Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R43 (1623-1626)

Dovnload 0.65 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R43 (1623-1626)Pagina1/10
Datum28.10.2017
Grootte0.65 Mb.

Dovnload 0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Rechterlijk Archief Veghel – inv. nr. R43 (1623-1626)

Regesten door Martien van Asseldonk
Dit register is geschreven door secretaris Roelof Gielissen. Hij hield tussen 1623 en 1629 twee paralelle registers bij. In R43 en R44 zijn voornamelijk transporten opgenomen en in R38 en R39 voornamelijk andersoortige akten, zoals beloften en verklaringen, beleningen en het afstaan van rechten.

Regesten:


Veghel R43 fol. 1 Akte 001 Verklaring 22-08-1623

Joncker Walraeven van Erp, 'tegenwoirdighe heere van Erp ende Vechel', heeft verklaard betaald te zijn door Jan Aert Henricxen voor de hoofdsom en achterstallige betalingen van een erfcijns van 2 Florense guldens en 1 oude groot, zijnde deel van een erfcijns van 4 Florense gulden en 2 oude groten, bedragende de helft 3 gulden en 17 stuivers, die Jan Aerts aan de heer betaalde uit goed gelegen op 'Haselberch, geheijten den Beemt oft Grooten Geer', welke erfcijns de heer van Erp op 04-08-1599 toebedeeld had gekregen in een deling met zijn broers en zussen voor de schepenbank van Den Bosch.

Getuigen: Gerit Arians en Rut Jan Rutten Cluytmans, schepenen
Veghel R43 fol. 1-2 Akte 002 Transport 24-10-1623

Wouter Melis van der Santvoort en Willem Aert Jans van Wetten als man van Anneken dochter van wylen Jan Bitsen, 'door crachte van testamente tusschen hem ende Anneken zyne huysvrouwe gemaeckt', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soone Henrick Henrick Vreijnsen 'een stuck ackerlants', groot ontrent 1 lopensaet, gelegen aent Bloemegat, genoemd het Cleyn Seelstken, 'wesende Keerberchs leen' (= leenroerig aan het ridderhof Ten Bogaert te Dinther) • e.z.: het goed van Jacop Willem Gerits van Canenberch

 • a.z.: (niet ingevuld)

 • e.e.: 'den pastoir oft anderen'

 • a.e.: Abraham Thomas met anderen

Wouter en Willem hadden dit goed geërfd van Jan Bits Aerts en Heijlken, de laatste vrouw van voorschreven Jan Bitsen.

Getuigen: Goijaert Laureijns en Gijsbert Jan Aerts, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 3 Akte 003 Transport 09-11-1623

Roeloff soene Peter Diricxs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Wouters 'een stuck buendervelt oft weijlant', groot 2 buenderen, gelegen ter plaatse genoemd Hoordonck, ontrent den Kreeckelshoff


 • e.z. en e.e: het goed van Anthonis Peter Rutten

 • a.z.: het goed van Abraham Thomas

 • a.e.: 'aen de Vechelsche gemeijnte'

Roeloff had dit 'stuck buendervelts oft weijvelts' door opdracht verkregen van meester Jan Costerius en Dirick van Kessel, zoals in een Bossche schepenbrief van 02-02-1613 beschreven staat.

Getuigen: Jacop Mathijs en Jan Jan Thonis den Jongen

Veghel R43 fol. 4 Akte 004 Transport 13-11-1623

Henrick soone Jan Gerit Rovers, Elbert Janssen als man van Truijken, en Jan Aertssen de Haen als man van Mechtelt, en Henrick, Truijcken en Mechtelt kinderen van Jan Gerit Rovers, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan de broers Aert en Peter Lambert Aerss 'een stuck ackerlants', groot ontrent 3 lopensaet, met de 'potereyen' en toebehoren, gelegen aent Havelt


 • e.z.: Peter Hanrick Huijben en Jan Thijs Daendels

 • a.z.: meester Jan van den Velde

 • e.e.: het goed van Jan Roeloffs

 • a.e.: de gemeijne straet aldaer

De opdragers hadden dit goed geërfd van hun vader wijlen Jan Gerit Rovers. Het goed is belast met: • een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond

