Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Redactiestatuut kerkblad (via kerkmagazin) Naam Artikel 1

Dovnload 29.39 Kb.

Redactiestatuut kerkblad (via kerkmagazin) Naam Artikel 1Datum05.05.2019
Grootte29.39 Kb.

Dovnload 29.39 Kb.

(voorbeeld)

Redactiestatuut kerkblad (via kerkmagaZIN)
Naam

Artikel 1

(…..titel van het kerkblad) is het regelmatig verschijnende kerkblad van gemeente……


Artikel 2

De missie van het blad is om alle gemeenteleden en in algemene zin ieder die belangstelling heeft voor het christelijke geloof in deze regio:

* in aanraking te brengen met het geloof in de Vader, Zoon en Heilige Geest en met de religieuze bronnen zoals die tot uitdrukking komen in Schrift en traditie.

* te informeren over en te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten van de geloofsgemeenschap als plek waar dit geloof gevierd, gevoed en geleefd wordt.


De doelstelling

Het blad heeft ten doel de lezer uit te nodigen tot participatie aan het christelijke geloof en de geloofsgemeenschap van deze gemeente


De doelgroep

Tot de doelgroep van het kerkblad behoren alle leden van de gemeente, zowel de betrokken leden als de leden die op wat grotere afstand staan. Het kerkblad wordt dusdanig samengesteld en geschreven dat het voor iedereen een aantrekkelijk en leesbaar blad is.


De redactie

Artikel 3

De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en redactieleden waarbij het wenselijk is dat één van hen de functie van eindredacteur vervult.

- De hoofdredacteur is door het kerkbestuur aangesteld en draagt de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van het blad, benoemt de redactie en geeft leiding aan de redactie. Door zijn/haar bevoegdheden heeft hij/zij een beslissende invloed op het redactionele beleid.

Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur om tijdig te signaleren wanneer (kerkpolitieke of geloofsinhoudelijke) onderwerpen gevoelig liggen en in die gevallen zal de hoofdredacteur vooraf hierover in overleg treden met de dominee/de kerkenraad.

- de hoofdredacteur is beheerder van het online-redactiesysteem. Verdeelt de pagina’s onder de redacteuren en geeft het laatste akkoord over alle pagina’s waarna het blad gedrukt wordt. (bij gebruik van kerkmagaZIN)

- De redactieleden fungeren als denktank en/of schrijver

- De eindredacteur heeft tot taak om in nauw overleg met de hoofdredacteur artikelen te initiëren, werkzaamheden uit te zetten, kwaliteit bewaken, draagt zorg voor de correctie van de kopij.
Artikel 4

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. Onder leiding van de hoofdredacteur bepaalt zij per uitgave welke keuzepagina’s van kerkmagaZIN worden gebruikt om de inhoud van het blad te verrijken.


Artikel 5

De redactie wordt in haar werk ondersteund door de contactpersonen van werkgroepen en commissies.


Artikel 6

De redactie heeft de vrijheid om ingezonden artikelen in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.Artikel 7

Ten minste eenmaal per jaar, of zoveel vaker dan het kerkbestuur of de redactie dat wensen, wordt in een gezamenlijke vergadering van bestuur en redactie het kerkblad op inhoud en andere aspecten geëvalueerd.


Artikel 8

De redactie mag bij de planning van de inhoud van elk blad rekenen op de specifieke bijdragen van de leden van het pastoraal team, bijdragen die in overeenstemming zijn met de missie en doelstelling zoals verwoord in artikel 2.


Artikel 9

De redactie kan achteraf ter verantwoording worden geroepen door het bestuur, waarbij toetsing plaats vindt op basis van dit redactiestatuut.


Artikel 10

Bij verschil van mening tussen redactie en derden beslist het bestuur.


Bestuur

Artikel 11

De taken van het kerkbestuur zijn: 1. Het goedkeuren van dit statuut.

 2. Overleg met redactie en toetsing van haar werkzaamheden

 3. Verstrekking van de middelen die nodig zijn om het blad te laten verschijnen en distribueren.

 4. Benoeming en ontslag van de hoofdredacteur

 5. Het vaststellen van het aantal pagina´s en de verhouding tussen redactionele en advertentieruimte.

 6. De organisatie van de advertentiewerving

 7. Het vaststellen van de oplage.


Redactie- en bladformule

Artikel 12

De indeling van het blad wordt beschreven in de bijlage “Reglement kerkblad”(Dit is de uitwerking van de bladformule, de opzet van het blad. Dit stelt de gemeente (redactie, werkgroep communicatie) zelf op)
Artikel 13

Het kerkblad verschijnt … maal per jaar. De maandelijkse oplage is …

De verspreiding vindt plaats door vrijwilligers uit de gemeente / of op een andere nader te omschrijven wijze…
Artikel 14

Het blad wordt gekenmerkt door de kwaliteiten die onder ‘uitgangspunten’ in de bijlage “Reglement kerkblad” zijn genoemd.


Vaststelling redactie statuut

Dit redactiestatuut is vastgesteld door het bestuur op….


www.dezaligezalm.nl - bureau voor geloofscommunicatie


 • De doelstelling
 • De redactie Artikel 3
 • Artikel 5
 • Artikel 9
 • Redactie- en bladformule Artikel 12
 • Artikel 14

 • Dovnload 29.39 Kb.