Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R43 (1623-1626)

Dovnload 0.65 Mb.

Rechterlijk Archief Veghel – inv nr. R43 (1623-1626)Pagina7/10
Datum28.10.2017
Grootte0.65 Mb.

Dovnload 0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


 • e.z.: de weduwe van Jan Willem Lamberts

 • a.z.: Dirick Arien Diricx

 • e.e.: de weduwe van Marcelis Aert Peters

 • a.e.: de gemeijn straet

'Soe renoncieren de voirschreven erffgenamen nu ende altijt opt voirschreven stuck buendervelts tot behoeff Henrick Ariens voirschreven, bedanckende hem midts desen goede betalinge'.

Getuigen: Anthonis Jacops en Gysbert Jan Alerts, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 139 Akte 149 Transport 12-08-1625

Henrick Arien Lenaerts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes Jan Claessen 'een stuck eckerlants', groot omtrent 2 lopensaet, gelegen aen den Biesen


 • e.z.: het goed van Goort Jan Claes

 • a.z.: Anna weduwe van Heyman Peters

 • e.e.: Henrick Martens

 • a.e.: Goort voirschreven

Henrick had dit goed gekocht van Aert Gerit Delissen, zoals in een Veghelse schepenbrief van 03-12-1614 beschreven staat. Het goed is belast met een erfcijns van 3 stuibers 'aent capittel van St. Oeden Rode'.

Getuigen: Marten Meeussen, president, en Rut Jan Cluytmans, schepenen in Vechel.

Veghel R43 fol. 139-140 Akte 150 Vernaardering 18-08-1625

Daniel Henrick Daendels als man van Agnees heeft vernaarderd een 'hoijvelt', gelegen in de Horcxsche thiende


 • e.z.: Dirick Jan Diricx cum suis

 • a.z.: het minderjarige kind Basteaen Willems

 • voorts: het goed van Daniel voorschreven

Thonis Dirick Thonis en zijn broer Henrick hadden dit goed gekocht van Jan Jan Diricxen.

Getuigen: Anthonis Jacops, Gisbert Jan Aelerts en Dierck Willem Henrickx

Veghel R43 fol. 140-142 Akte 151 Deling 18-08-1625

Jan Aert Diricx van Eerdt, Thonis en zijn broer Dirick, Willem Eijmbert als man van Lijsken, Aert Gerits als man van Anna, allen kinderen van Aert Diricx van Eerde, verwekt bij Lijsken dochter van Henric Rutten, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders Aert Diricx en Lijsken.
Jan Aert Diricx van Eerde krijgt toebedeeld 'een huijs ende hoff metten aengelegen erffenisse, poterijen ende gerechticheden daer toebehoijrende', gelegen aen de Donck


 • e.z.: het goed van Gerit Janssen van Dieperbeeck

 • a.z.: Jan Aertss voirschreven

 • e.e.: de erfgenamen van Jan Janssen, 'alijas Coop'

 • a.e.: opte gemeijnte aldaer

Dit deel is belast met: • jaarlijks 6 gulden en 10 stuivers in plaats van 16 vaten rogge aan Henrick Henricxen Houbraecken

 • jaarlijks 3 gulden aan Heijl Jan Gelens tot Dinther

 • jaarlijks 30 stuivers aan Thonis Goorts tot Erp

 • jaarlijks 35 stuivers aan 'aent capittel van Sincte Oeden Roij'

 • jaarlijks 28 stuivers 'aen Sincte Joris altaer binnen de kercke van Vechel'

 • jaarlijks 6 stuivers en 1 oort 'aen de pastorije van Vechel'

 • aan de heer van Helmond, te betalen op Sint Denisdag te Roij, een cijns van 3 oort en een andere cijns van 3 penningen

 • aan het lot in den Brugecker een eenmalig bedrag van 40 gulden en 10 gulden 'tsamen van de voirschreven condividenten te deijlen'

Willem Eijmerts als man van Lijsken krijgt toebedeeld 'eenen ecker tuellants met zijne poterijen ende gerechticheden, gelegen binnen de prochie van St. Oeden Roij ende binnen de palen van Vechel aent Eerde' • e.z.: Margriet weduwe van Jan Thonis van Bercheijck

 • a.z.: de gemeijne straet van Vechel aldaer

 • e.e.: Jan Gerit Jan Lemmens

 • a.e.: Henrick Henricxen Houbraecken

Dit deel is belast met: • jaarlijks 1 vat gerst 'aen de pastorije tot Roij'