 • jaarlijks 19 stuiver en 1 oort aan 'den rectoir van S. Chatelijnen altaer binnen der kercken van Vechel'

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Rut Jan Rutten Cluytmans, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 5 Akte 005 Transport 22-11-1623

Geerlinck Jan Joosten en zijn broer Jan Jan Joosten hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Arien Gerits 'twee distincte huyskens ende erfenissen', gelegen op Ham


 • e.z.: het goed van Joncker Jan van Lanckvelt

 • a.z.: Willem Ariens

 • e.e.: het goed van Jan Aert Philips 'ende oijck tussschen beijde de voorschreven erffenis'

 • a.e.: opte gemeijnte van Vechel

De verkopers hebben dit goed verworven van hun vader Jan Joosten.

Getuigen: Gerit Ariens en Gijsbert Jan Alerts, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 5-6 Akte 006 Transport 05-12-1623

Arien soone Dirick Henrick Roeffen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerit Thonis Stooven 'een stucxken eckerlants', groot ontrent 1 Bosch lopensaet, gelegen aent Bloemegat, genoemd het Cleijn Bloemenhoeffken


 • e.z.: het goed van Abraham Thomas

 • a.z., e.e. en a.e.: het goed van Henrick Jan Craen

De opdrager had dit goed geërfd van wijlen zijn vader Dirick Henrick Roeffen.

Getuigen: Gysbert Jan Alerts en Jan Jan Thonis den Jongen, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 6 Akte 007 Vernaardering 07-12-1623

Meriken vrouw van Amelis Gerit Janssen van Dieperbeeck, dochter van Jan Jan Aert Philips, heeft vernaarderd van Willem Ariens 'alsulcken huijs ende erffenissie als den voorschreven Willem Ariens gecocht hadde tegens Jan Aert Philips', gelegen op Ham


 • e.z.: Jan Aert Philips, de verkoper

 • a.z., e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel

'Met noch een andere stuck lants', gelegen aldaar • e.z.: het goed van Willem Peters en Jan Jan Rutten

 • e.e.: het goed van Jan Arien Gerits

 • a.z. en a.e.: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Jacob Mathijssen, schepenen on Vechel
Bijschrift: 'dese voirschreven naerderschap heeft Melis Gerits voirschreven wederom overgegeven ende gelaten aen de voirschreven Willem Ariens, coopere'. Quod attestor Ro. Gielissen

Veghel R43 fol. 7 Akte 008 Transport 09-12-1623

Joncker Reynier Suermonts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Thijs Roeffen 'een stuck heijvelts', gelegen aen de Heije ontrent Hennenberch


 • e.z.: het goed van Joffrouwe Anna van Berckel weduwe van Joncker Marcelis van Brecht

 • a.z. en e.e.: opte gemeijnte van Vechel

 • a.e.: op eenen gemeijnen schouwgraeff

De opdrager had dit goed geërfd van zijn broer wijlen Joncker Ariaen Suermonts en van zijn oom wijlen Jaspar Suermonts.

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Jacop Mathijssen, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 7-8 Akte 009 Transport 13-12-1623

Henrick Peterssen Verdussen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goort Jan Claes een erfcijns van 6 gulden, die Willemken weduwe van Cornelis Jan Goorts met haar zoon Peter, en Peter mede optredend voor zijn zussen, op 18-03-1619 hadden beloofd te betalen uit onderpand gelegen op Sontvelt, zijnde 'huijs, hoff met synen aengelegen landerijen'.

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Rut Jan Rutten, schepenen in Vechel


Bijschrift: 'op dese renthe van ses gulden jaerlijcx, het capitael hondert gulden, bij Henrick Peters Verdussen gelooft te gelden aen Goort Jan Claes, bekent de voorschreven Goort in minderinge van den voorschreven capitaele ontfangen te hebben vuyt handen van Lenert Thijssen, sijn contingent bedraecht sess ende vertich Carrolus met het verloop van dien'. Goort belooft Lenert deze erfcijns van 6 gulden volgens de constitutiebrief van 13-12-1623 te betalen. Actum: 11-09-1643 Getuigen: Jan Janssen van Asten. G. de Heessel, secretaris.

