Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R43 (1623-1626)

Dovnload 0.65 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R43 (1623-1626)Pagina4/10
Datum28.10.2017
Grootte0.65 Mb.

Dovnload 0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Getuigen: Gerit Ariens en Dierck Willem Hanrickx

Veghel R43 fol. 64 Akte 076 Transport 05-11-1624

Anna weduwe van Dirick Jan Heeseckers dochter van Aert Goortssen, geassisteerd door haar broer en voogd Delis Aert Goortss, heeft insgelijks opgedragen en overgegeven aan Lysken weduwe van Henrick Jan Beecx met haar kinderen het 1/5 deel in een 'huijs ende erffenisse, dat zij geërfd heeft van wijlen Aelken weduwe van Philipss voorschreven.

Getuigen: Gerit Ariens en Dierck Willem Hanrickx

Veghel R43 fol. 65 Akte 077 Transport 06-11-1624

Erken, weduwe van Lenaert Everts, geassisteerd door haar voogd Jan Goort Henricx, 'bemerckende hoe dat sij soo ten respecte van haeren grooten ouderdom, als mede van haere weeckelijckheijt haer selven nijet meer oft qualyck ende oijck langer en conste behelpen oft onderhouden in nootsaeckelijckheden haers lichaems, heeft haer toevlucht genomen tot de taeffele der ermen van den h. geest tot Vechel, alwaer sij geboren is, begerende dat de provisoirs Marten Aert Donckers ende Roeloff Jan Daendels van Kilsdonck haer sullen innemen int boeck van den armen der taeffelen voirschreven ende voortaen begerende dat zij in haeren ouden daghen toesicht ende onderhout nae hare gelegentheijt mach hebben. Heeft daerom met volcomen deliberatie ende vrijwillicheijt aen den voirschreven provisoiren in de voirschreven qualiteijt opgedragen ende overgegeven, gelijck sij midts desen opdraecht ende overgeeft, alsulcken huijs ende erffenisse haer competerende, gelegen in den Lande van Cuijck, binnen den prochie van Esteren ontrent den Graspeel, gemeijnelijck genoempt aen den Langen Boom'.

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Dirick Willem Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 66-67 Akte 078 Belofte 20-11-1624

De 'proviseuren der aermen tot Vechel' beurden erfcijnsen waarvan het kapitaal 450 gulden bedraagt, te weten 100 gulden die Henrick Huijben en Gerit Diricxs, provisoren, voorgeschoten hadden. Nog 75 gulden gekomen van een erfpacht van 1 mud rogge, afgelost door Lenaert Driessen van Horck. Nog 100 gulden gekomen voor de ene helft van Aert Diricx, gestorven tot Gemert, en de andere helft van Jan en Hilleken Corsten, waarvan een akte van 04-02-1602 in het schepenprotocol staat. Nog 100 gulden gekomen van de aflossing van een erfpacht van 14 vaten rogge die Arien Claessen betaalde. Nog 75 gulden gekomen van een erfpacht van 1 mud rogge, afgelost door Henrick Jan Symons.


'Soe waren dese pachten over ettelijcke jaeren blijven staen onbetaelt, ende dat ter oorsaken van seecker verdrach oft accoirt gemaeckt ende gesloten tusschen de gemeijne naebueren ter eenre, ende den pastoir Snoecx metten armmeesters ter andere zijde, bij welkc accoirt de erffgronden der armen waren vrij gelaten van den ghemeijne leenen ende contributien ter respecte van het stilstaen der pachten voorschreven. Maer nadijen dat onsen eerwaerde heere den bischop geordineert heeft dat de erffgronden der tafelen voorschreven ten wtgaen van Trevis publieckelijck vepacht souden wordden, met last van den contributien ende gemeijne dorps lasten daer wt te betalen, soe is het voirschreven accoirt ten eijnde geweest. Ende oversulcx hebben de provisuren gestaen nae de voorschreven pachten oft renthen als redelijck was, doch midts veranderinge ende moderatie van den hoogen jaerlycxsen intrest nae de jegenwoirdighe usantie, sijn daerom voor ons schepenen nabeschreven gecompareert Gerit Ariens ende Rut Janssen Cluijtmans, onse mede schepenen', op 10-06-1624 gemachtigd door het dorp van Vechel, en hebben, mede uit krachte van een octrooi van de Raad van Brabant van 16-06-1616, beloofd te betalen aan Marten Aert Donckers en Roeloff Janssen van Kilsdonck, 'als provisuren der armen tot Vechel', een erfcijns van 22 Carolus gulden en 10 stuivers te betalen.

