters heeft met 100 gulden voor 5 jaren beleend 'een stuck ackerlants toecomende Matijs Goorts', gelegen op Sontvelt, genoemd d' Nieuw Lant


  • e.z. en a.z.: voorschreven Tys

  • e.e.: Henrick Jacobs

  • a.e.: de gemeynt

  Met voorwaarden.

  Getuige: Goort Laurinssen, schepen in Vechel

  Veghel R42 fol. 199-200 Akte 206 Verklaring 20-04-1623

  Deze akte is doorgestreept.

  Hanrick Dirck Tonis heeft verklaard 248 gulden schuldig te zijn aan Gysbert Jan Alers, voor 'een vercochte stuck ackerlants, gelegen in d'Akert'.

  Getuigen: Hanrick Hanricxen Houbraken en Peter A. Kempis, 'poirteren der Stadt Shertogenbossche'


  Bijschrift: 'dese voorschreven geloofte heeft Hanrick Dirick Thonis gequeten' op 05-02-1624. Attestor Ro. Gieliss, secretaris in Vechel

  Veghel R42 fol. 201-202 Akte 207 Transport 01-05-1623

  Gijsbert Jan Alers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick Dirck Tonis als man van Meriken weduwe van Jan Ariens van Helvoirt, ten behoeve van deze Hanrick Dircx voor de ene helft, en aan Gerit Hanrick Dircx en Hanrick Lambert Jan Lamberts als voogden van de minderjarige kinderen van Jan Ariens van Helvoirt, verwekt bij zijn vrouw van Meriken, voor de andere helft, 'een stuck ackerlants', groot 2 lopensaets, gelegen in d' Akert

  De verkoper had dit goed gekocht. Het geld voor dit 'acker teulants' is betaald met geld afkomstig van 'de vercochte meubelen haeffelycke goederen ende anderssins vercocht in den sterffhuijse van Jan Ariens van Helvoert ende andere gereede penningen ende obligatien die de voorschreven momboiren tot cope van den voorschreven lande of stuck ackerlants hebben geëmploijeert'.

  Getuigen: Gerit Arians en Jan Tonis den Jongen

  Veghel R42 fol. 203-204 Akte 208 Transport 27-05-1623

  Henrick Cornelissen van Doerren had gekocht van Joncker Adolph van Hongen genoempt Wassenborch 'twee hoybeempden teynen malcanderen gelegen binnen de parochie van Vechel


  • e.z.: het goed van Jan Tonis Artssen en Henrick Cornelissen

  • a.z.: Jouffrouw Eizabeth Surmons en haar zus Jouffrouw Anna

  • e.e.: 'den gemeyne kerckdyck'

  • a.e.: die gemeyne Aa aldaer vloyende

  Henrick Cornelissen 'heeft vergonnen ende geconsenteert' aan Joncker Willem Wassenborch en zijn zus Jouffrouw Johanna, 'henne kynderen ende naecomelingen vytgescheyden henne bloetgewanten', dat zij deze 'beempden' altijd mogen aflossen met 1.000 Carolus gulden, zoals blijkt uit een Veghelse schepenbrief van 23-09-1609.


  Joncker Wilm Wassenborch heeft zijn 'lossrechten' in deze twee 'beempden' formeel overgedragen te behoeve van Dirck Wilm Hanricx als man van Meriken dochter van Hanrick Cornelissen voorschreven, en ten behoeve van Cornelis sone Henrick Cornelissen, ieder voor de helft.

  Getuigen: Gisbert Jan Aelerts, Hanrick Jacobs en Rut Jan Cluytmans, schepenen

  Veghel R42 fol. 204-205 Akte 209 Transport 01-07-1623

  Antonis Corneliss, Symen Wilmssen, ieder voor 1/4 deel, en Arien Wilms voor de helft, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lyntken, weduwe van Dirck Goort Lenssen al hun rechten in 'zeeckere steeghde int Dorshout gelegen, streckende neffen erffenisse des voorschreven Lijntken'.

  Getuigen: Gerit Ariens en Hanrick Jacobs, schepenen

  Veghel R42 fol. 205 Akte 210 Transport 05-07-1623

  Henrick Goort Tijssen heeft zich 'gerechtelyck metten heere in presentie van schepenen in Vechel in possessie ende gebruyck laten stellen van ende in een hoijbeempt die hij gecocht heeft van Jan van Schaijck, gelegen opt Ven aen de Heij'.

  Getuigen: Gijsbert Jan Alers en Rut Jan Rutten Cluijtmans, schepenen

  Veghel R42 fol. 206 Akte 211 Belofte 05-07-1623

  Delis Aert Loyen heeft beloofd aan Aert Luycssen van Schyndel dat hij Aert 'costeloos ende schadeloos' zal houden van alle 'commer oft calangie die zoude gemoveert worden op alsulcken eycken houdt oft twee eycken bomen die den voorschreven Delis aen den voorschreven Aerden vercocht ende gelevert heeft, die hy Delis gehouwen hadde opte Craenmeer'.