Veghel R43 fol. 8 Akte 010 Transport 13-12-1623

Willemken Peter Jans met haar zoon Peter mag deze erfcijns aflossen met 100 Carolus gulden.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Rut Jan Rutten Cluytmans

Veghel R43 fol. 8-9 Akte 011 Transport 20-01-1624

Deze akte is doorgestreept.

Daendel Arien Leesten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aerts van der Mee een erfcijns van 5 gulden en 15 stuivers, te betalen uit onderpand gelegen aent Dorhout, zijnde 'huijs ende hoff met synen aengelegen landerijen', groot ontrent 7 lopensaet


 • e.z.: het goed van Thonis Arien Leesten

 • a.z.: Meriken, weduwe van Peter Jan Lamberts met haar kinderen

 • e.e.: het goed van Marten Aert Donckers

 • a.e.: opte gemeijnte van Vechel

'In welcke onderpanden jaerlycx zijn voor wt' 14 gulden aan Peter Thomas.

Getuigen: Gerit Ariens en Jan Delis, schepenen
Bijschrift: op 01-02-1628 is deze rente van 5 gulden en 15 stuivers afgelost. Attestor Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R43 fol. 9-10 Akte 012 Transport 26-01-1624

Thonis soone Claes Aertssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert soone Arien Donckers 'een stuck ackerlants', groot ontrent 4 lopensaet, gelegen in de Valstraet


 • e.z.: de verkoper

 • a.z. en e.e.: Gerit Ariens

 • a.z.: de gemeyne straet aldaer

De verkoper heeft dit goed deels verworven via zijn vrouw Lyntken dochter van Arien Gerit Goossens, en deels gekocht van de broer van zijn vrouw Goossen Ariens. De koper stelt 'voor weerpant voor enighe commer, calangie ende aentael van tgeens opt voorschreven erve oft lant enichsints mochte comen eenen hoijbeempt', gelegen aldaar. Het goed is belast met een erfcijns van 20 gulden aan Bouwen Peters totten Bosch.

Getuigen: Gerit Arians en Rut Jan Rutten Cluytmans, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 10 Akte 013 Transport 26-01-1624

Wouter Melis van der Santvoort en Dirick Jacops, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van procuratien hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aertss van der Mee 'een stuck van der gemeijnten van Vechel', groot ontrent 3 roeijen, gelegen 'aen des voirschreven Jans erve', ter plaatse genoemd Boscamp, 'ende voirts in de gemeijnte van Vechel'.

Getuigen: Gerit Ariens en Jan Delis

Veghel R43 fol. 11 Akte 014 Transport 26-01-1624

Deze akte is doorgestreept.

Willem Peters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertsse, een erfcijns van 6 gulden, te betalen uit onderpanden gelegen aent Havelt, 'soo huijs ende hoff met zijnen aengelegen erve', groot ontrent 4 lopensaet


 • e.z.: het goed van Lambert Lamberts

 • e.e.: het goed van Peter Jan Aertss

 • voorts: aen de gemeynte van Vechel

Het onderpand is belast met een erfcijns van 30 stuivers aan 'den kuester oft schoolmeester van Vechel'.

Getuigen: Gerit Ariens en Rut Jan Rutten Cluytmans.

Veghel R43 fol. 11 Akte 015 Transport 26-01-1624

Deze akte is doorgestreept.

Willem, de verkoper, mag de erfcijns aflossen met 100 gulden.