 • een cijns van 2 stuivers min 1 negenmenneke, aan de heer van Helmond, te betalen op Sint Denisdag tot Roij

Thonis Aert Diricx van Eerde krijgt toebedeeld het 1/3 deel in 'eenen ecker tuellants', gelegen in de Bruggen • e.z.: he goed van Lijsken weduwe van Cornelis Henrick Nelis

 • a.z.: Aert Gerits, mede condivident

 • e.e.: het goed van Jan Dirck Willems

 • a.e.: het goed van Marten Aert Donckers

Ook 'eenen buender hoijvelts genoempt Coppencamp, gelegen onder de prochie van Schijndel • e.z.: meester Griensven

 • a.z. Evert Henricx en de erfgenamen van Marcelis Henricx

 • e.e.: Jan Aertssen op de Locht

 • a.e.: (niet ingevuld)

Dit deel is belast met jaar lijks 4 stuivers te betalen in Den Bosch aan de daarote gerechtigden.

Aert Gerits als man van Anna krijgt toebedeeld het 1/3 deel in 'eenen ecker tuellants', gelegen in de Bruggen


 • e.z. en a.z.: het goed van Thonis en Dirck, mede condividenten

 • e.e.: Jan Dirck Willems

 • a.e.: Marten Aert Donckers

Ook een 'buender hoijvelts, gelegen onde de prochie van Schijndel, jaerlycx hoyende met Aert Geerlincx en de kinderen van Heijlken Steevens.

Dirick Aert Diricx van Eerde krijgt toebedeeld het 1/3 deel in 'eenen ecker tuellants', gelegen in de Bruggen


 • e.z.: het goed van Aert Gerits, mede condivident

 • a.z.: Anna weduwe van Dirick Henrick Vreijnssen

 • e.e.: Jan Dirick Willems

 • a.e.: Marten Aert Donckers en de erfgenamen van Jan Janssen, 'alijas Coop'

Ook een halve 'buender hoijvelts', gelegen aen de Heij, hooiende met Aert Geelincx • e.z.: Sincte Achten buender

 • a.z.: Jan Vreijnssen

 • e.e.: Joncker Goijaert van Erp

 • a.e.: Dirick Symons cum suis

Getuigen: Gijsbert Jan Alerts, Dirck Willem Henricx en Willem Meeus, schepenen

Veghel R43 fol. 142-143 Akte 152 Belofte 27-08-1625

Michiel Jochim Corsten heeft een erfcijns van 5 Carolus gulden en 10 stuivers beloofd te betalen aan Jan Marten Meeussen aan Jan Marten Meeussen. De erfcijns wordt betaald uit 'eenen ecker tuellants', groot ontrent 1 1/2 lopensaet, gelegen aen den Biesen


 • e.z.: Henrick Marten Sijmons Vervest

 • a.z.: Diricxken weduwe van Jan Daendel Maessen

 • e.e.: Jan Aertssen Vervoort

 • a.e.: Michiel Jochims vooirschreven

Getuigen: Anthonis Jacops en Gijsbert Jan Alerts, schepenen

Veghel R43 fol. 143 Akte 153 Belofte 27-08-1625

Michiel Jochims mag deze cijns aflossen met 100 Carolus gulden.

Getuigen: Anthonis Jacops en Gisbert Jan Aelerts, schepenen

Veghel R43 fol. 143-144 Akte 154 Transport 12-09-1625

Willem Thomas Gijben heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Lambert Janssen het 1/3 deel in 'eenen ecker tuellants genoempt den Clueijter', waarvan het andere 2/3 deel toebehoort aan voorschreven Henrick, gelegen in de Akertsche thiende • e.z.: het goed van Delis Aert Loijen

 • a.z.: Dinghen weduwe van Jan Claes

 • e.e.: Henrick, de koper

 • a.e.: de gemeyne straet aldaer

Getuigen: Anthonis Jacops en Willem Meeussen, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 144 Akte 155 Transport 30-09-1625

Thonis Willems als man van Jenneken dochter van Lambert SIjmonts, verwekt bij zijn eerste vrouw Meriken, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Symon Lambert Sijmonts en Willem Arien Gielens als zijn goederen rechten die hij op 23-07-1625 toebedeeld heeft gekregen namens zijn vrouw Jenneken.

Getuigen: Jan Jan Thonis, schepenen en Thonis Peter Thielens.