  Getuigen: Goort Laurinssen en Rut Jan Rutten Cluijtmans

  Veghel R42 fol. 206-207 Akte 212 Transport 10-07-1623

  Gerit zone Delis Janssen alias Loyen heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van het 1/4 deel van de goederen die hij erfde van zijn ouders, gelegen opt Zijtert, zoals Aelken Wilm Ariens met haar kinderen die in gebruik heeft, en dat ten behoeve van Antonis Wilm Hanricx als man van Hanricxken dochter van Gerit Delis Janssen.

  Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen, schepenen

  Veghel R42 fol. 207 Akte 213 Gerecht 10-07-1623

  Antonis Wilm Hanricx heeft 'naer voorgaende versueck aen mynen heeren schepenen in Vechel gedaen sich selven metten richter in plaets van den heere van Erp ende Vechel in presentie van schepenen laten insetten ende actuele ende reele possessie stellen', van het 1/4 deel in de goederen die Gerit Delis aan hem Antonis door afstand van het recht op het vruchtgebruik heeft opgedragen'.

  Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen

  Veghel R42 fol. 208 Akte 214 Gerecht 10-07-1623

  Voorschreven Antonis heeft 'door den richter affgeboth doen doen Hanricken Wilm Ariens als gebruycker van zeeckeer hoybeempden gelegen binnen deser prochie, ten eynde dat hy tselve hoy nyet en soude gebruycken oft buyten deser heerlicheyt vueren op peene van sess gulden Brabants'.

  Getuigen: Gerit Arians en Goert Laurinssen

  Veghel R42 fol. 208 Akte 215 Gerecht 10-07-1623

  'Ende dijen volgende soe versueckt den voorschreven Antonis aen mynen heeren schepenen dat alsulcken hoij ende de granen op alsulcken goederen staende volgende de insettinge voorschreven sullen by uw etc. worden geordonneert ende gedecreeteert deselve sullen worden gehouden in requestreerde handen, ende vuyt deser heerlicheyt nyet ende sullen worden verbrocht, ende op het goet alleenlyck gehouden voor 't vierdepaert nijet te worden genoten'.

  Getuigen: niet genoemd

  Veghel R42 fol. 209 Akte 216 Gerecht 10-07-1623

  Hanrick Wilm Ariens heeft 'aen mynen heeren schepenen in Vechel versocht dach ende recht tegens alsulcken affgeboth ende peene als hem van wegen Antonis Wilm Ariens is doen doen ende geordonneert ter cause van gebruyck van zeeckeren hoybeempt gelegen binnen deser parochie etc. Ende is by mynen heeren schepenen in Vechel hem Hanricken voorschreven dach ende recht vergunnen zoe verre recht is, beheltelyck een yegelyck zyn goet recht'.

  Getuigen: Gerit Ariens en Goort Vrenssen, schepenen

  Veghel R42 fol. 209 Akte 217 Gerecht 10-07-1623

  'Van gelijcken heeft Aelken Wilm Ariens aen mynen heeren schepenen in Vechel dach ende recht versocht tegens alsulcken gerechtelyce insettinge ende possessie nemen van een vierdengedeelt der erffgoederen als Gerit Delis op den X july 1623 door affgaen der tochten aen Antonis Wilm Hanricx heeft opgedragen. Ende is by mynen heeren schepenen in Vechel haer Aelken Wilms Ariens dacht ende recht vergunnen soe verre recht is, salvo een iegelyck zyn goet recht'.

  Getuigen: als voor

  Veghel R42 fol. 209 Akte 218 Borgstelling 10-07-1623

  'Welcken volgende compareren voor schepenen in Vechel Marten Donckers heeft sich selven borge gestelt voor Aelken voorschreven'.

  Getuigen: Goert Laurinssen en Gerit Arians

  Veghel R42 fol. 210 Akte 219 Borgstelling 14-07-1623

  Doorgestreept fragment

  Marten Aert Donckers heeft zich borg gesteld ...

  Veghel R42 fol. 210-211 Akte 220 Gerecht 15-07-1623

  'Alzoe questie ende geschil geresen is geweest tusschen Jan Meussen van Oss in den naem van Lysken syn suster ter eenre, ende Lambert Peters ende Jan Dircx te andere zyde, ter oirsaecke van jaerlycxe betalinge van twee mudden roggen, d' welck de voorschreven Lysken heffende is op den voorschreven Lamberden enden Jannen, staende te lossen met vyfftich Carolus gulden d' mudd, welcken aengaende nae lange procedure partijen te wedersyden hen hebben gesybmitteert in d' uytspraecken der schepenen der heerlicheyt van Vechel met expresse geloofte van hen nae der selver vuytspraecke te reguleren sonder 't minste daer tegen te doen oft doen doen in eenigeer manieren. Soe eest dat Gerit Ariens, Gysbert Jan Alers, Goort Lauvrenssen, Hanrick Jacobssen, Jacob Mahyssen, Rut Jan Rutten, ende Jan Tonis den Jongen, ales schepenen in Vechel, vuyt crachte van der selver submissie om de voorschreven questie ende geschillen ender te leggen ende deselve te modereren nae rype deliberatie, ende ierst genomen hebbende advys van rechtsgeleerden, hebben verclaert ende vuytgesproken, verclaeren ende vuytspreken by desen, dat de twee voorseyde mudden roggen van nu voortsaen jaerlycx sullen worden betaelt met vier gulden en 15 stuyvers d'mudd, makende de twee mudden negen gulden tien stuyvers, waer mede de voorschreven gelders sullen moegen gestaen. Aldus gedaen ende vuytgesproken in vollen gerechte', op 15-07-1623.