Getuigen: Gerit Ariens en Rut Jan Rutten Cluytmans. Ro. Gielissen, secretaris

Veghel R43 fol. 11 Akte 016 Aantekening ..-01-1624

'Schepenen van desen prothocolle 1624


 • Gerit Ariens

 • Gijsbert Jan Alerts

 • Rut Jan Rutten

 • Jan Jan Thonis

 • Jan Delis

 • Thonis Peter Thielens, ende

 • Dirck Willem Henricx

Veghel R43 fol. 12 Akte 017 Transport 30-01-1624

Wouter Melis van der Santvoort en Dirick Jacops, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van procuratien hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lonis Geerlincx 'een stuck van der gemeijnten van Vechel', groot ontrent 15 roeijen, 'tot een huijsplaetse', gelegen aen de Hooch Heijde


 • e.z.: voorschreven Lonis met zijn voorkinderen

 • a.z., e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: Gerit Ariens en Dirck willem Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 12-13 Akte 018 Transport 01-02-1624

Wouter Melis van der Santvoort en Dirick Jacops, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van procuratien hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heijlken, weduwe van Steven Gielens 'een stuck van der gemeijnten van Vechel, groot ontrent twentich roeijen, tot een huijsplaeys', gelegen in de Bruggen


 • e.z.: het goed van voorschreven Heylken

 • voorts: aen de gemeijnte

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Rut Jan Rutten, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 13-14 Akte 019 Transport 01-02-1624

Wouter Melis van der Santvoort en Dirick Jacops, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van procuratien hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick Michiels 'een stuck van de gemeynte van Vechel', groot ontrent 28 roeijen, gelegen ter plaatse genoemd Wulvershoeck


 • e.z. en e.e.: de koper

 • a.z.: de gemeijnt van Vechel

 • a.e.: Goossen Ariens

Getuigen: Gerit Ariens en Jan Delis, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 14 Akte 020 Transport 01-02-1624

Wouter Melis van der Santvoort en Dirick Jacops, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van procuratien hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marten Meeus Janssen 'een stuck van der gemeijnte van Vechel', groot ontrent 17 roijen, gelegen int Wielraetsche thiende


 • e.z.: het goed van voorschreven Marten, de koper

 • voorts: de gemeijnte van Vechel

Getuigen: Gerit Ariens en Dirick Willem Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 15 Akte 021 Transport 01-02-1624

Wouter Melis van der Santvoort en Dirick Jacops, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van procuratien hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Huijberts 'een stuck van de gemeynte van Vechel', groot ontrent 19 roeijen, gelegen in de Wielraetsche thient


 • e.z.: het goed van voorschreven Peter, de koper

 • a.z.: de gemeynte van Vechel

 • e.e.: het goed van Marten Meeussen

Getuigen: Gerit Ariens en Dierck Willem Henrickx

Veghel R43 fol. 15 Akte 022 Transport 01-02-1624

Voorschreven borgemeesteren hebben 'wt crachte van henne procuratie', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Thonis 'een stuck van der gemeijnten van Vechel', groot ontrent 11 roeijen, ter plaatse genoemd aen de Donck


 • e.z.: het goed van Geertruijt vrouw van voorschreven Willem

 • a.z.: de gemeijnte van Vechel

 • e.e.: Jan Wouter Donckers

 • a.e.: Peter Arien Rijckers

Getuigen: Gerit Ariens en Jan Delis

Veghel R43 fol. 16-17 Akte 023 Transport 03-02-1624

Heer Willem, priester, en zijn broer Jan Gerit Joris, met Dirick Roeffen als man van Anna, en Seger Aert Donckers en Rut Jan Rutten als voogden over de minderjarigen Henrick, Claes, Arien en Joris, allen kinderen van wijlen Gerit Joris, verwekt bij zijn vrouw Lijntken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Segert Aert Donckers een 'huijs, boomgaert metten lant ende groese', groot ontrent 7 lopensaet, tsamen metten poterijen en gerechtigheden, zoals zij dit goed hebben geërfd van hun vader Gerit Joris en hun moeder Lijntken, gelegen aen de Hooch Eynden


 1. Heer

 • e.z.: het goed van Neesken weduwe van Dirck Thonis

 • a.z.: Dirick Willem Henricx

 • e.e.: het goed van Willem Thomas

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Ook het 1/3 deel in 'een streep lants', waarvan een helft toebehoort aan de voorkinderen van Goossen Ariens, en het 1/6 deel aan Willem Thonis.


