Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Regels omtrent verkrijgen informatie van sollicitant

Dovnload 10.89 Kb.

Regels omtrent verkrijgen informatie van sollicitantDatum01.08.2017
Grootte10.89 Kb.

Dovnload 10.89 Kb.

Regels omtrent verkrijgen informatie van sollicitant

Tijdens een sollicitatiegesprek komt het voor dat er vragen worden gesteld, die eigenlijk niet mogen. Wat mag je wel vragen en wat niet? Hieronder een aantal wettelijke bepalingen.
  1. Er worden alleen vragen gesteld over aspecten die voor de functie en/of functievervulling relevant zijn.
  1. De organisatie mag de sollicitant vragen zich te legitimeren.
  1. Organisatie geeft sollicitant alle informatie die hij/zij nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature.
  1. Bij sollicitaties dient u de beoogde werknemer van tevoren toestemming te vragen als u nadere inlichtingen (screening) wenst in te winnen. Meestal bestaat een screening uit het natrekken van de gegevens en referenties op het CV van de sollicitant. Voor elk afzonderlijk screeningsonderzoek moet u zorgvuldig afwegen welke gegevens daadwerkelijk relevant zijn voor de functie en hoe u deze kunt verkrijgen. Persoonsgegevens mogen namelijk alleen worden verwerkt voor zover zij ter zake dienend zijn. Wanneer er echter sprake is van een functie waarbij veelvuldig met grote sommen geld of met vertrouwelijke informatie wordt gewerkt, mag u meer informatie opvragen. Voor bepaalde functies is in een algemene wet geregeld dat u een ‘verklaring omtrent het gedrag’ kan verlangen. Daarnaast gelden voor de screening ten behoeve van vertrouwensfuncties als politieambtenaren,

werknemers van particuliere beveiligingsorganisaties, werknemers van recherchebureaus, luchtvaartpersoneel en bepaalde andere functies bij de overheid specifieke wettelijke bepalingen.
Als u voor het screenen een recherchebureau inschakelt, moet de sollicitant hierover wel geïnformeerd worden. Recherchebureaus dienen zich te houden aan de Gedragscode sector particuliere recherchebureaus. Indien van tevoren duidelijk is dat er strafrechtelijke gegevens zullen worden verstrekt, kan het onderzoek alleen met uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant plaatsvinden. Nergens uit de wet blijkt dat een sollicitant al dan niet verplicht is de vraag : “Heeft u een strafblad ?” te beantwoorden tijdens een sollicitatiegesprek. Een sollicitant dient hierbij wel in overweging te nemen dat bij het screenen naar voren kan komen dat hij of zij bijvoorbeeld veroordeeld is geweest. De gezondheid van de sollicitant mag nooit onderwerp van screening zijn. Het staat u onder strikte voorwaarden soms wel vrij een aanstellingskeuring te laten verrichten door een arts. Resultaten hiervan mogen alleen na toestemming van de sollicitant van de sollicitant aan u, de opdrachtgever, verstrekt worden.
Voor een regeling met betrekking tot de screening van sollicitanten heeft u instemming nodig van de ondernemingsraad. Ook als er binnen uw organisatie geen ondernemingsraad actief is, noch een personeelsvertegenwoordiging, is het raadzaam om de regeling omtrent screening van toekomstig personeel intern af te stemmen.
Overigens is het mogelijk dat u de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging Personeelsbeleid (NVP) hanteert. De sollicitant kan dan klagen bij de NVP. Deze organisatie zal de klacht toetsen aan zijn eigen Sollicitatiecode (www.nvp-plaza.nl).
Wanneer de organisatie inlichtingen over de sollicitant wil inwinnen bij derden vraagt zij hiertoe vooraf toestemming aan de sollicitant De beoogde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.


  1. Psychologisch onderzoek kan slechts plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog met inachtneming van de NIP-richtlijnen. (Het NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen, is de enige landelijke vereniging die de belangen van alle psychologen behartigt ) De psycholoog heeft toestemming nodig van de sollicitant om de uitslag te overleggen met de organisatie.
  1. Een medisch onderzoek kan alleen plaatsvinden wanneer er aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld en alleen wanneer alle overige beoordelingen van geschiktheid hebben plaatsgevonden.
  1. Sollicitant mag geen informatie achterhouden die van belang zijn voor de uit te voeren functie.

Referentie: College Bescherming Persoonsgegevens, informatieblad Personeelsdossiers, Nummer 27A, november 2007
Regels omtrent verkrijgen informatie sollicitant 01-06-2016Dovnload 10.89 Kb.