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts en Dirick Willem Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 68-69 Akte 079 Belofte 26-11-1624

Erken weduwe van Lenaert Everts had op 06-11-1624 afstand gedaan van haar rechten op een 'huijs, hoff ende erffenisse haer competerende', gelegen binnen de parochie van Esteren, ten behoeve van de h. geest van Vechel, en dat aan de provisoiren Marten Aert Donckers en Roeloff Janssen van Kilsdonck, 'ende dat tot behoeff ende welbehagen van Jan Lenaerts, des voirschreven Erkens soon wonende opte voirschreven erve, om binnen sess weken nae insinuatie van dijen daer inne te seggen oft doen sijn goetduncken'. Jan Lenaerts heeft beloofd in plaats daarvan aan de voorschreven provisoren 130 Brabantse gulden te betalen. Met voorwaarden. De armmeesters zullen 'onderhouden Erken weduwe voirschreven alle de daeghen haers levens, als in cost, dranck, clederen ende woninge'.

Getuigen: Gerit Ariens en Dirick Willem Henricx, schepenen

Veghel R43 fol. 70 Akte 080 Transport 07-12-1624

Melchior Jan Alerts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Dirick Jan Diricxen 'een heijvelt', gelegen aen de Heije


 • e.z. en e.e.: het goed van Aert Henrick Roeffen

 • a.z. en a.e.: Jan, de koper

Melchior heeft dit goed verworven van Aert Jans Verweteringe, vader van Melchiors vrouw.

Getuigen: Gerit Ariens en Dirick Willem Henricx, schepenen

Veghel R43 fol. 70-71 Akte 081 Transport 09-12-1624

Marten Thonissen als man van Emken heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Roeloffs 'een stuck ackerlants', groot ontrent 1 sestersaet, gelegen aent Havelt in de Lanckveltsche thiende


 • e.z. en e.e.: het goed van Henrick Ariens

 • a.z.: een gemeijn steechde aldaer

 • a.e.: het minderjarige kind Basteaen Willems

De verkoper heeft dit goed toebedeeld gekregen.

Getuigen: Thonis Peter Thielens en Dirick Willem Henricx, schepenen

Veghel R43 fol. 71-73 Akte 082 Transport 11-12-1624

De broers Mathijs, Jan en Peter, Lambert Janssen als man van Mechtelt, Thonis Gerits als man van Jutken, Henrick Janssen als man van Henricxken, en de nog minderjarige Aelken, allen kinderen van Willem Henrick Willems en Lijsken dochter van Mathijs Roeffen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Thijs Roeffen 'een huijs, hoff ende erffenisse', gelegen ter plaatse genoemd den Horck in de Verrenberchsche thiende


 • e.z.: het goed van Jan Thijs Roeffen

 • a.z.: Jan Tijssen, de koper, en Welt Peter Roeffen

 • e.e.: de gemeijnte van Vechel

 • a.e.: Joncker Goijaert van Erp

Het goed is belast met: • jaarlijks 17 1/2 stuivers aan 'den h. geest tot Vechel'

 • jaarlijks 22 stuivers aan 'St. Achten altaer vinnen de kercke van Vechel'

 • jaarlijks 3 1/2 stuivers aan 'den pastoir tot Vechel'

 • jaarlijks 4 gulden en 10 stuivers aan 'St. Geertruijen clooster binnen de stadt van Den Bossche'

Getuigen: Jan Jan Thonis en Dirick Willem Henricx, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 73 Akte 083 Transport 12-12-1624

Jan soone Jan Dirick Peters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick soone Dirick Goort Lensen 'een stuck erfs', gelegen int Dorhout, groot ontrent 4 roeijen