Ook 'een stuck lants aldaer gelegen'

'Alnoch een stucxken lants' • e.z.: het goed van Cornelis Hanrick Nelis

 • a.z.: Cornelis en Aert voorschreven

 • e.e.: Henrick Henricx Houbraken

 • a.e.: met een geer

'alle tesamen gereeckent ende begrepen onder de voorschreven seeven lopensen'. Het goed is belast met: • een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers aan de daartoe gerechtigden

 • een cijns van 4 hoenderen aan 'den hoogen rentmeester totten Bosch' (= aan de landsheer)

 • het 1/3 deel van een cijns van 2 oort aan de heer van Helmond

 • het 1/3 deel van een jaargeld van 2 gulden en 16 stuivers aan 'de kercke van Vechel'

 • een erfcijns van 6 gulden aan de erfgenamen van Arien Loijen tot Uden

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Dirck Willem Henricx

Veghel R43 fol. 17 Akte 024 Transport 03-02-1624

Heer Willem, priester, en zijn broer Jan Gerit Joris, en Dirck Roeffen als man van Anna, Seger Aert Donckers en Rut Jan Rutten als voogden over de minderjarigen Henrick, Claes, Arien en Joris, allen kinderen van wijlen Gerit Joris, verwekt bij zijn vrouw Lijntken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Lambert Janssen het 2/3 deel in 'eenen ecker tuellants', de gehele 'ecker' is ontrent 2 lopensaet groot, gelegen int Akert, genoempt den Cluijter


 • e.z.: het goed van Delis Aert Loijen

 • a.z.: Dingen Jan Claes

 • e.e.: het goed van voorschreven Hanrick, de koper

 • a.e.: de gemeijne straet aldaer

De verkopers hebben dit goed geërfd van hun ouders Gerit en Lyntken.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Dierck Willem Henrickx

Veghel R43 fol. 18 Akte 025 Transport 03-02-1624

Heer Willem, priester, en zijn broer Jan Gerit Joris, en Dirck Roeffen als man van Anna, Seger Aert Donckers en Rut Jan Rutten als voogden over de minderjarigen Henrick, Claes, Arien en Joris, allen kinderen van wijlen Gerit Joris, verwekt bij zijn vrouw Lijntken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick Dirick Thonis het 1/4 deel in een halve 'hoijbeempt', hooiende met Marten Meeus Janssen en Henrick Ariens Lenaerts, en rijdende tegen Cornelis Henrick Nelis cum suis, 'bespreeckende ende reserverende int voirschreven vierdendeel het vijfste gedeelte', gelegen int Abroeck


 • e.z.: Dirck Jan Dircx cum suis

 • a.z.: Cornelis Hanrick Nelis en Joncke Suermonts cum suis

 • e.e.: Peter Arien Mols

 • a.e.: de gemeijne A aldaer vloeijende

De verkopers hebben dit goed geërfd van hun ouders Gerit en Lyntken.

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Jan Jan Thonis, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 18-19 Akte 026 Transport 03-02-1624

Heer Willem, priester, en zijn broer Jan Gerit Joris, en Dirck Roeffen als man van Anna, Seger Aert Donckers en Rut Jan Rutten als voogden over de minderjarigen Henrick, Claes, Arien en Joris, allen kinderen van wijlen Gerit Joris, verwekt bij zijn vrouw Lijntken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Willem Corsten 'twee distincte hoijbeemptkens', gelegen ter plaetse genoemd de Buntbeempden. Het ene is genoemd het Voijermaetken, en is hooiende met Aert, de koper, en behoort voor 1/3 deel toe aan de verkopers


 • e.z. en e.e.: Marten Aert Donckers met anderen

 • a.z.: voorschreven Aert, de koper, met anderen

 • a.e.: Joncker Jan van Lanckvelt

Ook het 1/6 deel in 'eenen beempt', gelegen aldaar, ook hooiende met Aert, de koper • e.z.: het goed van Marten Meeussen en Jan Gerit Kan Lemmens

 • a.z.: het voorschreven Voeijer maetken

 • e.e.: Jan Gerits, mulder

 • a.e.: een laeck aldaer gelegen

De verkopers hebben dit goed geërfd van hun ouders Gerit en Lyntken.