Veghel R43 fol. 145 Akte 156 Transport 31-10-1625

Gerit Jan Ariens, zijn broer Henrick Ariens, Henrick Aerts als man van Meriken, Jan Raessen als man van Anna, en Henrick Thonis als man van Lijsken, Gerit, Arien, Jan en Henrick mede optredend voor Henrick Aerts, 'hennen swager', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Thonissen van Boecxtel 'een huijs, hoff ende erffenisse gelegen binnen de palen van Vechel aent Eerde ende onder de prochie van St. Oeden Rode' • e.z.: 'het huijs ende hoff' van de erfgenamen van Jacop Diricx

 • a.z., e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel

Ook 'eenen camp, eensdeels tuellant ende eenseeld heijvelt, gemeijnelijck Martens Camp genoempt' • e.z. en e.e.: Dirick meester Claes

 • a.z.: Aert Henricx van Sutven

 • a.e.: de gemeynte van Vechel

De Martens Camp is belast met een cijns van 3 stuivers aan 'den hoogen rentmeester' (= aan de landsheer).

Getuigen: Anthonis Jacops en Willem Meeussen, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 145-146 Akte 157 Belofte 31-10-1625

Arien Jan Ariens heeft beloofd een rente van 2 gulden en 5 stuivers te betalen aan zijn broer Gerit Jan Ariens, Jan Raessen en Henrick Aertssen, 'zijne swagers', uit 'een huijs, hoff ende erffenisse, gelegen onder de prochie van Schijndel gemeynlyck genoempt den Duijn, groot ontrent een mudtsaets'


 • e.z. en a.e.: de gemeijnte van Scheyndel

 • e.e. an a.e.: Lysken weduwe van Jan Denis

Het goed is belast met: • jaarlijks 3 gulden 'aen den bagijnhoff totten Bossche'

 • een jaarlijkse rente van 7 gulden aan 'meester Hans Harnasmaecker totten Bossche'

Getuigen: Anthonis Jacops en Wijllem Meussen
Bijschrift: van deze rente van 2 gulden en 5 stuivers heeft Jan Ariens het 1/3 deel afgelost aan Jan Raessen. Actum: 04-05-1626. Attestor: Roeloff Gielissen, secretaris
Bijschrift: op 14-01-1627 heeft Arien Jan Ariens van deze rente van 2 gulden en 5 stuivers het 1/3 deel afgelost aan zijn broer Gerit Jan Ariens, 'gelijck voor Thonis Jacops ende mij secetaris is gebleecken voor getuijgen' Erbert Janssen en Daendel Wouters.

Veghel R43 fol. 146-147 Akte 158 Transport 31-10-1625

Lonis Jan Lonissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Peter Janssen, uit 'crachte van testamente tussen hem ende Aelken zijne huijsvrouwe gemaeckt' op 26-06-1624, 'een stuck buendervelts met een moerveltken daer bij ende aen gelegen', gelegen in de Buenders genoempt bij Vroukens velt'


 • e.z.: het goed van Lijs Maessen

 • a.z.: Peter Jan de Smidt en de erfgenamen van Jan Aerts van Balgoijen cum suis

 • e.e.: 'eenen buender genoempt Schoenmaeckers Camp, competerende Emken weduwe van Marten Thonis cum suis'

 • a.e.: Jan Arien Peters en Lonis Geerlincx

Rijdende tegen de erfgenamen van Henrick en Daendel Thonis van Rijsingen, 'ende 't voirschreven moervelt vast liggende', zoals Lonis, de opdrager, dit goed door koop en daarna door 'renonciatie van naerderschap' had verkregen van Jan Lambert Henricx, zoals in de schepenprotocllen op 24-04-1622 beschreven staat.

Getuigen: Anthonis Jacops en Gijsbert Jan Alerts, schepenen

Veghel R43 fol. 147 Akte 159 Transport 10-11-1625

Peter soone Aert Bartholomeeussen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Roeloffs als zijn rechten en goederen die hij toebeedeeld heeft gekregen uit het goed dat toebehoord heeft aan Bartholomeus Janssen, gelegen aent Havelt in de Lancxveltsche thiende.