 • e.z.: Jan, de verkoper

 • a.z., e.e. en a.e.: Leijntken weduwe van Dirick Goort Lensen met haar kinderen

Getuigen: Gerit Arians en Jan Jan Thonis

Veghel R43 fol. 74 Akte 084 Transport Datum niet genoemd

'Alsoe questie ende verschil was geschapen te rijsen tusschen den erffgenamen Daniel Arien Leesten, te weten Jan Ariens ende Arien Ariens, ter eenre syden, ende tusschen Lyntken weduwe Thonis Arien Leesten ende Henricken Peeters met Jannen Geerlincx als momboiren over haere onmundighe kijnderen ter andere sijden, ende dat ter oyrsaecke van de achtergelaten goederen van Daendel Ariens voirschreven. Soo ist dat de voirschreven partijen hen hebben gesubmitteert onder onpartijdighe mannen, als heer Jan Gijssels, pastor alhier tot Vechel, ende Gijsbert Jan Alerts. Er is een accoord gesloten. De minderjarige kinderen van Thonis Arien Leesten zullen in plaats van hun vader krijgen het 1/4 deel in hetgene dat de voorschreven broers Jan en Arien Ariens volgens een accoord met de erfgenamen van wijlen Driesken, eerste vrouw van Daniel voorschreven hebben afgesproken, zijnde het 1/4 deel van 1.100 gulden die de erfgenamen van Driesken moeten geven, ook het 1/4 deel in een 'vercoopcele, d'haven ende meubelen', ook het 14 deel 'in der scharen die noch op d' erde staet', die hun voorschreven oom Daniel nagelaten heeft.

Getuigen: niet genoemd

Veghel R43 fol. 75 Akte 085 Transport 07-01-1625

Heijlken weduwe van Jacop Henricx heeft afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van het 1/4 deel in een 'huijs ende erffenisse', gelegen aent Bueckelaer, dat zij erfde van wijlen haar man, en dat ten behoeve van Jacop Thonis als man van Henricxken, verwekt bij Jacop Henricx en Heijlken. Dirck Jacops als koper van dit 1/4 deel 'steldt de voirschreven Heijlken wederom in haer geheel, gelyck als zij te vorens voor de voirschreven renuntiatie was hebbende, om voorts van haer haeren leefdach te hebben ende te besittene'.

Getuigen: Gerit Ariens en Jan Delis'

Veghel R43 fol. 75-76 Akte 086 Transport 07-01-1625

Jacop Thonis als man van Henricxken heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Jacops het 1/4 deel in een 'huijs ende erffenisse', waarvan Heijlken weduwe van Jacop Henricx afstand heeft gedaan van het recht op het vruchtgebruik, gelegen aent Bueckelaer oft aent Hecken, in de Davelaersche thiende


 • e.z. en e.e.: Grietken weduwe van Henrick Jan Claes met haar kinderen

 • a.z. en a.e.: de gemeijne straete van Vechel

Ook het 1/4 deel in 'een cleijn hoijveltken oft rijtken'gelegen ontrent de Seeven Streepen • e.z.: het goed van Willem Meeus

 • a.z.: 'eenen ecker genoempt den Ruelens Camp'

Het goed is belast met het 1/4 deel van: • een erfpacht van 1 mauwer rogge, Bossche maat, aan de daartoe gerechtigden

 • een cijns van 3 stuivers en 3 oort aan de heer van Helmond

 • een erfcijns van 1 pond payment aan 'den pastoir tot Vechel'

'Gaende jaerlijcx vuijten voirschreven Rijtken'.

Getuigen: Gerit Arians en Jan Delis

Veghel R43 fol. 77 Akte 087 Aantekening

'Schepenen van desen prothocolle de jaers XVIC vijff en twentich


 • Gijsbert Jan Alerts

 • Anthonis Jacops, president

 • Rut Jan Cluijtmans

 • Jan Jan Thonis

 • Thonis Peter Thielens

 • Dirck Willem Henricx, ende

 • Willem Bartholomeeussen'

Veghel R43 fol. 77-78 Akte 088 Belofte 24-01-1625

Dirick Hans Peters, zijn zoon Jan Diricx, Jan Gerit Jan Gerits als man van Meriken, Henrick Franssen als man van Jenneken, allen kinderen van voorschreven Dirick, verwekt bij Metken, hebben beloofd een erfcijns van 8 gulden en 5 stuiver te betalen aan Henrick Martens van der Vest. De erfcijns wordt betaald uit een 'huijs ende hoff, wesende twee verscheyden erffenissisen aen malcanderen gelegen', ter plaatse genoemd de Heije, groot int geheel zonder 'de heijvelden ende weijvelden' ontrent 16 lopensaet


 • e.z. en e.e.: Rut Peter Rutten

 • a.z.: Aert Franssen met anderen

 • a.e.: Thonis Peter Thielens

Het goed is belast met: • een erfcijns van 5 gulden en 5 stuivers in plaats van een erfpacht van 1 mud rogge

 • een erfcijns van 7 gulden aan 'den clooster van den Wymelenberch binnen Den Bossche'

 • een erfcijns van 3 gulden aan Aert van Strijp

 • een erfcijns van 6 gulden aan Heijlen weduwe van Dirick Jan Diricx

 • een erfcijns van 3 gulden aan Jan Joosten tot Dhinter

 • een erfcijns van 4 gulden aan 'den capelle aen de Heije staende onder Vechel bij de voirschreven onderpanden'

Dirck, de belover, mag de erfcijns van 8 gulden en 5 stuivers aflosssen 150 gulden.