  Veghel R42 fol. 211-212 Akte 221 Transport 19-07-1623

  Arien sone Dirck Hanrick Roeffen, geassisteerd door zijn voogden Marten Meussen en Jan Roeloffen heeft 'naer drije sondachse kercke veijlinge', verkocht, opgedragen ende overgegeven aan Hanrick Lambert Jan Lamberts het 1/3 deel in 'eenen halven hoybeempt', hooiende met Lonis Geerlincx cum suis, gelegen achter Ham


  • e.z.: het goed van de erfgenamen van Vrouw Eelkens

  • a.z.: het goed van Marten Meussen en Arien Donckers met anderen

  • e.e.: het goed van Joncker Jan van Lancvelt

  • a.e.: de gemeyne Aa aldaer vloyende

  De verkoper heeft dit goed van zijn ouders verworven. Voorschreven Arien Dircx heeft het geld van deze verkoop ontvangen en daarmee zijn schulden betaald en belaste goederen afgelost.

  Getuigen: Gerit Ariens en Goort Lauvrenssen, schepenen

  Veghel R42 fol. 213 Akte 222 Verklaring 26-07-1623

  Wilm Aelbers heeft verklaard 35 gulden schuldig te zijn aan Lenert Laurenssen voor 'een gecochte koeye'.

  Getuige: Gisbert Jan Aelerts

  Veghel R42 fol. 213 Akte 223 Verpachting 26-07-1623

  Lenert Laurenssen heeft verklaard voor 4 gulden voor een jaar 'in hueringe genomen te hebben van Wilm Aelbers een stuck lants gelegen aen 't Bloemegaet, genaemt 't Cleijn Seestken'.

  Getuige: Gisbert Jan Aelerts

  Veghel R42 fol. 214-215 Akte 224 Transport 26-07-1623

  Jan Artss Jospehs en Henrick Peterss hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Cornelis Huybers het 1/3 deel in 'een geheel hoffstadt ende erffenisse', met het 1/3 deel van 'den eussel daer aen gelegen', met het 1/3 deel van de 'poterijen dyen t' samen aenliggende', gelegen op Hamm, waarvan het andere 2/3 deel toekomt aan Henrick Heymanss, 'gelyck 't selve neffens deselve twee deelen ter plaetsen voorschreven gelegen is, schietende metten eenen eynde opte gemeynte van Vechel', zoals de verkopers dit goed door vernaardering hebben verkregen. Het goed is belast met:


  • een erfpacht van 5 vaten rogge, Veghelse maat, en aldaar te leveren, zijnde deel van een erfpacht van 30 vaten rogge, aen Henrick Henricxen Houbraken en Antonis Jacobssen

  • een erfcijns van 22 gulden aan 'den heyligen geest tot Vechel'

  • een erfcijns van 3 gulden aan voorschreven Henrick Henricxen Houbraken

  • een erfcijns van 3 gulden aan Lonis Eelkens

  Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Goert Laurinssen

  Veghel R42 fol. 215-216 Akte 225 Accoord 25-06-1623  'Alzoe questie geresen was tusschen d' erffgenamen Hanrick Tonis van Rysingen, te weten tusschen zyne voor ende nakynderen, nopende zyne erffguederen, zoe is by accoorde te deel gevallen Rutten Peter Rutten als man ende momboir van Anneken zyn huysvrouwe, dochtere Hanricx voorschreven, ende aen Jannen Hanricx als voorkynderen, te weten dat de voorschreven Rut in der qualiteyt voorschreven ende Jan voor huer vaderlycke portie sullen profiteren ende genieten allen achtergelaten guederen gelegen opt Zytart onder de parochie van Vechel, met allen zyn appendentien daer aen ende by behoirende, met allen commer ende lasten daer in staende, waer by dat noch gevuecht hondert gulden capitaels aen 't dorp van Vechel, noch sess gulden jaerlycx aff te lossen met hondert gulden die gebeurt worden vuyt de gronden ende erffven toecomende Lonis Peter Ariens of zynen erven op Creytenborch. Item alnoch vyfftich gulden capitael den pacht hier van wort betaelt met drye gulden jaerlycx aen Hensken Cranen wonende tot Ste. Oeden Roy. Item noch vyfftich gulden gereet welcke vyfftich gulden door de naekynderen aen dese voorkynderen zyn verhandtryckt, waer mede dese voorkynderen Jan Hanricx ende Anneken Hanricx in allen achtergelaten guederen, zoe gereede als ongereede, achtergelaten van Hanrick Tonis hueren vader gecontenteert ende te vreden houden'.

  Getuigen: niet genoemd
 • 1   2   3   4   5   6   7


  Dovnload 467.49 Kb.