Getuigen: Anthonis Jacops en Dirck Willem Henricx, schepenen in vechel

Veghel R43 fol. 148 Akte 160 Transport 10-11-1625

Jan Roeloffs is voogd geweest over de minderjarige kinderen van Aert Meeussen, verwekt bij Henricxken zijn tweede vrouw, dochter van Peter Jan Vredericx. Jan Roeloffs heeft in aanwezigheid van Marten Meeussen en Lonis Geerlincx, 'als naeste vrienden van de voirschreven onmundigen, ende besonder int particulier voor Peter soone Aert Meeussen', de rekeningen overlegd van de administratie van vooirschreven Peter. Peter is nu meerderjarig en bedankt Jan Roeloffs voor deze rekeningen, 'die hij als nu in presentie van den voirschreven Marten ende Lonis heeft gedaen, d' welck aen de ander sijde hadde behoiren te staen, aleer de opdrachte van zijne gedeelte waere gestelt, d' welck oijck nijet en is gepasseert alleer dit voirschreven is voorgegaen'.


'De post is ondersproocken oft Peter Aerts voirschreven naerder reeckeninge begeerden te hebben van Jan Roeloffs voirschreven, sal 't selve moeten vereijsschen binnen den tijd van nu ierstcomende binnen eenen jaere nae datum van desen'.

Getuigen: Anthonis Jacops en Dierck Willem Henrickx

Veghel R43 fol. 148-149 Akte 161 Belofte 24-11-1625

Arien soone Dirick Henrick Roeffen heeft beloofd een erfcijns van 3 gulden en 15 stuivers te betalen aan Jan Henrick Vreijnssen, 'als wasmeester van Onser L. vrouwen altaer binnen der kercke van Vechel, ende dat tot behoeff ende reperatie van den voirschreven altaer', te betalen uit 'eenen ecker tuellants genoempt Bloemenhoff', groot ontrent 2 lopensaet • e.z.: het goed van Henrick Jan Craen

 • a.z.: Berber weduwe van Jan Diricx

 • e.e.: Aert van Strijp

 • a.e.: opte gemeijne straet aldaer

Het goed is belast met een erfcijns van 17 1/2 gulden aan Lenaertken en Lijsken Henrick Roeffen.

Getuigen: Dirick Willem Henricx en Jan Jan Thonis, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 149 Akte 162 Belofte 24-11-1625

Arien mag deze erfcijns van 3 gulden en 15 stuivers met 75 Carolus gulden aflossen.

Getuigen: Dierck Willem Henrickx en Jan Jan Thonis

Veghel R43 fol. 149-150 Akte 163 Transport 16-04-1625

Jan soone Peter Janssen van Gestel heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Delis Aert Loijen al zijn rechten in 'een huijs ende hoff met zijne gerechticheden daer toe behoirende', gelegen 'aen de Straet ontrent de kercke' • e.z.: het goed van Joncker Walraven van Erp, 'heere tot Erp ende Vechel', en Jan Arien Peters

 • a.z.: de erfgenamen van Cornelis Jan Timmermans

 • e.e. en a.e.: opte gemeijne straet aldaer

Getuigen: Dirick Willem Henricx en Willem Meussen, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 150-151 Akte 164 Transport 12-12-1625

Jan Peter Heeseckers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Martens 'een stuck lants ende erffeniss daer toe behoirende, groot ontrent vier lopensaet', gelegen aent Zijtaert


 • e.z.: het goed van Gerit Ariens

 • a.z.: Daendel Henrick Thonis van Rijsingen

 • e.e.: Goossen Ariens

 • a.e.: de gemeijnte aldaer

Het goed is belast met: • een cijns van 3 oort 'aent boeck van Den Bosch' (= aan de landsheer)

 • jaarlijks de helft van 4 gulden en 10 stuivers aan Jaspar de Bruijn totten Bosch

 • jaarlijks de helft van 24 1/2 stuivers aan Daendel Thonis van Rijsingen

 • de helft van drie renten, de ene van 30 stuivers ende andere 2 ieder van 3 gulden, alles 'aen den heijligeest tot Vechel'

 • jaarlijks 9 gulden aan de erfgenamen van Jan Aertssen van der Mee

Getuigen: Anthonis Jacops en Rut Jan Rutten Cluijtmans

Veghel R43 fol. 151 Akte 165 Transport 20-12-1625

Deze akte is doorgestreept.

Aert Gerits als man van Anna heeft verkocht aan Jan Aert Diricx, 'synen swager', zijn deel in 'eenen ecker tuellants', zoals hij via zijn vrouw heeft verworven, gelegen 'in de Bruggen'. Jan Aertssen belooft voor elke lopens 165 gulden te betalen. Met voorwaarden, waarin genoemd wordt 'Marthijntken zijns coopers huijsvrouwen suster'.