Getuigen: Jan Jan Thonis en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R43 fol. 78-79 Akte 089 Transport 24-01-1625

Delis soone Delis Aert Loijen heeft verkocht, overgegeven en opgedragen aan Thomas Marcelissen 'een huijs, hoff ende eckerlant, groot ontrent een lopensaet', zoals hij dat van Tonis Jan Wijnen gekocht heeft, gelegen opte Cruijstraet


 • e.z.: het goed van Jacop Jacops alijas Compeer

 • a.z. en e.e.: de gemeijne straet aldaer

 • a.e.: Thomas Marcelissen, de koper

Het goed is belast met een cijns van 1 oort aan de heer van Helmond.

Getuigen: Jan Jan Thonis en Willem Bartholomeussen, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 79-80 Akte 090 Transport 27-01-1625

Thomas Marcelissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Thonis Gijsberts 'een huijs, hoff ende ackerlant, groot ontrent een lopensaet', zoals hij dat heeft gekocht van de erfgenamen van Jan Jan Hermans, gelegen opte Cruijstraet


 • e.z.: het goed van Henrick Jan Dirircxen

 • a.z.: Thomas, de verkoper

 • e.e.: Aert van Strijp

 • a.e.: de gemeijne straet

Getuigen: Gysbert Jan Alerts en Anthonis Jacops, schepenen

Onderschrift: 'dit voirschreven en is nijet gepasseert'.

Veghel R43 fol. 80-81 Akte 091 Transport 27-01-1625

Jan zoon van Henrick Henrick Vreijnssen heeft verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Claes zoon van Gerit Goortssen van Soest een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, die wordt betaald uit 'eenen huijse ende hoff met zyne toebehoirten', gelegen op Heemberch. Jan Henricx, de opdrager, heeft deze erfpacht gekocht van de broers Huibert en Jan zonen van wijlen Andries Henricxen van der Heijden, zoals in een Bossche schepenbrief van 13-03-1623 beschreven staat.

Getuigen: Dierck Willem Henrickx en Wijllem Meussen, schepenen

Veghel R43 fol. 81-82 Akte 092 Transport 27-01-1625

Jan soone Henrick Vreynssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes zoon van Gerit Goertssen van Soest een erfcijns van 8 gulden, zijnde het 2/3 deel van een erfcijns van 12 gulden, die wordt betaald uit een 'huijs ende hoff ende tuellant daerbij gelegen ende toebehoirende', gelegen 'aen de Heije, genoempt den Kreeckelshoff', zoals de opdrager gekocht heeft van Rut Peter Rutten, zoals in een Veghelse schepenbrief van 21-02-1623 beschreven staat.

Getuigen: Dierck Willem Henrickx en WIjllem Meussen

Veghel R43 fol. 82-83 Akte 093 Transport 27-01-1625

Arien Ariens, alijas Leesten, Henrick Peter Janssen en Jan Geerlincx als voogden over Lyntken, weduwe van Thonis Arien Leesten en haar minderjarige kinderen, Ruth Jan Cluijtmans, 'onse mede schepenen', Hans Rutten van Herethem, Henrick Maes Diricxen, voorschreven Henrick, Hans en Rut mede optredend voor Aert Maes Diricxen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Arien Leesten, 'henne mede condivident, een huijs, hoff ende erffenisse, tsamen metter groesen ende poterijen daer toe behoirende, groot ontrent thien lopensaet met een beemptken daer by ende aen gelegen', gelegen int Dorshout • e.z. en e.e.: Merij weduwe van Peter Jan Lamberts met haar kinderen

 • a.z.: de voorschreven weduwe van Thonis Arien Leesten en Marten Donckers

 • a.e.: de gemeijnte van Vechel

Het goed is belast met: • een erfcijns van 24 gulden en 8 stuivers

 • een cijns van 2 stuivers aan de heer van Helmond

 • een cijns van 1 moorken aan de heer van Helmond te betalen met de Cruijsbruers van Den Bossche