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Jan Jan Thonis

Veghel R43 fol. 19-20 Akte 027 Transport 03-02-1624

Wouter Melis van der Santvoort en Dirick Jacops, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van procuratien hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Sijmonts van der Vest 'een stuck van der gemeynten van Vechel', groot ontrent 16 roeijen, gelegen aent Havelt


 • e.z.: voorschreven Dirick, de koper

 • voorts: aen de gemeynte van Vechel

Getuigen: Gerit Ariens en Dirick Willem Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 20-21 Akte 028 Transport 16-02-1624

Aert Jacops Jans, Jan Aert Henricx, Jacop Aert Henricx, en Jan Aerts en Jacop treden mede op namens Jan Arien Goossens, Aert Jan Diricxen en Lijsken weduwe van Dirick Roeloffs, allen erfgenamen van Jacop Jan Watgers, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aert Henricx den Jongen 'een stuck ackerlants', groot ontrent 1 Bosch sestersaet, gelegen aen de Hooch Heije


 • e.z.: het goed van Jan Aertssen, coopere

 • a.z.: de erfgenamen van Aert Henricx

 • e.e.: Jan Aerts, coopere

 • a.e.: Peterken weduwe van Jan Jacops

De verkopers hebben dit goed geërfd van Jacop Jan Watgers.

Getuigen: Gerit Ariens en Jan Delis, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 21 Akte 029 Transport 16-02-1624

Cornelis Jan Rutten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Cornelis Henrick Nelis van Duersen 'een stuck hoijbeempts, gemeinelijck genoempt d' Elshorst', gelegen achter 't Cruijsbrueren hout


 • e.z. en e.e.: de erfgenamen van Jan Thonis Corsten

 • a.z.: Willem Jan Claes

 • a.e.: den gemeijnen beempt

Cornelis, de verkoper, had dit goed geërfd van wijlen Claes Willem Craen. Het goed is belast met een cijns van 2 1/2 oort aan de heer van Helmond.

Getuigen: Gerit Ariens en Dirck Willem Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 22 Akte 030 Transport 24-02-1624

Dirick Willem Henricx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Jan Claes het 1/7 deel in 'eenen ecker tuellants', de hele 'ecker' is 6 lopense groot, gelegen 'aen de Nieuwe Capelle, gemeijnelijck genoempt den Cloot'


 • e.z.: het goed van Joffrou Maergriet Suermonts

 • a.z.: Jan Goort Joordens met anderen

 • e.e.: het goed van de broers Luijcas en Aert Willem Corsten met anderen

 • a.e.: een gemeijne steege aldaer

De verkoper heeft dit goed geërfd van wijlen Claes Willem Craen en door koop van zijn mede condividenten.

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Jan Jan Thonis, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 23 Akte 031 Transport 24-02-1624

Deze akte is doorgestreept.

Seger Aert Donckers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan heer Willem, priester, soone wylen Gerit Joris, een erfcijns van 4 gulden en 15 stuivers, die wordt betaald uit onderpanden toebehorende aan Goort Lenaerts of aan de broers van Jenneken, vrouw van voorschreven Goort, genoemd den Delis ecker, gelegen aent Havelt, in de Tillaersche thiende • e.z.: Peter Jan Aerts

 • a.z.: Anna weduwe van Hanrick Aert Wouters

 • a.e.: de gemeijne straet

Deze erfcijns is deel van een erfcijns van 12 gulden, die Seger heeft gekocht van Matheus Marten Janssen, 'wonende binnen der stadt van Den Bossche', zoals in een Veghelse schepenbrief van 03-05-1616 beschreven staat.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.65 Mb.