Getuigen: Anthonis Jacops en Dierck Willem Henrickx, scheoenen in Vechel
Bijschrift: deze gelofte is ten volle voldaan. Getuigen: Jan Sijmons en Thonis Hans

Veghel R43 fol. 152 Akte 166 Deling 22-12-1625

Gijsbert Jan Alerts en Dirick Willem Henricx hebben verklaard dat zij gedeeld hebben een 'stuck tuellants', genoemd Thijscamp, groot ontrent 18 lopensaet


 • e.z.: Claes Peter Henricx

 • a.z.: het goed van Dirick Willems voorschreven, van welk goed Joffrouw Emmerentiana van Lanckvelt weduwe van meester Jan Willems het vruchtgebruik heeft

Gijsbert en Dirck hebben dit goed ieder voor de helft gekocht van Joncker Walraven van Erp, zoals beschreven in een Veghelse schepenbrief van 14-03-1619 beschreven staat.


Gijsbert Jan Alerts krijgt toebedeeld de ene helft 'van de voorschreven Thijscamp oft ecker tuellants, naest erffenisse Claes Peter Henricx, wesende an de oijst syde, ende aen de west zyde in den voirschreven ecker is Dirck Willem Henricx voor d' ander hellicht te deel gevalle, gelijck als sij tselve affgepaelt hebben'. 'Met alle de poterijen ende gerechticheden van diken'.

Getuigen: Anthonis Jacops en Rut Jan Cluijtmans

Veghel R43 fol. 152-153 Akte 167 Transport 22-12-1625

Seger Aert Donckers als man van Meriken dochter van Roeff Diricx heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rutger Jan Willems van der Hagen 'een stuck ackerlants, groot ontrent drie lopensaet', gelegen 'in de Dorshoutsche thiende, ontrent de nieu capelle of St. Anthonis huijsken met alle zijne poterijen ende gerechticheden daer toe behoirende' • e.z.: het goed van de koper

 • a.z.: een gemeijn steechde

 • e.e.: eenen ecker genoempt Persoons ecker

 • a.e.: de gemeijne straet aldaer

Getuigen: Gisbert Jan Aelerts en Dierck Willem Henrickx

Veghel R43 fol. 153-154 Akte 168 Transport 22-12-1625

Peter Welten als man van Lijn, dochter van Willem Thonis, verwekt bij Joosteken dochter van Arien Claessen, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven, zoals hij voor Gerit Ariens en Jacop Mathijssen, als schepenen binnen Vechel anno 1623 heeft verklaard, 'ende nu midts syne afflijvichijt' heeft Jan Rutten, als voogd als voogd over Lijn weduwe van Peter Welten voirschreven met haar kinderen, verklaard dat voorschreven Peter heeft gewild dat de voorschreven koop voor schepenen in Vechel gevest en opgedragen wordt aan Jan Arien Gerit Goossens de helft in het 1/7 deel in 'eenen ecker tuellants', waarvan de andere helft toekomt aan Jan, de koper, de hele 'ecker' is ontrent 7 lopensaets groot, gelegen opte Hooch Boeckt


 • e.z.: Joncker Jan van Lanckvelt met anderen

 • a.z.: Henrick Peters Verdussen en Luijcas Delis

 • e.e.: Jan Ariens, de koper, en Joncker Reijner Suermonts

 • a.e.: Jan Aert Diricx

Getuigen: Anthonis Jacops en Rut Jan Rutten, schepenen in Vechel

Veghel R43 fol. 154 Akte 169 Transport 31-12-1625

Henrick Peter Janssen van der Rijt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Michiel Arien Donckers 'een stuck eckerlants, groot ontrent een lopensaet', gelegen aen de Donck


 • e.z. en e.e.: het goed van Lambert Jan Aertssen

 • a.z.: Arien Donckers of voorschreven koper, en Henrick Diricx de Smidt

 • a.e.: de gemeijnte aldaer

De verkoper heeft dit goed verkregen van Jan Arien Leesten.