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Dierck Willem Henrickx

Veghel R43 fol. 83-84 Akte 094 Transport 27-01-1625

Jan Ariens, alijas Leesten, en zijn broer Arien, Ruth Jan Cluijtmans, Hans Rutten van Herethum, Henrick Maes Diricxen, voorschreven Henrick, Hans en Rut mede optredend voor Aert Maes Diricxen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Peter Janssen en Jan Geerlincx als voogden over Lyntken weduwe van Thonis Arien Leesten en haar kinderen 'twee distincte hoijbeemptken, beijde gelegen binnen de prochie van Vechel, het eene achter Middegael by den Beeckgraeff'


 • e.z.: het goed van Arien de SNijder tot Uden

 • a.z.: (niet ingevuld)

 • e.e.: den beeckgraeff

 • a.e.: Daendel Henrick Daendels en Rover Thonis op Vorstenbosch

Ook 'een stuck hoijbeempts gelegen int Abroeck', waarvan het 1/4 deel toebehoort aan de voorschreven weduwe en minderjarige kinderen • e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanrick Daendels

 • a.z.: de erfgenamen van Erck weduwe van Pauwels Goorts

 • e.e.: Henrick Thijssen

 • a.e.: (niet ingevuld)

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Dierck Willem Henrickx

Veghel R43 fol. 84-85 Akte 095 Transport 03-02-1625

Sijmon Willem Janssen, Lenaert Thonis als man van Heijlken, Jan Arien Heeseckers als man van Anna, allen kinderen van wijlen Willem Jan Peters, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan hun broer Peter Willem Janssen het 1/4 deel in 'een stuck hoijbeempts genoempt den gelijcken beempt', gelegen 'achter het Cruijsbrueren houdt'


 • e.z.: het goed van Heijlken weduwe van Jan Thonis Corsten met haar kinderen

 • a.z.: de erfgenamen van Thonis Cornelis en Jacop Willem Gerits

 • e.e.: Dingen, weduwe van Jan Claes met haar kinderen

 • a.e.: de reviere genoempt de A aldaer vloeijende

Het goed is belast met een erfcijns van 7 gulden aan Willem Goorts van Ravesteijn, 'wonende totten Bossche'. De opdragers hebben dit 1/4 deel geërfd van hun vader.

Getuigen: Thonis Jacops en Dirick Willen Henricx, schepenen

Veghel R43 fol. 85-86 Akte 096 Transport 03-02-1625

Peter Willem Janssen, Lenaert Thonis als man van Heijlken, Jan Arien Heeseckers als man van Anna, allen kinderen van wijlen Willem Jan Peters, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan hun vroer Sijmon een erfcijns van 3 gulden, te betalen uit 'een stuck hooijbeempts', gelegen in die Akersche beemden, zoals in een Veghelse schepenbrief van 13-03-1574 beschreven staat.

Getuigen: Anthonis Jacops en Dierck Willem Henrickx

Veghel R43 fol. 86-87 Akte 097 Belofte 03-02-1625

Arien Arien Leesten en Henrick Peter Janssen als voogden over Lyntken, weduwe van Thonis Arien Leesten en haar minderjarige kinderen, hebben beloofd een erfcijns van 5 gulden en 10 stuivers te betalen aan Jan Marten Meeussen. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck ackerlants, groot ontrent 5 lopensaet, gelegen aen den Kerkdijck in de Dorshoutsche thiende • e.z.: het goed van Joncker Walraven van Erp, 'heere tot Erp ende vechel'

 • a.z.: Thonis Jacops

 • e.e.: een gemeijn steechde

 • a.e.: de gemijnen Kerckdijk

'Welcke voirschreven renthe hier voor is gelooft geweest op een obligatie bij Thonis Ariens voirschreven' van 13-03-1621. Het goed is belast met: • een erfcijns van 2 gulden aan Dirck Aerts 'totten Bosch'

 • een erfcijns van 4 gulden 'tot Helmont' aan de daartoe gerechtigden

 • de helft van een erfcijns van 35 stuivers aan Matheus in de Ketinghe totten Bosch

 • 'twee deelen' van een cijns van 3 1/2 stuivers aan de heer van Helmond

 • een erfcijns van 3 gulden aan Reijnder Aerts

De erfijns mag afgelost worden met 100 Carolus gulden.

Getuigen: Thonis Jacops en Gijsbert Jan Alerts, schepenen

Veghel R43 fol. 87-88 Akte 098 Transport 05-02-1625

Claes Janssen Schoenmaecker, man van Cathelijn dochter van Mathijs Daendels, verwekt bij Lijsken dochter van Arien Rombouts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Arien Spierincx het 1/4 deel in een halve 'hoijbeempt genoempt den Oijrbeempt'


 • e.z.: het goed van Jan Gerit Diricx cum suis

 • a.z.: de gemeijn revier genoempt de A aldaer beneffens vloeijende

 • e.e.: Joncker Reijnier Suermonts

 • a.e.: een laecke aldaer

Hooiende met Dirick Willem Henricx, Lijsken weduwe van Henrick Janssen Beecx 'tot Woensel', en Lambert Lamberts en Lambert Jan Diricx. Rijdende tegen Albert Bardoul, Dirick Arien Diricx, meester Jan van de Velde en Aert Jan Daendels. Het goed is belast met een erfcijns van 21 stuivers, zijnde deel van een grotere erfcijns van 2 gulden en 2 stuivers, te betalen aan Dirick van Kessel totten Bossche. De verkoper heeft dit goed geërfd van wijlen Arien Rombouts, 'zijns huijsvrouwen grootvader'.


Peter Spierincx heeft het voorschreven 1/4 deel in de 'hoijbeempts'zoals hij van voorschreven Claes Jans verkregen heeft, wederom overgegeven aan Jan Thijs Daendels.

Getuigen: Dierck Willem Henrickx en Wijllem Meussen

Veghel R43 fol. 89 Akte 099 Transport 05-02-1625

Jan Mathijs Daendels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Lambertss en Willem Bartholomeeussen, 'onsen mede schepen', Jan Jan Diricxen als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Diricx verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Mathijs Daendels het 1/4 deel in eenn halve 'hoijbeempt genoempt den Oijrbeempt', de gehele beemd is gelegen • e.z.: Jan Gerit Diricx cum suis

 • a.z.: de emeijn A aldaer vloeijende

 • e.e.: Joncker Reynier Suermonts

 • a.e.: een gemeijn laeck aldaer

De opdrager heeft dit 1/4 deel gekocht van Peter Arien Spierincx. Hooiende met Dirick Willem Henricx, Lysken weduwe van Henrick Janssen Beecx tot Woensel, Lambert Lamberts en Lambert Jan Diricx. Rijdende tegen Albert Bardoul, Dirick Arien Diricx, meester Jan van de Velde en Aert Jan Daendels. Het goed is belast met de helft van een erfcijns van 2 gulden en 2 stuivers.

Getuigen: Dierck Willem Henrickx en Anthonis Jacops

Veghel R43 fol. 90 Akte 100 Transport 05-02-1625

Rut Jan Willems van der Hagen, Gerit Thonis Stoven en Henrick Goort Thijssen, 'borgemeesteren des dorps Vechel, hebben vuyt crachte van procuratie hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Ariens 'een stuck van der gemeijnte', groot 24 roeijen, gelegen op Ham


 • e.z.: het goed van Willem, de koper

 • a.z. en e.e.: de gemeijnte van Vechel

 • a.e.: Hensken de Decker

Getuigen: Jan Jan Thonis en Dirck Willem Henricx, schepenen

Veghel R43 fol. 91 Akte 101 Transport 06-02-1625

Rut Jan Willems van der Hagen, Gerit Thonis Stoven en Henrick Goort Thijssen, 'borgemeesteren des dorps Vechel, hebben vuyt crachte van procuratie hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Claessen 'een stuck van der gemeijnten', groot ontrent 28 roeijen, gelegen opt Sontvelt


 • e.z.: het goed van Jan, de koper

 • a.z. en e.e.: de gemeynte van Vechel

 • a.e.: het goed van Peter Peter Lamberts

'Ende dat met consente van de naeste gebueren als Henrick Jacop Roeloffs ende Jan Arien Willems'.

Getuigen: Thonis Peter Thielens en Willem Meeussen, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 92 Akte 102 Transport 06-02-1625

Voorscheven borgemeesters hebben verkocht aan Anna weduwe van Dirick Jan Heeseckers 'een stuck van der gemeijnte', groot ontrent 38 roeijen, gelegen aldaar, bij de Lijntsche Campen


 • e.z.: het goed van voorschreven Anna

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.65 Mb.