Getuigen: Anthonis Jacops en Rut Jan Rutten Cluytmans

Veghel R43 fol. 155-156 Akte 170 Deling 12-01-1626

Daendel Henrick Thijssen, Thonis Henrick Jacops als man van Mechtelt, Jan Thijs Roeffen en Willem Daendels als voogden over voorschreven Daendel en Mechtelt, en ook als voogden over Mathijs Henrick Thijssen en zijn zus Lijsken, verwekt bij Henrick Thijs Roeffen en zijn eerste vrouw Engelken, Claes Basteaens en Jan Jan Thonis, 'onse mede schepen', als voogden over de drie minderjarige kinderen van Henrick Thijs Roeffen, verwekt bij Oda zijn tweede vrouw, hebben het goed gedeeld dat zij geërfd hebben van hun ouders.
Jan Thijs Roeffen en Willem Daendel als voogden over de vier voorkinderen van Henrick Tijssen voorschreven krijgen toebedeeld 'eenen ecker tuellants', gelegen 'aen de Heije, in zijne groote aldaer affgepaelt zijnde'


 • e.z.: 'oestwaerts henne mede condividenten'

 • a.z.: 'westwaerts Lambert Aerts ende Melis Wouters'

 • e.e.: de gemeijnte aldaer

 • a.e.: 'twee stucken lants in dese deijlinge by dit voirschreven loot geleedt'

Ook 'een streep ende een stucxken lants opten Cauwen Oijrt alsoe genoempt' • e.z.: de gemeijnte aldaer

 • a.z.: de vooirschreven vondividenten cum suis

 • e.e.: Henrick Lambert Sijmonts

 • a.e.: 'een geerken ende twee stucxken lants open Cauwen Oijrt'

Ook 'het middelste heijvelt metten rijtkens aldaer affgepaelt zijnde'.


'Midts alnoch de schuere staende bij 't huijs ter plaetsen voorschreven, welcke schuere mogen laeten bij d' lodt van den huijs, midts dat huijs van hem sal geven' 75 gulden.
Ook een erfcijns van 35 stuivers te betalen door 'meester Henrick, custer tot Erp geweest'.
'Met alnoch het opgaende eijcken hout met een ende drije smetten zijnde'.
Dit deel is belast met:

 • een erfpacht van 1 mauwer rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Herman van Kasteren

 • een cijns van 7 oort aan de heer van Helmond

'Ende wegen het loodt van den huijse over de streepen teijnden het bemptken'.

Claes Basteaens en Jan Jan Thonis, als voogden over de 3 minderjarige kinderen van Henrick Thijs Roeffen voorschreven, krijgen toebedeeld 'een huijs, hoff ene erffenissche daer by ende aen gelegen', gelegen aen de Heye


 • e.z.: Jan Jan Thonis voirschreven

 • a.z.: de voorschreven condividenten

 • e.e.: de gemijnte aldaer

 • a.e.: (niet ingevuld)

Ook 'een heijvelt ende drije stucken lants' • e.z.: Lambert Aerts cum suis en Henrick Lamberts

Ook 'twee stucxken lants ende een geerken opten Cauwen Oijrt aldaer, alle affgepaelt zijnde'.


'Noch daerbij het opgaende houdt staende gesmet met twee smetten'.
Dit deel is belast met:

 • een erfpacht van 1 mauwer rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Herman van Kasteren

 • een cijns van 7 oort aan de heer van Helmomd

Er zijn 4 voorkinderen en 3 nakinderen. De voorkinderen krijgen ook een halve 'ecker genoempt den Heijecker', waarvan Jan Thijs Roeffen de andere helft bezit, de hele ecker is 4 lopensaet groot en is gelegen aen die Heije • e.z. en e.e.: Joffvrou van Brecht

 • a.z.: Thonis Peter Rutten

 • a.e.: de gemeijnte

Ook 'eenen buender hoijvels, gelegen int Erps Goor'.


'Aengaende de wech van de straet streckende opt beemptken totten Cauwen Oijrt toe sullen de voirschreven condividenten tsaemen maecken ende onderhouden, midts daertoe missende elck van zijnen erve vier voeten lancx door, ofte soo veel meer oft min alst hen belieft. Het houdt sal en ijegleijck 't sijne mogen gebruijcken binnen den tijt van meij toecomende over twee jaeren, ende alsdan elck tegens zijne erve pooten gelijck tselve opte straet aldaer affgepaelt is'.

Getuigen: Anthonis Jacops, Gisbert Jan Aelerts en Wijllem Meussen

Veghel R43 fol. 157 Akte 171 Transport 13-01-1626

Claes Janssen Schoenmaecker heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Rutten 'een huijs, hoff metten aengelegen erffenisse daer toe behoirende', gelegen aen de Straet ontrent der kercke aldaer


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 0.65 Mb.